Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

27.5.1992/480

Lag om konkurrensbegränsningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 12.8.2011/948, som gäller fr.o.m. 1.11.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Om skydd för en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar gäller denna lag.

Vid tillämpningen av lagen skall särskilt beaktas konsumenternas intresse samt att friheten att idka näring skyddas mot obefogade hinder och begränsningar.

1 a § (30.4.2004/318)

Då en konkurrensbegränsning kan påverka handeln mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater, tillämpas bestämmelserna i artiklarna 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget).

2 §

Denna lag tillämpas inte på avtal eller arrangemang som gäller arbetsmarknaden. (10.6.1994/447)

Denna lag tillämpas inte på avtal, beslut eller med dessa jämställbara förfaranden som lantbruksproducenter eller deras sammanslutningar har träffat eller vidtagit och som gäller primärproduktion av lantbruksprodukter, då förfarandena främjar en ökning av produktiviteten inom lantbruket, marknadens funktionsduglighet, tillgången på livsmedel och uppnåendet av skäliga konsumentpriser, samt sänker kostnadsnivån. (30.6.1995/908)

Lagen tillämpas dock på sådana i 2 mom. nämnda förfaranden som i betydande utsträckning förhindrar en sund och fungerande konkurrens på marknaden för lantbruksprodukter eller leder till missbruk av dominerande ställning på marknaden. (10.6.1994/447)

Om inte något annat föreskrivs genom förordning av statsrådet, skall denna lag inte tillämpas på konkurrensbegränsningar som inskränker ekonomisk konkurrens utanför Finland, till den del de inte avser en finländsk kundkrets. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att lagen skall tillämpas på konkurrensbegränsningar med verkningar utomlands, om detta har avtalats med en främmande stat eller om utrikeshandelns fördel kräver det. (28.12.2001/1529)

Vad 4 mom. stadgar gäller inte de åtgärder av konkurrensverket om vilka det bestäms särskilt i Europeiska gemenskapernas rättsakter. (30.6.1995/908)

3 §

Med näringsidkare avses i denna lag en fysisk person eller en privat- eller offentligrättslig person som yrkesmässigt saluför, köper, säljer eller annars mot vederlag förvärvar eller överlåter varor eller tjänster (nyttigheter).

En eller flera näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare anses ha dominerande ställning på marknaden, om den eller dessa i hela landet eller inom ett visst område har ensamrätt eller annars en så dominerande ställning på en bestämd nyttighetsmarknad att den på ett väsentligt sätt styr prisnivån eller leveransvillkoren eller på något annat motsvarande sätt påverkar konkurrensförhållandena i ett visst produktions- eller distributionsled. (30.4.2004/318)

2 kap

Konkurrensbegränsningar

4 § (30.4.2004/318)

Avtal mellan näringsidkare, beslut av sammanslutningar av näringsidkare samt samordnade förfaranden av näringsidkare är förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Förbjudna är särskilt sådana avtal, beslut och förfaranden som innebär att

1) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

2) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,

3) marknader eller inköpskällor delas upp,

4) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel, eller

5) det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

5 § (30.4.2004/318)

Förbudet enligt 4 § gäller dock inte sådana avtal mellan näringsidkare, beslut av sammanslutningar av näringsidkare eller samordnade förfaranden av näringsidkare, eller sådana grupper av avtal, beslut eller samordnade förfaranden, som

1) bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

2) tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,

3) bara ålägger de berörda näringsidkarna begränsningar som är nödvändiga för att uppnå dessa mål, och

4) inte ger dessa näringsidkare möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

6 § (30.4.2004/318)

Missbruk av dominerande marknadsställning för en eller flera näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare är förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

1) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,

2) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,

3) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel, eller

4) ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

7 § (30.4.2004/318)

För en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare som bryter mot bestämmelserna i 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget skall bestämmas en påföljdsavgift (konkurrensbrottsavgift), om inte förfarandet anses vara obetydligt eller om det annars anses omotiverat att bestämma en påföljdsavgift för att trygga konkurrensen.

