Beaktats t.o.m. FörfS 822/2018.

8.3.1991/494

Renhushållningsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se L om finansiering av renhushållning och naturnäringar 45/2000.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (6.6.1997/540)

En person kan anses få sin huvudsakliga utkomst av renhushållning, om han äger eller, ifall det är fråga om beviljande av stöd för förvärv av ytterligare renar, efter förvärvet kommer att äga minst 80 livrenar.

En förutsättning för erhållande av förmåner enligt renhushållningslagen (161/1990) är att personen i fråga är förtrogen med och har förmåga att utöva renhushållningsyrket.

Stöd kan beviljas endast personer som är bosatta inom det renskötselområde som anges i renskötsellagen (848/1990), antingen på en renhushållningslägenhet eller på ett sådant avstånd från den att det är ändamålsenligt att idka renhushållning utifrån lägenheten.

1 a § (6.6.1997/540)

Stöd beviljas inte för ett projekt, om projektet har understötts eller med beaktande av medel som anvisats för ändamålet skulle kunna understödas enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994). I 18 § 1 eller 2 punkten renhushållningslagen avsett lån för förvärv av en renhushållningslägenhet eller en del därav beviljas inte, om startstöd enligt 5 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket har beviljats med anledning av förvärvet.

1 b § (6.6.1997/540)

I denna förordning avses med stöd bidrag, samt ränteförmån i anslutning till lån och statens försäljningsprisfordran liksom friår som omvandlas till bidrag i markbelopp när stöd som anknyter till lån beviljas eller försäljningspriset bestäms.

1 c § (6.6.1997/540)

För bedömning av sökandens ekonomiska ställning och likviditet samt ändamålsenligheten av att projektet stöds skall till ansökan om stöd fogas utredningar över likviditeten och projektets lönsamhet, vilka uppgjorts enligt de grunder som godkänts av vederbörande ministerium, samt en utvecklingsplan, om en sådan inte har lämnats in separat redan tidigare. Det förutsätts dock inte att lönsamheten bedöms i fråga om en investering som gäller ett bostadshus eller förbättring av boendemiljön och inte heller att en utvecklingsplan utarbetas i fråga om anskaffning av foder enligt 18 § 3 mom. i denna förordning eller 28 § 1 mom. i renhushållningslagen.

När utvecklingsplanen utarbetas skall, utöver vad som bestäms i artikel 5.1 c i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av av jordbruksstrukturens effektivitet, nedan EG:S strukturförordning, beaktas vad som bestäms om planen med stöd av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket.

Till ansökan skall också fogas sökandens förbindelse att börja föra bok enligt artikel 5.1 d i EG:s strukturförordning, om stödet beviljas.

2 §

Jordinköps- och syskonandelslån för förvärv av en renhushållningslägenhet kan beviljas två eller flera personer gemensamt endast om alla samägare uppfyller de villkor som stadgas i 3 § renhushållningslagen samt i 1 § i denna förordning.

Om minst en av lägenhetens samägare uppfyller villkoren enligt 1 mom. samt äger minst en tredjedel av lägenheten, kan samägarna gemensamt beviljas någon annan förmån än en sådan som nämns i sagda moment.

Den som uppfyller villkoren enligt 2 mom. kan även ensam beviljas någon annan förmån än jordinköps- eller syskonandelslån, om de övriga samägarna av renhushållningslägenheten ger sitt samtycke därtill.

3 §

Ett jordinköps- eller syskonandelslån för förvärv av en renhushållningslägenhet får inte beviljas den som själv eller vars i 3 § 3 mom. renhushållningslagen åsyftade make har fyllt 50 år. Av särskilda skäl kan undantag medges från nämnda åldersgräns, dock inte om personen har fyllt 55 år.

Andra förmåner än de som avses i 1 mom. får inte beviljas den som har fyllt 65 år. Trots det får dock bostads-, vattenförsörjnings- och elektrifieringslån samt byggnadsbidrag för bostadsbyggnadsarbete och vattenförsörjningsbidrag beviljas också den som har fyllt 65 år. Bostadslån och byggnadsbidrag för uppförande av en ny bostadsbyggnad får dock inte beviljas den som har fyllt 65 år.

4 §

En minderårig kan bli delaktig av åtgärder enligt renhushållningslagen, om han har ingått äktenskap eller om han äger renhushållningslägenheten tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl.

