Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

3.8.1992/733

Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/616 fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (29.12.2009/1706)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården, om så stadgas i någon annan lag (speciallag).

2 § (29.12.2009/1706)

2 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

2 a §
Förhållandet till statsunderstödslagen

På statsunderstöd som avses i denna lag tillämpas förutom denna lag statsunderstödslagen (688/2001) till den del så bestäms i denna lag.

3 §
Social- och hälsovårdens resurser

Varje kommun skall anvisa resurser för den social- och hälsovård som ligger till grund för statsandelen.

4 § (30.12.2003/1309)
Ordnande av verksamheten

En kommun kan ordna de uppgifter som hör till social- och hälsovården

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent, eller

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel, med vilken kommunen förbinder sig att, upp till det värde som fastställts för sedeln enligt kommunens beslut, betala de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som kommunen godkänt.

Vad som i 1 mom. 4 punkten bestäms om kommun tillämpas även på en samkommun som sköter den verksamhet som avses i denna lag.

Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten skall kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att till en privat serviceproducent som avses i 1 mom. 4 punkten betala ersättning för social- och hälsovårdstjänster endast för de personer som kommunen eller samkommunen bestämmer och till en serviceproducent som avses i momentets 5 punkt högst till värdet på servicesedeln.

Om maximibeloppet för den klientavgift som tas ut för service har bestämts så att det är lägre än kostnaderna för att producera servicen, får servicen inte ordnas enbart på det sätt som nämns i 1 mom. 5 punkten genom att serviceanvändaren ges en servicesedel.

2 kap

Planering

5 § (2.3.2007/253)
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

Statsrådet fastställer vart fjärde år ett nationellt utvecklingsprogram för social- och hälsovården (det nationella utvecklingsprogrammet) som överensstämmer med regeringens beslut om statsfinanserna. I utvecklingsprogrammet fastställs för hela programperioden de viktigaste social- och hälsovårdspolitiska målen och prioriteringarna inom utvecklingsverksamheten och tillsynen samt viktiga reform- och lagstiftningsprojekt, anvisningar och rekommendationer som stöder måluppfyllelsen och prioriteringarna.

Det nationella utvecklingsprogrammet kan i fråga om åtgärderna till stöd för måluppfyllelsen ses över årligen. I övrigt kan det nationella utvecklingsprogrammet ändras av särskilda skäl.

I det nationella utvecklingsprogrammet kan även ingå sådana viktiga mål och åtgärdsrekommendationer som riktar sig till statens central- och regionalförvaltning inom social- och hälsovården och som gäller genomförandet av programmet, om de är motiverade med tanke på genomförandet av en ändamålsenlig kommunal social- och hälsovård.

5 a § (2.3.2007/253)
Delegationen för social- och hälsovård

För sammanställande och förverkligande av de nationella målen inom social- och hälsovården samt för genomförande av samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer utnämner statsrådet för fyra år i sänder en delegation för social- och hälsovård som skall vara verksam vid social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen har i uppgift att för social- och hälsovårdsministeriet bereda ett förslag till det nationella utvecklingsprogrammet utgående från nationellt sammanställda mål, att främja och följa genomförandet av programmet samt att vid behov ge social- och hälsovårdsministeriet förslag till rekommendationer och anvisningar som syftar till att främja och stödja uppfyllelsen av målen i utvecklingsprogrammet samt förslag om anvisande av de anslag som står till förfogande för utvecklingsverksamhet inom social- och hälsovården till olika prioriteringsområden i utvecklingsverksamheten. Delegationen skall även sköta de uppgifter om vilka det föreskrivs särskilt i det beslut om tillsättande av delegationen som fattas av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan tillsätta regionala ledningsgrupper som stöd för delegationens verksamhet.

Närmare bestämmelser om delegationen och de regionala ledningsgrupper som skall stödja den, om deras sammansättning och uppgifter samt om de regionala ledningsgruppernas ansvarsområden utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 b § (7.3.2008/140)
Statsunderstöd för utvecklingsprojekt

För genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet får social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för ett anslag i statsbudgeten bevilja projektunderstöd till kommuner och samkommuner. Utvecklingsprojekten kan även genomföras av flera kommuner eller samkommuner tillsammans.

