Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

3.4.1992/312

Familjevårdarlag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.3.2015/263, som gäller fr.o.m. 1.4.2015.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.4.2011/317)
Familjevårdare

Med familjevårdare avses i denna lag personer som enligt ett uppdragsavtal med den kommun eller samkommun som svarar för ordnandet av vården ger i 25 § i socialvårdslagen (710/1982) avsedd familjevård i sitt hem.

Som familjevårdare kan godkännas personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård. Innan det ingås ett uppdragsavtal som avses i 1 mom. ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som uppgiften kräver. Av särskilda skäl kan den förberedande utbildningen genomgås inom ett år efter placerandet.

Förutom vad som föreskrivs ovan i 2 mom. krävs i de fall som avses i 26 a § 2 mom. i socialvårdslagen att åtminstone den ena av de personer som bor på vårdstället och deltar i vård- och fostringsuppgifter har lämplig utbildning för uppgiften och tillräcklig erfarenhet av vård- och fostringsuppgifter.

Den som ingått uppdragsavtal enligt denna lag står inte i ett anställningsförhållande som avses i 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) till den kommun eller samkommun som har ingått avtalet.

2 § (8.4.2011/317)
Vårdarvode

Om inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet har familjevårdaren rätt att få arvode för vården (vårdarvode). Vårdarvodet är minst 650 euro per kalendermånad per person i familjevård.

Vårdarvode betalas inte till den som sköter sitt eget barn under 18 år som placerats i familjevård eller till den som har vägrat ta emot arvodet. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet enligt 1 mom.

Det belopp på vårdarvodet som nämns i 1 mom. och om vilket det har överenskommits i uppdragsavtalet justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

3 § (3.11.2006/948)
Ersättande av kostnaderna

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, skall till familjevårdaren betalas ersättning för kostnaderna för vården och underhållet av den som får familjevård samt ersättning för de nödvändiga kostnaderna för inledande av vården.

Till familjevårdaren betalas ersättning för de verkliga kostnaderna för vård och underhåll av en person i familjevård (kostnadsersättning), dock minst 350 euro per person i familjevård per kalendermånad. Kostnadsersättningens minimibelopp kan även sänkas, om det finns särskilda skäl för det.

Syftet med kostnadsersättningen är att ersätta de normala utgifterna för en person i familjevård i fråga om mat, boende, fritidssysselsättningar, personliga behov och annat underhåll samt de normala hälsovårdskostnader som inte ersätts med stöd av annan lagstiftning. Dessutom omfattar kostnadsersättningen sådana dispositionsmedel som enligt barnskyddslagen (683/1983) skall ställas till barnets eller den unga personens eget förfogande då han eller hon placeras i familjevård med stöd av den ovan nämnda lagen.

Utöver kostnadsersättningen ersätts sådana särskilda kostnader för terapi och hälsovård som beror på de individuella behoven hos den som är i familjevård samt sådana studiekostnader för ett barn eller en ung person under 21 år i familjevård som inte ersätts enligt annan lagstiftning.

Utöver de kostnader som avses i 2–4 mom. kan särskilda kostnader för semester och särskilda fritidssysselsättningar eller för utrustning som fritidssysselsättningen kräver eller andra särskilda fortlöpande kostnader eller engångskostnader för en person i familjevård ersättas.

Den ersättning som betalas till familjevårdaren för de nödvändiga kostnaderna för inledandet av vården (startersättning) är högst 2 440 euro per person i familjevård.

Beloppen av de kostnadsersättningar som nämns i 2 och 6 mom. och om vilka överenskommits i uppdragsavtalet skall justeras kalenderårsvis från och med ingången av året i enlighet med den årliga ändringen av levnadskostnadsindex för oktober det föregående året (oktober 1951=100).

BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom BarnskyddsL 417/2007.

4 §
Uppdragsavtal

I uppdragsavtalet skall överenskommas om

1) storleken och utbetalningen av arvodet till familjevårdaren,

2) ersättande av kostnaderna för familjevården och inledandet av vården samt om utbetalningen av de dispositionsmedel som kalendermånadsvis betalas till den som är i familjevård,

3) ersättning för de särskilda kostnader som följer av individuella behov hos den som är i familjevård,

4) vårdens beräknade längd,

5) de rättigheter och stödåtgärder samt den hobbyverksamhet som hör till den som är i familjevård och om vad som behövs för att de skall tillgodoses,

6) familjevårdarens rätt till ledighet, genomförandet av ledigheten samt betalning av arvode och ersättning för kostnader för ledigheten,

7) förberedelse, arbetshandledning och utbildning för familjevårdaren och hur dessa skall genomföras,

8) uppsägning av uppdragsavtalet, samt

9) vid behov andra omständigheter som gäller familjehemmet och familjevården.

