Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

27.3.1991/610

Lag om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.7.2005/566, som träder i kraft den 1.10.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte

I denna lag stadgas om ersättande och ordnande av rehabilitering för dem som är försäkrade enligt folkpensionslagen (347/56) och sjukförsäkringslagen (364/63).

Rehabilitering som avses i denna lag skall ersättas och ordnas, om den försäkrade inte har rätt till den rehabilitering han behöver eller ersättning för kostnaderna för rehabiliteringen med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91), lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/90). (28.11.1994/1064)

1 a § (28.11.1994/1064)
Beaktande av förmån från utlandet

När en förmån enligt denna lag fastställs kan en förmån, som ordnas eller betalas från utlandet och som motsvarar samma förmån eller någon annan förmån som skall beaktas enligt denna lag, beaktas.

2 §
Yrkesinriktad rehabilitering för handikappade

Folkpensionsanstalten skall för en försäkrad, för vilken en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada som konstaterats på behörigt sätt sannolikt medför risk för arbetsoförmåga eller vars arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter måste anses ha försvagats väsentligt på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada, ordna ändamålsenlig yrkesutbildning och yrkesträning för att bevara eller förbättra hans eller hennes arbetsförmåga, om sådan inte har ordnats enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), arbetspensionslagarna eller bestämmelserna om specialundervisning. (28.2.2003/186)

Med risk för arbetsoförmåga avses en situation där det är sannolikt att arbetstagaren under de närmaste åren, trots att möjligheterna till vård och medicinsk rehabilitering beaktas, utan yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder skulle bli beviljad invalidpension. När det bedöms om arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna har försvagats väsentligt beaktas den försäkrades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster genom sådant till buds stående arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra med hänsyn till utbildningen, den tidigare verksamheten, åldern, boendeförhållandena och andra därmed jämförbara omständigheter. När rehabiliteringens ändamålsenlighet bedöms beaktas sökandens ålder, yrke, tidigare verksamhet, utbildning och socioekonomiska omständigheter samt huruvida den rehabilitering som söks sannolikt leder till att sökanden fortsätter i ett arbete som är lämpligt med tanke på hans eller hennes hälsotillstånd, återgår till arbete eller inträder i arbetslivet. (28.2.2003/186)

Med yrkesinriktad rehabilitering avses i 1 mom. även sådan grundutbildning som är nödvändig för yrkesutbildning samt sådant understöd som för stödande av en persons närings- eller yrkesutövning beviljas för anskaffning av arbetsredskap och arbetsmaskiner samt för grundande och omläggning av ett eget företag. Genom förordning stadgas om understödets maximibelopp. (18.12.1995/1504)

Genom förordning stadgas vad som skall anses utgöra sådan yrkesinriktad rehabilitering som avses i denna paragraf.

3 §
Medicinsk rehabilitering för gravt handikappade

Folkpensionsanstalten skall för en gravt handikappad, som ges annan vård än offentlig anstaltsvård och som dessutom får

1) vårdbidrag enligt 2 § 2 eller 3 mom. lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),

2) handikappbidrag enligt 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten lagen om handikappbidrag (124/1988),

3) vårdbidrag enligt 30 a § 1 mom. 1 eller 2 punkten folkpensionslagen innan han har fyllt 65 år, eller

4) sådant handikappbidrag enligt 2 § 4 mom. lagen om handikappbidrag som har beviljats i stället för vårdbidrag enligt 3 punkten,

ordna sådana långvariga eller krävande, icke direkt till sjukvård anslutna rehabiliteringsperioder i form av anstaltsvård eller öppen vård, vilka behövs för att bevara eller förbättra hans arbets- eller funktionsförmåga.

(27.6.2003/630)

Genom förordning kan stadgas närmare om innehållet i sådan rehabilitering som avses i 1 mom.

3 a § (31.1.1995/121)
Anstaltsvård

Folkpensionsanstalten ordnar inte rehabilitering för en gravt handikappad som får vård eller rehabilitering i form av offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård).

