Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

30.12.1992/1702

Förordning om besiktning av fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom FordonsL 11.12.2002/1090.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådana de lyder, 84 § delvis ändrad och 108 § helt ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92):

1 kap

Allmänna stadganden och bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller besiktning av fordon som avses i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92).

2. Stadgandena i denna förordning tillämpas på besiktning av militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (560/92) så som försvarsministeriet bestämmer.

3. Försvarsministeriet bestämmer vilka militärfordon som skall föras till besiktning på de besiktningsställen som avses i denna förordning och vilka som skall besiktas av försvarsmakten själv.

2 § (18.12.1995/1599)

2 § har upphävts genom F 18.12.1995/1599.

3 § (25.9.1998/704)
Besiktningsslag

1. Typbesiktning förrättas för att klassificera en ny fordonstyp och för att konstatera om fordonstypen till sin konstruktion och utrustning samt sina mått och övriga egenskaper överensstämmer med gällande bestämmelser.

2. Typbesiktning av små serier är en typbesiktning som förrättas i Finland på fordonstypen i kategori M1 som tillverkats i liten serie i en eller flera faser, eller som förrättas på fordonstypen i kategori M1 som ändrats eller kompletterats i liten serie från ett typgodkänt eller typbesiktat fordon. Av sådana bilar som hör till den biltyp som genomgått typbesiktning av små serier tas högst 500 i bruk per år.

3. Registreringsbesiktning förrättas för att klassificera ett enskilt fordon. Vid besiktningen konstateras de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och till sina mått och sin utrustning överensstämmer med gällande bestämmelser.

4. Kopplingsbesiktning förrättas för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon.

5. Ändringsbesiktning förrättas för att ändringar av ett fordon skall kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret skall kunna ändras eller kompletteras.

6. Årsbesiktning är en besiktning av ett registrerat fordon, som skall förrättas med bestämda mellanrum och vid vilken fordonets skick och de uppgifter om fordonet som antecknats i registret kontrolleras.

7. Efterkontroll är en besiktning som för ett fordon som underkänts i en besiktning skall förrättas inom en månad efter den första besiktningen på samma besiktningsställe som denna. Vid efterkontrollen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den tidigare besiktningen.

4 § (18.12.1995/1599)
Typgodkännande och intyg om överensstämmelse

1. Med typgodkännande avses ett förfarande genom vilket intygas att

a) en bil- eller släpvagnstyp uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), eller

b) en fordonstyp i kategori L uppfyller kraven i rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG).

(25.10.1996/761)

2. Ett intyg om överensstämmelse är ett dokument som utfärdas av fordonstillverkaren och som intygar att det fordon som avses i intyget motsvarar en fordonstyp som godkänts så som stadgas i 1 mom.

5 § (25.9.1998/704)
Tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet samt tillverkarens representant

1. Med tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet avses en person eller ett organ som inför den som förrättar typbesiktning och inför den myndighet som meddelar typgodkännande svarar för samtliga delar av förfarandet vid typbesiktningen och typgodkännandet samt för överensstämmelsen i produktionen. Tillverkaren behöver inte delta i alla tillverkningsskeden i fråga om fordonet, systemet, delen eller den tekniska enheten.

2. Med fordonstillverkarens representant avses ett i det finska handelsregistret infört företag som bedriver handel med eller import av fordon och som på basis av ett avtal med tillverkaren får tillgång till tekniska uppgifter som hänför sig till ett fordons konstruktion och utrustning och som är ett villkor för godkännande.

3. Vid typbesiktning av små serier jämställs företag som utför ändringar i fordons konstruktioner eller i inredningen för passagerarutrymmen med tillverkaren.

6 §
Innehavarens skyldigheter

Vad som i denna förordning stadgas om ett fordons eller en anordnings ägare gäller, när fordonet eller anordningen permanent har överlämnats till någon annan, också innehavaren.

2 kap

Typbesiktning

7 § (18.12.1995/1599)
Förrättare av typbesiktning

Typbesiktningen utförs av fordonsförvaltningscentralen.

7 a § (11.7.1997/672)
Fordonstyp

1. Med fordonstyp när det gäller fordon av kategori M1 avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden: tillverkare, tillverkarens typbeteckning, chassi/bottenplatta (gäller uppenbara och grundläggande skillnader) och motor (förbränningsmotor/elmotor/hybridmotor).

2. Med fordonstyp när det gäller två- och trehjuliga motorfordon avses fordon som tillhör samma kategori med samma ram, samma tillverkare och samma typbeteckning given av tillverkaren.

3. I andra fall eller, om för fordon som avses i 1 och 2 mom. definitionen av en fordonstyp skiljer sig från det som anges i de nämnda momenten, avses med fordonstyp den typ som definierats i de direktiv eller E-reglementen som gäller fordonets egenskaper.

8 § (25.9.1998/704)
Fordon som skall typbesiktas

1. För typbesiktning skall företes varje fordonstyp som tillverkats i Finland eller som importerats till Finland av fordonstillverkarens representant och som är avsedd att bli registrerad genom förhandsanmälan.

2. En fordonstyp som har beviljats typgodkännande behöver dock inte företes för typbesiktning. Med undantag för typbesiktning av små serier av en fordonstyp i kategori M1 typbesiktas inte heller en fordonstyp i kategori M1 eller L som skall typgodkännas enligt de direktiv som nämns i 4 §.

3. Typbesiktning skall dock på ansökan förrättas för en annan typ av motorsläde än snöskoter, för en annan än i 1 mom. sagd typ av motordrivet fordon som är avsett att bli registrerat, för en släpvagnstyp och för en annan fordonstyp i kategori M1 vilken ändrats och kompletterats i Finland och vilken enligt 2 mom. inte fråntagits rätten till typbesiktning.