Påföljdsavgiften skall bestämmas med beaktande av arten och omfattningen av konkurrensbegränsningen samt dess varaktighet. Avgiften får vara högst 10 procent av omsättningen under det föregående året för varje näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare som deltagit i konkurrensbegränsningen.

Påföljdsavgiften bestäms av marknadsdomstolen på framställning av konkurrensverket. Avgiften skall betalas till staten.

8 § (30.4.2004/318)

Marknadsdomstolen kan sänka den påföljdsavgift som med stöd av 7 § bestäms för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller avstå från att bestämma påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har bistått konkurrensverket med utredningen av en konkurrensbegränsning.

9 § (30.4.2004/318)

Konkurrensverket gör inte någon framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift beträffande sådana konkurrensbegränsningar mellan konkurrenter enligt 4 § eller artikel 81 i EG-fördraget som gäller fastställande av priser vid försäljning till tredje part, begränsning av produktionen eller försäljningen eller uppdelning av marknader, kunder eller inköpskällor, om en näringsidkare som är delaktig i konkurrensbegränsningen

1) lämnar konkurrensverket sådana uppgifter om konkurrensbegränsningen att verket på basis av dem kan ingripa mot konkurrensbegränsningen,

2) lämnar de uppgifter som nämns i 1 punkten innan konkurrensverket har fått uppgifterna via andra kanaler,

3) lämnar alla uppgifter och handlingar som han förfogar över till konkurrensverket,

4) samarbetar med konkurrensverket under hela utredningen av konkurrensbegränsningen, och

5) har upphört att delta eller upphör att delta i konkurrensbegränsningen omedelbart efter det att uppgifterna enligt 1 punkten har överlämnats till konkurrensverket.

Konkurrensverket meddelar i ett separat beslut om näringsidkaren uppfyller alla de villkor som nämns i 1 mom. Beslutet får inte överklagas genom särskilda besvär.

3 kap

Information om konkurrensbegränsningar

10 §

En näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare skall på uppmaning av konkurrensverket ge detta alla de uppgifter och handlingar som behövs för utredning av en konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena.

En näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare skall på uppmaning av konkurrensverket också lämna uppgifter och handlingar för utredning av om näringsidkaren eller sammanslutningen har dominerande ställning på marknaden.

Motsvarande uppgifter och handlingar ska ges regionförvaltningsverket när det reder ut konkurrensbegränsningar eller klarlägger konkurrensförhållandena. (22.12.2009/1516)

På uppmaning skall uppgifterna ges skriftligen.

Utlämnande av sekretessbelagd handling till Kommunikationsverket (23.5.2003/400)
10 a § (23.5.2003/400)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Konkurrensverket rätt att lämna ut en sådan sekretessbelagd handling som avses i 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och som det erhållit eller upprättat i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till Kommunikationsverket, om det behövs för skötseln av Kommunikationsverkets uppgifter.

10 b § (30.4.2004/318)

Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda handlingar som innehas av konkurrensverket till en utländsk konkurrensmyndighet finns i 30 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

3 a kap (30.4.1998/303)

Tillsyn över företagsförvärv

11 § (30.4.1998/303)

Med företagsförvärv avses i denna lag

1) förvärv av sådan bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) eller förvärv av motsvarande faktisk bestämmanderätt (bestämmanderätt),

2) förvärv av en näringsidkares hela rörelse eller en del därav,

3) fusion, samt

4) grundande av ett sådant samföretag som varaktigt sköter samtliga uppgifter som ankommer på ett självständigt företag.

Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte på ett sådant arrangemang inom en koncern som avses i 1 mom.

Med part i ett företagsförvärv avses den som förvärvar bestämmanderätt, den som förvärvar sådan rörelse som avses i 1 mom. 2 punkten eller en del därav, föremålet för bestämmanderätten, sådan rörelse som avses i 1 mom. 2 punkten eller del därav, ett samfund eller en stiftelse som deltar i en fusion som avses i 1 mom. 3 punkten samt en stiftare av ett samföretag som avses i 1 mom. 4 punkten.

