Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

24.8.1990/725

Lag om personalrepresentation i företagens förvaltning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2021/1333, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §
Lagens syfte

För att verksamheten inom ett företag skall kunna utvecklas, samarbetet mellan företaget och dess personal effektiveras samt personalens möjligheter att utöva inflytande ökas har personalen rätt att inom företagets beslutande, verkställande, övervakande eller rådgivande förvaltningsorgan ta del i behandlingen av viktiga frågor som gäller företagets affärsverksamhet och ekonomi samt personalens ställning (personalrepresentation) så som denna lag stadgar.

2 § (7.12.2007/1128)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska aktiebolag, andelslag och andra ekonomiska föreningar, försäkringsbolag, affärsbanker, andelsbanker och sparbanker inom vilka antalet anställda i arbetsavtalsförhållande i Finland normalt uppgår till minst 150. Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner och delningar finns i 9 a– 9 f §.

3 §
Val av system för personalrepresentation

Personalrepresentationen kan ordnas genom avtal så som 4 § stadgar. Kan överenskommelse om representationen inte nås, får personalen kräva att representation införs enligt 5 §.

Avtal om personalrepresentation
4 §
Personalrepresentation som grundar sig på avtal

Personalrepresentationen i ett företags förvaltning kan genomföras i enlighet med vad som avtalas vid ett möte enligt 9 § 1 mom. i lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller i en delegation enligt 9 § 2 mom. i nämnda lag. Avtalet skall ingås mellan arbetsgivaren och minst två sådana personalgrupper som avses i 8 § i nämnda lag och som tillsammans representerar en majoritet av personalen. I fråga om anteckning av förhandlingsresultatet gäller 54 § i nämnda lag. (30.3.2007/339)

Avvikelse från 6, 11, 12 och 15 §§ eller från särskilda stadganden om behörighet och ansvar för medlemmarna i respektive organ får dock inte göras genom avtal som nämns i 1 mom.

Personalrepresentation som grundar sig på lag
5 §
Personalrepresentation som genomförs enligt lag

Kan överenskommelse om personalrepresentationen inte nås enligt 4 § och följer inte något annat av vad som stadgas nedan får personalen, om minst två personalgrupper som tillsammans representerar en majoritet av personalen kräver det, utse sina representanter och personliga suppleanter för dessa enligt företagets val till företagets förvaltningsråd, styrelse eller sådana ledningsgrupper eller motsvarande organ som gemensamt täcker företagets resultatenheter.

Personalrepresentanterna i organen skall utses utöver de medlemmar som företaget har valt. Antalet personalrepresentanter kan utgöra en fjärdedel av antalet övriga medlemmar i organet. Antalet personalrepresentanter skall dock alltid vara minst ett och högst fyra. Personalrepresentanterna har samma mandatperiod som organets övriga medlemmar, om inte något annat avtalas enligt 4 §. Om den maximala mandattiden inte har bestämts eller avtalats, är den tre år.

Om något annat inte avtalas enligt 4 §, skall personalrepresentationen genomföras inom ett år från det villkoren enligt 2 § har uppfyllts och kravet på representation har framförts. När förvaltningsstrukturen inom ett företag som har infört personalrepresentation ändras, skall representationen samtidigt ändras så att den motsvarar den nya strukturen. Om ändringen beror på överlåtelse av en rörelse eller fusionering eller delning av företag, får ändringen av personalrepresentationen genomföras senare, dock senast ett år efter att krav på ändring av representationen har framförts. (24.7.1997/724)

Utan hinder av denna paragraf kan på de villkor som anges i 4 § överenskommelse träffas om ändring av personalrepresentationen så att den grundar sig på avtal.

Personalrepresentanterna (26.2.1993/238)
6 § (26.2.1993/238)
Personalrepresentantens behörighet

Personalrepresentanten skall stå i arbetsförhållande till företaget samt vara myndig och inte vara försatt i konkurs eller ha meddelats näringsförbud.

7 §
Val av personalrepresentanter

Kan en överenskommelse om val av personalrepresentanter inte nås mellan personalgrupperna, skall representanterna väljas med iakttagande i tillämpliga delar av de stadganden om tillvägagångssättet vid val av arbetarskyddsfullmäktig som ingår i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) och i förordningen om tillsynen över arbetarskyddet (954/73).