4. Fordon är av samma typ om deras konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Fordonsförvaltningscentralen bestämmer vid behov om giltigheten för ett typbesiktningsintyg när bestämmelserna om fordon ändras.

9 § (18.12.1995/1599)
Anmälning av fordon för typbesiktning

1. En fordonstyp får företes för typbesiktning endast av tillverkaren eller dennes representant.

2. Ett fordons märke, typ, tekniska data och huvudmått skall skriftligen anmälas för typbesiktningen. Till meddelandet skall i tillämpliga delar fogas

a) ett intyg över den totala massa och den axelmassa som fordonstillverkaren garanterar för fordonstypen samt över den släpvagnsmassa som han garanterar för fordonstyper i kategorierna M1 och N1, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade massor inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

c) uppgifter ur sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa, och

d) andra uppgifter och utredningar som fordonsförvaltningscentralen anser nödvändiga.

3. Vid typbesiktning kan krävas att sökanden företer

a) nödvändiga utredningar över vilka särskilda delar av fordonet som bör kontrolleras vid årsbesiktningen för att trygga dess trafiksäkerhet samt hur kontrollen skall utföras,

b) uppgifter om de i 38 § 3 mom. avsedda värden för kontroll av avgasutsläpp som tillverkaren har meddelat, och

c) uppgifter för mätning av buller under brukstiden.

4. Fordonsförvaltningscentralen får på ansökan tillåta att de utredningar och uppgifter som avses i 3 mom. ges först inom en viss utsatt tid efter typbesiktningen.

10 §
Smärre skillnader mellan fordonstyper

Om avvikelserna hos en fordonstyp som hör till en typbesiktad typserie i förhållande till den typbesiktade typen är ringa och med tillräcklig noggrannhet påvisbara genom handlingarna, kan Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning tillåta att det till det meddelande som avses i 9 § fogas utredningar endast angående de avvikande uppgifterna. Om inga särskilda skäl föreligger, behöver ett fordon som avses här inte föras till typbesiktning, utan typbesiktningsintyget för typserien kompletteras med uppgifter om typen på basis av de utredningar som sökanden företer.

11 §
Åtgärder vid typbesiktning

Vid typbesiktning

a) bestäms till vilken kategori eller grupp fordonstypen hör,

b) konstateras fordonets märke, typ och tekniska data samt karosserikonstruktionens beskaffenhet, huvudmått, egen massa och dess fördelning mellan axlarna samt den av tillverkaren garanterade totala massan och massa på axel,

c) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i ett färdigt för persontransport byggt karosseri, den i vägtrafik tillåtna totala massan och massa på axel samt den av fordonstillverkaren garanterade släpvagnsmassan för fordon i kategorierna M1 och N1, och

d) undersöks om fordonstypen till sin konstruktion, utrustning och till sina mått samt till övriga delar uppfyller kraven i stadgandena och bestämmelserna samt konstateras eventuella bristfälligheter.

12 §
Intyg över typbesiktning

1. Över förrättad typbesiktning utfärdas ett särskilt typbesiktningsintyg för varje typserie eller fordonstyp. Till typbesiktningsintyget för varje typserie fogas dessutom som bilaga ett intyg med typuppgifter angående varje typ. Då typbeteckningen ändras på ett fordon som i fråga om konstruktion och axelavstånd är av en och samma typ, kan typbesiktningsintyget utvidgas så att det även omfattar en till sin beteckning ändrad typ.

2. Av typbesiktningsintyget skall framgå hur eventuellt ändrade fordon som hör till fordonstypen eller typserien motsvarar de stadganden och bestämmelser som gäller vid tidpunkten för typbesiktningen.

3. Dessutom ges för varje typbesiktad fordonstyp ett typregisterutdrag i vilket har antecknats fordonstypens typkod, märke och typbeteckning. Då ett fordon med hjälp av typregisterutdraget registreras utan att förhandsanmälan görs, antecknas de behövliga identifieringsuppgifterna om fordonet i utdraget.

13 § (6.2.1998/102)
Fordonstillverkarens eller dennes representants skyldigheter

1. När en fordonstillverkare eller dennes representant överlåter ett fordon av sådan typ som typbesiktats i Finland är tillverkaren eller representanten skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick överensstämmer med den typbesiktade fordonstypen, och att eventuella bristfälligheter som konstaterats vid typbesiktningen och som beror på bestämmelser som trätt i kraft efter utförd typbesiktning är avhjälpta på ett sätt som godkänts av fordonsförvaltningscentralen.

2. Tillverkaren eller dennes representant i Finland skall med varje levererat fordon av sådan typ som typbesiktats i Finland överlämna ett typregisterutdrag kompletterat med uppgifter om fordonet. Utdraget behöver dock inte överlämnas med fordon som är förhandsanmälda enligt 5 § förordningen om registrering av fordon (1598/1995).

3 kap

EG-typgodkännande

14 § (18.12.1995/1599)
Förrättare av typgodkännande

Typgodkännandet förrättas av fordonsförvaltningscentralen.

15 §
Fordon som skall typgodkännas

Typgodkännande kan sökas för fordonstyper i kategorierna M1 och L.

16 §
Anmälning av fordon för typgodkännandekontroll

1. En fordonstyp får företes för typgodkännandekontroll endast av tillverkaren.

2. För typgodkännandet skall skriftligen lämnas uppgifter om fordonet och dess huvudmått så som förutsätts i de direktiv som avses i 4 §.

17 § (18.12.1995/1599)
Åtgärder vid typgodkännande

Typgodkännande förrättas enligt de direktiv som avses i 4 §.

18 §
Intyg över typgodkännande

Över typgodkännande utfärdas ett särskilt typgodkännandeintyg för varje fordonstyp.

19 § (18.12.1995/1599)
Fordonstillverkarens skyldigheter

1. Då en fordonstillverkare överlåter ett fordon är han skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick motsvarar den godkända fordonstypen.