2 kap

Markförvärv och markanvändning

5 §

Landsbygdsdistriktet prissätter egendom som staten erbjuds köpa eller som skall bytas och ger köpeanbud samt uppgör köpebrev.

Om befriande av egendom som köpts till staten från sytning som belastar den gäller på motsvarande sätt 34 § landsbygdsnäringsförordningen (248/91).

6 §

Dispositionsplanen skall uppgöras vid en dispositionsplansförrättning på platsen. Om begynnelsesammanträdet skall annonseras i en tidning med allmän spridning på orten. Dessutom skall kommunen i fråga och i mån av möjlighet de som kan komma i fråga som mottagare av mark eller någon annan förmån underrättas per brev om sammanträdet. Vid begynnelsesammanträdet kan beslutas om andra sammanträden och om hur de skall tillkännages.

Om den förra ägaren eller en nära släkting till honom kommer i fråga som mottagare av en lägenhet eller ett område som inlösts enligt lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38) och han har ansökt därom, behöver det inte annonseras om begynnelsesammanträdet.

Om den som infunnit sig till begynnelsesammanträdet för en dispositionsplansförrättning vill få ett tillskottsområde eller någon annan förmån enligt renhushållningslagen, skall han vid sammanträdet till planeringskommissionen lämna in en ansökan enligt fastställt formulär. Även en ansökan som gjorts senare kan tas upp till behandling, om detta kan ske utan att det inverkar menligt på förrättningen.

7 §

Om det är uppenbart att den förvärvade marken som sådan kommer att användas som tillskottsområde till en lägenhet eller om området till sin storlek eller sitt värde är obetydligt kan landsbygdsdistriktet bestämma att dispositionsplanen skall göras upp utan planeringskommissionens medverkan. I fråga om det förfarande som skall iakttas vid uppgörandet av dispositionsplanen och fastställandet av dispositionsplanen gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas om dispositionsplaner som uppgörs av planeringskommissionen.

Landsbygdsdistriktet kan vid behov meddela anvisningar om vad som skall beaktas vid uppgörandet.

8 §

När prioritetsordningen mellan dem som vill ha ett tillskottsområde prövas skall en ändamålsenlig skiftesläggning särskilt beaktas.

Om de förhållanden under vilka förordnande om dispositionsplansförrättning har getts har förändrats så, att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta med förrättningen, skall den slutföras och handlingarna återsändas till landsbygdsdistriktet.

9 §

En part som är missnöjd med dispositionsplansförrättningen får hos landsbygdsdistriktet göra en skriftlig anmärkning mot förrättningen inom 14 dagar efter slutsammanträdet. Har landsbygdsdistriktet inte rätt att fastställa dispositionsplanen, skall det hänskjuta ärendet jämte sitt utlåtande till jordbruksstyrelsen.

10 §

Landsbygdsdistriktet skall sända ett meddelande till skogsnämnden av vilket framgår försäljningspriset för det sålda tillskottsområdet och betalningstiden, om landsbygdsdistriktet anser att tryggandet av statens fordran eventuellt kräver att de intäkter som fås av kapitalavverkningen används för extra amortering av statens försäljningsprisfordran.

11 §

När anhållan om stämpling på ett tillskottsområde som nämns i 10 § har gjorts hos skogsnämnden delvis för kapitalavverkning och nämnden anser att indrivningen av statens fordran kan äventyras på grund av den planerade avverkningen skall skogsnämnden meddela lantbruksnämnden att stämpling har begärts. För försäljning av virke krävs då lantbruksnämndens tillstånd. Tillståndet kan förenas med ett villkor om att medlen av virkesförsäljningen eller en del av dem på grund av att säkerhetens värde minskar skall användas för betalning eller amortering av statens fordran. Medlen skall utan dröjsmål betalas till lantbruksnämnden, som utan särskild fullmakt har rätt att överföra dem till ifrågavarande myndighet.

