Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

8.3.1991/516

Lag om användning av samiska hos myndigheter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom Samisk språkL 15.12.2003/1086, som gäller fr.o.m. den 1.1.2004.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (22.12.1995/1726)

Utöver vad som stadgas om användningen av finska och svenska kan också samiska användas vid domstolar och hos andra statliga myndigheter och inrättningar samt hos myndigheter i kommuner och andra självstyrelsesamfund samt samkommuner och i sametinget, så som stadgas i denna lag.

2 §

Med same avses i denna lag den som anser sig vara same, förutsatt att han själv eller av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar åtminstone en har lärt sig samiska som sitt första språk.

Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun.

3 §

De myndigheter och inrättningar på vilka denna lag tillämpas är

1) de domstolar och statliga distrikts- och lokalförvaltningsmyndigheter till vilkas ämbetsdistrikt samernas hembygdsområde eller en del av det hör,

2) länsstyrelsen i Lapplands län och organ som är verksamma vid den,

3) sametinget och samedelegationen, (22.12.1995/1726)

4) justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman,

5) konsumentombudsmannen och konsumentklagonämnden, jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden samt dataombudsmannen och datasekretessnämnden,

6) folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, samt

7) de statliga förvaltningsmyndigheter som i egenskap av besvärsinstans behandlar ärenden som har anhängiggjorts vid ovan nämnda förvaltningsmyndigheter.

Denna lag skall iakttas också när förvaltningsärenden som nämns i renskötsellagen (848/90) och renskötselförordningen (883/90) handläggs vid statliga myndigheter och offentligrättsliga föreningar till vilkas ämbetsdistrikt eller verksamhetsområde samernas hembygdsområde eller en del av det hör.

Stadgandena i 5, 11-13 och 18-20 §§ skall tillämpas även på andra statliga myndigheter än de som nämns i 1 och 2 mom.

4 §

På myndigheter i kommuner och andra självstyrelsesamfund samt kommunalförbund tillämpas denna lag på det sätt som stadgas i 14-16 §§.

Genom förordning kan stadgas att denna lag skall följas vid handläggning av förvaltningsärenden också då ärendet skall behandlas av någon annan offentligrättslig förening eller inrättning än en sådan som nämns i 3 § 1 eller 2 mom. eller av ett aktiebolag med statlig majoritet eller en enskild.

2 kap

Språkliga rättigheter

5 §

En same som har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) har rätt att i befolkningsböckerna uppge samiska som sitt modersmål.

6 §

En same har rätt att i ett ärende som gäller honom eller ett ärende där han blir hörd använda samiska hos de myndigheter och inrättningar som nämns i 3 § 1 och 2 mom.

En sammanslutning eller en stiftelse vars protokollspråk är samiska samt en läroanstalt vars undervisningsspråk är samiska har likaså rätt att använda samiska så som stadgas i 1 mom.

7 §

I ärenden som kan anhängiggöras på initiativ av en myndighet skall statliga tjänstemän och funktionärer inom samernas hembygdsområde använda samiska, om en samisk sakägare begär detta och om de är skyldiga att kunna detta språk.

8 §

Till en samisk sakägare skall på begäran utan separat avgift ges en översättning till samiska av en expedition, om det är fråga om en sådan myndighet eller inrättning som nämns i 3 § 1 eller 2 mom. och det inte har stadgats eller bestämts att kunskaper i samiska är ett behörighetsvillkor för tjänstemännen eller funktionärerna. Översättningen skall fogas till expeditionen.

Har det stadgats eller bestämts att i behörighetsvillkoren för den tjänsteman eller funktionär som sköter ärendet ingår kunskaper i samiska och är det fråga om en sådan myndighet eller inrättning som nämns i 3 § 1 eller 2 mom., skall expeditionerna ges på samiska till en samisk sakägare, om denne begär detta. Till en samisk sakägare skall dock ges endast en översättning till samiska av expeditionen, om sakägarna är flera och de inte enas om att använda samma språk.

I ett ärende, i vilket en expedition på samiska eller en översättning till samiska av en expedition skall ges, skall till de handlingar som uppkommit vid behandlingen av ärendet dock alltid fogas en översättning till samiska, om sakägaren begär detta, utom om det är fråga om en handling som uppenbart inte inverkar på avgörandet i saken.

9 §

Anslag, meddelanden och kungörelser eller andra sådana handlingar som en myndighet eller inrättning som avses i 3 § 1 och 2 mom. utfärdar för befolkningen samt skyltar och blanketter jämte ifyllningsråd som är avsedda för befolkningen skall inom samernas hembygdsområde avfattas och utfärdas också på samiska.

