Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

4.12.1992/1203

Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.1.2014/75, som gäller fr.o.m. 1.9.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.2009/1468)
Ärenden som ska behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:

1) närings-, trafik- och miljöcentralen i ärenden som gäller gårdsbruk, fiskerihushållning och utveckling av landsbygden samt i ärenden i fråga om vilka i övrigt i lag föreskrivs om ändringssökande på detta sätt,

2) Forststyrelsen i ärenden om vilka det inte har föreskrivits att rättelse ska sökas hos Forststyrelsen eller att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

3) skogscentralerna i ärenden om vilka det inte föreskrivs att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

4) Finlands viltcentral, (18.2.2011/161)

5 punkten har upphävts genom L 18.2.2011/161. (18.2.2011/161)

6) fiskeområde,

7 punkten har upphävts genom L 14.6.2013/444. (14.6.2013/444)

Dessutom kan åt besvärsnämnden så som föreskrivs genom lag uppdras att även behandla besvär som anförs över andra myndigheters och samfunds beslut. Besvärsnämnden behandlar även klagan som avses i 59 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) och som gäller beslut av sådana myndigheter och samfund som avses i denna paragraf.

2 § (13.1.1995/36)
Sammansättning

Till besvärsnämnden hör en ordförande och en vice ordförande och dessutom en tredje medlem som kan alternera enligt den kategori av ärenden som behandlas.

Ordföranden och vice ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med domarvärv eller förvaltningsrättslig lagskipning. Ordföranden och vice ordföranden har uppgiften som huvudsyssla och för vardera finns en tjänst som lagskipningsråd vid nämnden.

Besvärsnämndens tredje medlem har uppgiften som bisyssla. Han skall ha kännedom om de ärenden som behandlas av nämnden eller, om han förordnats endast för en viss kategori av ärenden, kännedom om de ärenden som ingår i denna kategori. När ärenden som avses i 1 § 1 mom. 9 punkten behandlas skall medlemmen dock vara en person som avlagt veterinärexamen.

Vid besvärsnämnden finns ett behövligt antal föredragande med uppgiften som huvudsyssla. För dessa finns tjänster som föredragande. Vid nämnden kan även finnas föredragande med uppgiften som bisyssla. En föredragande skall ha avlagt juris kandidatexamen eller annan för tjänsten eller uppdraget lämplig högre högskoleexamen.

Genom förordning kan i fråga om vissa ärenden bestämmas att nämnden avdelar en sektion. Sektionsordförande är nämndens vice ordförande och övriga medlemmar den medlem som avses i 3 mom. eller sekreteraren samt den föredragande som avses i 4 mom. (21.8.1998/621)

Besvärsnämndens medlemmar och föredragande handlar under domaransvar.

3 § (13.1.1995/36)
Förordnande av medlemmar och föredragande

Republikens president utnämner för en mandatperiod om fem år i sänder de personer som är verksamma som besvärsnämndens ordförande och vice ordförande till tjänsterna som lagskipningsråd. Statsrådet förordnar för samma tid besvärsnämndens tredje medlem eller alternerande tredje medlemmar samt för dessa medlemmar och för vice ordföranden ett tillräckligt antal ställföreträdare med uppgiften som bisyssla. Ställföreträdare för ordföranden är vice ordföranden eller dennes ställföreträdare. Om besvärsnämndens medlemmars och deras ställföreträdares rätt att kvarstå i sin tjänst eller sitt uppdrag under mandatperioden gäller i övrigt vad som bestäms om innehavare av domartjänst. (23.12.1999/1254)

Besvärsnämnden utnämner föredragandena med uppgiften som huvud- eller bisyssla.

Om ordföranden eller vice ordföranden innehar en annan statlig tjänst, är han under sin mandatperiod tjänstledig från den. Om beviljande av tjänstledighet för medlemmarna och föredragandena stadgas i övrigt närmare genom förordning.

Medlemmarna och deras ställföreträdare samt föredragandena beviljas avsked av samma myndighet som har utnämnt eller förordnat dem.

4 §
Behandlingen av ärenden

Besvärsnämnden är beslutför såsom fulltalig. I nämnden avgörs ärenden på föredragning. Vad denna paragraf stadgar gäller även den sektion som avses i 2 § 5 mom. (13.1.1995/36)

Nämnden kan för utredningen av ett ärende hålla muntlig behandling, där parter, vittnen och sakkunniga kan höras samt ta emot andra utredningar. Dessutom kan nämnden förrätta syn.

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beträffande nämndens skyldighet att på begäran av en part verkställa i 2 mom. avsedd muntlig behandling gäller vad som i 38 § förvaltningsprocesslagen bestäms om länsrätter. (21.8.1998/621)

Om utlåtanden som skall ges om nämndens beslut till andra myndigheter och om annan behandling av ärenden stadgas genom förordning.