12 §

Om det finns skäl att misstänka att träd avverkas eller har avverkats i strid med 11 §, skall skogsnämnden låta en forstmästare eller skogsinstruktör som är anställd hos nämnden förrätta syn för att utreda om träd har avverkats på ovan nämnt sätt. Innan syn förrättas skall ägaren, lantbruksnämnden och landsbygdsdistriktet underrättas om detta. Om det inte finns skäl att genast förrätta syn, skall parterna underrättas per brev, som skall postas senast sju dagar före syneförrättningen. En kopia av syneinstrumentet skall tillställas lantbruksnämnden, som utan dröjsmål skall sända den jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet. Lantbruksnämndens och landsbygdsdistriktets representant kan delta i syneförrättningen.

Har tryggandet av indrivningen av statens fordran äventyrats på grund av ett förfarande som strider mot 11 §, kan landsbygdsdistriktet säga upp fordran helt eller delvis att återbetalas omedelbart. Den ovan nämnda uppsägningsgrunden skall i de fall som avses i 10 § tas upp som ett villkor i köpebrevet.

13 §

När en lägenhet eller ett område, en andel eller en rättighet har sålts skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lagfarts- och inteckningsregisterföraren för införande av den panträtt som nämns i 17 § renhushållningslagen i åtkomstregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Har avskiljande av ett område till en självständig lägenhet antecknats i fastighetsregistret, skall landsbygdsdistriktet sända en anmälan till samma myndighet för överföring av anteckningen så att den gäller lägenheten som bildats.

När en fordran har betalts helt och hållet skall landsbygdsdistriktet anmäla härom hos lagfarts- och inteckningsregisterföraren för anteckning om befrielse från pantansvar.

14 §

Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen skall för anteckning i köpeskillingsregistret utan dröjsmål meddela länets lantmäterikontor de överlåtelser av fast egendom som har skett med stöd av renhushållningslagen. Lantmäterikontoret skall underrättas också om överlåtelser som skett för andra ändamål än de som avses i renhushållningslagen. Meddelandet skall göras på en blankett som avses i 5 § 3 mom. köpvittnesförordningen (1080/79).

3 kap

Lån och bidrag

15 § (6.6.1997/540)

För markförvärv enligt 18 § 1 och 2 punkten renhushållningslagen kan stöd beviljas till högst 45 procent av det godtagbara anskaffningspriset.

Med undantag av lån för förvärv av ett tillskottsområde kan jordinköpslån och syskonandelslån beviljas endast för förvärv av en bebyggd renhushållningslägenhet.

16 § (6.6.1997/540)

Angående förutsättningarna för stöd för byggande, utvidgning och grundlig reparation av bostäder gäller vad som oestäms i 28 § landsbygdsnäringsforordningen. Som kostnader som kan stödas kan godkännas även kostnader för förbättring av boendemiljön. Stöd kan beviljas till högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd enligt 1 mom. kan endast av särskilt vägande skäl beviljas för obebyggda renhushållningslägenheter.

17 § (6.6.1997/540)

En renhushållningsidkare som motsvarar förutsättningarna i artikel 12.1 i EG:s strukturförordning kan beviljas stöd för projekt som avses i 18 § 3, 5–7 och 9 punkten renhushållningslagen till högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna.

En renhushållningsidkare som motsvarar förutsättningarna i artikel 12.2 i EG:s strukturförordning kan beviljas stöd för projekt som avses i 1 mom. till högst 33 procent av de godkända kostnaderna. Stödbeloppet är dock högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om de projekt, som avses i strecksatserna i 12.2 i EG:s strukturförordning.

Angående förutsättningarna för beviljande av stöd för täckdikning samt angående täckdikningsplaner och övervakningen av täckdikningsarbeten gäller vad som i landsbygdsnäringsforordningen (248/1991) bestäms om motsvarande angelägenheter.

18 § (6.6.1997/540)

En renhushållningsidkare som motsvarar förutsättningarna i artikel 12.1 i EG:s strukturförordning kan beviljas stöd till högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna för anskaffning av lösöre enligt 18 § 8 punkten renhushållningslagen om det är fråga

1) om anskaffning av maskiner, inventarier eller anordningar som behövs i renhushållningsyrket,

2) om anskaffning av enstaka avelsrenar, eller

3) om anskaffning av en hel renhjord.

En renhushållningsidkare som motsvarar förutsättningarna i artikel 12.2 i EG:s strukturförordning kan beviljas stöd för projekt som avses i 1 mom. till högst 26 procent av de godtagbara kostnaderna. Stödbeloppet är dock högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna för de projekt, som avses i strecksatserna i 12.2 i EG:s strukturförordning.