L om aktiebolag 734/1978 har upphävts genom AktiebolagsL 624/2006. Om fusion se AktiebolagsL 624/2006 16 kap., L om andelslag1488/2001 16 kap. och L om stiftelser 109/1930 17 a–17 c §.

11 a § (30.4.1998/303)

Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas på ett företagsförvärv, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. (30.4.2004/318)

Vad som i denna lag bestäms om omsättning gäller

1) i fråga om sådana kreditinstitut, värdepappersföretag och andra finansiella institut på vilka 9 kap. i kreditinstitutslagen (121/2007) tillämpas, summan av intäktsposter, exklusive extraordinära intäkter, enligt resultaträkningen som gjorts upp i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag, samt (9.2.2007/143)

2) försäkrings- och pensionsanstalters totala premieinkomster eller, i fråga om en pensionsstiftelse, pensionsstiftelsens premieinkomster.

Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte, om företagsförvärvet hör till tillämpningsområdet för rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer, om inte kommissionen hänskjuter ärendet till konkurrensverket med stöd av artikel 9 i nämnda förordning.

11 b § (30.4.1998/303)

Till omsättningen för den som förvärvar bestämmanderätten, den som förvärvar sådan rörelse som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten eller en del därav, och till omsättningen för det övertagande samfundet eller den övertagande stiftelsen vid absorptionsfusion, det överlåtande samfundet eller den överlåtande stiftelsen vid kombinationsfusion, och stiftaren av ett samföretag räknas

1) omsättningen för ett samfund eller en stiftelse som utövar bestämmanderätt däröver,

2) omsättningen för ett samfund eller en stiftelse över vilket eller vilken den utövar bestämmanderätt,

3) omsättningen för ett samfund eller en stiftelse över vilket eller vilken ett samfund eller en stiftelse som avses i 1 punkten utövar bestämmanderätt, samt

4) omsättningen för ett samfund eller en stiftelse över vilket eller vilken bestämmanderätt utövas av en och samma fysiska person som utövar bestämmanderätt över det samfund eller den stiftelse som nämns i det inledande stycket.

Till omsättningen för föremålet för förvärvet räknas

1) omsättningen för det samfund eller den stiftelse i vilket eller vilken bestämmanderätten förvärvas,

2) sådan omsättning som hänför sig till den affärsverksamhet som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten eller till en del därav, eller

3) vid absorptionsfusion det överlåtande samfundets eller den överlåtande stiftelsens omsättning.

Till omsättningen för föremålet för förvärvet räknas även omsättningen för det samfund eller den stiftelse över vilket eller vilken ett samfund eller en stiftelse som avses i 2 mom. 1 eller 3 punkten utövar bestämmanderätt.

Om rörelse förvärvas i flera omgångar, anses omsättningen för föremålet för förvärvet omfatta den sammanräknade omsättning som hänför sig till sådan rörelse som under de två föregående åren före förvärvet har förvärvats från samma samfund eller stiftelse.

5 mom. har upphävts genom L 30.4.2004/318. (30.4.2004/318)

Närmare bestämmelser om hur omsättningen skall räknas utfärdas av vederbörande ministerium.

11 c § (30.4.1998/303)

Företagsförvärv skall anmälas till konkurrensverket inom en vecka från det att

1) bestämmanderätten förvärvades,

2) sådan rörelse som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten eller en del därav förvärvades,

3) ett köpeanbud som avses i 6 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) offentliggjordes,

4) ett beslut om fusion fattades av de samfund som deltar i fusionen, eller

5) ett beslut om grundande av ett samföretag fattades vid ett konstituerande möte.

