Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

1.2.1991/238

Lag om centret för internationellt personutbyte (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.12.2008/951.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För främjande av utbytet av studerande och praktikanter samt annat personutbyte mellan Finland och andra länder finns ett center för internationellt personutbyte, som är underställt undervisningsministeriet.

2 §

Centret har till uppgift att

1) planera och ordna internationellt personutbyte,

2) ge handledning och råd i frågor som gäller internationellt personutbyte,

3) bevilja stipendier och understöd för internationellt personutbyte samt

4) sköta andra uppgifter som enligt vad som stadgas eller föreskrivs hör till centret.

Undervisningsministeriet kan ge centret uppgifter som gäller utredningar, försöksverksamhet, uppföljning och planering.

3 §

Centret har en direktion. Om direktionens uppgifter och sammansättning samt om tillsättande av den stadgas genom förordning.

4 §

Centret bistås av en delegation för internationellt personutbyte, som är ett rådgivande organ. Om dess uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

5 §

Centret har rätt att bära upp avgifter för sina prestationer. När avgifterna bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) iakttas.

6 §

Centret har rätt att ta emot donationer för ändamål som främjar dess uppgifter.

7 §

Om centrets uppgifter, förvaltning och tjänster stadgas närmare genom förordning och bestäms med stöd av den i centrets arbetsordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Åtgärder för besättande av tjänsterna vid centret och andra åtgärder som behövs för att centret skall kunna inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 162/90, Kulturutsk. bet. 12/90, Stora utsk. bet. 204/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.