En renhushållningsidkare som ensam eller tillsammans med personer som hör till samma matlag äger minst 35 livrenar kan beviljas stöd till högst 45 procent av de godtagbara kostnader som förorsakats av nödutfodring under renskötselåret 1998–1999. Stöd kan gemensamt beviljas de medlemmar i matlaget som äger renar och motsvarar förutsättningarna för beviljande av stöd. (18.6.1999/739)

18 a § (6.6.1997/540)

Det stöd som avses i 16–18 § kan vara bidrag eller statligt lån i vilket ingår ränteförmån antingen ensam eller tillsammans med högst tre friår, eller bidrag och statligt lån tillsammans. Stöd kan beviljas till sammanlagt högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna.

19 § (6.6.1997/540)

När bidrag söks och beviljas skall 1 § 3 mom. och 7 § landsbygdsnäringsforordningen iakttas i tillämpliga delar. I fråga om en stödansökan som anknyter till en låneansökan skall 8 § landsbygdsnäringsforordningen iakttas i tillämpliga delar.

Utlåtande om en stödansökan skall inhämtas hos Renbeteslagsföreningen.

20 §

Angående ersättande av de kostnader som åsamkas kreditinrättningarna av skötseln av lån och återkrav samt arvoden till personer som utsetts att granska lånen och övriga åtgärder som hänför sig till nämnda frågor skall på motsvarande sätt i tillämpliga delar iakttas 11, 53, 62 och 64 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

4 kap

Kredit- och bidragsvillkor

21 § (6.6.1997/540)

21 § har upphävts genom F 6.6.1997/540.

22 §

Angående tiden för slutförande av arbete som finansieras med stöd av renhushållningslagen och de frågor som hänför sig till den gäller på motsvarande sätt 52 § landsbygdsnäringsförordningen.

23 § (6.6.1997/540)

23 § har upphävts genom F 6.6.1997/540.

24 §

För försäljningspriset på ett tillskottsområde till en renhushållningslägenhet kan full kredit ges, om det med beaktande av den ekonomiska situationen för mottagaren av mark anses nödvändigt. (6.6.1997/540)

När återbetalningstiden för försäljningspriset bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans solvens.

25 §

Återbetalningstiden för lån är, beroende på det objekt för vilket lån beviljas, följande:

1) jordinköps- och syskonandelslån 5–25 år
2) byggnadslån 5–15 år
3) bostadslån 5–25 år
4) övriga lån 5–15 år

När kreditvillkoren för ett lån bestäms skall avseende fästas vid vederbörandes förmögenhet, inkomster, familjeförhållanden, investeringar under den närmaste tiden och övriga omständigheter som inverkar på hans solvens.

26 § (6.6.1997/540)

Stödtagaren skall betala statens försäljningsprisfordran och lån enligt renhushållningslagen genom lika stora amorteringar halvårsvis. Amorteringarna och räntorna skall betalas senast den sista dagen i april och oktober.

En försäljningsprisfordran vars återbetalningstid överstiger fem år samt jordinköps- och syskonandelslån som beviljats för förvärv av en bebyggd renhushållningslägenhet är, liksom byggnads- och bostadslån, räntefria under de två första åren efter undertecknandet av köpebrevet eller räknat från den dag då lånet eller dess första rat lyftes.

De första amorteringarna på försäljningsprisfordringar som avses i 1 mom. samt på jordinköps- och syskonandelslån skall betalas senast den första förfallodagen ett år efter undertecknandet av köpebrevet eller lyftandet av lånet eller dess första rat. Den första ränte- och amorteringsraten på en del av ett försäljningspris med högst fem års betalningstid skall betalas senast den första forfalludagen tre månader efter undertecknandet av köpebrevet.

Den första amorteringen på lån som beviljats för bostad, produktionsbyggnad eller utförande av något annat arbete skall betalas den första förfallodagen två år efter det lånet eller dess första rat lyftes.

Om inte något annat följer av ett domstolsbeslut som fattats med stöd av lagen om företagssanering (47/1993) eller lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), förfaller ett statligt lån så som bestämms i denna paragraf efter att de lättnader som parterna avtalat om vid sanieringsförfarande eller skuldsanering har upphört. När parterna avtalar om ett arrangemang enligt 97 § i förstnämnda lag eller enligt 78 § i sistnämnda lag skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på förfallodagarna för statliga lån och förfalloperioderna för räntestödslån.