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

4 § (9.8.2002/697)
Annan yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering

Folkpensionsanstalten kan dessutom ersätta och ordna annan yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering än sådan som avses i 2 och 3 §. För detta ändamål skall årligen användas minst ett så stort belopp som svarar mot fyra procent av det belopp som influtit i försäkrades sjukförsäkringspremier. Riksdagen bestämmer årligen i samband med budgetbehandlingen om hur stort ett större belopp för ovan nämnda ändamål högst får vara.

Om en del av det maximianslag som årligen anvisats för individuell rehabilitering blivit oanvänt, kan det användas för individuell rehabilitering under de följande åren. (21.12.2004/1245)

Det belopp som avses i 1 mom. kan också användas för förebyggande av sjukdomar samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering och förebyggande av sjukdomar samt vid behov för utgifter för grundlig förbättring av rehabiliteringsanstalter som arbetar inom ramen för Folkpensionsanstaltens samarbetsstiftelser och av andra anstalter som Folkpensionsanstalten har understött, samt för stöd för dessa anstalters drift.

Folkpensionsanstalten skall årligen för användningen av de medel som avses i 1 och 3 mom. utarbeta en plan för de tre följande kalenderåren och årligen lämna utredning till social- och hälsovårdsministeriet om användningen av de medel som avses i denna paragraf. Närmare bestämmelser om planens innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet. (21.12.2004/1245)

5 § (28.11.1994/1064)
Ansökan och beslut

Ordnande av och ersättning för rehabilitering skall sökas hos folkpensionsanstalten.

Folkpensionsanstalten skall ge sökanden ett skriftligt beslut på hans ansökan om rehabilitering.

Rehabilitering ordnas och ersätts tidigast från ingången av den kalendermånad då ansökan om rehabilitering lämnades in till folkpensionsanstalten, om det inte finns särskilda skäl att ordna eller ersätta rehabilitering för tiden före det. Rehabilitering ordnas eller ersätts dock inte för en längre tid än sex månader innan ansökan lämnades in.

Folkpensionsanstalten skall underrätta pensionsskyddscentralen om sådana beslut om yrkesinriktad rehabilitering som avses i denna lag. (9.8.2002/697)

Folkpensionsanstalten skall underrätta läroanstalten, den som tillhandahåller rehabilitering samt andra instanser som ansvarar för vården och rehabiliteringen av rehabiliteringsklienten samt för uppgörandet av en rehabiliteringsplan om beslut enligt denna lag till den del uppgifterna behövs för genomförandet av rehabiliteringen. (9.8.2002/697)

6 § (18.12.1995/1504)
Skyldighet att reda ut rehabiliteringsmöjligheterna

Folkpensionsanstalten skall vid behov reda ut möjligheterna att rehabilitera en klient, dock senast när antalet dagpenningsdagar enligt sjukförsäkringslagen för den försäkrades vidkommande överstiger 60.

7 § (13.6.2003/502)
Samarbete

Om en försäkrad behöver sådan rehabilitering som inte enligt vad som bestäms ankommer på Folkpensionsanstalten eller som inte på ett ändamålsenligt sätt kan ordnas av denna, skall Folkpensionsanstalten se till att den försäkrade ges information om övriga rehabiliteringsmöjligheter och efter behov hänvisas till lämplig rehabilitering eller andra tjänster, i samarbete med de instanser som tillhandahåller sådana.

Dessutom skall lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) iakttas.

7 a § (21.12.2004/1245)
Resekostnader

En rehabiliteringsklient ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader som rehabilitering enligt denna lag medför, på det sätt som föreskrivs i 4 kap. i sjukförsäkringslagen. Resekostnader som föranletts av hembesök hos rehabiliteringsklienten kan ersättas, om hembesöket är nödvändigt på grund av den försäkrades hälsotillstånd eller om det annars skulle vara oskäligt ansträngande för rehabiliteringsklienten att resa till serviceproducenten. Den ersättning som betalas för hembesök kan fastställas antingen i samband med konkurrensutsättning eller på basis av kilometerersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Såsom resekostnader som hänför sig till rehabilitering ersätts kostnaderna för resor mellan hemort och studieort i början och slutet av terminen samt en tur- och returresa per månad. Resekostnaderna för en studerandes dagliga skolresor och dagliga resor till praktik i anslutning till utbildningen utgör inte resekostnader som berättigar till ersättning.

