Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

17.5.1991/809

Lag om bostadsaktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.12.2009/1600, som gäller fr.o.m. 1.7.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Bostadsaktiebolag

Som bostadsaktiebolag anses ett aktiebolag

1) som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och

2) i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

2 §
Tillämpning på andra aktiebolag

Denna lag skall, om inte något annat bestäms i bolagsordningen, tillämpas även på ett aktiebolag som har till ändamål att äga och besitta en eller flera byggnader och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter, men i vilket enligt bolagsordningen mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta inte upptas av bostadslägenheter som aktieägarna besitter.

Lagen skall också tillämpas på ett aktiebolag som har registrerats före den 1 mars 1926 och i vilket lägenheterna enligt bolagsstämmans beslut har reserverats för aktieägarna så som anges i 1 §.

3 §
Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande bestämmelser i lagen om aktiebolag (734/1978): (13.4.2007/463)

1) stadgandena i 1 kap. 3 § om koncerner och i 1 kap. 4 § om bolagets närmaste krets, de sist nämnda likväl så att även på en disponent tillämpas vad som stadgas i 1 mom. 3 punkten, (14.2.1997/150)

2) stadgandena i 2 kap. om bildande av aktiebolag, med undantag av 3 §,

3) stadgandena i 4 kap. om ökning av aktiekapitalet, med undantag för emittering av optionsrätter eller upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev, (14.2.1997/150)

3 a) stadgandena i 5 kap. om kapitallån, (14.2.1997/150)

4) stadgandena i 6 kap. om nedsättning av aktiekapitalet,

5 punkten har upphävts genom L 28.10.1994/938.

6) stadgandena i 12 kap. 1 § 1 och 3 mom., 2 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom. samt 5 och 6 §§, (14.2.1997/150)

7) bestämmelserna i 13 kap. om likvidation, upplösning och avregistrering, med undantag för 1 a § 1 mom. samt 2, 2 a, 3 och 18 a §, (15.12.2000/1097)

8) stadgandena i 14 kap. om fusion, med undantag för 19-21 §§, (14.2.1997/150)

9) bestämmelserna i 15 kap. om skadeståndsskyldighet, så att bestämmelserna om verkställande direktören tillämpas på disponenten och att det ansvar som uppkommer som en följd av överträdelse av lagen om aktiebolag även gäller överträdelser av denna lag; i fråga om en revisors ansvarsskyldighet gäller dessutom 51 § i revisionslagen (459/2007), samt (13.4.2007/463)

10) stadgandena i 16 kap., med undantag av 7-9 §§.

På ett bolag som avses i 2 § 1 mom. tillämpas dessutom vad revisionslagen stadgar om revision i en koncern och 11 kap. lagen om aktiebolag om koncernbokslut samt 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 3 mom. och 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktiebolag. (14.2.1997/150)

L om aktiebolag 743/1978 har upphävts genom AktiebolagsL 624/2006.

4 §
Aktiekapital och aktier

Ett bostadsaktiebolag skall ha ett aktiekapital som är fördelat på aktier. Aktierna skall vara minst tre och de skall lyda på lika belopp. Aktiekapitalet skall uppgå till minst 8 000 euro. För en aktie kan i bolagsordningen bestämmas ett nominellt belopp. Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för aktien ett bokföringsmässigt motvärde genom att aktiekapitalet divideras med antalet aktier. På det bokföringsmässiga motvärdet tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte annat bestäms någon annanstans i lag. (13.11.1998/826)

Aktieägarna i bolaget svarar inte personligen för bolagets förpliktelser.

5 §
Bolagsvederlag

Aktieägarna är skyldiga att betala bolagsvederlag till bolaget enligt de grunder som bestäms i bolagsordningen.

I bolagsordningen får bestämmas att bolagsvederlaget skall upbäras så att olika utgifter har olika betalningsgrunder, såsom lägenhetens yta, antalet aktier eller den faktiska förbrukningen av vatten, el eller någon annan nyttighet.

Med bolagsvederlaget kan bolaget täcka sina utgifter

1) för att förvärva och bebygga en fastighet,

2) för att underhålla och sköta fastigheten och byggnaderna,

3) för sådana grundliga förbättringar, renoveringar och tillbyggnader och sådant förvärv av ett tilläggsområde genom vilka fastigheten eller byggnaderna sätts i ett skick som motsvarar sedvanliga anspråk, om inte någon aktieägares betalningsförpliktelse blir oskäligt betungande, samt (6.4.2001/316)

4) för bolagets lagstadgade förpliktelser.

6 §
Ny ägares ansvar för bolagsvederlag

När aktier övergår till en ny ägare svarar han för betalningen av bolagsvederlaget från övergången av äganderätten.

Den nya ägaren till aktierna svarar vid sidan av den föregående ägaren för obetalt bolagsvederlag för en tid av tre månader före äganderättens övergång till den nya ägaren.

7 §
Lägenheter och övriga lokaliteter

Vad som nedan stadgas om lägenheter gäller även andra delar av en byggnad eller fastighet vilka aktierna medför rätt att besitta.

8 §
Bolagsordning

I ett bostadsaktiebolags bolagsordning skall anges

1) bolagets firma,

2) den kommun i Finland som är bolagets hemort,

3) var de byggnader som bolaget äger och besitter för att uppnå sitt syfte är belägna och den rätt på vilken besittningen av fastigheten grundar sig,

4) aktiekapitalet,

5) aktiens nominella belopp eller, om aktien inte har något nominellt belopp, aktiernas antal eller minimi- och maximiantal, (13.11.1998/826)

6) lägenheternas placering i byggnaden, lägenhetens nummer eller bokstavsbeteckning, lägenhetens yta beräknad enligt mätningsgrunder som är allmänt godtagna inom byggnadsbranschen samt det ändamål för vilket lägenheten får användas och antalet rum i lägenheten,

7) med angivande av aktiernas ordningsnummer vilka aktier (aktiegrupp) som medför rätt att besitta vilken lägenhet, varvid en aktiegrupp även kan omfatta endast en aktie,

8) vilka lägenheter och andra lokaliteter som bolaget har i sin omedelbara besittning,

9) enligt vilka grunder bolagsvederlaget beräknas samt vem som bestämmer vederlagets belopp och sättet för betalningen,

10) antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen samt vid behov antalet revisorer och revisorssuppleanter eller deras minimi- och maximiantal samt deras mandattid, (13.4.2007/463)

11) hur bolagsstämman skall sammankallas,

12) vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma och

13) bolagets räkenskapsperiod.

2 kap

Aktier

9 §
Aktiernas likställighet

Alla aktier i ett bostadsaktiebolag medför lika rätt i bolaget, om inte något annat följer av denna lag eller bolagsordningen.

10 §
Överlåtelse av aktier

En aktie kan förvärvas och överlåtas utan begränsningar, om inte något annat följer av lag eller av bolagsordningen. I bolagsordningen kan dessa rättigheter endast begränsas enligt 11 och 12 §§ samt enligt vad som stadgas i någon annan lag.

Aktier som hör till samma aktiegrupp får inte tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas var för sig, utom när en lägenhet delas eller en del av den sammanslås med en annan lägenhet.

11 §
Inlösning av aktier

I bolagsordningen får bestämmas att aktieägarna eller ett namngivet offentligt samfund har rätt att lösa in aktier som har övergått till en ny ägare genom att framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse. I bolagsordningen skall därvid bestämmas

1) vem som är lösningsberättigad och vilka förvärvssituationer lösningsrätten gäller,

2) när och hur styrelsen skall meddela de lösningsberättigade att aktier har övergått till en ny ägare,

3) grunderna för beräkning av lösenbeloppet,

4) tiden för framställande av lösningsanspråket, vilken får uppgå till högst två månader räknat från den nya ägarens anmälan till styrelsen om sitt förvärv samt

5) tiden för betalning av lösenbeloppet, vilken får uppgå till högst en månad räknat från utgången av den tidsfrist som nämns i 4 punkten eller, om lösenbeloppet inte ännu då är känt eller om det har gjorts tvistigt enligt 13 §, till högst en månad räknat från det beloppet fastställdes.

