Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

25.1.1993/35

Lag om läkemedelsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.7.2009/593, som träder i kraft 1.11.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (9.8.2002/702)

För tillsynen över läkemedelsförsörjningen och blodtjänsten samt för att bevara och främja säkerheten i fråga om läkemedel, produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt deras användning finns Läkemedelsverket, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

2 § (21.11.1997/1001)

Läkemedelsverket har till uppgift att sköta förhands- och efterhandstillsynen över läkemedel, övervakningen och handledningen med avseende på tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel, läkemedelsinformationen, farmakopéarbetet och annan standardisering som hör till läkemedelsbranschen, läkemedelsforskning och därtill hörande statistikföring. Läkemedelsverket har dessutom till uppgift att sköta de uppgifter som bestämts för det i lagstiftningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, att delta i standardiseringsarbetet inom branschen samt att sköta tillsynen över insamling av människoblod och tillsynen över blodpreparat som är avsedda för behandling av sjukdom och skada.

Dessutom sköter verket övriga uppgifter som särskilt bestäms för det samt de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet ålägger det. (9.8.2002/702)

3 §

1 mom. har upphävts genom L 16.6.2000/571. (16.6.2000/571)

Läkemedelsverket har nämnder om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

4 §

Apoteken, inberäknat Helsingfors universitetsapotek och Kuopio universitetsapotek, partiaffärerna och läkemedelstillverkarna skall betala två tusendedelar av skillnaden mellan läkemedlens mervärdesskattefria försäljningspris och inköpspris till Läkemedelsverket för kontroller som hör till tillsynen över handeln med läkemedel och läkemedelssubstanser. Apoteksavgiften dras av från apotekens motsvarande försäljningsbidrag innan avgiften bestäms. Läkemedelstillverkarna skall betala avgift för den del av försäljningen där de utan förmedling av en läkemedelspartiaffär levererar varan direkt till ett apotek eller någon annan som har rätt till inköp. (9.8.2002/702)

Läkemedelsverket fastställer årligen den avgift som avses i 1 mom. och verket har rätt att utan avgift få de uppgifter som det behöver för beräkning av avgiften. Läkemedelsverket meddelar närmare föreskrifter om uppbärandet av avgiften.

5 §

Läkemedelsverket har rätt att för tillsynen över läkemedlens och de till användningen av dem hörande anordningarnas och förnödenheternas kvalitet utan ersättning ta prover hos tillverkaren, importören, distributören, försäljaren och hos andra som överlåter sådana till konsumtion.

6 § (12.7.2002/610)

På sakkunniga hos läkemedelsverket tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

7 § (9.8.2002/702)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 december 1974 om läkemedelslaboratoriet (1110/74) jämte senare ändringar.

Innan lagen träder i kraft kan de åtgärder vidtas som behövs för att läkemedelsverket skall kunna inleda sin verksamhet vid ikraftträdandet.

9 §

Vad som i någon författning som givits före ikraftträdandet stadgas eller bestäms om social- och hälsostyrelsen, medicinalstyrelsen eller läkemedelslaboratoriet med avseende på uppgifter som enligt 2 § skall höra till läkemedelsverket, gäller sedan denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt läkemedelsverket.

RP 172/92, ShUB 37/92

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1997/1001:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 124/1997, ShUB 15/1997, RSv 129/1997

16.6.2000/571:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 50/2000, ShUB 10/2000, RSv 62/2000

12.7.2002/610:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

9.8.2002/702:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2002, ShUB 14/2002, RSv 91/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.