2. Tillverkaren skall med varje levererat fordon av godkänd typ överlämna ett intyg om överensstämmelse.

4 kap (18.12.1995/1599)

4 kap. har upphävts genom F 18.12.1995/1599.

(18.12.1995/1599)

5 kap

Registreringsbesiktning

23 § (12.2.1999/187)
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Innan ett fordon tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte Fordonsförvaltningscentralen beslutar något annat, föras ett förhandsanmält fordon eller ett i de direktiv som nämns i 4 § definierat färdigt, typgodkänt fordon i kategori M1 eller L som skall tas i bruk som nytt. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras följande, då de kan hänföras till en typbesiktad typ och tas i bruk som nya:

a) ett fordon i kategori M1,

b) ett fordon i kategori L,

c) ett fordon i kategori N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för ändringar eller vars konstruktion har ändrats efter typbesiktningen endast genom att lastutrymmet utrustats med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport,

d) en snöskoter,

e) ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor,

f) en släpvagn.

3. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras ett avregistrerat fordon som på nytt tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering

a) inom sex månader från en i registret antecknad registrerings- eller årsbesiktning, eller

b) inom sex månader efter det i registret införda ibruktagandet; eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som registrerats som trafiktraktor.

4. Ett fordon som avses i 2 eller 3 mom. skall dock föras till registreringsbesiktning om

a) typbesiktningen har gällt fordonets chassi eller ett halvfärdigt fordon, eller

b) fordonet efter en typbesiktning eller efter att intyg om överensstämmelse utfärdats har utrustats för att användas som skolfordon eller för något annat särskilt ändamål eller ändrats.

5. Om ett fordon på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden har avregistrerats på grund av skada eller om Fordonsförvaltningscentralen eller polisen anser att besiktning är nödvändig på grund av skador som fordonet uppenbarligen har fått vid en trafikolycka eller av andra särskilda skäl, skall fordonet innan det tas i bruk i trafiken ha godkänts vid en registreringsbesiktning.

24 § (6.2.1998/102)
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning skall företes

a) ett typregisterutdrag, ett intyg om överensstämmelse eller den utredning som man önskar åberopa över att fordonet i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse,

b) en utredning över tidigare registrering ifall ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt, eller

c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett fordon som begagnat importerats från utlandet.

2. I fråga om ett fordon av en modell som inte har besiktats eller typgodkänts och som inte tidigare har antecknats i något register i Finland eller någon annanstans, skall vid besiktningen utöver andra utredningar företes ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över den för fordonet tekniskt tillåtna största totalmassan och största axelmassorna samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte företes i fråga om ett fordon som tagits i bruk före år 1960.

25 § (6.2.1998/102)
Förrättande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets identifieringsuppgifter är riktiga och att fordonets konstruktion och utrustning samt mått och massor motsvarar gällande bestämmelser. Dessutom konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret. I fråga om ett begagnat fordon granskas skicket på dedelar omvilkabestämtsattdeskall granskas vid årsbesiktning. Fordonets största tillåtna totalmassa och axelmassa vid registrering och användning fastställs. Fordonets egenmassa skall fastställas genom vägning, om typbesiktningen inte har gällt ett färdigt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Vid registreringsbesiktning av ett nytt fordon för vilket har utfärdats ett intyg om överensstämmelse kontrolleras med avvikelse från 1 mom. enbart fordonets identifieringsuppgifter och konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret och som inte framgår av intyget.

3. Vid registreringsbesiktning av ett som begagnat importerat fordon för vilket har utfärdats ett intyg om överensstämmelse eller någon annan handling gällande fordonets överensstämmelse kontrolleras fordonets överensstämmelse bara till den del som inte framgår av intyget eller någon annan handling.

4. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller genom teknisk kontroll i fråga om en konstruktion eller utrustningsdetalj inte kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse, kan besiktningsstället kräva att den som företer fordonet för besiktning vid behov överlämnar en av fordonets tillverkare genom dennes representant erhållen utredning över vilka krav fordonet uppfyllde när tillverkaren överlät fordonet eller anskaffar ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt.

5. Anmälan om registreringsbesiktning görs till fordonsregistret.

25 a § (6.2.1998/102)
Besiktning av ett skadat fordon

1. Vid registreringsbesiktning av ett i 23 § 5 mom. avsett fordon som på grund av skador eller av andra orsaker skall genomgå besiktning kontrolleras vid besiktningen utöver de komponenter som avses i 25 § även följande:

a) måtten på fordonets karosseri eller ram,

b) hjul- och axelinställning,

c) eventuella kapningsställen på ramen,

d) hopfogningssätten i fråga om karosseriets delar, och

e) funktionsdugligheten hos sådanaskyddsanordningar som fordonet skall vara utrustat med enligt gällande lagstiftning, outplånlig märkning på fordonet eller teknisk information som gäller fordonet.

2. Om besiktningsstället inte kan försäkra sig om de 1 mom. avsedda komponenternas skick, skall den som företer bilen för besiktning presentera en tillförlitlig utredning över att så är fallet.

3. Om en skyddsanordning som inte krävs enligt lagstiftningen har avlägsnats eller inte är i funktionsdugligt skick, skall en anteckning om detta fogas till de uppgifter som finns registrerade om fordonet.

6 kap

Kopplingsbesiktning

26 § (6.2.1998/102)
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälning av fordon till kopplingsbesiktning

1. En bil och en släpvagn som skall kopplas till varandra skall innan kombinationen tas i bruk föras till kopplingsbesiktning, om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna inte uppfyller kraven i det i 43 b § 4 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) nämnda direktivet eller E-reglementet eller de krav som ställs på sådana fordon i av vederbörande ministerium särskilt utfärdade bestämmelser eller i gällande ISO- eller SFS-standard om dessa komponenter.

2. Ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. behöver inte föras till kopplingsbesiktning om inte vederbörande ministerium beslutar något annat. Koppling är tillåten på de villkor som nämns i 31-33 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

3. Vid kopplingsbesiktning skall företes

a) registerutdraget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registreringsbesiktning, och

b) vid behov en utredning om kopplingsanordningens hållfasthet och lämplighet för koppling till fordonen i fråga.

27 §
Koppling av utländskt och inhemskt fordon

Vad som i 26 § stadgas om koppling av dragfordon och släpfordon gäller också fordonskombinationer där antingen dragfordonet eller släpfordonet har registrerats i Finland och det andra fordonet utomlands eller i landskapet Åland.

28 § (6.22.1998/102)
Förrättande av kopplingsbesiktning

Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen fastställs. Kopplingsbesiktning anmäls till fordonsregistret för att fogas både till uppgifterna om dragbilen och till uppgifterna om släpvagnen.

7 kap

Ändringsbesiktning

29 § (6.2.1998/102)
Ändringsbesiktningsskyldighet

1. Ett fordon skall innan det tas i bruk i trafiken föras till ändringsbesiktning, om

a) en ändring av fordonets kategori önskas,

b) fordonets axel- eller karosserikonstruktion eller de yttre måtten har ändrats,

c) antalet platser i fordonet har ändrats,

d) en lastbil (kategori N2 eller N3) utrustas med dragkoppling eller vändskiva eller sådan utrustning avlägsnas, en bil avsedd för att dra en dragstångssläpvagn utrustas för att dra en medelaxelsläpvagn eller draganordningens placering eller kategori har ändrats,

e) en ändring önskas av den totalmassa, den massa för en fordonskombination eller den axelmassa som är den högsta tillåtna vid registrering och användning,

f) en släpvagn (kategori O3 eller O4) utrustas med dragkoppling för att dra en annan släpvagn,

g) ett fordon har försetts med en motor som till cylindervolymen eller annars avviker från den ursprungliga, eller om fordonets avgasreningssystem har ändrats,

h) ett fordons anordningar och utrustning har ändrats eller kompletterats så att ändringen kan påverka trafiksäkerheten; dock inte när lastutrymmet i en lastbil eller paketbil eller ett fordon i kategori N utrustas med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport,

i) ett fordon börjar användas för förarutbildning, eller

j) 25 procent eller mer av delarna i ett fordon som tagits i bruk 1960 eller senare har bytts ut efter första registrering och vid byte av andra delar än förbrukningsdelar, om den procentuella andelen har överskridits.

2. En personbil (kategori M1) som tidigare varit i privat bruk skall föras till ändringsbesiktning innan den börjar användas i tillståndspliktig trafik. Till ändringsbesiktning skall också föras en traktor som börjar användas som trafiktraktor. ändringsbesiktning behövs dock inte, om fordonet registreringsbesiktas innan det tas i tillståndspliktig trafik.

3. En paketbil och en lastbil (kategori N) samt en släpvagn (kategori O) skall föras till ändringsbesiktning, om fordonet utrustas särskilt för djurtransport.

4. Ett fordon skall föras till ändringsbesiktning innan det börjar användas för transport av sådana farliga ämnen som avses i stadgandena gällande transport av farliga ämnen.

5. Ett fordon skall föras till ändringsbesiktning, om förutsättningarna för dess skattefrihet eller skattenedsättning inte längre gäller eller om uppgifterna om fordonets slag, kategori eller indelning inte längre stämmer. Besiktningsskyldigheten gäller dock inte en traktor som utrustas till motorredskap.

30 § (6.2.1998/102)
Förrättande av ändringsbesiktning

1. Vid ändringsbesiktning skall bestämmelserna i 25 § och anvisningar som vederbörande ministerium meddelar särskilt iakttas i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, skall dessutom sådan kontroll av avgasutsläpp som nämns i 36 § utföras.

2. Efter att ha godkänt ändringen skall besiktningsstället anmäla de förändringar som skett till fordonsregistret och utfärda ett motsvarande registerutdrag eller göra motsvarande anteckning i registerutdraget. I fordonsregistretochregisterutdraget behöverdock inte någon anteckning göras om ett fordons utrustning för privat förarutbildning.

8 kap

Årsbesiktning

31 § (6.2.1998/102)
Årsbesiktningsskyldighet

1. En bil och en annan släpvagn än en sådan som avses i 2 mom. skall föras till årsbesiktning som följer:

fordonskategori	årsbesiktning skall förrättas senast
a) lastbilar och bussar (kategori M2, M3, N2 och N3) specialbilar och släpvagnar (kategori O3 och O4) vilkas totalmassa är större än 3,5 ton personbilar som används i tillståndspliktig trafik (kategori M1) samt ambulanser	första gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet
b) släpvagnar vars totalmassa överstiger 3,5 ton (kategori O3 och O4)	första gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senasta den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet; en släpvagn kopplad till en viss dragbil får dock föras till kopplingsbesiktning samtidigt som dragbilen
c) paketbilar (kategori N1) och specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5 ton, men inte ambulanser	första gången senast tre år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet
d) personbilar som används i privat trafik och andra fordon i kategori M1 än ambulanser	första gången senast tre år efter den dag då fordonet togs i bruk andra gången senast fem år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för bruktagandet
e) släpvagnar (kategori O2) vilkas totalmassa är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton	första gången före utgången av det år då två år har förflutit sedan fordonet togs i bruk och därefter med två års mellanrum före utgången av året
f) museifordon som tagits i bruk före den 1 januari 1960 om de hör till en kategori som skall genomgå besiktning	med fyra års mellanrum före utgången av juni månad

