Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

3.8.1992/729

Museilag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2019/314, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Uppgifter och statsandel (20.12.1996/1166)

1 § (11.11.2005/877)

Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö.

Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

1 a § (21.8.1998/644)

Muséer beviljas statsandel för sina driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/ 1998) och denna lag.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

2 § (11.11.2005/877)

Villkor för erhållande av statsandel är att

1) museet ägs av en kommun eller samkommun eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva museiverksamhet eller att svara för ett museum,

2) det finns ekonomiska förutsättningar för verksamheten, men museet dock inte drivs i syfte att eftersträva ekonomisk vinst,

3) museet har stadgar som styr verksamheten och som definierar museets ansvarsområde på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet,

4) det finns garantier för att museets samlingar bibehålls som museisamlingar även om museet upphör med sin verksamhet,

5) museet har en verksamhetsansvarig museichef som sköter uppgiften som huvudsyssla samt tillräcklig personal med utbildning inom museibranschen,

6) museets lokaler för utställningar, personalen och allmänheten samt för skötseln och förvaringen av samlingarna är ändamålsenliga,

7) museets verksamhet pågår året om och samlingarna är tillgängliga för besökare,

8) museet, på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet, har en verksamhets- och ekonomiplan samt andra planer som styr verksamheten.

Bestämmelser om minimiantalet anställda med utbildning inom museibranschen och om behörighetsvillkoren för dem utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Undervisningsministeriet godkänner inom ramen för statsbudgeten de museer som är berättigade till statsandel.

Till de riksomfattande specialmuseer, landskapsmuseer och regionala konstmuseer som undervisningsministeriet utser, skall på grund av dessas riksomfattande eller regionala uppgifter betalas en 10 procentenheter större statsandel än vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar. (18.12.1995/1459)

3 a § (20.2.2015/138)

Till riksomfattande specialmuseum kan undervisnings- och kulturministeriet på ansökan utse ett museum

1) som representerar ett nationellt sett betydande verksamhetsområde,

2) som behövs med tanke på verksamhetsområdet,

3) som har en nationellt sett betydande samling inom sitt verksamhetsområde, och

4) som har förutsättningar att sköta de uppgifter som riksomfattande specialmuseer har enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag.

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter att ha hört huvudmannen för ett museum återkalla ställningen som riksomfattande specialmuseum, om museet inte längre uppfyller förutsättningarna i 1 mom. eller om museet inte utför de uppgifter som föreskrivits med stöd av denna lag.

4 §

Undervisningsministeriet beslutar inom ramen för statsbudgeten om det antal årsverken som skall utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av museernas statsandelar.

2 kap

Statsunderstöd

4 a § (22.12.2005/1076)

Undervisningsministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för skötseln av specialuppgifter vid specialmuseer.

5 §

För statsandelsberättigade museers anläggningsprojekt kan statsunderstöd beviljas inom ramen för statsbudgeten, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

3 kap

Särskilda stadganden

6 § (21.12.2016/1295)

För de statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag kan penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001) användas.

7 §

Närmare stadganden om de riksomfattande specialmuseernas, landskapsmuseernas och de regionala konstmuseernas uppgifter utfärdas genom förordning.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

4 kap

Ikraftträdande

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1988 om statsandelar och statsunderstöd för museer (1146/88).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/91, FvUB 6/92, StoUB 3/92

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1995/1459:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95, FvUB 8/95, RSv 133/95

20.12.1996/1166:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996, FvUB 24/1996, RSv 226/1996

21.8.1998/644:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

11.11.2005/877:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Ett museum som vid ikraftträdandet av denna lag får statsandel eller som undervisningsministeriet har konstaterat vara berättigat till statsandel skall uppfylla villkoren för erhållande av statsandel enligt 2 § 1 mom. 3–8 punkten från ingången av år 2009.

RP 79/2005, KuUB 10/2005, RSv 112/2005

22.12.2005/1076:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005, FvUB 24/2005, RSv 191/2005

20.2.2015/138:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Ett museum som vid ikraftträdandet av denna lag är utsett till riksomfattande specialmuseum ska senast den 31 december 2018 visa undervisnings- och kulturministeriet att museet uppfyller förutsättningarna i 3 a §.

RP 303/2014, KuUB 17/2014, RSv 275/2014

21.12.2016/1295:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.