Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

18.12.1992/1336

Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/192, som gäller fr.o.m. 19.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (30.3.2010/211)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på bidrag, ersättningar, premier och andra understöd av statens och Europeiska unionens medel som beviljas och betalas ut av de myndigheter som avses i 2 § samt på stödrättigheter och kvoter, om inte annat föreskrivs någon annanstans. Denna lag tillämpas dock på stöd som beviljas för byggande och andra investeringar endast om så bestäms någon annanstans i lag eller med stöd av lag.

2 § (30.3.2010/211)
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifterna enligt denna lag samt de övervakningsuppgifter och andra uppgifter som hänför sig till dem.

Sådana uppgifter som avses i 1 mom. och som enligt 27 § 15 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet sköts på Åland av Statens ämbetsverk på Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

2 a § (30.12.2003/1345)
Sökande av stöd

En ansökan om stöd skall upprättas skriftligen. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall ansökan undertecknas.

3 §
Beslut

Då sådant stöd som avses i 1 § har beviljats enligt ansökan, betraktas det brev som sänds till sökanden om att stödet har beviljats som ett beslut av den myndighet som har beviljat stödet.

Om en myndighet som anges i 2 § har beviljat stöd med avvikelse från ansökan eller om ansökan har avslagits, ges sökanden som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett separat beslut. (13.4.2007/428)

Ett beslut som avses i 2 mom. får delges sökanden i ett rekommenderat brev.

4 §
Uppgifter från skattemyndigheter

Då det beror på den inkomst eller förmögenhet som sökanden eller dennes make eller delägaren i ett dödshus eller en sammanslutning har eller på storleken av sökandens lägenhet eller boskap eller på någon annan omständighet som ligger till grund för fastställandet av stödet om stöd skall fås, skall skattemyndigheten utan avgift lämna de myndigheter som avses i denna lag behövliga uppgifter ur beskattningshandlingarna.

5 § (30.7.2004/694)
Delgivning

I fråga om delgivning av ett beslut av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gäller 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
Rättelse

Har sökanden fått stöd till ett mindre belopp än han borde ha fått eller har hans ansökan utan grund helt avslagits, kan den myndighet som har avgjort saken, om det finns medel för ändamålet, utan särskild ansökan rätta sitt felaktiga beslut.

Om tilläggsstöd betalas till sökanden med stöd av ett rättelsebeslut enligt 1 mom. och detta inte beror på sökanden, betalas på tilläggsbeloppet en årlig ränta på sex procent räknat från den dag då beslutet om att stödet beviljas eller ansökan avslås fattades fram till den dag då ett rättelsebeslut enligt 1 mom. ges. (4.8.2000/726)

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas även på ett beslut som ges med anledning av ändringssökande, om sökanden beviljas stöd eller tilläggsstöd till följd av att ändring sökts. Härvid beslutar besvärsmyndigheten om betalning av ränta. (30.12.2003/1345)

7 §
Återkrav

Har sökanden fått stöd enligt denna lag utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas honom, kan den myndighet som har beviljat stödet utan hinder av att det tidigare beslutet har vunnit laga kraft besluta att det belopp som har betalts utan grund eller till ett för högt belopp skall återkrävas.

Återkravet får verkställas i den ordning som stadgas för indrivning av skatter i utsökningsväg. Återkravet kan även verkställas så att från stöd enligt denna lag vilket samma eller någon annan myndighet som avses i 2 § senare betalar till sökanden avdras det belopp som skall återkrävas.

Om ett belopp som med stöd av 1 mom. beviljats utan grund eller till ett för högt belopp återkrävs av den som har mottagit stödet, kan det bestämmas att på det belopp som återkrävs skall betalas ränta enligt en årlig ränta på sex procent. Räntan skall beräknas på grundval av den tid som förflyter mellan delgivningen av beslutet om återkrav och den faktiska återbetalningen eller, om det belopp som återkrävs har dragits av från en post som skall betalas senare, mellan delgivningen och avdraget. Ett belopp som utan ränta uppgår till högst 100 euro per stödtagare och per stödansökan som lett till återkrav behöver dock inte återkrävas. (30.12.2003/1345)

Har sökanden när han ansökt om stöd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig uppgift eller handling eller hemlighållit en uppgift eller handling, kan det belopp som återkrävs höjas med högst 20 procent eller, om det är fråga om synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.

8 §
Övervakning

De myndigheter som nämns i 2 § eller representanter för dem har rätt att granska sökandens bokföring, produktionsinrättningar, husdjursbyggnader, förädlingsanstalter, lager, odlingar och andra omständigheter som utgör en förutsättning för beviljande och betalning av stödet.