De personalgrupper som nämns i lagen om samarbete inom företag ställer upp kandidater för val som avses i 1 mom.

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden 131/1973 har upphävts genom L om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006. Förordning om tillsynen över arbetarskyddet 954/1973 har upphört att gälla. Se L om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006.

8 §
Personalrepresentanters förhinder och utträde

Om en personalrepresentant förlorar den behörighet som krävs enligt 6 §, avsäger sig sitt uppdrag eller är förhindrad att sköta det, skall han ersättas av sin personliga suppleant till dess en ny ordinarie medlem har valts eller förhindret upphör.

9 §
Personalrepresentanternas rättigheter, skyldigheter och ansvar

Personalrepresentanterna och de medlemmar som företaget har valt till organet i fråga har samma rättigheter och skyldigheter, om inte något annat följer av vad som stadgas nedan. Vad som på andra ställen stadgas om organet gäller i tillämpliga delar ett organ som har kompletterats med personalrepresentanter.

Personalrepresentanterna och deras suppleanter har i samma utsträckning som organets övriga medlemmar rätt att ta del av det material som gäller ett ärende som skall behandlas. Personalrepresentanterna har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av företagsledningen, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder. Deras rösträtt kan begränsas genom avtal som avses i 4 §.

Om endast en personalrepresentant utses till företagets styrelse, har även suppleanten rätt att delta i möten och att yttra sig vid dem.

Ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner och delningar (7.12.2007/1128)
9 a § (7.12.2007/1128)
Tillämpning av lagstiftningen på bolagets hemort

Denna lag tillämpas på ordnandet av arbetstagarnas medverkan i sådana bolag som bildas genom en gränsöverskridande fusion av bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort i Finland, om inte något annat följer av 9 b–9 f §.

9 b § (7.12.2007/1128)
Tillämpning av bestämmelserna om europabolag

Om minst ett av de bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion har ett sådant system för arbetstagarmedverkan som avses i 3 § 12 punkten i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004), ska ett i 4 § 2 mom. i nämnda lag avsett särskilt förhandlingsorgan förhandla med de deltagande bolagens behöriga organ om ordnandet av arbetstagarnas medverkan. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas då vad som bestäms i 2 § 1 mom., 4–12 och 14 §, 16 § 1 mom. 1 och 7–9 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom., 19 §, 28 § 2 och 3 mom. samt 29 och 30 § i den nämnda lagen. Dessutom tillämpas 18 § 2 mom. 2 punkten i den nämnda lagen så att tillämpligheten av referensbestämmelserna om arbetstagarmedverkan i dess 28–30 § förutsätter procenttalet 33 1/3 i stället för 25. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas även artiklarna 12.2–12.4 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag.

Bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion kan emellertid utan förhandlingar med personalen välja att tillämpa de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28–30 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar direkt från och med dagen för registreringen av det bolag som bildas.

Om minst ett av de fusionerande bolagen omfattas av ett system för arbetstagarmedverkan och ett sådant system ska börja tillämpas i enlighet med 1 och 2 mom. i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen, ska bolaget få en bolagsform som möjliggör arbetstagarnas rätt till medverkan.

9 c § (7.12.2007/1128)
Beslut om att inte inleda förhandlingar eller avbrytande av förhandlingar

Ett sådant särskilt förhandlingsorgan som avses 9 b § 1 mom. får besluta att inte inleda förhandlingar eller att avbryta förhandlingarna. Beslutet förutsätter minst två tredjedels majoritet av rösterna från de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i minst två medlemsstater. Då tillämpas inte 9 b och 9 d–9 f §.

9 d § (7.12.2007/1128)
Begränsning av arbetstagarnas medverkan

Om de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28–30 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar blir tillämpliga efter förhandlingar med arbetstagarna, kan omfattningen av arbetstagarnas medverkan begränsas i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen. Andelen personalrepresentanter i förvaltningsorganet får dock inte vara mindre än en tredjedel, om andelen personalrepresentanter i ett av de fusionerande bolagen utgör minst en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen eller något annat förvaltningsorgan.