Har aktier som hör till flera aktiegrupper erhållits genom samma förvärv, skall samtliga aktier inlösas, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

De lösningsberättigades inbördes företrädesrätt skall avgöras av styrelsen genom lottning, om inte något annat bestäms i bolagsordningen. Lösenbeloppet skall betalas till styrelsen antingen i pengar eller med ett betalningsmedel för vilket en i Finland verksam bank svarar. Betalas lösenbeloppet genom post- eller bankgiro skall den dag då betalaren betalt in lösenbeloppet på en bank för girering eller vidtagit någon annan motsvarande åtgärd för betalning av beloppet anses vara betalningsdagen. Styrelsen får inte betala lösenbeloppet till den av vilken aktien inlöses förrän han överlämnar aktiebrevet.

Vad som stadgas i 1 och 3 mom. gäller, om inte annorlunda stadgas i någon annan lag.

12 §
Egna aktier

Ett bostadsaktiebolag får inte mot vederlag förvärva eller som pant ta emot egna aktier eller aktier i ett bolag som är dess moderbolag. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt. Bolaget får dock på auktion ropa in en aktie som har utmätts för bolagets fordran samt lösa in en aktie i de fall som avses i 87 §.

I bolagsordningen kan bestämmas att bolaget, utan att nedsätta aktiekapitalet eller en uppskrivningsfond, har rätt att med annat eget kapital lösa in aktier som erbjuds bolaget eller som har övergått till en ny ägare. Om lösningsrätten gäller aktier som har övergått till en ny ägare, skall i bolagsordningen tas in de bestämmelser som avses i 11 § 1 mom. 3-5 punkten. Bolaget har företräde till inlösen framför övriga lösningsberättigade, om inte något annat stadgas eller bestäms i någon annan lag eller i bolagsordningen.

Bolaget skall meddela en ny ägare sitt lösningsanspråk inom den tid som nämns i 11 § 1 mom. 4 punkten.

13 §
Inlösningstvister

Tvister om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek skall handläggas av domstolen på bolagets hemort, om de inte enligt bolagsordningen skall avgöras genom skiljemannaförfarande.

Till dess avtal om lösningsanspråket har nåtts eller tvisten blivit löst genom ett avgörande som har vunnit laga kraft, har den till vilken aktien övergått inte någon annan på aktien grundad rätt än rätten att besitta lägenheten samt rätten till vinst och företrädesrätt när nya aktier tecknas vid ökning av aktiekapitalet. Under denna tid tillämpas på honom vad som enligt bolagsordningen gäller för en aktieägares skyldighet att betala bolagsvederlag. De rättigheter och skyldigheter som följer av en aktieteckning övergår på den som utövar lösningsrätten.

Om tillämpningen av en bestämmelse i bolagsordningen om lösenbeloppets storlek kan medföra oskälig fördel för någon, får lösenbeloppet jämkas.

14 §
Ökning av aktiekapitalet i vissa fall

Om ett bolag ökar sitt aktiekapital så att de aktier som blir föremål för teckning medför rätt att besitta en lägenhet som bolaget har i sin omedelbara besittning eller en ny lägenhet som kommer att byggas, skall i beslutet om ökning av aktiekapitalet anges

1) för varje ovan nämnd lägenhet antalet aktier som medför rätt att besitta lägenheten, varvid detta antal skall bestämmas enligt samma grunder som för övriga lägenheter i bolaget, och

2) det belopp som skall betalas för varje aktie samt den grund enligt vilken aktierna utges när flera personer önskar teckna samma aktie, såvida inte styrelsen ges rätt att fatta beslut i dessa frågor.

I samband med beslutet om ökning av aktiekapitalet skall bolagsordningen ändras så att den för de lägenheter som avses i 1 mom. innehåller de uppgifter som nämns i 8 § 6 och 7 punkten.

15 §
Aktiebrev

För en aktiegrupp skall för aktieägaren utfärdas ett aktiebrev som har tryckts på ett tryckeri som har godkänts för tryckning av bostadsaktiebolags aktiebrev.

Aktiebrevet får ställas endast till viss man och det får utlämnas endast till den ägare som är antecknad i aktieboken. Aktiebrevet får inte utfärdas förrän bolaget eller, vid en ökning av aktiekapitalet, ökningen har registrerats och aktien har betalts till fullo.

På aktiebrevet skall genom tryckning antecknas bolagets firma samt aktiens eller aktiernas nummer, den lägenhet till vilken aktiegruppen medför besittningsrätt samt uppgift om en bestämmelse i bolagsordningen om lösningsrätt enligt 11 eller 12 §. (13.11.1998/826)

Aktiebrevet skall dateras och undertecknas av ett beslutfört antal styrelsemedlemmar.

16 §
Anteckningar på aktiebrev

Om föremålet för besittningsrätten eller någon annan i aktiebrevet angiven omständighet som inverkar på aktieägarens rätt förändras genom en ändring av bolagsordningen, skall uppgiften i aktiebrevet ändras på motsvarande sätt.

Har en aktie makulerats eller bolaget blivit upplöst, skall en anteckning om detta göras i aktiebrevet. (13.11.1998/826)

Om ett aktiebrev i samband med dödande har utfärdats i stället för ett annat, skall detta anges i aktiebrevet.

17 §
Utbyte av aktiebrev

Om en aktiegrupp ändras på grund av att en lägenhet delas eller utvidgas eller lägenheter sammanslås eller på grund av någon annan åtgärd, skall styrelsen utfärda ett aktiebrev som motsvarar de nya förhållandena och makulera det tidigare. För utbytet av aktiebrev får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

18 §
Interimsbevis

Innan ett aktiebrev utfärdas kan bolaget utfärda ett till viss man ställt bevis som gäller rätten till en aktiegrupp och som innehåller ett villkor om att aktiebrevet lämnas ut endast mot återställande av beviset (interimsbevis). Beviset skall på begäran förses med anteckning om betalningar som har gjorts för aktierna. Om undertecknande av beviset och de uppgifter som det skall innehålla gäller vad 15 § 3 och 4 mom. stadgar om aktiebrev.

19 §
Tillämpning av lagen om skuldebrev

Överlåts eller pantsätts ett aktiebrev eller ett interimsbevis, skall 13, 14 och 22 §§ lagen om skuldebrev (622/47) tillämpas på motsvarande sätt. När dessa stadganden tillämpas skall den som innehar aktiebrevet eller interimsbeviset och som enligt en därpå gjord anteckning av bolaget eller enligt ett disponentintyg är antecknad som sista ägare i aktieboken, förmodas ha sådan rätt att förfoga över aktiebrevet eller interimsbeviset som motsvarar den rätt som avses i 13 § 2 mom. lagen om skuldebrev.

20 §
Aktieboken och dess offentlighet

När bolaget är bildat skall styrelsen utan dröjsmål upprätta en aktiebok. I den skall antecknas samtliga aktier i aktiegrupper och nummerföljd, till vilken lägenhet varje aktiegrupp medför besittningsrätt, dagen då aktiebreven har utfärdats, ägarens namn och postadress samt de uppgifter som enligt någon annan lag skall antecknas i den. För fysiska personer skall även antecknas födelsedatum. På begäran skall dessutom antecknas de begränsningar som besittningsrätten till en lägenhet är underkastad enligt någon annan lag. (30.12.1992/1619)

Den som ber att få ta del av aktieboken skall av styrelsens ordförande eller disponenten ges tillfälle till det inom skälig tid.

Var och en har rätt att få en kopia av aktieboken eller en del av den. För kopian får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

21 §
Ändringar i aktieboken

Ett förvärv av en aktie som har anmälts av förvärvaren samt varje annan till bolaget anmäld förändring i de uppgifter som har upptagits i aktieboken skall, sedan saken klarlagts på ett tillförlitligt sätt, utan dröjsmål antecknas i aktieboken. Ett villkor för att ett förvärv skall kunna antecknas är dessutom att förvärvaren visar att stadgad stämpelskatt har betalts. Anteckningen skall dateras. Gäller inom bolaget lösningsrätt enligt 11 eller 12 §, får anteckning inte göras förrän det har framgått att lösningsrätten inte utövas.

Har den senaste överlåtelsen av en aktie tecknats på aktiebrevet eller ett interimsbevis in blanco, skall den nya ägarens namn antecknas på aktiebrevet eller interimsbeviset innan förvärvet antecknas i aktieboken.

På begäran av den nya aktieägaren skall den som för aktieboken förse aktiebrevet eller interimsbeviset med intyg om anteckningen i aktieboken och när den skedde.

22 §
Utövande av aktieägares rättigheter

En ny ägare till en aktie får utöva de rättigheter i bolaget som tillkommer aktieägarna sedan han har införts i aktieboken eller på ett tillförlitligt sätt har styrkt sitt förvärv.