Ett företagsförvärv på vilket tillämpas bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 1 kap. 2 § 3 mom. eller 14 kap. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), 11 kap. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller 12 kap. i lagen om försäkringskassor (1164/1992), ska anmälas till Konkurrensverket inom en vecka från det att parterna i förvärvsavtalet fick kännedom om Försäkringsinspektionens samtycke eller om att Försäkringsinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv behöver dock inte göras, om Försäkringsinspektionen, enligt vad som bestäms i de lagar som nämns i detta moment, av Konkurrensverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrensverket i sitt utlåtande har ansett att det inte föreligger något hinder för godkännande av förvärvet. (18.7.2008/528)

Anmälningsskyldigheten gäller den som förvärvar bestämmanderätt, den som förvärvar en rörelse eller en del därav, de samfund eller stiftelser som deltar i en fusion och stiftarna av ett samföretag.

Närmare bestämmelser om anmälningsskyldigheten utfärdas av vederbörande ministerium.

11 d § (28.12.2001/1529)

Marknadsdomstolen kan på framställning av konkurrensverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller uppställa villkor för fullföljande av förvärvet som resulterar i uppkomst eller förstärkning av sådan dominerande ställning på marknaden som på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den.

Marknadsdomstolen kan på framställning av konkurrensverket utöver vad som föreskrivs i 1 mom. förbjuda också ett sådant företagsförvärv på elmarknaden som resulterar i att den sammanräknade mängd elektricitet som med 400 V spänning överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet eller av sådana samfund eller anläggningar som bedriver distributionsnätsverksamhet och som står i ett sådant förhållande till parterna som avses i 11 b § 1–3 mom. överskrider 25 procent av den mängd elektricitet som på motsvarande sätt överförs i hela landet.

Om sådant hindrande av konkurrensen som avses i 1 mom. eller sådana skadliga verkningar av ett företagsförvärv som avses i 2 mom. kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av förvärvet, skall konkurrensverket i stället för att göra en framställning om saken förhandla och förordna om sådana villkor som skall iakttas.

Konkurrensverket kan förena villkor med vite. Marknadsdomstolen kan förena förbud, förordnande eller villkor med vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen.

11 e § (30.4.1998/303)

Konkurrensverket skall pröva en anmälan om företagsförvärv omedelbart. Initialt skall konkurrensverket avgöra om fortsatt utredning skall företas i saken. Om konkurrensverket inte meddelar beslut om fortsatt utredning inom en månad från det att anmälan togs emot, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Fristen börjar inte löpa om anmälan har väsentliga brister.

Om konkurrensverket inte uppställer några villkor för eller gör någon framställning om förbud mot företagsförvärvet inom tre månader från det att konkurrensverket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst två månader. (28.12.2001/1529)

Om konkurrensverkets befogenheter att förrätta inspektioner i samband med behandlingen av ärenden som rör tillsyn över företagsförvärv gäller 10, 20 och 25 §.

11 f § (30.4.1998/303)

Parterna får inte vidta några åtgärder för att fullfölja företagsförvärvet, om inte något annat bestäms i denna lag eller under behandlingen av ärendet, innan ett slutligt beslut i förvärvsärendet har meddelats eller förvärvet annars anses ha blivit godkänt.

Vad som bestäms i 1 mom. utgör inget hinder för att fullfölja ett offentligt köpeanbud som avses i 6 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen eller för att fullgöra inlösningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen eller att fullgöra inlösningsskyldighet eller använda inlösningsrätt enligt 14 kap. 19 § 1 mom. lagen om aktiebolag.

Vad som bestäms i 1 mom. utgör inget hinder för meddelande av tillstånd att verkställa fusion. Verkställande av fusion får dock inte registreras innan ett slutligt beslut beträffande företagsförvärvet har meddelats eller förvärvet annars anses ha blivit godkänt.

Vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas också på sådan överlåtelse av affärsverksamheten som avses i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) samt i sparbankslagen (1502/2001). (28.12.2001/1512)

11 g § (30.4.2004/318)

En näringsidkare som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 11 c §, eller som fullföljer ett företagsförvärv i strid mot 11 d eller 11 f §, skall åläggas att betala en påföljdsavgift enligt 7 §, om inte förfarandet skall anses vara obetydligt eller om det annars skall anses omotiverat att bestämma en påföljdsavgift för att trygga konkurrensen.