2. En lätt släpvagn (kategori O1) behöver inte föras till besiktning.

3. Registreringsbesiktning som utförts högst sex månader före utgången av den i förordningens 32 § 1 mom. avsedda besiktningstiden och registreringsbesiktning, som utförts högst sex månader efter utgången av den i nämnda moment avsedda besiktningstiden, berättigar till att använda fordonet i trafik till utgången av följande ovan avsedda besiktningstid. (12.2.1999/187)

32 § (6.2.1998/102)
Besiktningstid

1. Ett fordon som inte har getts körförbud får föras till årsbesiktning under besiktningstiden, som omfattar den sista besiktningsdag som anges i 31 § 1 mom. a–d punkten och en period på fyra månader före den och perioden från årets början fram till den sista besiktningsdag som anges i e- och f-punkten i nämnda moment. Besiktningstiden för de bussar och lastbilar som avses i den nämnda a-punkten (kategori M2, M3, N2 och N3) och de släpvagnar som avses i b-punkten (kategori O3 och O4) omfattar dock den sista besiktningsdagen och en period på sex månader före den. (28.2.2002/165)

2. När ett fordon bevisligen har varit tillfälligt taget ur trafik eller utomlands under den besiktningstid som anges i 1 mom., skall det föras till besiktning senast inom en månad efter att det tas i trafik eller införs till landet. Ett intyg över eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet tillfälligt varit taget ur trafik eller varit utomlands skall medföras vid användningen av fordonet i trafik till dess att besiktningen har utförts.

3. Om dagen för ibruktagandet av ett fordon inte har antecknats i registerutdraget, anses fordonet ha tagits i bruk den sista dagen i en månad enligt följande tabell:

sista siffran i registreringstecknet månad för ibruktagandet
1 . . Januari
2 . . Februari
3 . . Mars
4 . . April
5 . . Juni
6 . . Augusti
7 . . September
8 . . Oktober
9 . . November
0 . . December

4. Om den besiktning som avses i 31 § 1 mom. e-punkten försummas, antecknas i fråga om besiktningsskyldigheten att den besiktning som utförs under tiden mellan ingången av januari och utgången av april följande år skall motsvara föregående års besiktning. (12.2.1999/187)

33 § (6.2.1998/102)
Användning av fordon efter besiktningstiden

Om ett fordon inom den tid som nämns i 31 § 1 mom. eller 32 § 2 eller 3 mom. inte har godkänts vid besiktning, får det inte användas i trafik, utom när det förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det, eller om annat inte följer av 41 §.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

34 § (28.2.2002/165)
Årsbesiktningens innehåll

1. Vid besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Dessutom kontrolleras att eventuell skatt eller avgift för fordonet inte har försummats och att trafikförsäkringspremien för ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet har betalts.

2. Vid besiktningen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som gällande bestämmelser anger,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen skall i fråga om bilen och släpvagnen kontrolleras de komponenter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG, 2001/9/EG och 2001/11/EG.

4. Besiktningen avbryts om den på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra skäl som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller ge fordonet körförbud.

35 § (6.2.1998/102)
Identifiering av fordon samt kontroll av registeruppgifter, försäkring och skatteuppgifter

1. Besiktningen av ett fordon skall avbrytas, om fordonet inte på ett tillfredsställande sätt kan identifieras, om en eventuell skatt eller avgift för fordonet har försummats eller om premien för den gällande trafikförsäkringen i fråga om ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet inte har betalats. Besiktningen skall också avbrytas, om de tekniska uppgifterna om fordonet i registerutdraget och fordonsregistret inte är korrekta, då det också skall bestämmas att fordonet skall föras till ändringsbesiktning inom en månad.

2. Utan att besiktningen avbryts får dock vid årsbesiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna som uppenbarligen har uppstått vid registreringsbehandlingen samt sådana uppgifter vilkas ändring enligt 29 § inte förutsätter ändringsbesiktning.

3. Besiktningen avbryts inte heller, även om trafikförsäkringspremien inte har betalts för ett fordon för vilket trafikförsäkringsskyldighet föreligger, om en domstol fattat beslut om inledande av saneringsförfarande eller skuldsanering i fråga om den som underlåtit att betala.

4. Om besiktningsstället finner att ett fordon som är befriat från bilskatt eller berättigat till nedsatt skatt är sådant att skatt skall betalas för det, skall besiktningsstället underrätta den som debiterar skatten om detta. På samma sätt skall förfaras om ett fordon för vilket skatt med stöd av bilskattelagen (1482/1994) har återbetalts har överlåtits för annat bruk än det som avses i bilskattelagen.

36 § (28.2.2002/165)
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från en bil med ottomotor som har tagits i bruk 1978 eller senare och en bil med dieselmotor som har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt punkt 8.2 i bilaga II till det direktiv som nämns i 34 § 3 mom., med de undantag som anges i denna paragraf. Avgasutsläppen från en bil som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en bil med ottomotor är följande:

Fordonets motortyp och ibrukningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
före 1.10.1986 4,5 1 000
1.10.1986 eller senare 3,5 600
Lågemissionsbilar, oberoende av ibruktagningstiden 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Om tillverkaren av en lågemissionsbil i fråga om kolmonoxid och kolväte vid tomgång eller lambda vid tomgång med förhöjt varvtal har uppgett gränsvärden som avviker från de normala grändsvärden som anges i 2 mom., används som gränsvärden de värden och mätningssätt som tillverkaren har uppgett.

4. Om inte tillverkaren eller importören av en dieseldriven bil vid typgodkännandet eller typbesiktningen har uppgett gränsvärdet för rökbildning för den motor som används i bilen, används som gränsvärde för absorptionskoefficienten för en insugningsdieselmotor värdet 2,5 m-1 och för en motor med turbokompressor värdet 3,0-1. För en bil som tagits i bruk före 1989 och som inte har typgodkänts i enlighet med rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon eller i enlighet med E-reglementet nr 24 är dock gränsvärdet vid kontrollen 7,0 Bosch-enheter.

