Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

12.4.1991/654

Förordning om sjömanspensioner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Se L om införande av lagen om sjömanspensioner 1291/2006 1 §.

1 §

Arbetsgivaren skall till sjömanspensionskassan inbetala de försäkringspremier som han innehållit på i sjömanstjänst anställda personers lön under kalendermånaden och sin egen däremot svarande premie senast den 10 dagen i den andra månaden näst efter nämnda kalendermånad. Inom samma tid skall arbetsgivaren tillställa pensionskassan en redovisning för försäkringspremierna, varav bör framgå beloppet av de innehållningar som verkställts ombord på varje fartyg samt arbetsgivarens däremot svarande premieandel.

Arbetsgivaren skall på pensionskassans blankett meddela pensionskassan

1) om begynnande och upphörande av ett arbetsförhållande, som omfattas av lagen om sjömanspensioner, omedelbart, om överenskommelse om en särskild fastställd tid inte ingåtts med pensionskassan, härvid dock så att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast inom den månad som följer på kvartalet,

2) om de vid kalenderårets slut fortlöpande arbetsförhållanden som omfattas av lagen om sjömanspensioner före utgången av därpå följande februari,

3) i samband med de anmälningar som avses i 1 och 2 punkterna, för skötseln av pensionsskyddet erforderliga uppgifter om lön, tjänsteår och annat samt tjänsteställningen vid kalenderårets slut eller när arbetsförhållandet upphör, samt

4) efter en arbetstagares död arbetstagarens namn, personbeteckning och andra nödvändiga uppgifter om arbetsförhållandet för fastställande av familjepension.

(30.12.2004/1424)

En arbetsgivare som sköter arbetsgivarprestationer i anslutning till arbetspensionsförsäkringen genom ett sådant servicesystem som avses i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) är skyldig att omedelbart anmäla i 2 mom. avsedda uppgifter till pensionskassan. (30.12.2004/1424)

Pensionskassan är skyldig att utan dröjsmål och på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer underrätta denna om alla ovan nämnda arbetsförhållanden samt om de ändringar som senare görs i dessa. Pensionskassan skall även, på det sätt som pensionsskyddscentralen närmare föreskriver, lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter som gäller ordnandet av pensionsskyddet.

2 § (30.12.2004/1424)

2 § har upphävts genom F 30.12.2004/1424.

3 §

Vid beräknandet av tidsperiodens längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen.

Tidsperiodens längd i månader beräknas så att det antal dagar som enligt 1 mom. ingår däri divideras med 30. Vid beräknandet av den till pension berättigande tjänstetiden beaktas inte en ofullständig månad, som eventuellt ingår i kvoten. Om dock minst 15 dagar kvarstår när tjänstetiden för de arbetsförhållanden som varat under en månad räknas ut, anses dessa 15 dagar motsvara en månad.

4 § (30.12.2004/1424)

Med fribrev avses en på bestämmelser som är i kraft före 2005 baserad rätt till framtida pension

1) på grundval av ett arbetsförhållande som upphört före 2005 och vid vars upphörande arbetstagaren eller en anhörig till denne inte varit omedelbart berättigad att erhålla pension, eller vid vars upphörande arbetstagaren inte omedelbart har gått i förtida ålderspension i enlighet med 14 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, detta lagrum i dess lydelse före den 1 januari 2005,

2) på grundval av ett arbetsförhållande som upphört före 2005 till följd av att arbetstagaren gått i deltidspension,

3) på grundval av ett arbetsförhållande som enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om sjömanspensioner (884/2004) har upphört den 31 december 2004, eller

4) på grundval av ett arbetsförhållande på vilket tillämpas andra meningen i 2 mom. eller 12 mom. i lagen (884/2004) om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den lag som nämns i 3 punkten.

Om arbetstagare enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i nämnda lag (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) har rätt till pension vid en lägre ålder än 62 år, beviljas vid den ålder då pensionen börjar fribrev enligt 1 mom. reducerat så som bestäms i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkoren och grunderna för fribrev enligt lagen om sjömanspensioner. Pension som tjänats in enligt lagen om sjömanspensioner efter den 31 december 2004 beviljas vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall (1149/2004). Motsvarande förfarande iakttas om en sådan arbetstagare får pension på basis av frivillig fortsatt försäkring som beviljats honom eller henne.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller även arbetstagare som omfattas av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i nämnda lag (886/2004) samt vars i ikraftträdandebestämmelsen avsedda arbetsförhållande upphör tidigast fyra månader innan arbetstagaren uppnår den i ikraftträdandebestämmelsen avsedda åldern som är läger än 62 år.

Om en arbetstagare vid sin död hade rätt till pension på basis av fribrev som avses i 2 mom. har en i 15 a och 15 b § i lagen om sjömanspensioner nämnd förmånstagare efter honom eller henne rätt att få familjepension på basis av ett lika stort fribrev.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller också arbetstagare som med stöd av 17 b § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner har rätt till pension vid en lägre ålder än 62 år.

5 §

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av förskottet på statens i 4 § 2 mom. lagen om sjömanspensioner avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statens i 4 § 1 mom. i nämnda lag avsedda andel för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets andra hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. Förskottet skall stå till pensionskassans förfogande varje månad den första dag då bankerna håller öppet. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp av statsandelen beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på andelens fastställande. (30.12.2004/1424)

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. emellertid framgår att det redan före justeringen i förskott har betalats mer än det belopp som beräknats vara statens medel, skall skillnaden mellan det betalda förskottsbeloppet och statens beräknade andel återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen med iakttagande av vad som stadgas i 2 mom.

För de åtgärder som nämns i 1 mom. skall pensionskassan före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

6 § (30.12.2003/1342)

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a–12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

7 § (9.8.2002/655)

7 § har upphävts genom L 9.8.2002/655.

8 § (30.12.2003/1342)

Vid tillämpningen av denna förordning skall i tillämpliga delar dessutom gälla vad som föreskrivs i 11, 16, och 17 § förordningen om pension för arbetstagare.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1995/1750:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

9.8.2002/655:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs 7 § förordningen den 12 april 1991 om sjömanspensioner (654/1991).

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2003/1342:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2004/1424:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.