11 h § (28.12.2001/1529)

I ett ärende där konkurrensverket har gjort en framställning om förbud mot företagsförvärv skall marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. I annat fall anses företagsförvärvet ha blivit godkänt.

Ett förbud mot fullföljande av företagsförvärvet förfaller, om marknadsdomstolen inte inom en månad från det att framställning gjordes eller besvär anfördes bestämmer något annat.

11 i § (30.4.1998/303)

Konkurrensverket kan på ansökan undanröja ett villkor som ställts för fullföljande av ett företagsförvärv eller mildra villkoret med anledning av att förhållandena på marknaden väsentligt har förändrats eller av något annat vägande skäl.

Utan hinder av ett tidigare beslut kan marknadsdomstolen på framställning av konkurrensverket förbjuda ett företagsförvärv eller bestämma att det skall hävas eller uppställa villkor för fullföljande av förvärvet, om parterna i förvärvet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som haft väsentlig betydelse för avgörandet i saken eller om förvärvet har fullföljts i strid med 11 d eller 11 f §. Dessutom krävs det att konkurrensverkets framställning om ny behandling delges parterna i förvärvsavtalet inom ett år från det att beslutet vann laga kraft eller från det att företagsförvärvet fullföljdes. (28.12.2001/1529)

4 kap

Procedurbestämmelser (30.4.1998/303)

12 § (22.12.2009/1516)

Konkurrensverket ska reda ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar. Om konkurrensverket anser att en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare begränsar konkurrensen på ett sätt som avses i 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, ska det vidta behövliga åtgärder för att undanröja konkurrensbegränsningen eller dess skadliga verkningar. Konkurrensverket kan dock avstå från att vidta åtgärder, om konkurrensen på marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots konkurrensbegränsningen.

Regionförvaltningsverket ska reda ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar samt på uppdrag av konkurrensverket vidta åtgärder för att undanröja begränsningarnas skadliga verkningar.

13 § (30.4.2004/318)

Om en konkurrensbegränsning är förbjuden enligt 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, kan konkurrensverket

1) förelägga en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare att upphöra med ett förfarande som är förbjudet enligt 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, och

2) ålägga en näringsidkare att leverera en nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som han erbjuder andra näringsidkare i samma ställning.

Konkurrensverket kan förena ett förordnande, förbud eller åläggande enligt 1 mom. med vite. Vitet döms ut av marknadsdomstolen.

Konkurrensverket kan genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av de näringsidkare eller sammanslutningar av näringsidkare som deltagit i en misstänkt konkurrensbegränsning bindande för de berörda näringsidkarna, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Konkurrensverket kan ta upp ärendet till ny behandling, om ett sakförhållande som låg till grund för beslutet har ändrats i något väsentligt avseende, om de berörda näringsidkarna åsidosätter sina åtaganden eller om beslutet har grundat sig på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat.

Konkurrensverket kan, i enlighet med artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, beträffande ett avtal, ett beslut av en sammanslutning av näringsidkare eller ett samordnat förfarande av näringsidkare inom Finlands territorium återkalla ett undantag enligt en gruppundantagsförordning som antagits av kommissionen, om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inom Finlands territorium eller i en sådan del av det som har en väl avgränsad geografisk marknads alla särdrag har verkningar som är oförenliga med artikel 81.3 i EG-fördraget.

14 §

Om det är nödvändigt att omedelbart förhindra tillämpning eller genomförande av en konkurrensbegränsning, kan konkurrensverket förbjuda den interimistiskt. Verket kan också interimistiskt ålägga en näringsidkare att leverera nyttigheter till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som han erbjuder andra näringsidkare.