5. I ett fordon med ottomotor och ett fordonsburet övervakningssystem enligt direktiv 98/69/EG och 1999/102/EG som gäller ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordons ottomotorer utförs i stället för mätningen av kolmonoxid och kolväte vid tomgångskörning kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

37 § (6.2.1998/102)
Kontroll av bromsar

1. En grundläggande kontroll av fordons bromsar skall förrättas i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv som nämns i 34 § 3 mom. Fordon i kategori N3 som är försedda med låsningsfria bromsar eller lastkännande bromsventiler och som utrustats för att dra en släpvagn i kategori O3 eller O4 samt släpvagnar i kategori O3 och O4 skall dessutom genomgå en enligt fordonsförvaltningscentralens anvisningar utförd omfattande bromskontroll för anpassning av kombinationens bromsar och fastställande av bromsförhållandet.

2. Besiktningsstället kan kräva att ett fordon skall föras till bromskontroll lastat på det sätt som det bestämmer.

37 a § (28.2.2002/165)
Kontroll av hastighetsbegränsande anordningar

Hastighetsbegränsande anordningar som skall monteras i fordon enligt rådets direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av fordon inom gemenskapen kontrolleras i mån av möjlighet med för ändamålet lämplig mätapparatur eller på annat sätt.

38 § (6.2.1998/102)
Godkännande och underkännande vid besiktning

1. Ett fordon skall godkännas vid besiktningen, om det inte har upptäckts några sådana fel och brister på det som anges som orsak till underkännande i bilaga II till det direktiv som nämns i 34 § 3 mom. och det inte heller beträffande övriga komponenter som skall kontrolleras har upptäckts några sådana fel eller brister som är betydande med tanke på trafiksäkerheten eller miljön. Ett fordon skall också godkännas, om ett fel eller en brist som konstaterats på det endast medför obetydlig fara eller olägenhet och kan rättas till genom en enkel justeringsåtgärd eller utbyte av en del. Brister får dock finnas på högst tre punkter. Det skall bestämmas att felen och bristerna skall avhjälpas inom en rimlig tid.

2. Om ett fordon inte kan godkännas enligt vad som bestäms i 1 mom. skall det underkännas vid besiktningen. Om felet eller bristen medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, skall fordonet dessutom ges körförbud. Som betydande olägenhet för miljön anses CO-utsläpp på en nivå som överstiger 6,0 procent eller en absorptionskoefficient på en nivå som överstiger 4 m-1.

39 § (26.9.2002/812)
Anteckning om besiktning, kontrollkort och besiktningsintyg

1. En anteckning om utförd besiktning görs i registerutdraget. Vid behov bestäms om avhjälpande av brister. Godkännande eller eventuellt körförbud anmäls till fordonsregistret.

2. Över besiktningen av ett fordon skall uppgöras ett kontrollkort, där åtminstone antecknas de komponenter, indelade enligt huvudgrupper, som enligt bilaga II till det i 34 § 3 mom. nämnda direktivet skall kontrolleras samt eventuella fel och brister i komponenterna. På kontrollkortet antecknas också om fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen eller om besiktningen har avbrutits. På kortet antecknas dessutom uppgifter som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver särskilt. Ett dubblettexemplar av kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger besiktningens innehåll ges till den som företett fordonet för besiktning.

3. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton (kategori M2-, M3-, N2- och N3), eller den som företett ett sådant fordon till besiktning, ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Fordonsförvaltningscentralen eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.

39 a § (6.2.1998/102)

39 a § har upphävts genom F 6.2.1998/102.

40 § (6.2.1998/102)
Körförbud

Ett fordon som underkänts och getts körförbud vid besiktningen får inte användas i trafiken innan felet eller bristen har avhjälpts och fordonet har godkänts i enlighet med 38 § 1 mom. vid en efterkontroll, en ny årsbesiktning eller en registreringsbesiktning. Besiktningsstället får dock utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på lämpligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart fordonet får föras och hur, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

2. Körförbudet utvisas med ett klistermärke som den som besiktat fordonet fäster på vindrutan eller på något annat synligt ställe. Anteckning om körförbud och upphävande av detta görs i registerutdraget och anmäls till fordonsregistret.

3. Klistermärket får inte tas bort innan fordonet har godkänts vid en besiktning.

41 § (6.2.1998/102)
Avhjälpande av brister och anteckningar vid besiktning

1. Felen och bristerna på ett fordon som underkänts vid besiktningen och som inte getts körförbud skall rättas så snabbt som möjligt. Ett sådant fordon får användas i trafiken i högst två månader efter att det underkänts vid besiktningen.

2. Ett fordon som underkänts vid årsbesiktningen skall repareras och föras till eftergranskning eller ny besiktning. Om fordonet inte kan godkännas inom två månader efter utgången av den tid som avses i 31 § 1 mom. eller 32 § 2 eller 3 mom., får det inte längre användas i trafiken.

3. I fordonets registerutdrag skall göras en anteckning om att det godkänts vid besiktningen, om det besiktningsställe som godkänt besiktningen samt datum för godkännandet. Personen som har utfört besiktningen skall underteckna uppgifterna. De anmäls även till fordonsregistret. Dessutom antecknas i registerutdraget sådana eventuella fel och brister som avses i 38 § 1 mom. samt det datum när de senast skall vara avhjälpta.

42 § (6.2.1998/102)

42 § har upphävts genom F 6.2.1998/102.

43 § (6.2.1998/102)

43 § har upphävts genom F 6.2.1998/102.

