Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

15.6.1990/537

Lag om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2002/1306, som gäller från och med den 1.1.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Förmåner

Med anledning av att ett arbets- eller tjänsteförhållande har upphört betalas till arbetstagare samt tjänsteinnehavare i kommuner, kommunalförbund, evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan, församlingar, församlingsförbund och andra kyrkliga samfälligheter avgångsbidrag samt, om arbets- eller tjänsteförhållandet fortsätter, personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning enligt vad som stadgas i denna lag och bestäms i utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar. Här angivna arbetstagare och tjänsteinnehavare kallas nedan förmånstagare.

1 a § (28.12.2000/1278)
Vuxenutbildningsstöd

Om det vuxenutbildningsstöd som utbildnings- och avgångsbidragsfonden verkställer bestäms särskilt i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

2 §
Verkställande organ

Utbildnings- och avgångsbidragsfonden sköter utbetalningen av avgångsbidrag och av stöd som beviljas för utbildning.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar och utnämner medlemmarna i dess högsta beslutande organ, på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivare och arbetstagare. Utbildnings- och avgångsbidragsfondens verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen. (3.11.2000/914)

3 §
Förutsättningar för förmåner

Till en förmånstagare, som har mist sin arbetsplats på grund av att arbetsgivaren av ekonomiska orsaker eller produktionsskäl har varit tvungen att minska sin arbetskraft eller har upphört med sin verksamhet, betalas avgångsbidrag, om en omplacering av förmånstagaren i arbete är uppenbart svår till följd av hans ålder eller av någon annan orsak. Om övriga förutsättningar för avgångsbidrag och om dess storlek bestäms närmare i fondens stadgar. Härvid skall även beaktas den tid arbets- och tjänsteförhållandet har varat eller den tid förmånstagaren har arbetat i branschen.

För yrkesinriktad vuxenutbildning kan beviljas stöd enligt 1 §, om arbetsgivaren inte betalar lön till förmånstagaren under utbildningstiden. Förutsättningarna för stödet och dess storlek bestäms närmare i fondens stadgar.

3 a § (30.12.1992/1650)
Beslut om förmån

Utbildnings- och avgångsbidragsfonden skall ge sökanden ett skriftligt beslut i ett ärende som gäller beviljande, förvägrande eller återkrav av förmån. I fondens beslut kan anges fondens namn och den som meddelat beslutet maskinellt eller med stämpel.

3 b § (30.12.1992/1650)
Ändringssökande

Den som är missnöjd med fondens beslut får söka ändring i det genom skriftliga besvär hos arbetslöshetsnämnden. I beslut som grundar sig på fondens stadgeenliga rätt att, med avvikelse från de i stadgarna nämnda förutsättningarna för beviljande av förmån, bevilja en förmån genom ett enhälligt beslut får ändring dock inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall tillställas fonden senast den trettionde dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. Om inte annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att beslutet postades under den adress som ändringssökanden uppgivit.

I arbetslöshetsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

3 c § (30.12.1992/1650)
Rättelsebeslut

Besvär som tillställts fonden skall behandlas såsom rättelseärenden. Om fonden till alla delar bifaller de anspråk som framställts i besvären, skall den meddela ett rättelsebeslut. I beslutet får ändring sökas så som stadgas i 3 b §.

Om beslutet inte kan rättas på det sätt som nämns i 1 mom., skall fonden utan dröjsmål tillställa arbetslöshetsnämnden de handlingar som gäller besvären jämte sitt utlåtande. Om fonden delvis bifaller de yrkanden som framställts i besvären, kan den dock till denna del genast bevilja den förmån som yrkats. Detta skall dock utan dröjsmål meddelas arbetslöshetsnämnden, om besvärsskriften redan har tillställts den.

3 d § (30.12.1992/1650)
Undanröjande av beslut och ny behandling

Om utbildnings- och avgångsbidragsfondens eller arbetslöshetsnämndens lagakraftvunna beslut har grundat sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan arbetslöshetsnämnden på ansökan av en part eller på framställning av fonden efter att ha hört parten undanröja fondens eller sitt eget beslut och ta upp ärendet till ny behandling eller bestämma att det skall behandlas på nytt.