Kungörelser och meddelanden som en tingsrätt, domare, ett häradsämbete eller dess avdelning eller ett fristående ämbetsverk eller en tjänsteman vid dem utfärdar på tjänstens vägnar i ärenden som angår en enskilds rätt kan dock enligt prövning utfärdas utan översättning till samiska. (22.11.1996/888)

10 §

Medlemmar i statliga kommissioner och nämnder samt andra motsvarande kollegiala statliga förvaltningsorgan har inom samernas hembygdsområde och, vid behandling av ärenden som uttryckligen gäller samerna, också utanför hembygdsområdet rätt att använda samiska vid förhandlingar inom förvaltningsorganet samt i sina skriftliga uttalanden till protokollet.

Förstår en medlem i ett sådant förvaltningsorgan som nämns i 1 mom. inte det språk som används vid förhandlingarna eller i ett uttalande, skall detta i korthet tolkas för honom, om han begär detta.

11 §

Vid andra statliga myndigheter och inrättningar än de som nämns i 3 § 1 och 2 mom. skall de anslag, meddelanden och kungörelser samt blanketter jämte ifyllningsråd som avses i 9 § 1 mom. avfattas och utfärdas också på samiska, om de huvudsakligen gäller samerna eller om det annars finns särskilda skäl för detta.

12 §

Författningar, fördrag och andra dokument och tillkännagivanden som skall publiceras i Finlands författningssamling eller i fördragsserien och som särskilt gäller samerna skall också publiceras översatta till samiska, om statsrådet eller det behöriga ministeriet så bestämmer. Detsamma gäller ministerieför- ordningar och myndighetsföreskrifter samt andra dokument och tillkännagivanden som ett ministerium eller någon annan statlig myndighet skall publicera i en föreskriftssamling. (25.2.2000/190)

Lagförslag och betänkanden som beretts vid ett ministerium eller i en statlig kommitté, kommission eller ett med dem jämförbart organ och som är avsedda för publicering skall också i sin helhet eller i sammandrag utges på samiska, om de uttryckligen gäller samerna eller om det annars finns särskilda skäl för detta och ministeriet i fråga så bestämmer.

13 §

En statlig myndighet vars verksamhet hänför sig endast till samerna kan vid sidan av finska använda samiska som inre ämbetsspråk.

3 kap

Stadganden som tillämpas på myndigheter i kommuner och andra självstyrelsesamfund

14 §

Vad som i 6-8 §§ samt i 9 § 1 mom. stadgas om statliga myndigheter och inrättningar samt deras tjänstemän eller funktionärer tillämpas också på myndigheterna i Enontekis, Enare, Utsjoki och Sodankylä kommuner samt på myndigheterna i sådana kommunalförbund i vilka en eller flera av de nämnda kommunerna är medlemmar.

Meddelanden på kort som uppgörs för val och folkomröstningar avfattas dock inte på samiska.

Vad som i 10 § stadgas om rätten för medlemmar i kommissioner och nämnder samt andra motsvarande kollegiala förvaltningsorgan att använda samiska tillämpas också på medlemmar av fullmäktige, styrelsen och nämnder i de kommuner och kommunalförbund som nämns i 1 mom.

15 §

I de kommuner och kommunalförbund som nämns i 14 § 1 mom. kan vid sidan av kommunens inre ämbetsspråk också användas samiska i protokoll och andra handlingar som inte skall ges ut till en enskild sakägare samt i korrespondens mellan myndigheter och i myndigheters tjänstebokföring.

Har andelen samer den första dagen föregående år varit större än en tredjedel av kommunens befolkning, skall också samiska användas i de protokoll och handlingar samt i den korrespondens och tjänstebokföring som avses i 1 mom.

16 §

Vad som i denna lag stadgas om statliga myndigheters och inrättningars språk skall också tillämpas på det språk som sakägare skall använda och, inom den evangelisk-lutherska kyrkan, på expeditionsspråket i domkapitlet i Uleåborgs stift och de pastorsexpeditioner till vilkas verksamhetsområde samernas hembygdsområde eller en del av det hör, om saken inte är av sådan natur att den enligt kyrkolagen (635/64) skall anses höra till kyrkans egna angelägenheter samt inom ortodoxa kyrkosamfundet på Uleåborgs stifts kansli.

Vad som i denna lag stadgas om kommuner och kommunalförbund gäller på motsvarande sätt församlingarna i Enontekis, Enare, Utsjoki och Sodankylä, om ärendet inte är sådant att det enligt kyrkolagen skall anses höra till kyrkans egna angelägenheter, samt inom ortodoxa kyrkosamfundet Lapplands församling.

4 kap

Tolkning och översättning

17 §

Då samiska används med stöd av denna lag vid muntlig behandling av ett ärende, skall myndigheten eller inrättningen ordna tolkning, om den tjänsteman eller tjänsteinnehavare eller funktionär som sköter ärendet inte behärskar samiska.