Statsunderstöd får beviljas om de social- och hälsovårdspolitiska målen i det nationella utvecklingsprogrammet förverkligas genom projektet och de regionala utvecklingsbehoven beaktas där.

På statsunderstöd tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen.

En kommun eller en samkommun får i statsunderstöd beviljas högst 75 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Kommunens eller samkommunens självfinansieringsandel ska vara minst 25 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om grunderna för fördelningen av statsunderstödet, om sökande, beviljande och betalning av statsunderstöd samt om hur användningen av statsunderstödet ska följas, utvärderas och övervakas.

6 § (29.12.2009/1706)

6 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

7 § (29.12.2009/1706)

7 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

8 § (29.12.2009/1706)
Fördelning av statsunderstöd för anläggningsprojekt

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar mellan regionförvaltningsverken det i statsbudgeten godkända statsunderstöd som står till förfogande för anläggningsprojekt.

Regionförvaltningsverken fördelar mellan kommunerna och samkommunerna inom verkens verksamhetsområden det statsunderstöd som står till förfogande för anläggningsprojekt och som social- och hälsovårdsministeriet har hänfört till dem.

3 kap (29.12.2009/1706)

(29.12.2009/1706)

3 kap. har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

3 a kap (7.3.2008/140)

(7.3.2008/140)

3 a kap. har upphävts genom L 7.3.2008/140.

4 kap

Statsunderstöd för anläggningsprojekt (23.8.2002/716)

20 § (29.12.2009/1706)
Mottagare av statsunderstöd och förutsättningar för anläggningsprojekt

Statsunderstöd kan betalas till en kommun eller en samkommun för anläggningsprojekt som är nödvändiga för att ordna social- och hälsovården, om projektet är nödvändigt för att trygga kommunens eller samkommunens social- och hälsovårdstjänster eller för genomförande av ett sådant utvecklingsprojekt som gäller verksamheten och som avses i 5 b §. Dessutom ska de totala kostnaderna för projektet uppgå till minst 300 000 euro.

21 § (23.8.2002/716)
Anläggningsprojekt

Med anläggningsprojekt avses en funktionsmässig helhet som utgörs av byggande, anskaffning eller ombyggnad av lokaler eller anskaffning av annan egendom eller en motsvarande åtgärd, om de beräknade kostnaderna för åtgärden håller sig inom den ram som anges i 20 §. Projekt som gäller förvärv av markområde anses inte vara anläggningsprojekt. (20.12.2002/1187)

Som anläggningsprojekt kan även anses en åtgärd enligt 1 mom. vars uppskattade kostnader är lägre än den lägsta gränsen i 20 §, om finansieringen av ett projekt som är nödvändigt för kommuninvånarna på grund av invånarantalet i och den ekonomiska ställningen för kommunen eller medlemskommunerna i en samkommun skulle komma att bli synnerligen betungande för kommunen eller samkommunen.

22 § (29.12.2009/1706)

22 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

23 §
Gemensamma anläggningsprojekt

Om avsikten är att genomföra ett anläggningsprojekt som är gemensamt för flera förvaltningsområden, skall statsbidragsmyndigheter vidta åtgärder för att genomförandet av projektet i sin helhet skall kunna inledas under samma år.

24 § (29.12.2009/1706)

24 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

25 §
Genomförande av anläggningsprojekt

Ett anläggningsprojekt skall inledas det år under vilket det skall bli genomfört enligt fastställelsen. (23.8.2002/716)

2 mom. har upphävts genom L 23.8.2002/716. (23.8.2002/716)

26 § (29.12.2009/1706)
Statsunderstöd för anläggningsprojekt

För anläggningsprojekt betalas statsunderstöd högst för de kostnader som regionförvaltningsverket har fastställt. I kostnaderna ingår inte mervärdesskattens andel. Om de faktiska kostnaderna för projektet understiger de kostnader som regionförvaltningsverket fastställt, betalas statsunderstöd för de faktiska kostnaderna.