Rehabiliteringsresor kan samordnas på det sätt som bestäms i 4 kap. i sjukförsäkringslagen. Vid resor i samband med medicinsk rehabilitering för gravt handikappade tillämpas emellertid inte bestämmelserna om samordning av resor.

8 § (18.4.1997/333)
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut som folkpensionsanstalten har meddelat med stöd av 2 eller 3 § får söka ändring i beslutet hos prövningsnämnden och den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen, om beslutet gäller folkpensionsanstaltens skyldighet att ordna rehabilitering med stöd av 2 eller 3 § eller den försäkrades rätt till förmåner enligt någon av dem. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Om prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkringslagen.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Ändring får inte sökas genom besvär i beslut som Folkpensionsanstalten med stöd av 4 § 1 mom. meddelat om den försäkrades möjlighet att få annan än i 2 och 3 § avsedd yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. (9.8.2002/697)

8 a § (18.4.1997/333)
Självrättelse

Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 8 §.

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtandet av en tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

8 b § (18.4.1997/333)
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som nämns i 8 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

8 c § (18.4.1997/333)
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller ett ärende enligt 8 § grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av folkpensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan folkpensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller betala den till de belopp framställningen avser.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 8 §.

8 d § (30.12.2003/1326)
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

8 e § (18.4.1997/333)
Återkrav

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/358)

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som folkpensionsanstalten senare betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot en förmån enligt denna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

8 f § (7.5.2004/358)
Preskription av fordringar

Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

9 § (9.8.2002/697)
Erhållande av uppgifter på begäran

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av en förmån eller sådana nödvändiga uppdrag som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppdrag som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifter skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller annan ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetsgivare, arbetslöshetskassor och arbetsplatskassor,

5) läroanstalter.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag på begäran rätt att för avgörandet av en förmån av läkare eller andra yrkesutbildade personer enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), av socialserviceproducenter eller av andra vårdinrättningar eller andra som tillhandahåller rehabilitering få ett utlåtande och nödvändiga uppgifter ur journalhandlingarna för den som söker en förmån samt uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd, sjukdom, handikapp, arbets- och funktionsförmåga samt vård och rehabilitering.

För det förhandlingsförfarande som avses i 3 a § har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter på begärand rätt att få uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende och som gäller en verksamhetsenhets verksamhet, lokaliteter, antalet anställda, innehållet i vården, dess art och omfattning, avtal som ingåtts om vården och ersättning som betalas för vården. Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att vid nämnda förhandlingsförfarande få för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter om hälsotillståndet för den som får vår vård samt om hans eller hennes läkemedel och inkomster av myndigheter eller inrättningar inom kommunens social- och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande statliga eller privata verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även social- och hälsovårdsministeriet.

Utöver vad som bestäms ovan skall den som tillhandahåller rehabiliteringsservice utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter lämna Folkpensionsanstalten sådana uppgifter som är nödvändiga för anordnande av rehabiliteringsservice enligt denna lag samt för övervakningen och kvalitetsutvärderingen av servicen.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i denna paragraf. En yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller en socialserviceproducent har dock rätt att få ett skäligt arvode för de utlåtanden han eller hon gett på grundval av den skyldighet att ge uppgifter som föreskrivs i 2 mom., om inte arvodet ingår i den ersättning som betalas för rehabiliteringstjänsten.

9 a § (9.8.2002/697)
Rätt att få uppgifter

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall pensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter meddela Folkpensionsanstalten uppgifter om rehabiliteringsåtgärder och förmåner i anslutning till dem.

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall försäkringsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om beslut om ersättning av rehabilitering som fattats och rehabiliteringsåtgärder som vidtagits med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991). Samma skyldighet föreskrivs för Statskontoret i fråga om lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) och lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall en inrättning enligt 3 a § utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om att en försäkrad blivit intagen för anstaltsvård.

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall rättsskyddscentralen för hälsovården utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter lämna Folkpensionsanstalten uppgifter ur centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen samt ändringar i dem gällande läkare, psykologer, tal-, ergo-, psyko- och fysioterapeuter samt andra i centralregistret införda yrkesutbildade personer som ger rehabilitering.

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter lämna Folkpensionsanstalten uppgifter om dem som anordnar yrkesutbildning.