Den besittningsrätt som aktien medför får dock utövas från den tid då bolaget för uppbörden av bolagsvederlaget har underrättats om vem den nya ägaren är.

3 kap

Bolagsstämma

23 §
Beslutanderätt

Aktieägarna utövar vid bolagsstämman sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter, om inte beslutanderätten i lag eller i bolagsordningen har anförtrotts bolagets styrelse.

24 §
Rätt att delta i bolagsstämman

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och att yttra sig vid den, om inte något annat stadgas i denna lag.

En aktie som tillhör bolaget eller ett dottersamfund till det eller en stiftelse som dessa har bestämmanderätt i så som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag medför inte rätt att delta i bolagsstämman. En sådan aktie skall inte beaktas när det för ett giltigt beslut eller utövande av någon befogenhet krävs samtycke av samtliga aktieägare eller av ägarna till en bestämd del av aktierna i bolaget. (14.2.1997/150)

Om en aktiegrupp har flera än två samägare, får ägarna utöva de rättigheter som tillkommer aktieägarna vid bolagsstämman endast genom en gemensam representant.

25 §
Ombud och biträden

En aktieägare utövar sin rätt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Ombudet skall visa en daterad fullmakt. Som fullmakt av de samägare till en aktiegrupp som bor i bolagets byggnad kan även godkännas en utredning av något annat slag. En fullmakt gäller en enda stämma. En skriftlig fullmakt kan dock gälla i högst tre år.

En aktieägare och hans ombud får anlita biträde vid bolagsstämman. (14.2.1997/150)

26 §
Rösträtt

Varje aktie medför en röst vid bolagsstämman. I bolagsordningen får dock bestämmas att varje aktiegrupp medför ett lika stort röstetal.

Vid bolagsstämman får ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av det sammanräknade röstetalet för de aktier som är företrädda vid stämman, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

27 §
Jäv för aktieägare

En aktieägare får inte själv eller genom ombud rösta vid bolagsstämman i ett ärende som gäller beviljande av ansvarsfrihet för honom, talan mot honom, hans befriande från skadeståndsskyldighet eller någon annan förpliktelse gentemot bolaget eller tagande av hans lägenhet i bolagets besittning. Aktieägaren får inte heller rösta i ett ärende som gäller talan mot någon annan eller dennes befriande från en förpliktelse, om han i saken har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Vad som här stadgas om aktieägare gäller även ombud.

28 §
Platsen för bolagsstämman

Bolagsstämman skall hållas på en lämplig plats på bolagets hemort, om det inte i bolagsordningen har bestämts att stämman skall eller får hållas på någon annan namngiven ort i Finland. Av synnerligen vägande skäl får bolagsstämman hållas även på någon annan plats.

29 §
Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall bokslutet och revisionsberättelsen läggas fram.

Vid stämman skall beslutas om

1) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

2) åtgärder till vilka vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ger anledning,

3) ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och disponenten,

4) budgeten och bolagsvederlagets belopp, om detta hör till bolagsstämman, samt om

5) övriga frågor som enligt bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.

I bolagsordningen får bestämmas att flera än en ordinarie bolagsstämma kan hållas under räkenskapsperioden. Härvid får beslut i de ärenden som avses i 2 mom. 4 och 5 punkten fattas vid en stämma som hålls senare än vad som stadgas i 1 mom.

30 §
Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma skall hållas när bolagsstämman eller styrelsen anser att det finns skäl eller när en revisor eller aktieägare som äger minst en tiondedel eller en i bolagsordningen bestämd mindre del av samtliga aktier skriftligen yrkar det för behandling av ett angivet ärende.

Kallelse till stämman skall utfärdas inom fjorton dagar från det yrkandet framställdes.

31 §
Rätt att få ett ärende upptaget vid bolagsstämman

En aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid bolagsstämman, om han skriftligen kräver det av styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen till stämman.

32 § (22.12.2009/1399)
Sammankallande av bolagsstämman

Bolagsstämman sammankallas av styrelsen. I det fall som avses i 51 § 3 mom. har en styrelsemedlem rätt att sammankalla stämman.

Om en bolagsstämma som ska hållas enligt denna lag, bolagsordningen eller ett beslut av bolagsstämman inte har blivit sammankallad i föreskriven ordning, ska regionförvaltningsverket på ansökan av en styrelsemedlem, disponenten, en revisor eller en aktieägare berättiga sökanden att sammankalla stämman på bolagets bekostnad.

33 §
Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och, om inte en längre tid är bestämd i bolagsordningen, senast en vecka före stämman. Uppskjuts fattandet av beslut i ett ärende som skall behandlas vid bolagsstämman till en fortsatt stämma, skall en särskild kallelse utfärdas till den, om stämman hålls mer än fyra veckor senare. Kräver bolagsordningen att ett beslut för att vara giltigt skall fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman har hållits. I kallelsen skall anges det beslut som har fattats på den första stämman.

Kallelsen skall utfärdas så som anges i bolagsordningen. Skall stämman behandla en sådan ändring av bolagsordningen som nämns i 41 eller 42 § eller ett ärende som avses i 45 §, skall dessutom en skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare under den adress som har uppgivits för bolaget.

I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman. Om ärendet gäller ett förslag till ändring av bolagsordningen, skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen.

34 §
Tillgång till bokslutshandlingarna

Om bokslutet skall behandlas vid bolagsstämman, skall bokslutshandlingarna eller kopior av dem tillställas aktieägarna med kallelsen eller under minst en vecka före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna hos disponenten eller styrelsens ordförande eller på någon annan plats som anges i kallelsen. I sistnämnda fall skall i kallelsen även anges under vilka tider handlingarna är tillgängliga, om inte bolaget har ett kontor med regelbundna öppettider.

En kopia av handlingarna skall sändas per post till en aktieägare som begär det. För detta får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

35 §
Verkan av en brist i kallelsen

I ett ärende i fråga om vilket stadgandena i denna lag eller bestämmelserna i bolagsordningen om kallelse till en stämma eller om tillhandahållande av handlingar inte har iakttagits får beslut inte fattas utan samtycke av de aktieägare som berörs av försummelsen. Skall ärendet enligt bolagsordningen behandlas vid stämman, får den fatta beslut i saken även om ärendet inte har nämnts i kallelsen.

36 §
Förfarandet vid bolagsstämman

Ordföranden vid bolagsstämman utses av stämman, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

Vid stämman skall aktieboken vara framlagd. Ordföranden vid stämman skall se till att över de närvarande aktieägarna, ombuden och biträdena upprättas en förteckning i vilken det för varje aktieägare antecknas antalet aktier och hans röstetal (röstlängd).

Ordföranden skall se till att protokoll förs över de beslut som fattas vid stämman. Röstlängden skall tas in i protokollet eller bifogas detta. I protokollet skall antecknas de beslut som har fattats vid stämman samt, när omröstning har ägt rum, dess resultat. Dessutom skall i protokollet tas in de förslag till ändring av bolagsordningen som har framlagts men som inte har blivit godkända. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en av stämman utsedd justerare. Disponenten eller styrelseordföranden skall senast en månad efter stämman visa protokollet för aktieägare som begär det. En aktieägare har rätt att få en kopia av protokollet eller en del av det. För kopian får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt.

37 §
Bolagsledningens upplysningsplikt

Styrelsen och disponenten skall vid bolagsstämman på begäran av en aktieägare lämna närmare upplysningar om sådana omständigheter som kan inverka på bedömningen av bolagets bokslut och ekonomiska ställning eller något annat ärende som behandlas vid stämman.

Kan en aktieägares fråga besvaras endast med hjälp av uppgifter som inte är tillgängliga vid stämman, får svaret ges skriftligen inom två veckor. Svaret skall sändas till den aktieägare som ställde frågan och på begäran visas för övriga aktieägare.

38 §
Beslutsfattande

Som bolagsstämmans beslut gäller, om inte något annat följer av denna lag, den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden omfattar. Vid val anses de ha blivit valda som har fått de flesta rösterna. Bolagsstämman kan dock före valet besluta att endast den blir vald som får mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Ett i denna lag stadgat krav på majoritet får i bolagsordningen skärpas och i fråga om val även lindras.

39 § (6.4.2001/316)
Avvikelser från grunderna för bolagsvederlaget

Har beslut fattats om att på bolagets bekostnad låta utföra en reparation eller renovering som hänför sig till de lägenheter som aktieägarna besitter och som beträffande varje lägenhet medför en lika stor nytta och kostnad, får bolagsstämman samtidigt besluta att varje aktiegrupps ägare i bolagsvederlag skall betala ett lika stort belopp för åtgärden. Ett beslut om lika fördelning av kostnaderna kan dock fattas endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och av de aktier som är företrädda vid stämman.