I uppdragsavtalet skall också ingå en plan över socialtjänster, hälso- och sjukvårdstjänster samt andra stödåtgärder vilka skall ordnas för dem som är i familjevård och familjevårdaren och vilka behövs för genomförande av familjevården.

Uppdragsavtalet skall ses över på grund av ändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll samt också annars om det finns skäl.

5 §
Uppsägning och hävning av uppdragsavtal

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, kan avtalet sägas upp så att det upphör att gälla två månader efter uppsägningen.

Om familjehemmet eller den vård som ges där konstateras vara olämpliga eller bristfälliga, skall den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av vården försöka få till stånd en rättelse. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller inte kan avhjälpas utan oskäligt besvär eller inom en skälig tid, kan uppdragsavtalet hävas omedelbart.

6 §
Rätt till ledighet

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, skall för familjevårdaren ordnas möjlighet till en ledighet vars längd är en vardag för varje kalendermånad under vilken vårdaren enligt uppdragsavtalet har arbetat minst 14 dygn som familjevårdare. Om betalning av arvode till familjevårdaren för ledigheten skall överenskommas i uppdragsavtalet.

Den kommun eller det kommunalförbund som svarar för ordnandet av familjevården skall se till eller vid behov lämna sådant bistånd att den som är i familjevård tillhandahålls ändamålsenlig vård under den tid familjevårdarens ledighet varar.

6 a § (8.4.2011/317)
Avlösarservice under familjevårdarens ledighet och annan frånvaro

En kommun eller samkommun kan ordna den avlösarservice som behövs under familjevårdarens ledighet eller annan tillfällig frånvaro genom att med en person som uppfyller kraven i 1 § 2 mom. ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder sig att ge vården i familjevårdarens hem. Avlösningen kan ordnas på detta sätt, om familjevårdaren samtycker till det och om arrangemanget kan anses förenligt med den vårdbehövandes bästa.

I det uppdragsavtal som ingås med en avlösare ska parterna

1) komma överens om beloppet och utbetalningen av vårdarvodet till avlösaren,

2) vid behov komma överens om ersättning för de kostnader som avlösaren orsakas,

3) komma överens om uppdragsavtalets giltighetstid, och

4) vid behov komma överens om andra frågor som gäller den vård som avlösaren ger.

Avlösaren står inte i anställningsförhållande till den kommun eller samkommun som har ingått avtalet. I fråga om utbildning och stöd för avlösaren gäller vad som i 7 § bestäms om dem i fråga om familjevårdare och i fråga om social trygghet för avlösare gäller vad som i 8 § bestäms om den i fråga om familjevårdare.

7 § (8.4.2011/317)
Utbildning och stöd

Den kommun eller samkommun som svarar för ordnandet av familjevården ska se till att familjevårdaren får den förberedelse, arbetshandledning och utbildning som behövs och att den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare får förberedande utbildning. För att ordna det stöd som behövs under familjevården ska en ansvarig arbetstagare utnämnas för familjevårdaren för varje vårdbehövande. Familjevårdaren ska på det sätt som antecknas i uppdragsavtalet ges tillräcklig möjlighet att få stöd och möta den ansvariga arbetstagaren.

8 § (8.4.2011/317)
Social trygghet

Bestämmelser om familjevårdarnas pensionsskydd finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

Bestämmelser om olycksfallsförsäkring för familjevårdare finns i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kommunen eller kommunalförbundet skall vidta åtgärder för att revidera ett avtal om familjevård som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft så att det motsvarar denna lag räknat från den dag då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 144/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 17/91

Ikraftträdelsestadganden:

26.1.2001/86:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

30.12.2004/1427:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2005.

Beloppen av de vårdarvoden som avses i denna lag motsvarar det indextal som enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare fastställts för 2005.

RP 252/2004, ShUB 41/2004, RSv 212/2004

2.12.2005/930:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Beloppen av de vårdarvoden som nämns i denna lag motsvarar det indextal som enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) fastställts för 2005.

Beloppen av vårdarvodena justeras från ingången av 2006 med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare med den lönekoefficient som fastställts för året i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2005, ShUB 20/2005, RSv 135/2005

3.11.2006/948:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Beloppet av vårdarvodet enligt 2 § i denna lag motsvarar den lönekoefficient som fastställts för år 2006 med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

Beloppet av kostnadsersättningen enligt 3 § i denna lag motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindex i oktober 2006 och beloppet av startersättningen motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindex i oktober 2005.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 8 maj 1992 om arvoden och ersättningar till familjevårdare (420/1992) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 134/2006, ShUB 19/2006, RSv 116/2006

6.11.2009/859:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 183/2009, ShUB 33/2009, RSv 131/2009

8.4.2011/317:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Lagens 1, 2 och 7 § tillämpas först från och med den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 331/2010, ShUB 55/2010, RSv 344/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.