27 § (29.12.2009/1706)
Statsunderstödets storlek

Statsunderstödet för ett anläggningsprojekt är 25–50 procent av de kostnader som avses i 26 §. I enlighet med 29 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) räknas statsunderstödet ut på grundval av den utjämnade kalkylerade skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst) per invånare i kommunen. Kommunen får 50 procent i statsunderstöd, om dess utjämnade skatteinkomst ligger på utjämningsgränsen. Om den utjämnade skatteinkomsten är högre än utjämningsgränsen, bestäms statsunderstödet så att varje på utjämningsgränsen beräknad ökning med minst en procent av den utjämnade skatteinkomsten minskar statsunderstödet med en procentenhet till dess det är 25 procent. Statsunderstödsprocenten bestäms på grundval av den utjämnade skatteinkomsten för det år då anläggningsprojektet fastställdes. I fråga om två eller flera kommuners gemensamma eller en samkommuns anläggningsprojekt bestäms statsunderstödet för varje kommuns andel enligt kommunens statsunderstödsprocent.

Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L 618/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023. Se fr.o.m. 1.1.2023 L om statsandel för kommunal basservice 618/2021.

28 § (23.8.2002/716)
Utbetalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt

Statsunderstöd för ett anläggningsprojekt betalas till kommunen eller samkommunen månatligen senast den 20 varje månad i regel i lika stora poster under den tid som projektet uppskattas kräva. Den första posten betalas under månaden efter den månad då meddelande om att projektet inletts har lämnats.

29 § (29.12.2009/1706)
Statsunderstödsutredning och statsunderstödsbeslut

För fastställande av det slutliga beloppet av statsunderstöd som betalas för anläggningsprojekt ska kommunen eller samkommunen för regionförvaltningsverket göra en utredning om genomförda projekt och de sammanlagda kostnaderna för projekten. Utredningen om de faktiska kostnaderna ska ges in till regionförvaltningsverket senast den 31 maj under det år som följer efter det då anläggningsprojektet blev färdigt. Utredningen ska dock alltid ges inom tre år efter att projektet påbörjades. Om projektet då fortfarande pågår, kan regionförvaltningsverket av särskilda skäl och på ansökan ge högst två års tilläggstid för utredningen.

Regionförvaltningsverket ska fatta beslut om det slutliga statsunderstödet för ett anläggningsprojekt inom två månader efter att statsunderstödsutredningen inkom.

Om det slutliga statsunderstödet enligt de tillämpade beräkningsgrunderna avviker mindre än 200 euro från beloppet av det statsunderstöd som betalats enligt 28 §, utbetalas eller återkrävs inte skillnaden.

30 § (23.8.2002/716)
Återbetalning av statsandel eller statsunderstöd för anläggningsprojekt

Det kan bestämmas att en sådan proportionell del av den anskaffade egendomens gängse värde som motsvarar statsandelen eller statsunderstödet för ett anläggningsprojekt helt eller delvis skall återbetalas till staten, om den förvärvade egendomen överlåts eller om verksamheten upphör eller om det syfte för vilket egendomen används ändras varaktigt och egendomen inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsandel eller statsunderstöd. Statsandelen eller statsunderstödet kan emellertid inte återkrävas på grunder som har uppstått senare än 15 år efter att statsandels- eller statsunderstödsutredningen om projektet lämnades.

Förstörs eller skadas egendom, för vilken statsandel eller statsunderstöd har erhållits, kan det bestämmas att en sådan proportionell del av försäkringsbeloppet eller någon annan ersättning som motsvarar statsandelen eller statsunderstödet helt eller delvis skall betalas tillbaka till staten eller avdras från statsandelen eller statsunderstödet för ett nytt anläggningsprojekt.

Om betalningsskyldighet och avdrag för ersättning beslutar social- och hälsovårdsministeriet. Den statsandel eller det statsunderstöd som skall återbetalas skall betalas senast på den förfallodag som utsatts i beslutet. Angående de förändrade omständigheter som avses i 1 och 2 mom. skall statsandels- eller statsunderstödstagaren inom sex månader göra anmälan till ministeriet. Framgår det senare att anmälan inte har gjorts inom denna tid, skall en sådan proportionell del av egendomens värde som motsvarar statsandelen eller statsunderstödet betalas tillbaka till staten jämte ränta enligt 24 § statsunderstödslagen från och med förändringen, om inte ministeriet av särskilda skäl beslutar något annat.

4 a kap (22.12.2005/1069)

(22.12.2005/1069)

4 a kap. har upphävts genom L 22.12.2005/1069.