40 §
Ändring av bolagsordningen

Beslut om att ändra bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Om inte något annat stadgas nedan eller enligt 38 § bestäms i bolagsordningen, är ett beslut om att ändra bolagsordningen giltigt, såvida det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och av de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om att ändra bolagsordningen så att bolaget avstår från aktiernas nominella belopp skall fattas i enlighet med 1 mom., om inte något annat följer av bolagsordningen eller denna lag. Om den rätt som en aktie medför bestäms på basis av aktiens nominella belopp, påverkas denna rätt inte av att det nominella beloppet slopas, om inte något annat beslutas. (13.11.1998/826)

41 §
Samtycke till ändring av bolagsordningen

Ett sådant beslut om att ändra bolagsordningen i fråga om redan utgivna aktier, som

1) ändrar den rätt att besitta en lägenhet som aktierna medför,

2) ändrar det ändamål för vilket en lägenhet får användas,

3) inför en inlösningsklausul som avses i 11 § eller 12 § 2 mom. eller utvidgar en existerande inlösningsklausul eller

4) ökar aktieägarnas betalningsförpliktelser gentemot bolaget på något annat sätt än vad som avses i 42 §,

kräver utöver kvalificerad majoritet enligt 40 § även samtycke av de aktieägare vilkas aktier ändringen omedelbart berör.

42 §
Ändring av beräkningsgrunden för bolagsvederlaget

Ett beslut om att i fråga om utgivna aktier ändra en i bolagsordningen angiven grund för bolagsvederlaget kräver utöver kvalificerad majoritet enligt 40 § även samtycke av de aktieägare vilkas betalningsskyldighet ökar på grund av ändringen.

Ändras grunden för bolagsvederlaget så att som grund i stället för något annat används den faktiska förbrukningen av en nyttighet, när den kan mätas eller uppskattas tillförlitligt, är beslutet dock giltigt, om det har fattats enligt 40 §.

43 §
Jämkning av bolagsordningen

Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse som leder till oskälighet, har en aktieägare rätt att få den ändrad så att oskäligheten undanröjs. Godkänner bolagsstämman inte ett i detta syfte framlagt förslag till ändring av bolagsordningen eller lämnas inte ett sådant samtycke som ändringen kräver, har styrelsen och aktieägaren rätt att vid domstolen på bolagets hemort väcka talan om ändring av bolagsordningen. Styrelsen får inte väcka talan, om inte förslaget vid bolagsstämman har stötts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Talan skall väckas inom tre månader från bolagsstämman.

Talan skall väckas mot de aktieägare som vid stämman har motsatt sig att bolagsordningen ändras eller som har vägrat att lämna sitt samtycke. Domstolen skall ge bolaget tillfälle att bli hört.

Domstolen kan ändra bolagsordningen, om en bestämmelse i den leder till en sådan oskälighet att den bereder någon aktieägare betydande fördel på andra aktieägares bekostnad eller att någon aktieägare påförs avsevärd belastning jämfört med de övriga aktieägarna. Vid bedömning av oskäligheten skall beaktas bolagsordningens hela innehåll, förhållandena då bolagsordningen gjordes upp och därefter samt övriga omständigheter.

44 §
Registrering av ändringar i bolagsordningen

Ett beslut om ändring av bolagsordningen skall utan dröjsmål anmälas för registrering, och det får inte tillämpas förrän registreringen har skett. Ett sådant domstolsbeslut om ändring av bolagsordningen som avses i 43 § skall iakttas och anmälas för registrering så snart det har vunnit laga kraft.

Om en ändring av bolagsordningen som gäller aktiekapitalet eller aktiernas nominella värde förutsätter att det registrerade aktiekapitalet ökas eller nedsätts, skall beslutet anmälas för registrering först samtidigt som ökningen eller nedsättningen anmäls.

45 §
Upphörande med verksamheten och överlåtelse av egendom

Ett beslut om ändring av bolagsformen, om att bolaget skall träda i likvidation, om fusion med ett annat bolag eller om överlåtelse av en fastighet eller en byggnad som bolaget äger eller besitter eller om upplåtande av en sådan byggnad med nyttjanderätt är giltigt endast om samtliga aktieägare samtycker. Om en överlåtelse avser en fastighetsdel, som är eller som skall lämnas obebyggd, eller en byggnad av mindre betydelse, krävs dock inte samtycke av samtliga aktieägare.

Samtliga aktieägares samtycke till ett beslut som avses i 1 mom. krävs inte heller, om aktieägarna skulle lida avsevärd skada av att bolaget fortsätter sin verksamhet. Beslutet är i detta fall giltigt, om aktieägare med minst fyra femtedelar av samtliga aktier i bolaget ger sitt samtycke.

46 §
Allmänt stadgande om förbjudna beslut av bolagsstämma

Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att bereda en aktieägare eller någon annan otillbörlig fördel på bolagets eller en annan aktieägares bekostnad.

47 §
Klanderbara bolagsstämmobeslut

Har ett beslut av bolagsstämman inte tillkommit i behörig ordning eller strider det annars mot denna lag eller bolagsordningen, får en aktieägare, bolagets styrelse, en styrelsemedlem eller disponenten väcka talan mot bolaget för att få beslutet ogiltigförklarat eller ändrat.

Talan skall väckas inom tre månader från det beslutet fattades. Har en aktieägare haft en godtagbar orsak till dröjsmål och är det uppenbart oskäligt mot honom att beslutet blir i kraft, får talan väckas inom ett år från beslutet. Om talan inte väcks inom här nämnd tid, skall beslutet anses giltigt.

En domstols avgörande genom vilket bolagsstämmans beslut har förklarats ogiltigt eller ändrats gäller även de aktieägare som inte har biträtt talan. Domstolen kan ändra bolagsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet borde ha haft.

48 §
Ogiltiga bolagsstämmobeslut

Ett beslut av bolagsstämman är ogiltigt oberoende av klandertalan, om

1) beslutet är sådant att det enligt lag inte kan fattas ens med samtliga aktieägares samtycke,

2) beslutet enligt denna lag eller bolagsordningen förutsätter samtycke av samtliga eller vissa aktieägare och samtycke inte har givits, eller om

3) kallelse till stämman inte har utfärdats eller gällande stadganden eller bestämmelser om kallelse väsentligt har överträtts.

En aktieägare, styrelsen, en styrelsemedlem eller disponenten får väcka talan mot bolaget för att få fastställt att bolagsstämmans beslut är ogiltigt.

49 §
Medverkan av boende

I ett bolag som har minst fem aktiegrupper och där minst fem aktiegrupper tillhör olika ägare har den som bor i bolagets byggnad med stöd av hyresrätt eller på någon annan jämförbar grund rätt att delta i en bolagsstämma som behandlar ärenden som gäller användning eller renovering av bolagets gemensamma lokaliteter och utrymmen eller ordningsregler för bolaget. De boende har rätt att yttra sig i dessa ärenden vid stämman.

Om flera personer bor i en lägenhet, får de delta i stämman företrädda av någon som de har valt. En boende har rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som avses i 25 § och att enligt 31 § få ett ärende som avses i 1 mom. upptaget vid bolagsstämman.

Om bolagsstämman skall behandla ett ärende som avses i 1 mom., skall ett meddelande om detta senast en vecka före stämman sättas upp på de anslagstavlor som finns för allmänt bruk i bolagets byggnader eller lämnas i varje lägenhet, i vilken det bor någon som avses i 1 mom.

I bolagsstämmans protokoll skall antecknas att boende som avses i 1 mom. har deltagit i stämman. En sådan boende har samma rätt som en aktieägare att ta del av protokollet och att få en kopia av protokollet över en stämma som avses i 1 mom.

4 kap

Bolagets ledning

50 §
Styrelsen

Ett bostadsaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre medlemmar. Om den byggnad som bolaget äger omfattar mindre än fem bostadslägenheter i aktieägarnas besittning, kan styrelsen ha färre medlemmar än tre. I så fall skall minst en suppleant väljas.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna skall bestämmas i bolagsordningen. Mandattiden skall gå ut senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen när den bolagsstämma vid vilken nyval äger rum avslutas eller vid utgången av räkenskapsperioden.

Styrelsen väljs av bolagsstämman. I bolagsordningen får bestämmas att en del av styrelsens medlemmar, dock mindre än hälften, väljs i någon annan ordning.