Lånet inklusive de betalningslättnader som avses i 51 § i landsbygdsnäringsförordningen skall återbetalas till staten inom den tid som anges i 25 §.

27 § (6.6.1997/540)

Angående ränta i samband med försäljningsprisfordringar och lån, ränteförmån, omvandling av ränteförmån till bidrag, stödnivån, uppbörd av amorteringar och ränta, redovisning av försäljningsprisfordringar, sökande och beviljande av betalningslättnader, angående betalning och lyftande av lånemedel samt skötsel av lån gäller i tillämpliga delar vad som i 45 a–45 d, 45 f, 46 a, 48–51, 55 och 55 a § landsbygdsnäringsförordningen bestäms om detta. Angående försäljningsprisfordringen gäller härvid i tillämpliga delar vad som bestäms om jordinköpslan samt angående grundförbättrings-, röjnings-, väg-, elektrifierings- och vattenförsörjningslån vad som bestäms om investeringslån för gårdsbruksenheter.

28 §

Landsbygdsdistriktet betalar byggnads-, täckdiknings-, röjnings-, vägbyggnads- och vattenförsörjningsbidraget på basis av en godtagbar utredning över kostnaderna för projektet. Bidraget kan betalas i flera poster på det sätt som jordbruksstyrelsen närmare bestämmer.

Bidragstagaren är skyldig att lämna landsbygdsdistriktet de upplysningar som behövs för betalningen av bidraget och för tillsynen över bidragets användning.

29 § (6.6.1997/540)

29 § har upphävts genom F 6.6.1997/540.

30 §

Om en renhushållningslägenhet byter ägare efter att bidrag har beviljats för iståndsättning av lägenheten, kan landsbygdsdistriktet överföra rätten till ett obetalt bidrag på den nya ägaren under förutsättning att han uppfyller de krav som gäller beviljande av bidrag och att han har givits tillstånd som avses i 31 § 1 mom. renhushållningslagen eller godkännande som avses i 32 § 1 mom. nämnda lag, då detta är nödvändigt.

31 § (6.6.1997/540)

Ett lån kan, utöver vad som bestäms i 31 § 3 mom. och 32 § 1 mom. renhushållningslagen, sägas upp så att det omedelbart skall betalas helt eller delvis, om

1) låntagaren har använt lånemedlen för något annat ändamål än det som förutsattes vid beviljandet,

2) låntagaren vid ansökan om lån eller utbetalning av lån har hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljandet eller betalningen av lånet eller på någon väsentlig punkt har lämnat vilseledande uppgifter om dessa,

3) låntagaren inte har iakttagit en i 1 c § 1 mom. avsedd plan eller om låne- eller stödvillkoren inte har iakttagits i övrigt,

4) det projekt som lånet gäller inte har slutförts inom utsatt tid eller med iakttagande av en godkänd plan,

5) odlingarna, skogen eller byggnaderna på renhushållningslägenheten har råkat i vanhävd och detta inte kan anses ha berott på minderårighet, ålderdom, sjukdom eller någon annan sådan orsak,

6) låntagaren under de fem år som följer på lyftandet av lån utan tvingande skäl har upphört med idkandet av renhushållning eller den verksamhet av annat slag på lägenheten som ligger till grund för beviljandet av lån eller väsentligt minskat näringsverksamheten i fråga,

7) låntagaren utan landsbygdsnäringsdistriktets medgivande under de fem år som följer på lyftandet av lån har överlåtit sådana anläggningstillgångar som stödet gäller,

8) säkerhetens värde har sjunkit till den grad att indrivningen av det utestående lånekapitalet äventyras,

9) betalningen av ränta och amortering har fördröjts över tre månader från förfallodagen,

10) låntagaren eller en borgensman har gått i konkurs eller ansökt om ackord eller om en borgensman har dött och låntagaren inte på uppmaning har ställt av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet,

11) renhushållningslägenheten eller en del därav säljs i utsökningsväg, eller

12) låntagaren har vägrat lämna uppgifter, handlingar eller något annat material som behövs för övervakningen av stöd i anknytning till lån eller vägrat att i tillräcklig mån bistå vid inspektionen.