9 kap

Fordonets skick

44 §
Tillsyn över fordonets skick

Ett fordons ägare och förare skall se till att fordonet inte används innan de brister som framkommit i dess konstruktion och utrustning blivit avhjälpta. Denna skyldighet gäller dock inte en under resan konstaterad bristfällighet som med hänsyn till förhållandena är att anse som ringa och som sannolikt har uppstått under resan, om den inte har kunnat observeras och avhjälpas av föraren omedelbart eller inte utan betydande olägenhet kan repareras under resan.

45 § (12.2.1999/187)
Granskning av fordon i trafiken

1. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 96 § vägtrafiklagen (267/1981) har förhindrat användningen av ett fordon på grund av att det är i dåligt skick eller inte har besiktats, skall han göra anteckning om körförbudet i registerutdraget. Registerutdrag och registreringsskyltar som myndigheten tagit hand om skall tillställas det besiktningsställe som fordonets ägare eller innehavare uppgett. Besiktningsstället skall utan dröjsmål göra en anteckning om körförbudet i fordonsregistret eller en anmälan om det till Fordonsförvaltningscentralen. Efter godkänd besiktning skall registerutdraget och registreringsskyltarna återlämnas till fordonets ägare eller innehavare. Besiktningsstället skall göra en anteckning om att körförbudet upphört i registerutdraget och fordonsregistret eller göra en anmälan om att körförbudet upphört till Fordonsförvaltningscentralen.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats så som avses i 1 mom., får fordonet dock med skriftligt tillstånd av polisen, tullverket eller gränsbevakningsväsendet föras till reparation eller till besiktning.

3. Om registerutdrag eller registreringsskyltar som myndigheten har tagit hand om inte avhämtas inom sex månader efter omhändertagandet, iakttas förfarandet i 17 § 1 och 3 mom. förordningen om registrering av fordon. Om besiktningsstället inte med stöd av ett sådant avtal som avses i 6 § lagen om registrering av fordon (1100/1998) har rätt att utföra avregistrering enligt 17 § 1 mom. i nämnda förordning, skall besiktningsstället utan dröjsmål underrätta Fordonsförvaltningscentralen om det fordon som skall avregistreras.

4. En besiktning som utförts med anledning av att ett fordon konstaterats vara i dåligt eller bristfälligt skick ersätter inte årsbesiktning.

10 kap

Särskilda stadganden

46 §
Rättelse av uppgifter i registret

Om de uppgifter om ett registrerat fordon som lämnats till fordonsregistret i förhandsanmälan eller i typregisterutdraget är felaktiga, skall de rättas vid en ändringsbesiktning eller en ny registreringsbesiktning.

46 a § (18.12.1995/1599)
Typgodkända fordon som inte motsvarar uppgifterna om överensstämmelse

Om det vid besiktningen eller trafikövervakningen upptäcks att ett fordon av en sådan typ som typgodkänts inte motsvarar uppgifterna i intyget om överensstämmelse, skall avvikelserna anmälas till fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningscentralen skall med anledning av anmälan vidta åtgärder enligt artikel 11.2 - 11.4 i direktiv 70/156/ETY som avses i 4 § eller enligt artikel 10.1-10.3 i direktiv 92/61/EEG.

46 b § (28.2.2002/165)
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar

1. En bilreparationsverkstad eller något annat ställe (kontrollställe), förutsatt att kontrollstället har tillgång till en tillräckligt noggrann kontrollapparatur och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen, får med förutsättningar enligt 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och därtill hörande kontroll av anpassning och bromsar,

c) kontroll av släpvagns dragkoppling, samt

d) kontroll av hastighetsbegränsande anordningar.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, hastighetsbegränsande anordningar och släpvagns dragkoppling skall innan verksamheten inleds göra en anmälan till Fordonsförvaltningscentralen, som övervakar utförandet av kontrollerna. En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter (817/1992). Ett kontrollställe som utför kontroll av hastighetsbegränsande anordningar behöver inte göra någon anmälan till Fordonsförvaltningscentralen, om kontrollstället har ett sådant tillstånd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/1979).

3. Fordonsförvaltningscentralen kan förbjuda godkännandet av intyg från ett kontrollställe där mätningarna inte utförs på behörigt sätt eller där underhållet av mätapparaturen och kontrollen av mätningarnas exakthet har försummats.

4. Över kontrollen enligt 1 mom. skall för besiktningen ges ett undertecknat intyg med namnförtydligande som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget skall dessutom innehålla åtminstone fordonets identifikationsuppgifter, uppgifter om kontrollstället samt datering och underskrift av den som utfört mätningen. I fråga om avgasutsläpp skall även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om längre tid än tre månade har förflutit sedan kontrollen av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller hastighetsbegränsande anordningar, eller om ingen kontroll alls har utförts, skall kontrollen göras i samband med besiktningen.

5. Vid besiktningen kan mätningar av avgasutsläppen, kontroller av tryckluftsbromsarna eller kontroller av hastighetsbegränsande anordningar utföras för att kontrollera riktigheten av kontrollställets mätningar eller av kontrollerna, varvid den mätning som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.

46 c § (12.2.1999/187)
Rättande av fel

På beslut fattat av besiktningsställe med stöd av denna förordning tillämpas vad som bestäms i 26 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) om rättande av sakfel och i 27 § om rättande av skrivfel.

47 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna förordning döms till straff så som stadgas i vägtrafiklagen.

48 § (18.12.1995/1599)
Ändringssökande

1. Om rättelse av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett besiktningsärende gäller vad som stadgas i 14 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95).

2. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har fattat med stöd av denna förordning gäller, med de undantag som stadgas i denna paragraf, vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) och i vägtrafiklagen.

3. Ett beslut eller en bestämmelse som har meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

L om koncession för besiktning och registering av fordon 1593/1995 har upphävts genom L om koncession för fordonbesiktning 1099/1998. L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

48 a § (18.12.1995/1599)
Fordonsförvaltningscentralens anvisningar

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela närmare anvisningar om hur anmälningar skall göras, om de dokument som används vid besiktningen, om anteckningarna i registerutdraget och de besiktnings- och registreringsuppdrag som utförs med stöd av denna förordning.