Konkurrensverket skall fatta beslut i huvudsaken eller göra en framställning till marknadsdomstolen enligt 7 § 3 mom. om bestämmande av påföljdsavgift inom 60 dagar från det att ett interimistiskt beslut har meddelats. På ansökan av konkurrensverket inom ovan nämnda tid kan marknadsdomstolen förlänga tidsfristen. Om konkurrensverket inte inom föreskriven tid fattar beslut i huvudsaken eller gör framställning till marknadsdomstolen, förfaller förbudet eller åläggandet. (30.4.2004/318)

Innan konkurrensverket utfärdar ett interimistiskt förbud eller åläggande skall det bereda näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare tillfälle att bli hörd, om inte saken är brådskande eller det finns andra särskilda skäl.

De förbud eller ålägganden som konkurrensverket utfärdar kan förenas med vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen. (28.12.2001/1529)

15 § (28.12.2001/1529)

Konkurrensbegränsningsärenden blir anhängiga vid marknadsdomstolen genom en framställning som avses i 7 § 3 mom. eller 11 d § 1 mom., genom besvär som avses i 21 § 1 mom., eller genom en ansökan som avses i 14 § 2 mom. eller 20 a § 1 mom. Framställningen, besvären och ansökan skall göras skriftligen. (30.4.2004/318)

Då en framställning eller besvär som avses i 1 mom. har kommit in till marknadsdomstolen skall saken före den egentliga behandlingen och under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare förberedas så att den utan dröjsmål kan avgöras. Någon förberedelse behövs inte om framställningen avvisas eller omedelbart förkastas såsom ogrundad.

Vid en förberedelse skall den näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare som framställningen gäller ges tillfälle att bemöta denna muntligen eller skriftligen. Med anledning av framställningen kan också höras den näringsidkare som konkurrensbegränsningen riktar sig mot. Förberedelsen får avslutas även om någon part inte har bemött framställningen.

Marknadsdomstolen kan besluta om tillstånd enligt 20 a § utan att den berörda näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare hörs. (30.4.2004/318)

15 a § (28.12.2001/1529)

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till sammanträdet och att lägga fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, sina protokoll samt övriga handlingar som klarlägger konkurrensbegränsningen. Skyldigheten att uppvisa handlingar gäller inte handlingar som innehåller yrkeshemligheter av teknisk natur. Om skyldigheten att lägga fram handlingarna inte fullgörs eller om en part utan laga förfall uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att uppvisa handlingarna eller infinna sig till sammanträdet.

På behandlingen och utredningen av ärenden tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om behandlingens och handlingarnas offentlighet föreskrivs särskilt.

16 § (30.4.2004/318)

16 § har upphävts genom L 30.4.2004/318.

17 § (30.4.2004/318)

Om en konkurrensbegränsning är förbjuden enligt 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, kan marknadsdomstolen förena ett förordnande, förbud eller åläggande som gäller en sådan konkurrensbegränsning med vite.

Vitet döms ut av marknadsdomstolen.

5 kap

Särskilda stadganden

18 § (30.4.2004/318)

Ett villkor som har tagits in i avtal, stadgar eller beslut eller som har fogats till andra rättshandlingar eller regleringar och som strider mot 4 eller 6 § eller mot ett förordnande, förbud, eller åläggande som har meddelats av marknadsdomstolen eller av konkurrensverket eller mot ett interimistiskt förbud eller åläggande som har meddelats av konkurrensverket, får inte tillämpas eller verkställas.

18 a § (30.4.1998/303)

En näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot något av förbuden i 4 eller 6 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, är skyldig att ersätta en annan näringsidkare för den skada som har tillfogats denna. Skadeståndet omfattar ersättning för kostnader, prisskillnad, utebliven vinst samt annan direkt eller indirekt ekonomisk skada som har orsakats av konkurrensbegränsningen. (30.4.2004/318)

Skadeståndet kan jämkas, om fullt skadeståndsansvar bedöms som oskäligt tungt med tanke på förseelsens art, skadans omfattning, parternas situation och andra omständigheter.

Rätten till skadestånd preskriberas, om skadeståndstalan inte har väckts inom fem år från det att näringsidkaren fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att en skada har uppstått.

