Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

31.1.1992/72

Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om konsumentrådgivning 5.12.2008/800, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Kommunerna skall anordna konsumentrådgivning.

2 §

Vid konsumentrådgivning skall

1) lämnas allmänna upplysningar och tillhandahållas personlig rådgivning om frågor som är viktiga för konsumtionsbesluten samt om konsumenternas ställning,

2) en konsument i enskilda fall bistås då det mellan en näringsidkare och konsumenten föreligger en konfliktsituation, genom att saken reds ut och en förlikningsuppgörelse eftersträvas samt konsumenten vid behov hänvisas till det behöriga rättsskyddsorganet,

3) följas priserna och kvaliteten på konsumtionsnyttigheter, marknadsföringen av dem och avtalsvillkoren samt

4) bistånd lämnas andra konsumentmyndigheter på begäran.

3 §

En kommun kan anordna konsumentrådgivning genom att inrätta en eller flera tjänster eller uppgifter i arbetsavtalsförhållande som konsumentrådgivare, genom att ingå överenskommelse om samverkan med en annan kommun eller andra kommuner eller genom att köpa rådgivningstjänster av en annan kommun. Tjänsten eller uppgiften kan även vara deltidstjänst eller deltidsuppgift eller kombinerad med en annan kommunal tjänst eller uppgift, om inte detta äventyrar opartisk och balanserad skötsel av konsumentrådgivningen.

Om det inte är ändamålsenligt att anordna konsumentrådgivning så som anges i 1 mom., kan kommunen anskaffa konsumentrådgivningstjänster av en enskild producent. De till konsumentrådgivningen hörande uppgifter som avses i 2 § 2 punkten skall dock även i detta fall anordnas så som stadgas i 1 mom.

4 §

Konsumentrådgivningen är fri. För tjänster som orsakar särskilda kostnader kan kommunen uppbära en avgift.

5 §

Konsumentrådgivningen tillhandahålls i första hand personer som är bosatta i kommunen.

6 §

Kommunerna är skyldiga att lämna handels- och industriministeriet samt konsumentverket uppgifter om hur konsumentrådgivningen är anordnad. Konsumentverket drar försorg om styrningen av konsumentrådgivningen så som lagen om konsumentverket (110/90) stadgar.

I kommunerna övervakas och styrs konsumentrådgivningen av kommunstyrelsen eller av någon annan myndighet som kommunfullmäktige bestämmer.

L om konsumentverket 110/1990 har upphävts genom L om Konsumentverket 1056/1998.

7 § (26.3.1993/288)

Kommunerna beviljas enligt lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) statsandel för anordnande av konsumentrådgivning.

L om statsandelar till kommunerna 688/1992 har upphävts genom L 1147/1996.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 januari 1978 om anordnande av konsumentrådgivning i kommun (39/78) jämte ändringar.

Regeringens proposition 139/91, Ekonomiutsk. bet. 17/91

Ikraftträdelsestadganden:

26.3.1993/288:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

RP 373/92, EkUB 3/93

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.