Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.12.1989/1372

Lag om statens pensionsfond (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om statens pensionsfond 22.12.2006/1297.

1 § (29.6.2006/531)

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem, och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond som står utanför statsbudgeten.

Statens pensionsfond står under finansministeriets tillsyn. Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar.

Finansministeriet godkänner fondens årliga budget.

Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn. Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.

2 § (29.6.2006/531)

Statens pensionsfond har en styrelse som svarar för fonden. Styrelsen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. I styrelsen skall finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares mest representativa centralorganisationer. Finansministeriet kan befria styrelsens medlemmar och deras suppleanter från deras uppdrag. Finansministeriet fastställer arvodena för styrelsens medlemmar samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av styrelsen.

Styrelsens uppgift är, med beaktande av föreskrifter som finansministeriet meddelar med stöd av 1 § 2 mom., att

1) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

2) besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet,

3) styra fondens placeringsverksamhet, besluta om fondens placeringsprinciper samt utarbeta och godkänna en placeringsplan enligt 5 § 3 mom.,

4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

5) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och att göra framställning till finansministeriet om fondens årliga budget,

6) sköta fondens likviditet,

7) godkänna och underteckna fondens bokslut jämte verksamhetsberättelse och att lämna dessa till finansministeriet inom föreskriven tid.

Styrelsen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Ordföranden eller en medlem eller suppleant i fondens styrelse betraktas vid skötseln av uppgifter enligt denna lag som en sådan person som avses i 40 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (39/1889).

2 a § (29.6.2006/531)

Statens pensionsfond har en verkställande direktör i tjänsteförhållande. Vid fonden kan också finnas andra anställda i tjänsteförhållande. Verkställande direktören och de övriga anställda utnämns av fondens styrelse.

3 § (12.11.1993/942)

Statens pensionsfonds inkomster består av de pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk och andra samfund samt de pensionsavgifter från arbetstagare som inbetalas till fonden samt avkastningen av fondens medel. Fondens inkomster består dessutom av de överföringsavgifter som avses i lagen om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag (1341/92) samt andra avgifter som enligt separata stadganden utgör inkomst för fonden.

För ansvaret för beaktande av arbetslöshets- och utbildningstid och för täckande av kostnaderna betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden en premie till statens pensionsfond i tillämpliga delar så som bestäms i 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). (24.7.1998/562)

För personer som omfattas av statens pensionssystem kan i enlighet med finansministeriets beslut anordnas pensionsskydd som avviker från det lagstadgade pensionsskyddet. För affärsverkens anställda kan det avvikande pensionsskyddet anordnas på förslag av affärsverket. De avgifter som föranleds av anordnandet av det avvikande pensionsskyddet ingår även i fondens inkomster.

4 mom. har upphävts genom L 12.11.2004/963. (12.11.2004/963)

4 § (12.11.1993/942)

Statens ämbetsverk och inrättningar, statens affärsverk samt samfund och inrättningar, vilkas anställda omfattas av statens pensionssystem, betalar till statens pensionsfond arbetsgivares pensionsavgift, vars grunder statsrådet fastställer. Statskontoret beslutar om pensionsavgiftens storlek och betalning efter att de principer som berör saken har behandlats av fondens styrelse. (29.6.2006/531)

För personer som är anställda vid en kommunal eller privat läroanstalt och som omfattas av statens pensionssystem är arbetsgivares pensionsavgift 7 procent av lönesumman 1998, 10 procent av lönesumman 1999, 13 procent av lönesumman 2000, 16 procent av lönesumman 2001 medan den efter 2001 bestäms enligt 1 mom. (4.9.1998/663)

Personer som är anställda hos staten samt de om vilkas rätt till pension av statens medel i tillämpliga delar gäller vad som föreskrivs om rätt till pension för dem som är anställda hos staten skall till statens pensionsfond betala arbetsgivares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare angivna pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som avses i 4 mom. Också riksdagsledamöter, de som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och medlemmar av statsrådet skall betala arbetstagares pensionsavgift. (3.9.2004/834)

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av den på ett tjänste- eller arbetsförhållande grundade, i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) avsedda lönen samt redovisar pensionsavgiften till statens pensionsfond så som statskontoret bestämmer. (27.10.2000/884)

I fråga om ändringssökande som avser pensionsavgift iakttas i tillämpliga delar vad 23 § lagen om statens pensioner (280/66) stadgar.

5 § (23.12.1999/1231)

Ur fonden överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem. Efter det att fonden vuxit till sitt fulla belopp besluts årligen i statsbudgeten om beloppet av överföringen från fonden till statsbudgeten. (12.11.2004/963)

Fonden har vuxit till sitt fulla belopp i slutet av det finansår under vilket de fonderade medlen uppnått ett belopp som utgör 25 procent av pensionsansvaret för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem. Närmare bestämmelser om användningen av fondens medel efter det att fonderingsmålet uppnåtts utfärdas särskilt. (12.11.2004/963)

Statens pensionsfonds medel kan lånas ut till statens affärsverk.