Vid prövning av en talan som avses i 1 mom. kan domstolen begära utlåtande av konkurrensverket.

19 § (30.4.2004/318)

19 § har upphävts genom L 30.4.2004/318.

19 a § (30.4.2004/318)

19 a § har upphävts genom L 30.4.2004/318.

19 b § (30.4.2004/318)

19 b § har upphävts genom L 30.4.2004/318.

20 § (30.4.2004/318)

Behöriga tjänstemän vid konkurrensverket och regionförvaltningsverket har rätt att förrätta inspektioner för att övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Konkurrensverket är skyldigt att på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission förrätta inspektioner så som bestäms i Europeiska gemenskapernas rättsakter. (22.12.2009/1516)

Konkurrensverket biträder kommissionen vid inspektioner så som bestäms i Europeiska gemenskapernas rättsakter.

Näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare skall för inspektioner ge de tjänstemän som avses i 1 och 2 mom. tillträde till affärs- och lagerlokaler, markområden och fordon som de har i sin besittning. De tjänstemän som förrättar inspektion har rätt att granska och ta kopior av näringsidkarnas och sammanslutningarnas affärskorrespondens, bokföring, dataregistreringar och andra handlingar som kan ha betydelse för övervakningen av att denna lag samt de med stöd av den utfärdade bestämmelserna följs.

De tjänstemän som förrättar inspektion har rätt att kräva muntliga förklaringar på platsen och protokollföra de svar som har erhållits. De tjänstemän som förrättar inspektion har också rätt att försegla lokaler eller bokföring och handlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för inspektionen.

Polisen skall vid behov på begäran ge handräckning när inspektioner som avses i 1 och 2 mom. eller 20 a § genomförs, så som föreskrivs särskilt.

20 a § (30.4.2004/318)

Om Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget har bestämt att inspektion skall förrättas i andra utrymmen än de som avses i 20 §, ger marknadsdomstolen tillstånd till inspektion på ansökan av kommissionen.

Tillståndet skall sökas i förväg.

Marknadsdomstolen kan förbjuda en inspektion om den skulle vara godtycklig eller alltför långtgående. När marknadsdomstolen kontrollerar om den planerade inspektionen är godtycklig eller alltför långtgående, skall marknadsdomstolen särskilt beakta hur allvarlig den misstänkta konkurrensbegränsningen är, betydelsen av den bevisning som avses, det berörda företagets medverkan samt den rimliga sannolikheten för att de räkenskaper och affärshandlingar som inspektionen avser förvaras i de lokaler för vilka tillstånd begärs.

20 b § (22.12.2009/1516)

Vid förrättande av inspektion i andra utrymmen än de som avses i 20 § har Europeiska gemenskapernas kommissions, konkurrensverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän de befogenheter som följer av 20 §, dock med undantag av de befogenheter som anges i 20 § 4 mom.

Kommissionen, konkurrensverket och regionförvaltningsverken kan vid inspektioner biträdas av andra personer som de har bemyndigat därtill.

21 § (28.12.2001/1529)

I ett beslut som konkurrensverket har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos marknadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I ett beslut som konkurrensverket har meddelat med stöd av 11 e § 1 mom. eller 14 § 1 mom. och i ett beslut om förrättande av inspektion enligt 20 § får ändring inte sökas genom besvär. Ett beslut som konkurrensverket har meddelat med stöd av 10 eller 13 § skall iakttas trots att besvär har anförts, om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat. (30.4.2004/318)

I ett beslut som marknadsdomstolen har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I ett beslut som marknadsdomstolen har meddelat med stöd av 11 e § 2 mom. eller i ett beslut om förlängning av fristen enligt 14 § 2 mom. eller om tillstånd att förrätta inspektion enligt 20 a § får ändring inte sökas genom besvär. Marknadsdomstolens beslut skall iakttas trots att besvär har anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. (30.4.2004/318)

I beslut om handräckning som har meddelats med stöd av 20 § 5 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

En påföljdsavgift verkställs utan dom eller beslut och med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Se FörvaltningsprocessL 586/1996. L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

22 § (30.4.2004/318)

Påföljdsavgift får inte bestämmas för överträdelse av bestämmelserna i 4 eller 6 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, om inte framställning till marknadsdomstolen har gjorts inom fem år från det att konkurrensbegränsningen upphörde att gälla eller konkurrensverket fick vetskap om den.