9 e § (7.12.2007/1128)
Skydd av arbetstagarnas rätt till medverkan

Om ett finskt bolag som har bildats genom gränsöverskridande fusion fusioneras med ett annat finskt bolag, får arbetstagarnas rätt till medverkan inte inskränkas under de tre år som följer efter det att den gränsöverskridande fusionen har trätt i kraft.

9 f § (7.12.2007/1128)
Gränsöverskridande delningar

Vad som ovan föreskrivs om ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner gäller i tillämpliga delar även gränsöverskridande delningar.

Särskilda stadganden
10 §
Befrielse från arbete samt ersättningar

Företaget skall befria de personalrepresentanter som avses i denna lag från det ordinarie arbetet för den tid som de behöver för personalrepresentation enligt 4 och 5 §§ samt för representanternas gemensamma förberedelser som direkt hänför sig till denna representation, och dessutom ersätta representanterna för bortfall av förvärvsinkomst. Angående annan befrielse från arbete och ersättning för förlorad förvärvsinkomst skall i de enskilda fallen avtalas mellan företaget och personalrepresentanten.

Om en personalrepresentant utanför sin ordinarie arbetstid deltar i möten för organ som avses i denna lag, är företaget skyldigt att betala honom ersättning för de motiverade kostnader som orsakas av mötesdeltagandet samt mötesarvoden.

I fråga om befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. samt förhandlingsorganets kostnader tillämpas 34 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar. (7.12.2007/1128)

11 § (7.12.2007/1128)
Personalrepresentanternas uppsägningsskydd

I fråga om uppsägningsskyddet för personalrepresentanter och suppleanter samt ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om uppsägning av en förtroendemans och ett förtroendeombuds arbetsavtal.

12 §
Tystnadsplikt

Om inte något annat särskilt föreskrivs om tystnadsplikt för ett organs medlemmar eller deras suppleanter, får uppgifter som företaget har förklarat vara företagshemligheter och vilkas spridning vore ägnad att skada företaget eller dess medkontrahenter behandlas endast av de arbetstagare, tjänstemän och personalrepresentanter som ärendet berör. Uppgifterna får inte heller i detta fall röjas för någon annan. (10.8.2018/614)

Även uppgifter som gäller en enskild persons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller på något annat sätt honom personligen skall hållas hemliga, om han inte ger sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut.

I fråga om tystnadsplikten för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. och de experter som biträder dem tillämpas 31 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar. (7.12.2007/1128)

13 § (30.3.2010/220)
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010).

14 § (30.3.2010/220)
Vite

Domstolen kan på ansökan ålägga ett företag att vid vite fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. En ansökan kan gemensamt lämnas in av representanter för minst två personalgrupper som tillsammans företräder majoriteten av personalen.

15 § (21.4.1995/676)
Straffstadganden

Om straff för brott mot 11 § stadgas i 47 kap. 4 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Förpliktelserna enligt 5 § och förpliktelser som har samband med dem skall dock iakttas räknat från den ordinarie bolagsstämma eller det motsvarande möte som hålls efter den 1 juli 1992.

Sådana arrangemang för personalrepresentation som har vidtagits innan lagen har trätt i kraft anses stämma överens med 4 §, om inte minst två personalgrupper som tillsammans företräder majoriteten av personalen kräver att arrangemangen skall ändras.

Regeringens proposition 247/89, Socialutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 44/90

Ikraftträdelsestadganden:

26.2.1993/238:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 238/1993 trädde i kraft enligt F 1357/1993 den 1.1.1994.)

RP 109/92, ApUB 12/92, Bilaga V till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1612/68

21.4.1995/676:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

24.7.1997/724:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 79/1997, ApUB 6/1997, RSv 81/1997

26.1.2001/68:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

30.3.2007/339:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006, AjUB 15/2006, RSv 286/2006

7.12.2007/1128:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.

RP 124/2007, AjUB 4/2007, RSv 65/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, (32005L0056); EGT nr L 310, 25.11.2005, s. 1

22.12.2009/1515:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.3.2010/220:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 177/2009, AjUB 1/2010, RSv 5/2010

10.8.2018/614:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.