Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

18.5.1990/449

Lag om olycksfallsersättning för statstjänstemän (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2015/459, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En statstjänsteman och hans anhöriga har rätt att av statens medel få ersättning enligt denna lag för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som har drabbat tjänstemannen.

Denna lag tillämpas utom på de tjänstemän som avses i statstjänstemannalagen (755/86) på tjänstemännen vid republikens presidents kansli och de tjänstemän som avses i lagen om riksdagens tjänstemän (1255/87) samt på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman.

Vad denna lag stadgar om statstjänstemän tillämpas också på medlemmarna av statsrådet.

2 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller om förutsättningarna för rätten till ersättning, om ersättningar och betalningen av sådana samt om behandlingen av ersättningsärenden vad som stadgas för ett olycksfall eller en yrkessjukdom som har drabbat den som är i arbete hos staten.

3 § (1.11.2002/875)

3 § har upphävts genom L 1.11.2002/875.

4 § (1.11.2002/875)

4 § har upphävts genom L 1.11.2002/875.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Genom den upphävs lagen den 12 april 1935 angående innehavares av statstjänst och -befattning rätt till skadestånd vid olycksfall (154/35) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 7/90, Socialutsk. bet. 4/90, Stora utsk. bet. 15/90

Ikraftträdelsestadganden:

1.11.2002/875:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas även på olycksfall som har inträffat och yrkessjukdomar som har framträtt innan lagen träder i kraft.

RP 134/2002, ShUB 24/2002, RSv 123/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.