23 §

Den upplysningsskyldighet som stadgas i 10 och 11 §§ samt den skyldighet att uppvisa handlingar som nämns i 20 § 2 mom. gäller inte yrkeshemligheter av teknisk natur.

24 § (21.5.1999/623)

24 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

25 § (28.12.2001/1529)

Den upplysningsskyldighet och den skyldighet att uppvisa handlingar som avses i 10 §, den anmälnings- och upplysningsskyldighet som avses i 11 c § samt de skyldigheter som avses i 20 § kan konkurrensverket förena med vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen.

26 §

När vite enligt denna lag föreläggs och döms ut skall viteslagen (1113/90) i övrigt tillämpas.

27 §

Straff för ingivande av osant intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen. (24.7.1998/576)

Då domstolen behandlar ett mål som gäller konkurrensbegränsningsförseelse skall den bereda konkurrensverket tillfälle att yttra sig. Domstolen kan på eget eller en parts initiativ be marknadsdomstolen ge ett utlåtande om ärendet, om avgörandet förutsätter särskild förtrogenhet med konkurrensärenden. (28.12.2001/1529)

28 § (21.5.1999/623)

28 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

29 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Konkurrensverket kan i syfte att klargöra sin tillämpningspraxis vid behov utfärda riktlinjer som baserar sig på gruppundantagsförordningar och riktlinjer som har antagits av Europeiska gemenskapernas kommission. Konkurrensverket kan utfärda riktlinjer särskilt om tolkningen av märkbarhetskriteriet enligt 4 § och undantaget enligt 5 §. (30.4.2004/318)

30 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992. Lagens 6 § skall likväl tillämpas först sedan sex månader har förflutit från ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 juli 1988 om konkurrensbegränsningar (709/88).

Beslut som har meddelats med stöd av den lag som nämns i 2 mom. förblir i kraft.

RP 162/92, EkUB 14/92

Ikraftträdelsestadganden:

10.6.1994/447:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 275/93, EkUB 12/94

10.6.1994/448:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 45/94, EkUB 19/94

21.4.1995/600:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

30.6.1995/908:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 2/95, EkUB 2/95

30.4.1998/303:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

Denna lag tillämpas på sådana företagsförvärv som har skett efter att lagen trätt i kraft.

Bestämmelserna i 18 a § tillämpas på sådana konkurrensbegränsande åtgärder som vidtagits efter att lagen trätt i kraft och på sådana överträdelser av konkurrensrådets beslut som skett efter att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 243/1997, EkUB 2/1998, RSv 19/1998

24.7.1998/576:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

29.1.1999/91:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

28.12.2001/1512:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

28.12.2001/1529:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

23.5.2003/400:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

30.4.2004/318:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Denna lag tillämpas på sådana företagsförvärv som har skett efter att lagen har trätt i kraft.

När denna lag träder i kraft förfaller de anhängiga ansökningar om dispens eller icke-ingripandebesked som har lämnats in till konkurrensverket enligt 19 eller 19 a §, som upphävs. När denna lag träder i kraft upphör också för dessa anhängiga ansökningars del immuniteten mot böter enligt 19 b §, som upphävs.

Dispenser och icke-ingripandebesked som beviljats med stöd av 19 och 19 a § som upphävs, upphör att gälla den dag som anges i dispensen eller icke-ingripandebeskedet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 11/2004, EkUB 8/2004, RSv 47/2004, Rådets förordning (EG) nr 1/2003; EGT nr L 1, 4.1.2003, s. 1–25

9.2.2007/143:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

18.7.2008/528:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 13/2008, EkUB 7/2008, RSv 51/2008

22.12.2009/1516:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.