I 1 mom. avses med lägenhet en renhushållningslägenhet och motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde samt andra helheter för vilka lån har beviljats och som består av en eller flera registerlägenheter eller delar eller områden av sådana.

Lån sägs upp av kreditinstitutet. Landsbygdsnäringsdistriktet kan bestämma att kreditinstitutet skall säga upp ett lån på de grunder som avses i 1 mom. Lånet får inte sägas upp på en grund som avses i 1 mom. 1–7 och 12 punkten, om inte landsbygdsnäringsdistriktet har bestämt att lånet skall sägas upp.

31 a § (6.6.1997/540)

Kreditinstitutet skall underrätta landsbygdsnäringsdistriktet om andra omständigheter som det har fått kännedom om än sådana som avses i 31 § 1 mom. 8–11 punkten. Landsbygdsnäringsdisriktets rätt att bestämma att ett lån skall sägas upp på de grunder som avses i 31 § 1 mom. 8–11 punkten inverkar inte på kreditinstitutets skyldighet att vid behov säga upp lån, om låneskötseln förutsätter detta enligt 27 § 4 mom. landsbygdsnäringslagen (1295/1990).

32 § (6.6.1997/540)

Statens försäljningsprisfordran kan sägas upp så att den omedelbart skall återbetalas helt eller delvis med iakttagande i tillämpliga delar 31 § 1 mom. 2–12 punkten. Fordran kan även sägas upp helt eller delvis, om byggnaderna på rennushållningslägenheten efter på ett tillskottsområde inte är brandförsäkrade till sitt fulla värde.

Om uppsägning av en fordran beslutar landsbygdsnäringsdistrikt.

33 § (6.6.1997/540)

Det kan bestämmas att stöd, utöver vad som i 26 § 2 mom., 31 § 3 mom. och 32 § 1 mom. renhushållningslagen bestäms om återkrav av bidrag, skall återbetalas helt eller delvis med iakttagande i tillämpliga delar 31 § 1 mom. 1–4, 6, 7 eller 12 punkten.

Om återkrav beslutar landsbygdsnäringsdistriktet.

34 § (6.6.1997/540)

När det bestäms att lån, statens försäljningsprisfordringar eller stöd skall återbetalas helt eller delvis, skall det samtidigt beslutas om beloppet skall återbetalas i en eller flera rater. Återbetalningstiden får dock inte överstiga tre år.

35 §

Angående uppsägnings- och dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar 59 och 63 §§ landsbygdsnäringsförordningen.

5 kap

Stödjande av renbeteslag och projekt som främjar renhushållningen (6.6.1997/540)

36 §

Byggnadsplaner och kostnadskalkyler för stängsel som avses i 27 § 1 mom. renhushållningslagen uppgörs av Renbeteslagsföreningen. Byggnadsplaner jämte kostnadskalkyler angående slakterier uppgörs av en fackman som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Planerna för byggande av stängsel granskas och godkänns av landsbygdsnäringsdistriktet. Planerna för uppförande av slakterier godkänns till den del det inte är fråga om livsmedelshygien av jord- och skogsbruksministeriet. Om godkännande av livsmedelshygienen vid slakterierna gäller vad som bestäms med stöd av kötthygienlagen (511/1994). (30.12.1996/1354)

Vid uppgörande och granskning av planerna för vägbyggnadsprojekt, projekt som gäller vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar samt elektrifieringsprojekt skall iakttas de närmare föreskrifter som jordbruksstyrelsen meddelar.

36 a § (30.12.1996/1354)

När bidrag beviljas för slakterier skall beaktas vad som i eller med stöd av rådets förordning om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (EEG) nr 866/90 bestäms i fråga om rätten att av nationella medel bevilja stöd för slakterier.

37 §

Lösörebidrag för anskaffning av arbetsplatsbostäder får förutom för husvagnar och andra flyttbara arbetsplatsbostäder beviljas även för anskaffning av raststugor som behövs i renskötselarbetet.

38 §

En ansökan om bidrag skall tillställas Renbeteslagsföreningen, som skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet.

Om understöd söks för renbeteslags gemensamma företag skall renbeteslagen lämna in en gemensam ansökan om bidrag.

Bidragets storlek per renbeteslag bestäms i förhållande till de inräknade renarna.