5 § (13.1.1995/36)
Nämndens sekreterare och övrig personal

Besvärsnämnden har en sekreterare med uppgiften som huvudsyssla. Sekreteraren innehar en sekreterartjänst och utnämns av statsrådet. Sekreteraren skall ha avlagt juris kandidatexamen. Sekreteraren kan även vara verksam som medlem av nämnden under vice ordförandens eller, ifall det inte är fråga om en sådan situation som avses i den sista meningen i 2 § 3 mom., den tredje medlemmens och för dessa förordnade ställföreträdares semester eller vid annat tillfälligt förhinder för dem eller om de är jäviga att sköta sitt uppdrag. Sekreteraren kan dessutom vara verksam som sektionsmedlem i enlighet med 2 § 5 mom. samt, på förordnande av ordföranden, som föredragande vid ordinarie besvärsnämndssammanträden enligt 4 § 1 mom. Sekreteraren har samma rätt som domare att kvarstå i tjänsten under den tid han eller hon såsom ovan avses är verksam som medlem av nämnden. Vid besvärsnämnden kan inom ramen för statsbudgeten även finnas andra biträdande tjänstemän som anställs av ordföranden. (23.12.1999/1254)

Ordföranden förordnar en eller flera ställföreträdare för besvärsnämndens sekreterare. Dessa ställföreträdare har uppgiften som bisyssla och de kan även annars stå i tjänsteförhållande till staten.

Om beviljande av tjänstledighet för sekreteraren stadgas genom förordning. Sekreteraren och övriga tjänstemän som avses i denna paragraf beviljas avsked av samma myndighet som utnämnt eller förordnat dem.

5 a § (13.1.1995/36)
Vissa uppgifter

Besvärsnämndens ordförande svarar för att besvärsnämndens uppgifter sköts ändamålsenligt och snabbt samt för utvecklande av nämndens verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet och ministeriets informationstjänstcentral biträder besvärsnämnden i expeditions- och bokföringsuppgifter samt andra uppgifter i anslutning till den interna förvaltningen så som närmare bestäms genom förordning eller med stöd av förordning. (21.8.1998/621)

6 § (21.8.1998/621)

6 § har upphävts genom L 21.8.1998/621.

7 § (21.8.1998/621)
Ändringssökande

Ändring i besvärsnämndens beslut söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad som innan denna lag trätt i kraft har stadgats om jordbruksstyrelsen och i ärenden som nämns i 1 § i denna lag om jord- och skogsbruksministeriet och dess veterinäravdelning som besvärsmyndighet gäller sedan denna lag trätt i kraft besvärsnämnden enligt denna lag.

Ärenden enligt 1 § som när denna lag träder i kraft behandlas av jordbruksstyrelsen samt av jord- och skogsbruksministeriet och dess veterinäravdelning övertas av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92, JsUB 18/92

Ikraftträdelsestadganden:

13.1.1995/36:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De som när denna lag träder i kraft fungerar som ordförande och vice ordförande vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd förflyttas för den tid som återstår av deras mandattid till de tjänster som lagskipningsråd som avses i 2 § 2 mom. På motsvarande sätt fortsätter de som är verksamma som vice ordförandens ställföreträdare i sina uppgifter till utgången av den pågående mandatperioden. Statsrådet beslutar om nämnda förflyttningar i den ordning som stadgas i 47 § 1-2 mom. statstjänstemannalagen (750/94). Om personen i fråga inte samtycker till förflyttning skall han på ansökan beviljas avsked från uppgiften som ordförande, vice ordförande eller ställföreträdare för denne. Till nämnden utnämns eller förordnas härvid i stället för den person som frånträder sina uppgifter en ny person för företrädarens återstående mandatperiod.

Mandatperioden för besvärsnämndens alternerande medlemmar och deras ställföreträdare utgår när denna lag träder i kraft. Statsrådet förordnar nämndens tredje medlem eller medlemmar samt ställföreträdare för dem första gången för den mandatperiod som avses i 2 mom.

Den som är verksam som besvärsnämndens sekreterare när denna lag träder i kraft förflyttas till en tjänst som sekreterare vid besvärsnämnden och den avdelningssekreterare som biträder nämnden till en för honom lämplig tjänst vid besvärsnämnden. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om dessa förflyttningar.

RP 238/94, JsUB 37/94

10.1.1997/33:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

21.8.1998/621:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

RP 18/1998, JsUB 7/1998, RSv 52/1998

23.12.1999/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999, GrUB 7/1999, RSv 103/1999

22.12.2009/1468:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

18.2.2011/161:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 237/2010, GrUU 48/2010, JsUB 23/2010, RSv 275/2010

14.6.2013/444:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 130/2012, JsUB 1/2013, RSv 51/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.