5 kap

Fastställande av resurser och betalning av statsandel

31 §
Fastställande av statsunderstödet för anläggningsprojekt (29.12.2009/1706)

Regionförvaltningsmyndigheten fastställer de anläggningsprojekt som kommuner och samkommuner ska inleda under verksamhetsåret och de kostnader som ligger till grund för fastställandet av statsunderstödet. (29.12.2009/1706)

2 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1706. (29.12.2009/1706)

3 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1706. (29.12.2009/1706)

32 § (29.12.2009/1706)
Tillämpning av vissa bestämmelser i statsunderstödslagen

Följande bestämmelser i statsunderstödslagen tillämpas på statsunderstöd för anläggningsprojekt:

1) 14 § om statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter,

2) 20 § 1 mom. om återbetalning av statsunderstöd,

3) 21 § om skyldighet att återkräva statsunderstöd,

4) 24 § om ränta,

5) 25 § om dröjsmålsränta,

6) 26 § om jämkning,

7) 28 § om tiden för återkrav,

8) 29 § 2 mom. om preskription, och

9) 30 § om kvittning.

6 kap

Sökande av ändring

33 § (29.12.2009/1706)
Rättelseförfarande

En kommun eller en samkommun som inte nöjer sig med regionförvaltningsverkets beslut om statsunderstöd för ett anläggningsprojekt har rätt att inom tre månader från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos regionförvaltningsverket. En anvisning om rätttelseyrkande ska fogas till beslutet.

34 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande får sökas genom besvär enligt förvaltningsprocesslagen (586/96). (20.12.1996/1150)

I andra beslut som meddelats med stöd av denna lag än de som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 3 kap.

7 kap

Särskilda stadganden

35 § (29.12.2005/1260)

35 § har upphävts genom L 29.12.2005/1260.

36 § (29.12.2005/1260)

36 § har upphävts genom L 29.12.2005/1260.

37 § (29.12.2009/1706)

37 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

38 § (29.12.2009/1706)

38 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

39 § (29.12.2009/1706)
Statsbidragsmyndighet

Social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården.

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt inom social- och hälsovården.

40 § (29.12.2009/1706)
Regionförvaltningsverkets regionala behörighet

Behörig i ärenden som gäller samkommuner är regionförvaltningsverket i det område inom vilket samkommunen har sin hemort.

41 § (29.12.2009/1706)
Föreskrifter

Regionförvaltningsverket ska då det avgör statsunderstödsärenden iaktta de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet eller något annat ministerium har meddelat för sitt eget ansvarsområde.

42 § (29.12.2009/1706)

42 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

43 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 2 och 3 kap. tillämpas första gången redan 1992 vid utarbetandet och godkännandet av den riksomfattande planen för 1993-1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

45 § (29.12.2009/1706)

45 § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

45 a § (22.12.2005/1069)

45 a § har upphävts genom L 22.12.2005/1069.

45 b § (29.12.2009/1706)

45 b § har upphävts genom L 29.12.2009/1706.

46 §
Tillämpning av tidigare stadganden

För kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas statsandel enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Slutposterna av statsandelen för driftskostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas dock årligen i lika stora poster under 1993–1997. Av de på detta sätt periodiserade slutposterna betalas 1994 års post dock först 2000. (14.12.1998/974)

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas på sådana projekt med betydande totalkostnader och driftskostnadsprojekt som har påbörjats innan denna lag träder i kraft de stadganden som gäller vid ikraftträdandet till den del projektets genomförande fortsätter medan denna lag gäller. Statsandelen för ovan avsedda projekt beräknas enligt 16 § 3 mom. lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården, sådant detta lagrum lyder temporärt ändrat i lag av den 9 december 1988 (1070/88) och genom lag av den 15 december 1989 (1139/89) flyttat till 4 mom., varefter dess giltighetstid senast har förlängts genom lag av den 13 december 1991 (1456/91). På alla egendomsöverlåtelser och ändringar av användningssyften som har skett efter ikraftträdandet tillämpas likväl 30 §.

Ett ärende som är anhängigt vid en statsbidragsmyndighet när denna lag träder i kraft behandlas där till slut enligt de stadganden som har gällt tidigare, om det inte är fråga om överlåtelser och ändringar av användningsändamål som avses i 2 mom.