39 §

Jordbruksstyrelsen beslutar om beviljande av de bidrag som avses i 27 och 28 §§ renhushållningslagen, om det inte är fråga om ett projekt vars kostnadskalkylsbelopp är mindre än vad jordbruksstyrelsen har bestämt.

40 §

Utanordningsgranskningarna i fråga om byggnadsbidrag som beviljats renbeteslag för kostnaderna för byggande och grundlig renovering av stängsel samt vägbyggnadsbidrag som beviljats renbeteslagen utförs av kommunens lantbrukssekreterare. Den sista bidragsposten betalas efter att landsbygdsdistriktet har konstaterat att arbetet har blivit slutfört på ett godtagbart sätt. Slutgranskningarna av stängsel som byggts som skydd för odlingar utförs dock av lantbrukssekreteraren.

Det slutliga beloppet av ett bidrag fastställs med de faktiska godtagbara byggnadskostnaderna som grund.

40 a § (6.6.1997/540)

När stöd enligt 29 a § renhushållningslagen beviljas skall i första hand främjas sådana projekt med vilkas hjälp utkomstmöjligheterna främjas för personer som får sin utkomst av renhushållning eller för personer vilkas utkomst hänför sig till förädling eller marknadsföring av produkter som härrör från renar eller till användning av renar eller renhushållningsnäringen i samband med främjande av turism.

När bidrag söks och beviljas skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 1 § 3 mom. och 7 § landsbygdsnäringsförordningen. När en stödansökan som hänför sig till en låneansökan uppgörs och behandlas skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 8 § landsbygdsnäringsförordningen.

Utlåtande om en stödansökan skall inhämtas hos Renbeteslagsföreningen.

Stödet beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet.

41 § (6.6.1997/540)

Angående återkrav av bidrag som beviljats renbeteslag och andra bidragstagare som avses i 29 a § renhushållningslagen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 33–35 §.

6 kap

Särskilda stadganden

42 §

En ansökan som gäller tillstånd och befrielse från begränsningar enligt 31 § renhushållningslagen samt godkännande enligt 32 § nämnda lag skall jämte överlåtelsehandlingen tillställas lantbruksnämnden i den kommun där lägenhetens driftscentrum är beläget. Lantbruksnämnden skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till landsbygdsdistriktet som fattar beslut. Landsbygdsdistriktet skall innan ärendet avgörs inhämta Renbeteslagsföreningens utlåtande i saken. Om avgörandet av ärendet ankommer på jordbruksstyrelsen, skall landsbygdsdistriktet sända ansökan jämte utlåtande till jordbruksstyrelsen.

När en lägenhet eller ett område som belastas av en försäljningsprisfordran som avses i renhushållningslagen helt eller delvis överlåts till någon annan och det inte bestäms att försäljningsprisfordran skall återbetalas, kan landsbygdsdistriktet på ansökan överföra försäljningsprisfordran så att överlåtelsetagaren helt eller delvis ansvarar för den. Angående förfarandet vid ansökan om överföring gäller vad som stadgas i den första och andra meningen i 1 mom. Angående överföring av lån gäller vad som stadgas i 50 § landsbygdsnäringsförordningen.

43 §

Lantmäterikontoret skall, sedan det fått ett meddelande från landsbygdsdistriktet, för lägenheten i fråga göra en anteckning i fastighetsregistret om att en lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde är underkastad de begränsningar som avses i 31 § renhushållningslagen. Har landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen befriat en lägenhet eller en del av en lägenhet från nämnda begränsningar, skall landsbygdsdistriktet anmäla detta till lantmäterikontoret, som skall stryka anteckningen om begränsningarna i fastighetsregistret eller göra en anteckning om att en del av en lägenhet har befriats från begränsningar. Det sistnämnda gäller också när jordbruksstyrelsen i fråga om en lägenhet eller en del av en lägenhet som har återgått till staten har beslutat att den skall användas för andra ändamål än de som nämns i renhushållningslagen.

Om en anteckning som gjorts i fastighetsregistret i enlighet med 1 mom. skall lantmäterikontoret sända en anmälan till lagfarts- och inteckningsregisterföraren samt åtkomstregisterföraren, som skall göra motsvarande anteckning i ifrågavarande åtkomstregister samt lagfarts- och inteckningsregister. Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad som i 21 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt i 26 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) stadgas om lantmäterikontorets meddelanden till inskrivningsmyndigheten.