49 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) jämte ändringar.

2. Förordningens 3 kap., som gäller EG-typgodkännande, träder i kraft den 1 januari 1995. (25.8.1994/775)

Ikraftträdelsestadganden:

8.4.1994/267:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1994. Ändringen av 38 § träder dock i kraft den 1 januari 1995.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/143/EEG), Den gemensamma EES-kommitténs beslut Nr. 7/94: rådets direktiv (92/55/EEG)

25.8.1994/775:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv: 93/93/EEG

10.2.1995/173:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Rådets direktiv 70/143/EEG; EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47, ändr. 92/54/EEG; EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 63 och ändr. kommissionens direktiv 94/23/EG; EGT nr L 147, 14.6.1994, s. 6.

17.2.1995/190:

Denna förordning träder i kraft den 22 februari 1995.

Rådets direktiv 72/306/EEG; EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1

18.12.1995/1599:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Ett fordon som avses i 23 § 2 eller 3 mom. i denna förordning skall med avvikelse från nämnda stadganden föras till registreringsbesiktning om en importbesiktning som har förrättats innan denna förordning trätt i kraft har gällt fordonets chassi eller det halvfärdiga fordonet.

3. En bil kan tas till årsbesiktning före den tidpunkt som anges i 32 § 1 mom., om det från en importbesiktning som förrättats innan denna förordning trätt i kraft har förflutit minst åtta månader, dock tidigast i november det år som föregår den egentliga besiktningsmånaden.

4. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 70/156/EEG; EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1, ändr. 93/81/EEG; EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 49., Rådets direktiv 92/61/EEG; EGT nr 225, 10.8.1992, s. 72.

25.10.1996/761:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Rådets direktiv 92/53/EEG; EGT Nr L 225, 10.8.1992, s. 1

5.12.1996/964:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och den gäller fordon som förs till besiktning nämnda dag eller därefter.

11.7.1997/672:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6.2.1998/102:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998 med undantag som stadgas i 2 mom. Den tillämpas, om inte annat föranleds från 2 6 mom., på besiktningar som inleds när förordningen trätt i kraft.

2. Förordningens 31 33 § och 41 § 1 och 2 mom. träder i kraft den 1 januari 1999. Förordningens 31 § 1 mom. a d-punkten och 32 § 1 mom. får ändå tillämpas redan från den 1 september 1998 på besiktningar för året 1999.

3. Framtill utgången av 1998 tillämpas på tidpunkten för årsbesiktningen för året 1998 bestämmelserna i 31 34 § och 43 § 1 och 2 mom. av förordningen som var i kraft den 28 februari 1998. Dessa bestämmelser tillämpas dessutom fram till utgången av januari 1999 på årsbesiktningar för året 1998 av bilar med ett registreringstecken vars sista siffra är 9, och fram till utgången av februari 1999 på årsbesiktningar för året 1998 av bilar med ett registreringstecken vars sista siffra är 0.

4. Om den i 31 § 1 mom. a–d-punkten avsedda dag för ibruktagandet av en bil, som antecknats i registerutdraget infaller under perioden januari-juni, tillämpas på årsbesiktningar för året 1999 ett system för besiktningstider enligt följande:

sista siffran i registreringstecknet dag för ibruktagandet besiktningstid för årsbesiktning för året 1999

6 januari-februarijanuari-april

7 januari-marsfebruari-maj

8 januari-aprilmars-juni

9 januari-majapril-juli

0 januari-junimaj-augusti

5. Om årsbesiktningen för 1999 har inletts under 1998 eller redan utförts, behöver fordonet inte föras till årsbesiktning under 1999.

6. Museifordon som tagits i bruk före 1960 behöver inte besiktas under 1999.

Rådets direktiv 96/96/EG; EGT nr L 46, 17.2.1997, s. 1

25.9.1998/704:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 1998.

Kommissionens direktiv 98/14/EG; EGT nr L 91, 25.3.1998, s. 1

12.2.1999/187:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Förordningens 23 §, 31 § 3 mom. och 32 § 4 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2000.

3.12.1999/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Förordningens 34 § träder dock i kraft den 30 september 2000.

Kommissionens direktiv 1999/52/EG; EGT nr L 142, 5.6.1999, s. 26

15.11.2001/988:

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2002.

28.2.2002/165:

1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2002 med de undantag som anges nedan.

2. Från denna förordnings ikraftträdande kan i stället för i 36 § 2 och 3 mom. angiven mätning vid tomgångskörning som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp i fråga om fordon som är utrustade med fordonsburna övervakningssystem utföras kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

3. Förordningens 34 § om årsbesiktningens innehåll, i fråga om direktiv 2001/11/EG som nämns i paragrafen, 37 a § om kontroll av hastighetsbegränsande anordningar samt 46 b § om förrättare av kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar träder i kraft den 9 mars 2003.

4. Den kontroll vid tomgångskörning som anges i 36 § 2 och 3 mom. och som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp ersätts från och med den 1 januari 2004 med kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet, vilken nämns i 35 § 5 mom., och den gäller följande fordon:

a) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som använder bensin som drivmedel, med undantag av fordon vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, samt fordon i kategori N1, klass I,

b) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som använder bensin som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg,

c) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2004 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, med undantag av fordon, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, och fordon i kategori N1, klass I,

d) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk den 1 januari 2007 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg.

Kommissionens direktiv 2001/9/EG (32001L0009); EGT nr L 48, 17.2.2001, s. 18, Kommissionens direktiv 2001/11/EG (32001L0011); EGT nr L 48, 17.2.2001, s. 20

26.9.2002/812:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.