Den som ansöker om eller får stöd skall på begäran lämna de myndigheter som nämns i 1 mom. sådana uppgifter som behövs vid övervakningen av de omständigheter som utgör en förutsättning för erhållande och betalning av stödet.

På uppmaning av en myndighet som nämns i 1 mom. skall var och en för övervakning enligt denna lag lämna uppgifter som framgår av handlingar i hans besittning. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller dock inte ett sådant ärende i fråga om vilket han enligt lag har rätt att vägra vittna på andra grunder än att en affärs- eller yrkeshemlighet skulle röjas.

Kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och andra inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet kan anlitas vid övervakning enligt denna lag, enligt vad som stadgas närmare genom förordning. (29.12.1994/1514)

Polisen skall lämna behövlig handräckning vid övervakning som avses i denna paragraf.

9 § (21.5.1999/674)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshem- lighet får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.

10 § (13.4.2007/428)
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär. Ändring i den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut söks genom skriftligt rättelseyrkande hos närings-, trafik- och miljöcentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkandet är den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen. Ändring i beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen och Landsbygdsverket har fattat får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs besvär också över beslut som Statens ämbetsverk på Åland fattat i ärenden som avses i denna lag. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996). (30.3.2010/211)

Besvärsskriften eller det skriftliga rättelseyrkandet kan även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften eller rättelseyrkandet jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande till besvärsinstansen. (29.6.2007/740)

Ändring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ändring i andra beslut som besvärsnämnden meddelar får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 §
Ersättning till kommunen

För utgifter som kommunen åsamkas av skötseln av de uppgifter som avses i denna lag betalas kommunen ersättning enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). I sådana fall som avses ovan i 2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersättning enligt de grunder som anges i en förordning av statsrådet. (13.4.2007/428)

Av sådana medel som beviljas med stöd av 1 § kan kommunen beviljas ersättning för kostnader som föranleds av postningen av beslut som avses i denna lag enligt vad som särskilt bestäms i beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

L om statsandelar till kommunerna 1147/1996 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009, se SRf om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2010–2011 236/2012.

12 § (30.3.2010/211)
Avgifter för beslut

För myndigheters beslut som gäller stöd som avses i denna lag tas avgift ut enligt vad som bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och närings-, trafik- och miljöcentralens expeditioner är avgiftsfria, dock inte närings-, trafik- och miljöcentralens expeditioner i besvärsärenden eller ärenden som gäller rättelseyrkanden.

13 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter (13.4.2007/428)

Om inte annat särskilt stadgas i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad förordning, meddelar statsrådet närmare föreskrifter om grunderna för fördelningen av det statliga stödet, om hur det beviljas och om förfarandet. Också jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om de detaljerade grunderna för fördelningen av statligt stöd. I fråga om utbetalningar kan dock jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral meddela föreskrifter.

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfarandet i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, till den del verkställigheten av den nationella lagstiftningen eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av de uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i lagen om Landsbygdsverket (666/2006). Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om sådana ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter. (13.4.2007/428)

13 a § (13.4.2007/428)

13 a § har upphävts genom L 13.4.2007/428.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) jämte ändringar.

15 §
Övergångsstadgande

Det förfarande med delgivning av beslut på verifikat som avses i 2 § 1 mom. lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet kan dock tillämpas på delgivningar fram till utgången av 1994.

Då det i någon annan lag hänvisas till lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet, anses hänvisningen avse denna lag efter att den har trätt i kraft.

Stadgandena i den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt, med de i 4 mom. stadgade undantagen, på ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft.

RP 284/92, JsUB 24/92

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1514:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 139/94, JsUB 32/94

10.1.1997/39:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

21.5.1999/674:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

4.8.2000/726:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000. Den grund som avses i den andra meningen i 7 § 3 mom. tillämpas dock första gången i fråga om återkrav som gäller stödbeslut som meddelats 2000 eller senare.

RP 43/2000, JsUB 9/2000, RSv 94/2000

30.12.2003/1345:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den grund som avses i den andra meningen i 7 § 3 mom. tillämpas dock första gången i fråga om återkrav som gäller stödbeslut som meddelats 2004 eller senare.

RP 83/2003, JsUB 7/2003, RSv 114/2003

30.7.2004/694:

Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004, JsUB 6/2004, RSv 70/2004

13.4.2007/428:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

29.6.2007/740:

Denna lag träder i kraft den 4 juli 2007.

Lagen tillämpas dock från den 1 maj 2007.

RP 28/2007, JsUB 1/2007, RSv 13/2007

30.3.2010/211:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 232/2009, JsUB 2/2010, RSv 26/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.