44 §

Landsbygdsdistriktet och planeringskommissionen kan vid fullgörandet av uppdrag enligt denna förordning förutom de myndigheter som nämns i 47 § landsbygdsnäringslagen anlita Renbeteslagsföreningen och det renbeteslag som saken gäller.

45 §

Medel som ur gårdsbrukets utvecklingsfond årligen har anslagits för undersökningar och utredningar som gäller utvecklande av renhushållningen får användas för undersökning och utredning av sociala, administrativa, ekonomiska och tekniska frågor som rör renhushållningen, inbegripet översättning av behövligt utländskt material och försöksbyggnadsverksamhet samt publicering av undersökningsresultat och utredningar.

46 §

En ansökan om de forskningsmedel som avses i 45 § skall riktas till jordbruksstyrelsen. Till ansökan skall fogas ett program över utförandet av uppgiften, en kostnadskalkyl och publiceringsplan samt övriga upplysningar som behövs för att saken skall kunna avgöras.

Om någon annan än ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning eller en enskild person söker forskningsmedel, skall i ansökan nämnas den person som utför uppdraget eller under vars ledning den utförs.

47 §

I ärenden som gäller fördelning och användning av forskningsmedlen biträds jordbruksstyrelsen av den delegation som nämns i 47 § naturnäringsförordningen (492/91).

48 §

Om beviljande av forskningsmedel beslutar jordbruksstyrelsen efter att ha erhållit utlåtande av den delegation som avses i 47 §.

49 §

Angående beviljande och utbetalning av forskningsmedel och publicering av undersökningsresultat samt redovisning och granskning av användningen av medlen gäller vad som i 67 § landsbygdsnäringsförordningen stadgas om forskningsmedel som anvisats för gårdsbrukets utvecklande.

50 §

När kommunfullmäktige har utsett medlemmarna i planeringskommissionen och deras suppleanter, skall landsbygdsdistriktet utan dröjsmål underrättas om valet. Likaså skall anmälan utan dröjsmål göras om ändringar som gäller medlemmarna.

Planeringskommissionens expeditioner undertecknas av kommissionens ordförande och kontrasigneras av en av kommissionens medlemmar.

Planeringskommissionen kan med landsbygdsdistriktets samtycke anlita sakkunniga och anställa tillfälliga biträden som behövs vid utförandet av en förrättning.

Jordbruksstyrelsen fastställer vid behov de grunder enligt vilka till de medlemmar i planeringskommissionen som kommunfullmäktige har valt betalas arvode och resekostnadsersättning samt ersättning för förlorad förvärvsinkomst och för kostnader för avlönande av vikarie eller för motsvarande kostnader som förtroendeuppdraget medför. Grunderna för de arvoden och resekostnadsersättningar som betalas till dem som tillfälligt anställts för att biträda planeringskommissionen fastställs också av jordbruksstyrelsen.

51 § (18.6.1999/739)

51 § har upphävts genom F 18.6.1999/739.

52 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksstyrelsen, som också fastställer de köpe- och skuldebrevsformulär samt övriga formulär som behövs.

53 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs renhushållningsförordningen av den 6 april 1990 (330/90).

I fråga om krediter och bidrag som beviljats samt andra rättsförhållanden som uppstått innan denna förordning trätt i kraft gäller, med undantag av förfaringssättet, tidigare stadganden i förordningen och avtalsvillkoren.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1996/1354:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1996.

6.6.1997/540:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som har lämnats in 1995 eller därefter samt på sådana ansökningar som lämnats in före 1995 och som inte har avgjorts före utgången av 1995. Förordningens 25 och 26 § och dess 27 §, till den del däri hänvisas till 45 a–45 d och 45 f § landsbygdsnäringsförordningen, tillämpas på de stöd som beviljas efter att denna förordning trätt i kraft.

Oavsett vad som sägs i 19 § 1 mom. tillämpas det som i 7 § 2 mom. landsbygdsnäringsförordningen bestäms om påbörjande av arbete inte på sådana projekt som påbörjats eller genomförts efter den 1 januari 1995 men före ikraftträdandet av denna förordning och beträffande vilka stödansökan har lämnats in till landsbygdsnäringsdistriktet under ovan avsedda tid efter att projektet påbörjats eller genomförts.

18.6.1999/739:

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.