Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

21.12.1990/1211

Lag om olycksfall i militärtjänst (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2016/1521, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Rätt till ersättning

Den som har skadats vid ett olycksfall i militärtjänst eller har insjuknat i en militärtjänstsjukdom och anhöriga till honom har rätt till ersättning av statens medel enligt denna lag.

Rätt till ersättning har inte den som är anställd inom försvarsmakten eller hans anhöriga, om rätten till ersättning bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/90) eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/48).

Rätt till ersättning har också den som deltar i försvarsmaktens frivilliga övningar, i skjutningar som försvarsmakten övervakar och i utbildning som försvarsmakten beställer av Försvarsutbildningsföreningen samt i försvarsmaktens handräckningsuppgifter, enligt vad som föreskrivs i 35 § i lagen om frivilligt försvar (556/2007). (11.5.2007/561)

2 §
Olycksfall i militärtjänst

Med olycksfall i militärtjänst avses i denna lag ett olycksfall som har orsakat skada eller sjukdom

1) vid besiktning eller urvalsprov i samband med fullgörande av värnplikt eller vid inträdesprov till en militär undervisningsanstalt eller under resa som har ett omedelbart samband därmed,

2) under resor som har ett omedelbart samband med trädande i tjänst och hemförlovning från tjänst samt fritid och permissioner,

3) i tjänst, på tjänstgöringsplatsen eller på ett därtill hörande område eller under en resa som tjänsten förutsätter samt

4) under fritid, faderskapsledighet eller permission som tillbringas utanför tjänstgöringsplatsen och som enligt värnpliktslagen och förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen räknas som tjänstgöringstid.

En skada, som någon ådrar sig under förhållanden vilka avses i 1 mom. och som har uppkommit under en kortare tid, högst ett dygn, och inte ersätts såsom militärtjänstsjukdom, kan enligt vad som stadgas om olycksfall i arbete anses vara orsakad av ett olycksfall i militärtjänst.

Som olycksfall i militärtjänst ersätts också att en skada eller sjukdom som orsakats av något annat än olycksfall i militärtjänst har förvärrats, om förvärrandet sannolikt beror på ett olycksfall i militärtjänst.

Såsom olycksfall i militärtjänst eller militärtjänstsjukdom betraktas likväl inte ett olycksfall i förvärvsarbete eller en yrkessjukdom i förvärvsarbete, om den som avses i 1 § har rätt att få ersättning för olycksfallet eller sjukdomen enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81). Om en ersättning som betalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare skulle ge den som avses i 1 § en mindre förmån än den ersättning som avses i denna lag, betalas skillnaden enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

3 §
Militärtjänstsjukdom

Med militärtjänstsjukdom avses i denna lag

1) sjukdom som skall anses som en yrkessjukdom enligt yrkessjukdomslagen (1343/88),

2) annan sjukdom, om den sannolikt har orsakats av tjänstgöringen, samt

3) annan sjukdom eller skada, om den sannolikt har förvärrats väsentligt av tjänstgöringen.

4 § (30.12.2010/1322)
Betalare av ersättning

Ärenden som gäller ersättning enligt denna lag sköts av Statskontoret.

5 § (30.12.2010/1322)
Ersättningar

I fråga om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, behandling av ersättningsärenden, förande av ersättningstagarens talan, deltagande i kostnaderna för besvärsnämnden för olycksfallsärendens verksamhet, ändringssökande, regressrätt och skyldighet att lämna upplysningar gäller, om inte något annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen, lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) och lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010). Vad som föreskrivs om en försäkringsanstalt gäller härvid Statskontoret.

6 § (28.6.1996/510)
Ersättning enligt annan lag

När ersättning fastställs med stöd av någon annan lag beaktas förmånerna enligt denna lag på samma sätt som förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Härvid tillämpas dock inte vad 6 § 4 mom. trafikförsäkringslagen stadgar om beaktande av ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring när en personskada ersätts från trafikförsäkringen.

7 §
Årsarbetsförtjänst

Då olycksfalls- och familjepension bestäms skall som årsarbetsförtjänst betraktas minst den årsarbetsförtjänst som avses i 16 § lagen om olycksfallsförsäkring. Minimibeloppet av årsarbetsförtjänsten utgör dock den årsarbetsförtjänst som avses i 16 § 6 mom. i nämnda lag, multiplicerad med två.

8 §
Betalning av ersättning

Ersättning betalas till den skadade eller insjuknade för tiden efter befrielse från tjänstgöring.

Menersättning kan betalas och sjukvård ersättas också för tjänstgöringstiden.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas på skador och sjukdomar som uppkommer eller framträder sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 98/90, Socialutsk. bet. 32/90, Stora utsk. bet. 146/90

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1996/510:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1996.

Lagen tillämpas på skador och sjukdomar som uppkommer eller framträder sedan lagen har trätt i kraft.

RP 74/96, ShUB 10/96, RSv 59/96

11.5.2007/561:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 172/2006, FsUB 3/2006, RSv 299/2006

30.12.2010/1322:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010, ShUB 42/2010, RSv 246/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.