Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

12.3.1993/254

Lag om kommunala arbetsmarknadsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/630, som gäller fr.o.m. 1.7.2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Kommunala arbetsmarknadsverkets uppgifter

Kommunala arbetsmarknadsverket bevakar kommunernas och samkommunernas intressen i arbetsmarknadsfrågor. Verket utgör en del av Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf, som nedan kallas kommunernas centralorganisation.

Kommunala arbetsmarknadsverket förhandlar och avtalar på kommunernas och samkommunernas vägnar om anställningsvillkoren för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare i den ordning som stadgas i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) och lagen om kommunala arbetskollektivavtal (670/70) samt utför andra uppgifter som enligt lag ankommer på verket.

Kommunala arbetsmarknadsverket kan ge rekommendationer om allmänna anställningsfrågor, om resultatinriktningen i den kommunala serviceproduktionen och om arbetslivskvaliteten.

2 §
Delegationen

Kommunala arbetsmarknadsverkets beslutanderätt i frågor som nämns i 1 § utövas av verkets delegation, om inte något annat följer av lag eller om inte delegationen har beslutat att överföra beslutanderätt till ett av den tillsatt organ eller till en funktionär vid arbetsmarknadsverket.

Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter, vilka förordnas av finansministeriet för en fyraårsperiod som börjar den 1 januari året efter ett kommunalval. Delegationens medlemmar och suppleanter förordnas på förslag av kommunernas centralorganisation bland sådana personer i ett centralt förtroendeuppdrags- eller anställningsförhållande till en kommun, en samkommun eller kommunernas centralorganisation, som representerar den kommunala arbetsgivaren. När medlemmar förordnas ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och även i övrigt iakttas opartiskhet. (20.10.2017/694)

Delegationen väljer inom sig en ordförande och högst två viceordförande.

3 §
Valbarhet till delegationen

Till delegationen kan utses personer som enligt 17 § 1 mom. kommunallagen är valbara till kommunala förtroendeuppdrag och som samtyckt till att ta emot uppdraget. Valbara till delegationen är inte personer som innehar ett förtroendeuppdrag hos eller står i ett anställningsförhållande av bestående natur till en organisation som undertecknat ett tjänste- eller arbetskollektivavtal eller en medlemsorganisation i en sådan.

4 §
Arbetsordning, beredning och verkställighet

Delegationen fattar beslut om sin arbetsordning. Beredning och därtill hörande förhandlingar samt föredragning och verkställighet av delegationens ärenden handhas av funktionärerna vid kommunala arbetsmarknadsverket, som är verksamt som en del av kommunernas centralorganisation.

5 §
Ekonomi

Kommunernas centralorganisation godkänner kommunala arbetsmarknadsverkets budget och bokslut, utser revisorerna och fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

Beslut om godkännande av arbetsmarknadsverkets budget skall omedelbart delges kommunerna per brev. Budgeten skall finnas till allmänt påseende på arbetsmarknadsverkets byrå.

6 §
Kommunernas betalningsandelar

Utgifterna för arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.

För en tjänst som kommunala arbetsmarknadsverket har utfört åt en enskild kommun eller en enskild samkommun eller åt endast några kommuner eller några samkommuner kan hos den kommun eller den samkommun som erhållit tjänsten uppbäras en skälig ersättning enligt de grunder som fastställs av kommunernas centralorganisation.

Om en prestation försenas, skall på det för sent presterade beloppet betalas dröjsmålränta enligt räntelagen (633/82).

7 §
Ändringssökande

En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I beslut som givits med anledning av besvären får ändring sökas också av styrelsen för kommunernas centralorganisation.

Om ändringssökande gäller i övrigt i tillämpliga delar kommunallagen.

I andra än i 1 mom. nämnda beslut, som har fattats av ett organ vid kommunernas centralorganisation, av kommunala arbetsmarknadsverkets delegation, av ett av den tillsatt organ eller av en funktionär vid arbetsmarknadsverket, får ändring inte sökas. Detsamma gäller beslut som en myndighet i en kommun eller en samkommun har fattat med stöd av 3 § 2 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal.

8 §
Jäv och tjänsteansvar

Om jäv för förtroendevalda och funktionärer vid arbetsmarknadsverket gäller i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Förtroendevalda och funktionärer vid arbetsmarknadsverket utför under tjänsteansvar de uppgifter som nämns i denna lag.

9 § (21.5.1999/654)
Rätt att få uppgifter

Arbetsmarknadsverket har utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att få sådana uppgifter av kommuner och samkommuner som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt 1 §. Arbetsmarknadsverket har samma rätt att av statliga myndigheter få de uppgifter som kommunerna och samkommunerna har sänt till dem.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 6 mars 1987 om kommunala arbetsmarknadsverket (261/87) jämte ändringar.

11 §
Övergångsstadganden

Mandattiden för den delegation för kommunala arbetsmarknadsverket som tillsatts för den mandatperiod som löper när denna lag träder i kraft fortgår till den 30 september 1993.

Vad som i någon annan lag stadgas om kommunala avtalsdelegationen gäller sedan denna lag trätt i kraft kommunala arbetsmarknadsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 348/92, FvUB 1/93

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/654:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

9.11.2007/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

20.10.2017/694:

Denna lag träder i kraft den 25 oktober 2017.

Mandattiden för den delegation som utsetts enligt den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande fortsätter till utgången av december 2017.

RP 95/2017, FvUB 15/2017, RSv 90/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.