Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

27.3.1991/604

Lag om rehabiliteringssamarbete (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.6.2003/497, som gäller från och med den 1.10.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Klientservicesamarbete inom rehabiliteringen

I denna lag stadgas om samarbetet mellan myndigheter, samfund och inrättningar vid tillhandahållande av rehabiliteringstjänster, bedömning av klienternas rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter, ordnande av utbildning i samband med rehabiliteringen samt främjande av sysselsättningen. I denna lag kallas verksamheten rehabiliteringssamarbete.

2 §
Rehabiliteringssamarbetets syfte och innehåll

Social- samt hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, arbetskrafts- och undervisningsmyndigheterna och folkpensionsanstalten skall på det lokala och regionala planet samt på riksplanet samarbeta vid koordineringen av rehabiliteringsåtgärder i situationer där det annars är svårt att tillgodose en rehabiliteringsklients servicebehov. Dessa myndigheter skall också samarbeta med andra servicesystem.

Rehabiliteringssamarbetet innebär avtal mellan myndigheterna och servicesystemen om principerna och tillvägagångssätten, bedömning av rehabiliteringsklienternas behov, planering av servicen och utbyte av information som hänför sig till detta och som behövs för samarbetet samt framtagande av lösningar som motsvarar rehabiliteringsklienternas behov och när detta behövs utlåtanden om rehabiliteringsklienter. Sekretessbelagda uppgifter får ges endast om det är nödvändigt för samarbetet.

Rehabiliteringssamarbetet skall i första hand genomföras som en del av myndigheternas verksamhet. För utvecklandet av samarbetet skall dessutom på det regionala och lokala planet samt på riksplanet inrättas samarbetsorgan, om vilkas uppgifter stadgas nedan.

Vid behov uppgörs tillsammans med klienten en rehabiliteringsplan.

3 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Denna lag gäller rehabiliteringssamarbetet, om inte något annat stadgas genom lag.

2 kap

Samarbete på det lokala planet

4 §
Rehabiliteringssamarbetsgrupper

Kommunen skall se till att en rehabiliteringssamarbetsgrupp är verksam inom den.

Flera kommuner kan avtala om en gemensam samarbetsgrupp.

Samarbetsgruppen kan också vara en av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, arbetskraftsmyndigheterna eller folkpensionsanstalten tillsatt klientsamarbetsgrupp som har kompletterats med sakkunnigrepresentanter från olika områden.

5 §
Samarbetsgruppernas sammansättning

Till en rehabiliteringssamarbetsgrupp skall utses företrädare för social-, hälso- och sjukvårds- samt arbetskraftsmyndigheterna liksom även folkpensionsanstalten.

Samarbetsgruppen skall vid behov till sina möten kalla också företrädare för undervisnings- och yrkesutbildningsmyndigheterna samt andra myndigheter, olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsförsäkringssystemen, arbetsgivarna och arbetstagarna samt övriga samfund, inrättningar och organisationer. Dessutom kan samarbetsgruppen höra sakkunniga.

Rehabiliteringsklienten och vid behov hans nära anhöriga skall ges tillfälle att bli hörda i ett ärende som gäller utlåtande om klienten.

6 §
Samarbetsgruppernas uppgifter

En rehabiliteringssamarbetsgrupp skall planera, främja och följa myndigheternas, inrättningarnas och samfundens samarbete på det lokala planet samt behandla principiellt viktiga frågor som gäller klientservicen inom rehabiliteringen.

Samarbetsgruppen skall dessutom ge utlåtanden i enskilda ärenden som gäller klientservicen inom rehabiliteringen.

För behandling i samarbetsgruppen av enskilda ärenden som gäller klientservicen inom rehabiliteringen krävs klientens samtycke.

7 §
Utlåtanden

Social-, hälso- och sjukvårds-, undervisnings-, yrkesutbildnings- och arbetskraftsmyndigheterna, företagshälsovårdssystemet, folkpensionsanstalten, övriga myndigheter, samfund och inrättningar samt rehabiliteringsklienterna kan av samarbetsgruppen begära utlåtanden i enskilda ärenden som gäller rehabiliteringssamarbetet.

Samarbetsgruppen får inte utan rehabiliteringsklientens samtycke ge utlåtanden till myndigheter, samfund eller inrättningar.

I fråga om sådana åtgärder som eventuellt berättigar till ersättning enligt trafik-, olycksfalls- eller arbetspensionsförsäkringssystemet skall den försäkringsanstalt som saken gäller ges tillfälle att bli hörd.

Samarbetsgruppen skall sammankallas så att den kan ge behövliga utlåtanden utan dröjsmål. Om en begäran om utlåtande är uppenbart obefogad, behöver något utlåtande inte ges.

Om samma ärende är anhängigt på grund av att ändring har sökts, skall samarbetsgruppen inte ge något utlåtande om det.

3 kap

Samarbete på det regionala planet

8 §
Rehabiliteringssamarbetskommissioner

Länsstyrelsen skall för varje sjukvårdsdistrikt tillsätta en rehabiliteringssamarbetskommission för tre år i sänder.

Länsstyrelsen skall också koordinera de inom länet tillsatta kommissionernas arbete.

9 §
Kommissionernas sammansättning

Till en rehabiliteringssamarbetskommission skall utses sakkunniga som företräder de centrala social- samt hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, samfunden och inrättningarna inom rehabiliteringssamarbetet samt från undervisnings- och arbetsförvaltningen och folkpensionsanstalten.

Samarbetskommissionen skall vid behov till sina möten kalla företrädare också för andra myndigheter, olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsförsäkringssystemen, andra samfund, inrättningar och organisationer samt arbetsgivarna och arbetstagarna. Dessutom kan den höra sakkunniga.

10 §
Samarbetskommissionernas uppgifter

En rehabiliteringssamarbetskommission skall planera, främja och följa det samarbete mellan myndigheter, samfund och inrättningar om vilket stadgas i denna lag samt behandla principiellt viktiga frågor som gäller rehabiliteringssamarbetet. Samarbetskommissionen kan i särskilda fall också behandla enskilda ärenden som gäller klientservicen inom rehabiliteringen.

Kommissionen skall dessutom främja samarbetet mellan lokala samarbetsgrupper samt ordna behövlig handledning och utbildning.

4 kap

Samarbetet på riksplanet

11 §
Delegationen för rehabiliteringsärenden

I samband med social- och hälsovårdsministeriet arbetar en av statsrådet för tre år i sänder tillsatt delegation för rehabiliteringsärenden, som har till uppgift att styra, utveckla och koordinera samarbetet mellan myndigheter, samfund och inrättningar samt den verksamhet som bedrivs av de regionala rehabiliteringssamarbetskommissionerna.

Närmare stadganden om delegationen för rehabiliteringsärenden utfärdas genom förordning.

5 kap

Särskilda stadganden

12 § (21.5.1999/677)
Sekretessplikt

Den som i samband med utlåtanden som avses i 7 § 2 mom. har tagit del av uppgifter om en rehabiliteringsklient är skyldig att iaktta sekretess i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Till straff för brott mot sekretessplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

13 §
Arbetsordning

En samarbetsgrupp som nämns i 4 § och en kommission som nämns i 8 § skall godkänna en arbetsordning med bestämmelser om sammankallande av möten, arbetssätt och beslutsförfarande samt om annat som behövs för att uppgifterna skall kunna skötas på behörigt sätt.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Kommunen skall första gången tillsätta den samarbetsgrupp som nämns i 4 § och länsstyrelsen den samarbetskommission som nämns i 8 § inom tre månader efter att denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/640:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

21.5.1999/677:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.