Vad som i denna lag stadgas om styrelsemedlemmarna skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

51 §
Styrelsemedlems avgång

En styrelsemedlem kan avgå från sitt uppdrag innan mandattiden går ut. Anmälan om avgång i förtid skall göras till styrelsen och, om den avgående medlemmen inte är vald av bolagsstämman, även till den som valt honom. En styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som har valt honom.

Blir en plats i styrelsen ledig under mandattiden eller förlorar en styrelsemedlem sin behörighet enligt 53 § och finns det inte någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden, om inte styrelsen är beslutför med de återstående medlemmarna och suppleanterna.

Om alla styrelsemedlemmar avgår, svarar var och en av dem för att bolagsstämma sammankallas för val av en ny styrelse.

52 §
Disponent

Ett bostadsaktiebolag kan ha en disponent, om så bestäms i bolagsordningen eller bolagsstämman beslutar det.

Disponenten utses och skiljs från uppdraget av styrelsen.

53 § (1.11.2002/888)
Behörighetsvillkor för styrelsemedlemmarna och disponenten

Minst en av styrelsemedlemmarna samt disponenten skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten beviljar bolaget undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller disponent.

54 §
Styrelsens och disponentens befogenheter

Styrelsen sköter förvaltningen av bolaget och svarar för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Om bolaget har en disponent, skall han sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bolagets verksamhet är osedvanliga eller vittsyftande eller som har en väsentlig inverkan på boendet eller boendekostnaderna får av styrelsen eller disponenten vidtas endast enligt bolagsstämmans beslut, utom när stämmans beslut inte kan inväntas utan att bolagets verksamhet orsakas avsevärd olägenhet.

Styrelsen skall sörja för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Disponenten skall se till att bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

55 §
Disponentintyg

Disponenten eller, om bolaget inte har någon disponent eller om han är förhindrad, styrelsens ordförande skall på begäran ge en aktieägare eller den som har aktier i pant samt en fastighetsmäklare, som har ett gällande uppdrag att sälja aktier i bolaget, ett disponentintyg över lägenheten.

Av intyget skall framgå

1) bolagets ekonomiska ställning,

2) bolagets byggnader,

3) ägarförhållandena i fråga om markområdet,

4) om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul,

5) uppgifter om lägenheten,

6) namnet på den som har antecknats i aktieboken som ägare till aktiegruppen,

7) sådana begränsningar av rätten att disponera eller överlåta aktier eller en lägenhet som har antecknats i aktieboken,

8) om det har fattats beslut om att ta lägenheten i bolagets besittning, och hur länge beslutet är i kraft,

9) förfallna bolagsvederlag som aktieägaren inte har betalt,

10) aktieägarens låneansvar, om ansvaret för bolagets lån fördelar sig olika mellan aktieägarna,

11) om det har väckts talan mot bolaget enligt 43 §, och vilken bestämmelse i bolagsordningen som talan avser,

12) om aktieägaren är gift och, såvida han eller maken begär det, uppgift om lägenheten används uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma hem, samt

13) uppgifter som med stöd av någon annan lag skall antecknas i intyget.

För intyget kan uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

56 §
Konstituering av styrelsen och dess sammanträden

Om styrelsen har flera medlemmar än en, skall den ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat bestäms i bolagsordningen eller beslutas vid valet av styrelsen. Vid lika röstetal inom styrelsen avgörs ordförandevalet genom lottning. Disponenten får inte vara styrelseordförande.

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs. Han skall sammankalla styrelsen, om en styrelsemedlem eller disponenten kräver det. Om en ordförande inte har blivit vald eller om ordföranden är förhindrad eller trots yrkande underlåter att sammankalla styrelsen, får en styrelsemedlem eller disponenten göra det. Disponenten har rätt att vara närvarande och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen i ett enskilt fall beslutar något annat.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande samt, om styrelsen har flera medlemmar, av en av styrelsen därtill utsedd medlem eller av disponenten, om han har varit närvarande. Varje styrelsemedlem och disponenten har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

57 §
Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mera än hälften av dess valda medlemmar är närvarande, om inte bolagsordningen kräver ett större antal. Beslut får dock inte fattas, om inte samtliga styrelsemedlemmar i mån av möjlighet har getts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om en styrelsemedlem är förhindrad, skall hans suppleant ges tillfälle att delta i behandlingen.

Som styrelsens beslut gäller, om inte bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden omfattar.

58 §
Jäv för styrelsemedlemmarna och disponenten

En styrelsemedlem eller disponenten får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller

1) ett avtal eller någon annan rättshandling mellan honom och bolaget, eller

2) ett avtal eller någon annan rättshandling mellan bolaget och tredje man, om han i saken har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets fördel.

Den som är rättegångsombud för bolaget eller som annars för dess talan är likaså jävig i de fall som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten.

59 §
Företrädande av bolaget och tecknande av firman

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma.

Disponenten har rätt att företräda bolaget i de ärenden som enligt 54 § hör till honom.

I bolagsordningen kan bestämmas att en styrelsemedlem eller disponenten har rätt att teckna bolagets firma eller att styrelsen får bemyndiga någon av sina medlemmar, disponenten eller någon annan person att göra det. Vad som bestäms i 53 § 2 mom. och 58 § gäller även en sådan person. Rätten att teckna bolagets firma kan begränsas så att två eller flera personer endast gemensamt har rätt att teckna firman. Andra begränsningar får inte antecknas i handelsregistret. (1.11.2002/888)

Styrelsen får när som helst återkalla ett bemyndigande att teckna firman.

60 §
Otillåtna åtgärder

Styrelsemedlemmarna, disponenten och andra i 59 § angivna företrädare för bolaget får inte företa en rättshandling eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att bereda en aktieägare eller någon annan otillbörlig fördel på bolagets eller en annan aktieägares bekostnad.

61 §
Förbud att verkställa ogiltiga beslut

Styrelsemedlemmarna, disponenten och andra i 59 § angivna företrädare för bolaget får inte iaktta ett av bolagsstämman, styrelsen eller disponenten fattat beslut som är ogiltigt på grund av att det strider mot denna lag eller bolagsordningen.

62 §
En rättshandlings giltighet mot bolaget

Har en företrädare för bolaget överskridit sin befogenhet när han företagit en rättshandling på bolagets vägnar, är rättshandlingen inte bindande för bolaget, om den gentemot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

5 kap

Revision

63 § (13.4.2007/463)
Val av revisor

I fråga om revision av ett bostadsaktiebolag gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen. På revision av ett bostadsaktiebolag tillämpas dock inte bestämmelserna om koncern i revisionslagen.

Bestämmelser om revisionsskyldighet finns i 2 kap. i revisionslagen. Revisorn väljs av bolagsstämman.

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 4 § i revisionslagen. Bolagsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett bolag som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter.

64 § (13.4.2007/463)
Mandattiden för revisor

Revisorns mandattid upphör och en ny revisors mandattid börjar vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer på valet och som beslutar om valet av ny revisor. I bolagsordningen kan bestämmas om en annan tidsbunden mandattid eller att den skall fortgå tills vidare. Också när en ny revisor väljs kan det beslutas något annat om när mandattiden skall upphöra och en ny mandattid börja.

65 § (22.12.2009/1399)
Skyldighet att välja revisor

Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen ska i ett bostadsaktiebolag väljas en revisor, om

1) antalet lägenheter i den eller de byggnader som bolaget äger uppgår till minst 30, eller

2) detta vid den ordinarie bolagsstämman eller den bolagsstämma vid vilken ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas, yrkas av aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

Om bolagsstämman inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar regionförvaltningsverket en revisor i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en aktieägare ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från bolagsstämman.

66 § (28.10.1994/938)

66 § har upphävts genom L 28.10.1994/938.

67 § (13.4.2007/463)

67 § har upphävts genom L 13.4.2007/463.

68 § (22.12.2009/1399)
Särskild granskning

En aktieägare kan yrka särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta ska läggas fram vid den ordinarie bolagsstämman eller vid den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om förslaget har biträtts av aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna, kan en aktieägare inom en månad från bolagsstämman hos regionförvaltningsverket anhålla om att en granskare förordnas.

Regionförvaltningsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att höras. Om ansökan gäller åtgärder av en viss person, ska även denne ges tillfälle att bli hörd. Ansökan ska bifallas om vägande skäl för en granskning anses föreligga. Regionförvaltningsverket kan förordna en eller flera granskare. En granskare har rätt till arvode av bolaget.