Den andel av statens pensionsfonds medel som inte överförs till statsbudgeten kan placeras. Då fondens medel placeras skall placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Fondens styrelse skall utarbeta en plan för placeringen av fondens medel (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt beaktas fondens karaktär och kraven på placeringsverksamheten. Av placeringsplanen skall framgå hurudan diversifieringsplan fonden har, hur fondens rättigheter som beror på innehav i andra sammanslutningar skall utövas och de principer som iakttas när förvaltare utses. (29.6.2006/531)

Tillsynen över statens pensionsfonds placeringsverksamhet ankommer på Försäkringsinspektionen. Om tillsynsavgiften bestäms särskilt.

6 § (29.6.2006/531)

6 § har upphävts genom L 29.6.2006/531.

7 § (29.6.2006/531)

I statens pensionsfonds balansräkning eller i noter till den skall nämnas pensionsansvaret för de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den ansvarsandel som inte har täckts.

Finansministeriet tillsätter årligen för revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer som skall vara antingen av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet,

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen föreslagit.

När revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed. Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och finansministeriet omedelbart underrättas om saken. Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorerna vid verkställandet av revisionen.

Fondens bokslut fastställs av finansministeriet, som i det sammanhanget beslutar om de åtgärder som föranleds av fondens bokslut och revisionsberättelse samt de andra utredningar och bedömningar om fondens ekonomi, verksamhet och resultat som ministeriet har inhämtat. Finansministeriet skall senast den 30 april efter finansåret besluta om fastställandet av fondens bokslut.

7 a § (1.4.2005/195)

Statskontoret skall fastställa en pensionsavgift till fonden för tjänstgöring som omfattas av statens pensionsskydd inom tio år från det att fordran uppkom. Avgiftsfordran uppkommer den dag då en obetald pensionsavgift förfallit till betalning. Pensionsavgiften för tjänstgöring som omfattas av statens pensionsskydd samt en på pensionsavgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta till fonden enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) får sökas ut utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Återbetalningen av en pensionsavgift som betalats utan grund preskriberas när tio år har förflutit från betalningsdagen, om inte preskriptionen har avbrutits innan dess. Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003).

7 b § (9.8.2002/658)

7 b § har upphävts genom L 9.8.2002/658.

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den pensionsavgift som anges i 4 § 1 mom. skall ämbetsverken och inrättningarna likväl första gången betala 1991. För 1990 betalas pensionsavgifterna centralt ur statsbudgeten.

Ikraftträdelsestadganden:

12.11.1993/942:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på lön som betalas medan lagen är i kraft.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut av den 13 oktober 1988 om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter (867/88) och statsrådets beslut av den 14 juni 1990 om grunderna för pensionsavgifter för statens ämbetsverk och inrättningar (532/90).

Beträffande kommunernas skyldighet att från en viss tidpunkt och på ett visst sätt betala i 4 § 1 mom. avsedd arbetsgivares pensionsavgift stadgas särskilt genom förordning.

Har någon annanstans särskilt stadgats om arbetsgivares pensionsavgifts storlek eller att den skall betalas till statskontoret, betalas avgiften dock så som stadgas i 4 § 1 mom. till statens pensionsfond.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

27.10.1995/1234:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

På sådana avgifter enligt 7 a § som är fördröjda när denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

11.12.1997/1154:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

24.7.1998/562:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998, ShUB 11/1998, RSv 84/1998

4.9.1998/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 70/1998, StaUB 16/1998, RSv 69/1998

30.10.1998/781:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 108/1998, StaUB 32/1998, RSv 118/1998

23.12.1999/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 129/1999, StaUB 31/1999, ShUU 11/1999, RSv 136/1999

27.10.2000/884:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

Lagens 2 § 1 mom. tillämpas på sådana i lagen avsedda kostnader som har uppkommit den 1 juli 2000 eller senare.

RP 82/2000, FiUB 15/2000, RSv 106/2000

9.8.2002/658:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

3.9.2004/834:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

LM 46/2004, ShUB 9/2004, RSk 8/2004

12.11.2004/963:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2004, FiUB 19/2004, RSv 135/2004

1.4.2005/195:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2005.

Lagens 7 a § 2 mom. tillämpas också på pensionsavgifter som betalats utan grund före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 273/2004, ShUB 1/2005, RSv 3/2005

29.6.2006/531:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Den direktion för statens pensionsfond som finansministeriet tillsatt med stöd av de tidigare bestämmelserna ändras vid denna lags ikraftträdande till den i 2 § avsedda styrelsen, vars mandatperiod löper ut den 28 februari 2009.

Bestämmelserna i 7 § 3–5 mom. i denna lag tillämpas första gången på den revision och det bokslut som hänför sig till den räkenskapsperiod som följer efter lagens ikraftträdandeår.

Det belopp som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond och som överförs ur fonden till statsbudgeten utgör 2006 och 2007 högst 40 procent av den utgift som samma år föranleds av pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem. (1.12.2006/1067)

RP 57/2006, FiUB 7/2006, RSv 82/2006

1.12.2006/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 123/2006, FiUB 20/2006, RSv 151/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.