Om det är fråga om beviljande av en förvägrad förmån eller en ökning av en beviljad förmån, kan fonden med anledning av ny utredning behandla ärendet på nytt även utan hinder av arbetslöshetsnämndens tidigare lagakraftvunna beslut.

3 e § (30.12.1992/1650)
Rättelse av fel

Om utbildnings- eller avgångsbidragsfondens beslut grundar sig på klart felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart oriktig tillämpning av lag (sakfel), kan fonden undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt. Ett sakfel får dock inte rättas utan parternas samtycke. Fonden skall rätta ett uppenbart skrivfel i beslutet, om rättelsen inte leder till ett resultat som är oskäligt för en part. Rättelsen skall införas i liggarexemplaret av beslutet. Ett rättat eller nytt beslut skall meddelas parten som har rätt att söka ändring däri så som stadgas i 3 b och 3 c §§.

I ett beslut genom vilket fonden har avslagit ett yrkande på rättelse av ett fel får ändring inte sökas genom besvär.

Om ändring har sökts i ett beslut som avses i 1 mom. och besvärsskriften har tillställts arbetslöshetsnämnden enligt 3 c § 2 mom., skall arbetslöshetsnämnden underrättas om att rättelseärendet tas upp till behandling samt tillställas det beslut som har fattats.

När fonden behandlar rättelsen av ett sak- eller skrivfel eller när den hos arbetslöshetsnämnden har ansökt om undanröjande av ett beslut, kan den tillfälligt avbryta utbetalningen av förmånen helt eller delvis tills ärendet har avgjorts.

4 §
Finansiering

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) betalar av sina medel till utbildnings- och avgångsbidragsfonden för dennas utgifter årligen ett belopp, som beräknas som ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt procenttal på de arbetslöner som arbetsgivaren har betalt under året. (24.7.1998/560)

Staten betalar det ovan angivna beloppet separat till utbildnings- och avgångsbidragsfonden.

5 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivare som avses i 4 § samt statliga, kommunala och kyrkliga myndigheter, församlingars och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalter samt arbetslöshetskassor och läroanstalter skall på begäran avgiftsfritt lämna utbildnings- och avgångsbidragsfonden de uppgifter som behövs för avgörandet av ansökan om avgångsbidrag och stöd som avses i 1 § och för utbetalning av förmånerna.

En arbetsgivare som vägrar lämna uppgifter som avses i 1 mom. skall straffas med böter, om målsäganden har anmält överträdelsen till åtal.

6 § (21.5.1999/623)

6 § har upphävts genom L 623/1999.

7 § (30.12.1992/1650)
Återkrav

En förmån enligt denna lag som har betalts utan grund skall återkrävas. Återkrav av en förmån som har betalts utan grund kan helt eller delvis lämnas därhän, om det anses skäligt och utbetalningen av den ogrundade förmånen inte skall anses ha berott på svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller hans företrädares sida eller om det belopp som skall återkrävas är litet.

Fondens lagakraftvunna beslut om återkrav får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. En förmån som betalts utan grund får även återkrävas genom att den dras av från de förmåner som skall betalas senare.

7 a § (30.12.1992/1650)
Förändrade förhållanden

Inträffar sådana förändringar i förmånstagarens förhållanden som kan leda till att utbetalningen av en förmån upphör eller att förmånens belopp minskas, skall han omedelbart meddela fonden detta. En förmån som har betalts till för stort belopp på grund av att meddelandet försummats kan återkrävas genom fondens beslut utan undanröjande av det beslut som avses i 3 d §.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990. Personligt stöd för yrkesinriktad vuxenutbildning betalas dock från den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 december 1978 om avgångsbidrag (947/78).

Då det i någon annan lag eller förordning hänvisas till lagen om avgångsbidrag, skall denna lag tillämpas i dess ställe.

Regeringens proposition 46/90, Socialutsk. bet. 14/90, Stora utsk. bet. 47/90

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1650:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

De fullföljdsärenden enligt lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden som är anhängiga i högsta förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft kan överföras till arbetslöshetsnämnden för behandling enligt denna lag.

RP 336/92, ShUB 55/92

21.4.1995/615:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

24.7.1998/560:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998, ShUB 11/1998, RSv 84/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

3.11.2000/914:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 151/2000, ShUB 24/2000, RSv 122/2000

28.12.2000/1278:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 150/2000, ApUB 11/2000, RSv 196/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.