Folkpensionsanstalten har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i denna paragraf. Om de uppgifter som avses i 4 mom. behövs i en viss form och rättsskyddscentralen för hälsovården åsamkas väsentliga merkostnader för det, skall kostnaderna ersättas.

9 b § (9.8.2002/697)
Användning av uppgifter

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt.

10 § (9.8.2002/697)
Rätt att utlämna uppgifter

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till den som tillhandahåller rehabilitering, den som tagit initiativ till rehabilitering, den instans som ansvarar för vården och rehabiliteringen av rehabiliteringsklienten samt för uppgörandet av en rehabiliteringsplan lämna sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten erhållit vid skötseln av förmåner enligt denna lag, till den del de är nödvändiga för rehabiliteringen.

11 § (18.4.1997/333)
Utmätnings- och överföringsförbud

Sådan ersättning för rehabiliteringskostnader enligt denna lag och sådant understöd enligt 2 § 3 mom. som betalas till en rehabiliteringsklient får inte utmätas.

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att för utmätning, på begäran av en behörig myndighet utlämna uppgifter om beloppen av de förmåner och ersättningar som utbetalas med stöd av denna lag, dock inte om sådana förmåner som inte beaktas vid beräkningen av det skyddade beloppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen (37/1895). Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att uppge vilka andra inrättningar som veterligen betalar ut rehabiliteringsförmåner. (9.8.2002/697)

11 a § (9.8.2002/697)
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet öppna en teknisk anslutning till sådana uppgifter i sina personregister som den med stöd av 5 § 4 och 5 mom., 10 § och 11 § 3 mom. har rätt att utlämna till de mottagare som avses i paragraferna.

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande av en teknisk anslutning och utlämnande av uppgifter gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt 9 och 9 a §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

12 §
Finansiering

Kostnader som följer av denna lag betalas av folkpensionsanstaltens medel.

13 §
Avtal om social trygghet

Genom förordning kan stadgas sådana undantag från denna lag som följer av ömsesidiga avtal med andra stater.

14 § (30.12.2003/1326)
Ordnande av verksamheten

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35–37, 40 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 i, 46 j, 59, 63, 82, 85, 86 och 88 § folkpensionslagen.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag samt om vad som i 2 och 3 §§ avses med gravt handikapp utfärdas genom förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Utan hinder av 4 § skall 1991 och 1992 minst två procent av det belopp som inflyter i form av försäkrades sjukförsäkringspremier användas för verksamhet som avses i 4 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De av folkpensionsanstalten finansierade byggnadsprojekten för stiftelserna Kiipulasäätiö, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, Kuntoututumissairaalasäätiö Kankaanpää och Reumasäätiö får slutföras med medel som avses i 4 §.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

Ikraftträdelsestadganden:

28.11.1994/1064:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen tillämpas från ikraftträdandet på en rehabiliteringsförmån som fortsätter när lagen träder i kraft eller som börjar löpa efter att lagen trätt i kraft.

RP 207/94, ShUB 28/94

31.1.1995/121:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

21.4.1995/641:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

18.12.1995/1504:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Den tillämpas på rehabilitering som börjar efter att lagen har trätt i kraft. Stadgandet i 7 a § om ersättning för resekostnader tillämpas på kostnader för resor som har gjorts under lagens giltighetstid.

RP 124/95, ShUB 25/95, RSv 137/95

18.4.1997/333:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997, ShUB 5/1997, RSv 24/1997

13.11.1998/839:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

RP 87/1998, ShUB 14/1998, RSv 120/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

30.12.1999/1374:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

13.7.2001/641:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft, om beslutet gäller tiden efter att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 60/2001, ShUB 14/2001, RSv 52/2001

9.8.2002/697:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 23 augusti 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (1161/1991) 5 och 6 §, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1512/1995.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1033:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002, ShUB 31/2002, RSv 162/2002

28.2.2003/186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 116/2002, ShUB 48/2002, RSv 240/2002

13.6.2003/502:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

27.6.2003/630:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

RP 17/2003, ShUB 3/2003, RSv 5/2003

30.12.2003/1326:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/358:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 8 e § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats utan grund och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

21.12.2004/1245:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 166/2004, ShUB 26/2004, RSv 159/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.