47 § (29.12.2009/1706)
Pensionsskyddet för personalen vid en privat verksamhetsenhet

De som när denna lag träder i kraft är anställda hos en privat serviceproducent som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och på vilken lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/1969) har tillämpats före den 1 januari 1984, har i tillämpliga delar rätt till ålders-, sjuk-, arbetslöshets- och deltidspension av statsmedel enligt de bestämmelser som gäller dem som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

När en person som avses i 1 mom. har avlidit betalas familjepension efter honom eller henne av statens medel i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som efter den som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

En arbetsgivare som avses i 1 mom. är skyldig att kvartalsvis under månaden efter utgången av kvartalet betala en sådan andel av pensionskostnaderna till staten som uppgår till 25 procent av den lön som har betalats till dem som avses i 1 mom.

En pensionskostnadsandel enligt denna lag jämte en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. i räntelagen för den tid som betalningen har försenats får sökas ut utan dom eller utslag enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en sammanslutning för vars förpliktelser en delägare eller en bolagsman svarar såsom för egen skuld, kan en pensionskostnadsandel enligt denna lag jämte dröjsmålsränta sökas ut hos delägaren eller bolagsmannen enligt 4 mom.

Sedan denna lag har trätt i kraft gäller om pensionsskyddet för dem som anställs av en privat serviceproducent som avses i 1 mom. bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

RP 216/91, FvUB 7/92

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.1992/1215:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 126/92, ShUB 28/92

30.12.1992/1647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 291/92, ShUB 46/92

17.12.1993/1287:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagens 45 a § gäller till och med den 31 december 1994 och den tillämpas när statsandelarna för driftskostnaderna för 1994 beviljas och utbetalas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 168/93, ShUB 50/93

29.12.1994/1498:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1995. Lagen tillämpas när statsandelar för driftskostnaderna för 1995 beviljas och utbetalas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 188/94, ShUB 36/94

3.3.1995/303:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

18.12.1995/1446:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På grund av slopandet av koefficienten enligt bärkraftsklass skall vid ikraftträdandet beloppen av de för 1995 godkända statsandelar per invånare för social- och hälsovånden, vilka ligger till grund för de senare årens statsandel, höjas genom att de multipliceras med talet 1,3677.

För anläggningsprojekt som har fastställts före ikraftträdandet betalas statsandel enligt de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft. Statsandelen för de kostnader som för dessa projekt uppstår 1996 och därefter bestäms enligt den statsandelsprocent för kommunen som tillämpats 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95, FvUB 8/95, RSv 133/95

20.12.1996/1150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

När statsandelarna fastställs efter att denna lag trätt i kraft är de kalkylerade kostnader som fastställts till 1996 års nivå 53 568 miljoner mark och de kalkylerade kostnader i 11 § som fastställts per kommuninvånare och per arbetslös:

socialvård, mark/invånare hälsovård, mark/invånare
0- 6-åringar22 638 2 751
7-64-åringar 1 517 3 065
65-74-åringar 2 759 7 379
75-84-åringar15 372 13 889
de som fyllt 85 år42 835 23 376

De kalkylerade kostnader per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa är 1 920 mark och de kalkylerade kostnader per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 175 mark. De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 1 300 mark.

Med avvikelse från vad 17 § stadgar är den koefficient som skall användas vid beräkningen av kommunens självfinansierinerandel 0,7447 vid fastställandet av 1997 års statsandelar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996, FvUB 24/1996, RSv 226/1996

30.12.1997/1414:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/1997, ShUB 32/1997, RSv 232/1997

14.12.1998/974:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Den kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna som avses i 18 § utreds första gången 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/1998, ShUB 19/1998, RSv 154/1998

23.12.1998/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Det mål- och verksamhetsprogram som avses i 5 § godkänns första gången för 2000–2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 246/1998, ShUB 33/1998, RSv 222/1998

5.2.1999/125:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 142/1998, ShUB 28/1998, RSk 33/1998

23.12.1999/1279:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen tillämpas på projekt som fastställs 2002 och därefter.

