Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

3.8.1992/730

Teater- och orkesterlag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.12.2020/1082, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Målsättningar och statsandel (23.11.2007/1066)

1 § (25.4.2014/342)

Teatrar och orkestrar beviljas statsandel för sina driftskostnader på det sätt som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och denna lag.

Bestämmelserna om teatrar i denna lag tillämpas också på cirkusar.

1 a § (23.11.2007/1066)

Syftet med den statsandel som beviljas för teater- och orkesterverksamhet är att utgående från konstnärliga utgångspunkter producera teater- och orkestertjänster samt att främja tjänsternas regionala tillgänglighet och åtkomst för olika befolkningsgrupper.

2 § (23.11.2007/1066)

En förutsättning för att erhålla statsandel är att

1) teatern eller orkestern ägs av en kommun eller en samkommun eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva teater- eller orkesterverksamhet eller att svara för en orkester eller en teater,

2) teatern eller orkestern uppträder regelbundet och yrkesmässigt,

3) teatern eller orkestern har åtminstone en heltidsanställd arbetstagare och som ansvarig för den konstnärliga verksamheten en person med utbildning på området eller med tillräcklig förtrogenhet med området,

4) ekonomiska förutsättningar finns för teaterns eller orkesterns verksamhet, men dock så att teatern eller orkestern inte verkar i syfte att uppnå ekonomisk vinst,

5) teatern eller orkestern har en verksamhets- och ekonomiplan,

6) det är nödvändigt att producera teaterns eller orkesterns tjänster.

3 § (25.4.2014/342)

Statsandelsberättigade är de teatrar och orkestrar som

1) undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för statsbudgeten godkänt såsom berättigade till statsandel för teatrar och orkestrar,

2) Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväen Teatteri.

4 § (25.4.2014/342)

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar inom ramen för statsbudgeten om det antal årsverken som ska utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av statsandelarna för teatrar och orkestrar.

5 § (18.12.1995/1460)

Utan hinder av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om statsandel för driftskostnader är statsandelsprocenten för Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväenteatteri 60.

2 kap

Statsunderstöd

6 §

För statsandelsberättigade teatrars och orkestrars anläggningsprojekt kan statsunderstöd beviljas inom ramen för anslag i statsbudgeten, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

6 a § (25.4.2014/342)

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja Suomen Kansallisteatteri statsunderstöd för driftskostnader och anläggningsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten besluta att teatrar och orkestrar som har riksomfattande eller regional betydelse beviljas extra statsunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet.

3 kap

Särskilda stadganden

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 § (21.12.2016/1296)

För de statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag kan penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001) användas.

4 kap

Ikraftträdande

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/91, FvUB 6/92, StoUB 3/92

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1277:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 215/94, KuUB 21/94

18.12.1995/1460:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95, FvUB 8/95, RSv 133/95

21.8.1998/642:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

22.12.2005/1075:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005, FvUB 24/2005, RSv 191/2005

23.11.2007/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

En teater och en orkester som erhåller statsandel vid lagens ikraftträdande ska uppfylla kraven för att erhålla statsandel enligt 2 § från ingången av år 2009 för att alltjämt kunna erhålla statsandel.

RP 45/2007, KuUB 4/2007, RSv 46/2007

25.4.2014/342:

Denna lag träder i kraft den 5 maj 2014.

RP 217/2013, KuUB 2/2014, RSv 18/2014

21.12.2016/1296:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.