På en granskare ska tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revisorer. Bolagsstämman får dock inte skilja granskaren från uppdraget.

Över granskningen ska ett utlåtande ges till bolagsstämman och sändas till de aktieägare som begär det. Disponenten eller styrelsens ordförande ska se till att aktieägarna under minst en vecka före bolagsstämman har möjlighet att på begäran ta del av utlåtandet. Detta ska hållas framlagt vid stämman.

6 kap

Bokslut och användning av bolagets tillgångar

69 § (30.4.1998/296)
Skyldighet att uppgöra bokslut

Bokslutet skall uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997) och denna lag. Bokföringsnämnden kan så som stadgas i bokföringslagen ge anvisningar och utlåtanden om uppgörandet av bokslut för bostadsaktiebolag.

Bokslutet skall ges revisorerna minst en månad före den ordinarie bolagsstämman, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

70 § (30.4.1998/296)

70 § har upphävts genom L 30.4.1998/296.

71 § (30.4.1998/296)
Tilläggsuppgifter i bokslutet

Utöver vad som bestäms i lagen om aktiebolag och bokföringslagen skall i bokslutet lämnas följande tilläggsuppgifter:

1) de aktier i bolaget som bolaget äger och om vilka lägenheter de medför besittningsrätt till, samt

2) vilka servitut och inteckningar som belastar bolagets egendom och var intecknade skuldebrev finns.

72 § (30.4.1998/296)
Verksamhetsberättelse

Utöver vad som bestäms i lagen om aktiebolag och bokföringslagen, skall i verksamhetsberättelse lämnas upplysning om

1) hur bolagsvederlaget har använts, om det kan uppbäras enligt olika grunder för olika ändamål, samt

2) hur budgeten har följts.

73 §
Eget kapital

Ett bostadsaktiebolags eget kapital delas upp i bundet och fritt kapital. (30.4.1998/296)

Bundet kapital är aktiekapitalet, en byggnadsfond och en uppskrivningsfond, vilka får nedsättas endast enligt 74 och 75 §§ samt för aktiekapitalets del så som stadgas särskilt.

I övrigt är det egna kapitalet fritt kapital. Räkenskapsperiodens vinst och en vinst från tidigare räkenskapsperioder anges separat som tillägg till det egna fria kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och en förlust från tidigare räkenskapsperioder som avdrag från nämnda kapital.

74 §
Uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar

Har värdet på bolagets byggnad eller andra anläggningstillgångar uppskrivits under räkenskapsperioden, skall ett belopp som motsvarar uppskrivningen avsättas till en uppskrivningsfond bland passiva. Fonden får användas endast till fondemission.

75 §
Byggnadsfond

Till en byggnadsfond skall avsättas det belopp som vid aktieteckning erhållits för aktierna utöver det nominella värdet samt det belopp som enligt bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut skall avsättas till byggnadsfonden.

Fonden får nedsättas, om det belopp som motsvarar nedsättningen används

1) för en fondemission,

2) för att täcka en förlust enligt en fastställd balansräkning, om den inte kan täckas med fritt kapital, eller

3) för inlösen av bolagets egna aktier.

76 §
Förbud att bevilja lån och ställa säkerhet

Ett bolag får inte ge penninglån till den som enligt 1 kap. 4 § lagen om aktiebolag hör till bolagets närmaste krets. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld. (14.2.1997/150)

Bolaget får bevilja andra än dem som nämns i 1 mom. penninglån eller ställa säkerhet för skuld endast om det behövs för underhållet eller användningen av en byggnad som tillhör bolaget eller av bolagets fastighet.

Förbudet i 1 mom. hindrar inte att bolaget ger lån till ett annat bolag inom samma koncern eller ställer säkerhet för dess skulder, om åtgärden tjänar bolagets och dess aktieägares intresse.

7 kap

Stadganden om lägenheterna

77 §
Ändringsarbeten

En aktieägare har rätt att utföra ändringsarbeten i de lokaliteter och utrymmen till vilka hans aktier medför besittningsrätt. Om en ändring kan orsaka skada på byggnaden eller vålla bolaget eller någon annan aktieägare men av annat slag, skall samtycke till ändringen inhämtas hos bolagets styrelse eller aktieägaren. I fråga om ändringar som kan inverka på bärande konstruktioner, husets isolering eller de vatten-, el-, gas- eller motsvarande ledningar eller det ventilationssystem som finns i huset, skall innan arbetet påbörjas anmälan göras till styrelsen eller disponenten. Styrelsen och disponenten har rätt att övervaka att arbetet utförs utan att byggnaden skadas och med iakttagande av gott byggnadsskick. Om ändringen kräver att bolagsordningen ändras, skall 3 kap. iakttas.

Om en ändring kräver tillstånd av någon myndighet, skall styrelsen ansöka om det på aktieägarens bekostnad eller ge honom fullmakt att själv ansöka om det.

En aktieägare kan av domstol berättigas att utföra en ändring till vilken styrelsen eller en annan aktieägare inte har lämnat sitt samtycke, om det vore oskäligt att ändringen inte fick utföras med hänsyn till storleken av den olägenhet som vållas och den nytta som aktieägaren får. Om domstolen ger sitt samtycke till ändringen, skall den samtidigt ålägga aktieägaren att till fullo ersätta den olägenhet som vållas samt ställa andra behövliga villkor. Domstolen kan även berättiga aktieägaren att ansöka om behövligt tillstånd av en myndighet.

Vad som ovan stadgas om ändringar gäller även tillbyggnad.

78 §
Underhållsansvar

I bolagsordningen kan bestämmas hur ansvaret för underhållet av bolagets byggnader och övriga lokaliteter skall fördelas mellan aktieägarna och bolaget. Bolaget har dock alltid rätt att utföra en reparation som är nödvändig. Om bolagsordningen inte innehåller bestämmelser om fördelningen av underhållsansvaret, fördelar det sig enligt 2-4 mom.

Varje aktieägare skall invändigt underhålla den lägenhet som han besitter och de övriga lokaliteter och utrymmen till vilka hans aktier medför besittningsrätt. Bolaget skall dock avhjälpa konstruktionsfel inomhus och underhålla sådana värme-, el-, tele-, gas-, vatten- och avloppsledningar samt ventilationskanaler och andra liknande ledningar och kanaler samt vattenkranar som lägenheterna i byggnaden har utrustats med i samma standard. Aktieägaren skall utan dröjsmål till bolaget anmäla sådana fel eller brister i lägenheten som bolaget är skyldigt att avhjälpa.

Bolagsstämman kan besluta att på bolagets bekostnad låta utföra sådana underhållsarbeten som ankommer på en aktieägare, om detta kan ske utan att kränka aktieägarnas likställighet.

Bolaget ansvarar för den del av underhållet som inte hör till aktieägarna.

79 §
Tillträde till en lägenhet

Medlemmarna av bolagets styrelse och disponenten samt den som har bemyndigats av styrelsen eller disponenten har rätt att få tillträde till en lägenhet, när detta behövs för lägenhetens skötsel eller för reparationsarbeten som bolaget utför. Besöket i lägenheten skall ske vid en tidpunkt som är lämplig för aktieägaren och lägenhetens innehavare, om detta inte hindras av att arbetet är brådskande eller av dess art. Vägras tillträde, har styrelsemedlemmarna och disponenten rätt att få handräckning av polisen.

80 §
Upplåtelse av en lägenhet

En aktieägare har rätt att upplåta lägenheten eller en del av den att användas av någon annan, om inte något annat stadgas i lag eller bestäms i bolagsordningen.

8 kap

Bolagets tvångsmedel

81 §
Tagande av en lägenhet i bolagets besittning

Bolagsstämman kan besluta att den lägenhet som en aktieägare besitter tas i bolagets besittning för högst tre år, om

1) aktieägaren inte betalar ett förfallet bolagsvederlag,

2) lägenheten vanvårdas så att bolaget eller någon annan aktieägare vållas men,

3) lägenheten används för ett väsentligen annat ändamål än vad den är avsedd för eller annars i strid med bolagsordningen,

4) om det förs ett störande liv i lägenheten, eller om

5) aktieägaren eller någon annan som bor i lägenheten inte iakttar vad som krävs för bevarande av ordningen i bolagets lokaliteter.

En lägenhet får inte tas i bolagets besittning, om förseelsen endast är av ringa betydelse. I beslutet skall anges på vad besittningstagandet grundar sig, hur länge det är i kraft och vilka lokaliteter som besittningstagandet gäller.