18 §

En myndighet eller inrättning som enligt denna lag skall tillhandahålla en översättning till samiska av en expedition har rätt att få översättningen av den byrå för samiska språket som nämns i 21 §, om översättningen inte kan skaffas på något annat lämpligt sätt. På motsvarande sätt har myndigheten eller inrättningen rätt att av byrån få en översättning till finska av en handling som inlämnats på samiska.

19 §

När en statlig myndighet eller inrättning skall utfärda eller tillställa en sakägare en expedition eller handling på samiska eller i översättning till samiska eller ordna tolkning, skall staten betala de kostnader som utarbetandet av expeditionen på samiska eller översättningen eller tolkningen medför. Kostnaderna för att utarbeta, översätta och tolka expeditioner eller handlingar som avses i 14 § 1 mom., 15 § 2 mom. och 16 § skall betalas av självstyrelsesamfundet eller kommunalförbundet.

20 §

Är en handling som har tillställts en statlig eller kommunal myndighet eller inrättning eller en myndighet eller inrättning i något annat självstyrelsesamfund eller ett kommunalförbund avfattad på samiska, trots att sakägaren inte har rätt att använda samiska hos myndigheten eller inrättningen, skall myndigheten eller inrättningen på sakägarens bekostnad skaffa en översättning av handlingen till det språk som myndigheten eller inrättningen använder.

5 kap

Särskilda stadganden

21 § (22.12.1995/1726)

För översättning till och från samiska samt för andra uppgifter som nämns i denna lag finns en byrå för samiska språket, som lyder under sametinget och som är belägen inom samernas hembygdsområde. Om byrån stadgas närmare genom förordning.

22 §

Vid länsstyrelserna och de statliga distrikts- och lokalförvaltningsmyndigheterna kan genom förordning inrättas tjänster som biträde för samiskspråkiga. Biträdets tjänster är avgiftsfria.

23 §

En tjänsteman eller funktionär vid en statlig myndighet eller inrättning vars ämbetsdistrikt i sin helhet ligger inom samernas hembygdsområde har, på det sätt som anges genom förordning, rätt att få tjänstledighet med lön för att skaffa sig sådana kunskaper i samiska som han behöver för att kunna sköta sina uppgifter.

En tjänsteman eller funktionär vid en statlig myndighet eller inrättning vars ämbetsdistrikt delvis ligger inom samernas hembygdsområde kan, på det sätt som anges genom förordning, beviljas sådan tjänstledighet som avses i 1 mom.

24 §

När en tjänst eller befattning vid en sådan myndighet eller inrättning inom den statliga distrikts- eller lokalförvaltningen till vars ämbetsdistrikt samernas hembygdsområde eller en del av det hör eller vid länsstyrelsen i Lapplands län besätts, eller när personal i arbetsavtalsförhållande anställs vid en sådan myndighet eller inrättning, betraktas kunskaper i samiska som en särskild merit, även om sådana kunskaper inte är ett behörighetsvillkor för tjänsten, befattningen eller uppgiften.

De myndigheter och inrättningar som avses i 1 mom. skall vid besättandet av tjänster och befattningar samt genom sådana åtgärder som nämns i 23 § och genom andra åtgärder som kommer i fråga se till att de har ett tillräckligt stort antal anställda som kan samiska.

25 § (17.7.1995/975)

25 § har upphävts genom L 17.7.1995/975.

26 § (17.7.1995/975)

Ifråga om de kommuner som nämns i 14 § skall i statsbudgeten upptas ett anslag för statsunderstöd för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av denna lag medför. Ett anslag för extra statsunderstöd skall i statsbudgeten upptas för andra självstyrelsesamfund som har särskilda merkostnader på grund av tillämpningen av denna lag.

27 § (22.12.1995/1726)

27 § har upphävts genom L 22.12.1995/1726.

28 §

Om samernas rätt att få grundskoleundervisning och annan undervisning samt dagvård på sitt modersmål och om undervisningen i samiska stadgas särskilt.

29 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap

Ikraftträdande

30 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag skall i Finlands författningssamling publiceras också i översättning till samiska.

Regeringens proposition 180/90, Grundlagsutsk. bet. 13/90, Stora utsk. bet. 238/90

Ikraftträdelsestadganden:

17.7.1995/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 248/94, GrUB 17/94, StoUB 12/94, GrUB 1/95

22.12.1995/1726:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 190/95, GrUB 5/95, RSv 160/95

22.11.1996/888:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 182/1996, LaUB 12/1996, RSv 153/1996

25.2.2000/190:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 174/1999, GrUB 1/2000, RSv 7/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.