För anläggningsprojekt som fastställts innan lagen träder i kraft samt för sådana små projekt som avses i 22 § 2 mom. och som fastställs 2002 och 2003 betalas statsandel dock enligt de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/1999, ShUB 18/1999, RSv 95/1999

21.12.2000/1145:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

De åtgärder för fastställandet av statsandelarna för 2001 som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2000, FvUB 20/2000, RSv 210/2000

23.5.2001/427:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2001, ShUB 7/2001, RSv 38/2001

21.12.2001/1409:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 152/2001, ShUB 43/2001, RSv 192/2001

12.7.2002/585:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Statsandelen för kommunernas social- och hälsovård höjs från och med ingången av 2002 så att den motsvarar statsandelsprocenten och kommunernas självfinansieringsandel enligt denna lag. Utan hinder av vad som bestäms i 17 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och i 32 § 3 punkten i denna lag betalas skillnaden mellan de förhöjda månatliga posterna och de månatliga poster av statsandelen för 2002 som betalats redan före lagens ikraftträdande retroaktivt till kommunerna i samband med den första månatliga post av statsandelen som bestäms på de grunder som anges i denna lag.

RP 74/2002, ShUB 11/2002, RSv 84/2002

23.8.2002/716:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På anläggningsprojekt som fastställts före ikraftträdandet av denna lag samt på anläggningsprojekt som fastställs 2003 tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 30 § tillämpas dock från och med den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2002, ShUB 17/2002, RSv 100/2002

20.12.2002/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2002, RP 258/2002, ShUB 41/2002, RSv 213/2002

27.6.2003/661:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Lagen tillämpas på den statsandel som fastställs från och med ingången av 2003. Utan hinder av vad som bestäms i 17 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och i 32 § 1 mom. 3 punkten i denna lag betalas skillnaden mellan de förhöjda månatliga posterna och de månatliga poster av statsandelen för 2003 som betalats redan före lagens ikraftträdande retroaktivt till kommunerna i lika stora poster i samband med de månatliga poster av statsandelen som återstår 2003 och som bestäms på de grunder som anges i denna lag.

RP 20/2003, ShUB 5/2003, RSv 16/2003

19.12.2003/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 64/2003, ShUB 22/2003, RSv 89/2003

30.12.2003/1309:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 74/2003, ShUB 23/2003, RSv 91/2003

30.12.2004/1290:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/2004, FvUB 23/2004, RSv 224/2004

30.12.2004/1364:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 158/2004, ShUB 28/2004, RSv 169/2004

30.12.2004/1369:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 260/2004, ShUB 45/2004, RSv 238/2004

30.12.2004/1416:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På utvecklingsprojekt som fastställts 2004 eller tidigare tillämpas dock de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2004, ShUB 44/2004, RSv 237/2004

22.12.2005/1069:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Utan hinder av 18 och 18 a § tillämpas på justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna fram till utgången av 2007 de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Kommunernas och statens andelar av kostnaderna för social- och hälsovården bestäms dock så som föreskrivs i 18 § 1 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005, FvUB 24/2005, RSv 191/2005

29.12.2005/1220:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 164/2005, ShUB 34/2005, RSv 216/2005

29.12.2005/1260:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 154/2005, ShUB 19/2005, RSv 129/2005

22.12.2006/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2006, ShUB 40/2006, RSv 186/2006

2.3.2007/253:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007. De bestämmelser om mål- och verksamhetsprogrammet som gäller vid lagens ikraftträdande skall dock tillämpas till utgången av programperioden 2004–2007.

Det utvecklingsprogram för social- och hälsovården som avses i 5 § godkänns första gången för åren 2008–2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2006, ShUB 54/2006, RSv 267/2006

21.12.2007/1377:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

År 2008 höjs dessutom statsandelen för driftskostnaderna inom social- och hälsovården med 3,43 euro per invånare för främjande av lönesystem med anknytning till kommunernas resultatprojekt. Ökningen betalas till kommunerna i en post senast den 11 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 83/2007, RP 155/2007, FvUB 13/2007, RSv 131/2007

7.3.2008/140:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

Lagen tillämpas på statsunderstöd som beviljas 2008 eller därefter. På utvecklingsprojekt som berättigar till statsunderstöd och som social- och hälsovårdsministeriet eller länsstyrelserna har godkänt före 2008 tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/2007, ShUB 1/2008, RSv 8/2008

19.12.2008/855:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 111/2008, ShUB 28/2008, RSv 167/2008

19.12.2008/860:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 110/2008, FvUB 19/2008, RSv 162/2008

29.12.2009/1706:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.