82 §
Tilldelande av varning

Ett beslut om att ta en lägenhet i bolagets besittning får inte fattas, om inte styrelsen har tilldelat aktieägaren en skriftlig varning. Har aktieägaren hyrt ut lägenheten eller en del av den eller annars upplåtit lägenheten att användas av någon annan, skall varningen också delges hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den. I varningen skall anges vad den grundar sig på och nämnas möjligheten att bolaget tar lägenheten i sin besittning. Varningen skall delges enligt vad som gäller om delgivning av stämning eller annars bevisligen. Om aktieägaren eller hyresgästen inte har kunnat anträffas trots försök, får varningen tillställas honom i ett rekommenderat brev som han anses ha fått del av den sjunde dagen efter att brevet postades. Om det inte är känt vem som är aktieägare eller hyresgäst eller som annars har fått rätt att använda bostaden, kan varningen delges aktieägaren eller hyresgästen eller den som annars har fått rätt att använda bostaden genom att den publiceras i den officiella tidningen eller någon tidning som är allmän på orten och genom att meddelande ges till den lägenhet som varningen om att ta lägenheten i bolagets besittning gäller. Aktieägaren, hyresgästen eller den som fått rätt att använda lägenheten anses härvid ha fått del av varningen den dag då tidningen kommer ut. (31.3.1995/483)

Om aktieägaren med anledning av varningen utan dröjsmål uppfyller sin förpliktelse eller om rättelse annars sker, får bolaget inte ta lägenheten i sin besittning.

83 § (31.3.1995/483)
Delgivning av beslutet

Bolagsstämmans beslut om att ta en lägenhet i bolagets besittning skall delges aktieägaren, hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den inom 60 dagar från det beslutet fattades och i den ordning som 82 § stadgar för varning. Om så inte sker, är beslutet utan verkan.

84 §
Klander och verkställighet av beslutet (31.3.1995/483)

Aktieägaren eller hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den kan låta en domstol pröva om det föreligger någon sådan grund för besittningstagandet som stadgas i 81 §. En klandertalan om att bolagsstämmans beslut skall förklaras ogiltigt såsom stridande mot 81 § skall väckas mot bolaget inom 30 dagar från det beslutet om besittningstagandet delgavs så som stadgas i 83 §. (31.3.1995/483)

Klandras inte beslutet enligt 1 mom., har bolaget rätt till handräckning enligt 7 kap. 15 § utsökningslagen för att kunna ta lokaliteterna i sin besittning.

Om beslutet om besittningstagandet inte förklaras ogiltigt, får det verkställas på samma sätt som en vräkningsdom som gäller en hyresgäst. Om övertagandet av lägenheten i bolagets besittning grundar sig på 81 § 1 mom. 1 punkten, får hyresgästen eller den som bor i lägenheten och annars fått rätt att använda den inte vräkas, om han inte har delgivits bolagets beslut om att lägenheten skall tas i bolagets besittning. (31.3.1995/483)

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007.

85 §
Uthyrning av en lägenhet som tagits i bolagets besittning

När en lägenhet har tagits i bolagets besittning skall styrelsen utan dröjsmål hyra ut den mot gängse hyra på orten till en lämplig hyresgäst för den tid besittningen ät övertagen. Om övertagandet inte beror på förfarande av den hyresgäst som bor i lägenheten eller någon annan invånare eller av den som annars fått rätt att använda lägenheten, skall bolaget i första hand ingå ett hyresavtal med honom för den tid besittningen varar. Är lägenheten inte i ett sådant skick att den kan hyras ut, skall i den först göras behövliga reparationer för aktieägarens räkning. Hyresförhållandet upphör utan uppsägning senast när bolagets besittning upphör, oberoende av vad som har avtalats om hyresförhållandets längd. (31.3.1995/483)

Bolaget har rätt att av hyran innehålla betalning för kostnaderna för besittningstagandet, för sina kostnader för reparation av lägenheten, för utestående bolagsvederlag och för de poster av vederlaget som aktieägaren skall betala medan bolaget har lägenheten i sin besittning. Den överskjutande delen skall utan dröjsmål redovisas för aktieägaren.

86 § (31.3.1995/483)
Ny ägares rätt att få lägenheten i sin besittning

Om aktierna övergår till ny ägare efter det beslut har fattats om att ta lägenheten i bolagets besittning, får den nya ägaren överta besittningen av lägenheten sedan han har betalt de förfallna poster för vilka enligt 85 § 2 mom. betalning hade kunnat innehållas av hyran för lägenheten. Har lägenheten hyrts ut enligt 85 § 1 mom., är hyresavtalet bindande för den nya ägaren så som lagen om hyra av bostadslägenhet eller lagen om hyra av affärslokal stadgar.

9 kap

Särskilda stadganden

87 §
Förstörelse av byggnad eller lägenhet

Om den bostadsbyggnad som bolaget äger eller, såvida det äger flera sådana byggnader, samtliga har förstörts så att iståndsättandet av dem motsvarar fullständig nybyggnad, får beslut om att uppbära bolagsvederlag för ett sådant bygge inte fattas utan samtycke av samtliga aktieägare. Bolaget har rätt att lösa in de aktier som tillhör en aktieägare som vägrat sitt samtycke, om de övriga aktieägarna är ense om inlösen. Lösen skall betalas enligt aktiernas gängse värde, varvid skall beaktas den minskning som bolagets egendom har drabbats av på grund av förstörelsen, de försäkringsersättningar och andra ersättningar som bolaget har fått samt övriga omständigheter.

Har en del av lägenheterna i en bostadsbyggnad som bolaget äger eller en del av bolagets bostadsbyggnader förstörts och bygger bolaget inte nya lägenheter i stället för de förstörda, har en ägare till aktier som medför besittningsrätt till en förstörd lägenhet rätt att av bolaget kräva inlösen av sina aktier enligt det värde som anges i 1 mom.

Till dess en förstörd lägenhet har byggts på nytt är ägaren till de aktier som medför besittningsrätt till lägenheten skyldig att betala bolagsvederlag endast för täckande av byggnadskostnaderna för lägenheten och att delta i bolagets utgifter för underhåll och skötsel med en skälig andel, som skall bestämmas med beaktande av att boendemöjligheten saknas.

88 § (14.2.1997/150)
Bostadsaktiebolagsbrott

Den som uppsåtligen

1 punkten har upphävts genom L 24.7.1998/574.

2) bryter mot stadgandena om avgivande av utlåtande av revisor såsom oberoende sakkunnig,

3) bryter mot stadgandena om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet i lagen om aktiebolag som skall tillämpas med stöd av denna lag,

4) utbetalar bolagets medel i strid med de stadganden i lagen om aktiebolag som skall tillämpas med stöd av denna lag, eller

5) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 76 §,

skall för bostadsaktiebolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är obetydlig eller strängare straff stadgas i någon annan lag.

89 § (14.2.1997/150)
Bostadsaktiebolagsförseelse

Den som uppsåtligen

1) i strid med 15 § utger aktiebrev eller vid utgivande av aktiebrev eller intllimsbevis handlar i strid med denna lag,

2) bryter mot vad som stadgas om framläggande av protokoll från bolagsstämma,

3) försummar att föra aktiebok eller att hålla den tillgänglig, eller

4) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut, mot vad som i 6 kap. 3 § 2 mom. lagen om aktiebolag stadgas om uppgörande av mellanbokslut, mot vad som i 11 kap. lagen om aktiebolag stadgas om koncernbokslut eller mot vad lagen om aktiebolag stadgar om slutredovisning vid fusion eller likvidation av bolag,

skall för bostadsaktiebolagsförseelse ddlas till böter, om inte gärningen är obetydlig eller strängare straff stadgas i någon adlan lag.

För bostadasaktiebolagsförseelse döms också den som av grov oaktsamhet förfar så som avses i 1 mom. 4 punkten.

90 §
Närmare stadganden

Genom förordning kan vid behov utfärdas närmare stadganden om de mätningsgrunder som skall iakttas när lägenheternas ytor beräknas och om godkännande av tryckerier för tryckningen av aktiebrev samt om innehållet i disponentintyg och om de handlingar som skall bifogas intyget.

10 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

91 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Genom den upphävs lagen den 5 februari 1926 om bostadsaktiebolag (30/26) jämte ändringar.

Om bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag som har registrerats före ikraftträdandet innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall i deras ställe denna lag tillämpas, såvida inte något annat stadgas nedan.

92 §
Tillämpning av lagen på vissa äldre bolag

På ett bostadsaktiebolag som har registrerats före den 1 mars 1926 och på ett aktiebolag som avses i 2 § 2 mom. skall 9 eller 26 § inte tillämpas. I stället för dem skall tillämpas motsvarande stadganden i lagen om aktiebolag.

Denna lag tillämpas inte på ett bolag som avses i 2 § 1 mom., om anmälan om dess bildande har skett innan denna lag har trätt i kraft, såvida inte något annat bestäms i bolagsordningen.

Om bolagsordningen för ett bolag som har registrerats innan denna lag har trätt i kraft innehåller en bestämmelse om det röstetal som aktierna medför, skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av 26 § 1 mom.

93 §
Aktiekapital och äldre begränsningar av överlåtelse och förvärv

På ett bolag som har registrerats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas inte stadgandet i 4 § om minsta belopp för aktiekapitalet. Aktiekapitalet får inte heller i ett sådant bolag genom beslut av bolagsstämman nedsättas till ett lägre belopp än vad som anges i nämnda lagrum. Har grundanmälan om bildande av ett bolag gjorts sedan denna lag har blivit stadfäst, får bolaget inte registreras, om dess aktiekapital är mindre än vad som stadgas i 4 §.

Har innan denna lag trätt i kraft i bolagsordningen tagits in en bestämmelse som begränsar rätten att överlåta eller förvärva aktier, skall på den tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Bolagsstämman kan dock, om inte något annat stadgas i en annan lag, enligt 40 § besluta att bolagsordningens bestämmelser om inlösningsförfarandet skall ändras så att de motsvarar denna lag.

94 §
Aktiebrev enligt den gamla lagen

På ett bolag som har registrerats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas inte stadgandet i 15 § om aktiebrev, om inte nya aktiebrev utfärdas för alla aktier i bolaget.

95 §
Bokslut

På ett bokslut som uppgörs för en räkenskapsperiod som har börjat innan denna lag träder i kraft får den tidigare lagstiftningen tillämpas.

En reservfond som ingår i ett bostadsaktiebolags balansräkning skall ombildas till en byggnadsfond enligt 75 § senast vid det andra bokslut som uppgörs sedan denna lag har trätt i kraft.

96 §
Ändring av bolagsordningen så att den motsvarar denna lag

Om bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag som har registrerats före ikraftträdandet inte uppfyller kraven i denna lag, skall bolaget när det gör ändringar i sin bolagsordning samtidigt ändra den så att den motsvarar denna lag. Detta gäller dock inte uppgifter om lägenheternas ytor.

Regeringens proposition 216/90, Andra lagutsk. bet. 18/90, Stora utsk. bet. 350/90

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1619:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92, LaUB 16/92

8.1.1993/93:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 93/1993 trädde i kraft enligt F 1487/1993 den 1.1.1994.)

RP 236/92, EkUB 41/92

28.10.1994/938:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93, EkUB 27/94, Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

31.3.1995/483:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Lagen tillämpas på övertaganden av lägenheter som sker efter ikraftträdandet.

RP 304/94, MiUB 24/94

14.2.1997/150:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996

30.4.1998/296:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998, EkUB 5/1998, RSv 27/1998

24.7.1998/574:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

13.11.1998/826:

Ikraftträdande

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Övergångsbestämmelser

2. Bolagets aktiekapital och aktiernas nominella belopp kan utan hinder av 4 § 1 mom. anges i finska mark, om bolagets stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag trätt i kraft eller undertecknas före den 1 januari 2002. Aktiekapitalets minimibelopp och andra i denna lag i euro angivna belopp omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Om bolaget före den 1 januari 2002 ändrar bolagsordningens bestämmelser om aktiekapital och aktiens nominella belopp så att aktiekapitalet och det nominella beloppet anges i euro, är en förutsättning för ett giltigt beslut att det biträds av mer än hälften av de avgivna rösterna eller, om rösterna faller lika, att ordföranden förenar sig om beslutet. Om bolaget samtidigt beslutar att öka eller nedsätta aktiekapitalet eller avstå från aktiernas nominella belopp i enlighet med 40 § 2 mom., iakttas dock bestämmelserna om den majoritet som krävs för dessa beslut.

4. Om bolaget i samband med omvandling av aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp till euro eller därefter ändrar bolagsordningen så att det nominella beloppet höjs eller sänks till närmaste högre eller lägre jämna tal eller till någon mellanliggande tiondel eller fjärdedel av euron, tillämpas på beslutet inte vad som i 40 § 1 mom. bestäms om den majoritet som behövs för ändring av bolagsordningen. För beslutet gäller i tillämpliga delar vad som i 40 § 2 mom. andra meningen bestäms om de verkningar som avstående från nominellt belopp har på aktieägarnas rätt. Bolaget kan överföra nedsättningsbeloppet eller en del av det till byggnadsfonden. Ändringen skall anmälas för registrering senast den 31 augusti 2004.

5. Har bolaget före ikraftträdandet av denna lag fattat beslut om en sådan ändring av bolagsordningen som avses i 3 mom. eller i 40 § 2 mom., är beslutet giltigt, om det har fattats i överensstämmelse med denna lag. Bolagsstämman kan före denna lags ikraftträdande bemyndiga styrelsen att besluta om ändring av bolagsordningen på det sätt som avses i 4 mom. Styrelsen kan med stöd av bemyndigande besluta endast om sådan fondemission för vilken inte används bolagets fria egna kapital och om sådan ogiltigförklaring av aktier där det nedsatta beloppet inte överförs till det fria egna kapitalet. På den majoritet som behövs för beslutet om bemyndigande tillämpas inte vad som i 40 § 1 mom. bestäms om nödvändig majoritet vid beslut. För ett beslut om bemyndigande som gäller nedsättning gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. lagen om aktiebolag bestäms om nedsättning av aktiekapitalet. För ett beslut om bemyndigande som gäller ökning gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. lagen om aktiebolag bestäms om fondemission. I beslutet om bemyndigande behöver dock inte nämnas aktiens nya nominella belopp eller det belopp som från det övriga egna kapitalet överförs till aktiekapitalet. Ett bemyndigande är i kraft högst ett år från bolagsstämmans beslut. Beslutet om bemyndigande skall anmälas för registrering utan dröjsmål efter det att lagen har antagits och blivit stadfäst.

6. En i 3 mom. och i 40 § 2 mom. avsedd ändring av bolagsordningen kan anmälas för registrering innan denna lag träder i kraft så att registreringen träder i kraft när lagen träder i kraft. En sådan ändring av bolagsordningen som avses i 3 mom. registreras på tjänstens vägnar så att registermyndigheten i enlighet med 7 mom. ändrar de bestämmelser i bolagsordningen som gäller aktiekapitalet och, om bolaget inte har avstått från aktiernas nominella belopp på det sätt som avses i 40 § 2 mom., de bestämmelser som gäller aktiernas nominella belopp.

7. Om bolagsstämman beslutar att omvandla aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp till euro före den 1 januari 2002, och av beslutet inte framgår annat, anses bolagets aktiekapital ha omvandlats till euro enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, avrundat till närmaste cent, och aktiernas nominella belopp räknas ut genom att det i euro angivna aktiekapitalet divideras med aktiernas antal. Det så erhållna nominella beloppet avrundas inte, men det kan anmälas för registrering samt i bolagsordningen och andra juridiska dokument anges med en cents noggrannhet utan att detta dock inverkar på aktieägarnas eller någon annans rättigheter. Av registret, bolagsordningen och andra juridiska dokument skall framgå att det inte är fråga om ett exakt nominellt belopp. Bestämmelserna i detta moment tillämpas också när euron tas i bruk i bolaget den 1 januari 2002.

RP 79/1998, EkUB 17/1998, RSv 107/1998

15.12.2000/1097:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 69/2000, EkUB 18/2000, RSv 113/2000

6.4.2001/316:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På bolagsstämmans beslut om grundlig förbättring, renovering, tillbyggnad och förvärv av ett tilläggsområde tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om kallelsen till bolagsstämman har utfärdats innan lagen träder i kraft.

RP 201/2000, MiUB 1/2001, RSv 18/2001

1.11.2002/888:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till registermyndigheten.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

13.4.2007/463:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På bostadsaktiebolag som bildats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om behörighetsvillkor för revisor i 65 § 1 punkten som gällde vid lagens ikraftträdande samt bestämmelserna i den revisionslag (936/1994) som upphävs om val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning och om revision som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som avslutas senast den 31 december 2011.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

22.12.2009/1399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.