Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

1.12.1989/1062

Lag om specialiserad sjukvård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/616 fr.o.m. 1.1.2023. Lagens 28 § och 29 § förblir dock i kraft.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (30.12.2010/1328)

Bestämmelser om ordnande av specialiserad sjukvård och av verksamhet i anslutning till den finns i denna lag. Bestämmelser om innehållet i servicen och verksamheten finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

2 § (30.12.2010/1328)

2 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

3 §

Den kommun som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är en persons hemkommun ska sörja för att personen får behövlig specialiserad sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. För ordnande av specialiserad sjukvård i enlighet med denna förpliktelse ska kommunen höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i kommunen enligt lagen om hemkommun jämställs i denna lag också en person som vistas inom kommunens område och har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i utlänningslagen (301/2004) och som har ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- eller anställningsförhållande har upphört. Med invånare i kommunen jämställs vid tillämpningen av denna lag också en person som vistas inom kommunens område och som med stöd av 81 § i utlänningslagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan persons familjemedlemmar enligt 37 § i utlänningslagen. Med invånare i kommunen jämställs dessutom vid tillämpningen av denna lag en person som vistas inom kommunens område och som har tillstånd för säsongsarbete enligt lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) eller tillstånd enligt lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) samt en forskare och en person i anställningsförhållande som har tillstånd enligt lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018) eller ett motsvarande tillstånd som beviljats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. (10.8.2018/725)

Kommunen är på samma sätt skyldig att sörja för att personer som inte har hemort i Finland i brådskande fall får specialiserad sjukvård. (9.10.1992/908)

Med någons hemkommun eller den kommun från vilken någon är avses nedan den kommun som enligt 1 och 2 mom. är skyldig att bereda honom specialiserad sjukvård. Med invånare i en kommun avses nedan den som kommunen enligt 1 och 2 mom. är skyldig att bereda specialiserad sjukvård.

4 § (29.12.2009/1714)

På den verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.

L om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 733/1992 har upphävts genom L om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023. L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

5 § (22.12.2009/1548)

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Regionförvaltningsverket ansvarar för planeringen, styrningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården inom sitt verksamhetsområde.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården den specialiserade sjukvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som regionförvaltningsverket är jävigt att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid styrningen och övervakningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sakkunnigt ämbetsverk för den specialiserade sjukvården är Institutet för hälsa och välfärd, om vilket det föreskrivs i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008).

6 §

Beträffande landskapet Åland gäller denna lag endast de frågor som avses i 11 § 2 mom. 15 punkten självstyrelselagen för Åland (670/51).

Kommunalförbundet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kan likväl med huvudmannen för landskapet Ålands centralsjukhus avtala om att specialiserad sjukvård skall ordnas enligt denna lag.

SjälvstyrelseL för Åland 670/1951 har upphävts genom SjälvstyrelseL för Åland 1144/1991.

2 kap

Sjukvårdsdistrikt och upptagningsområden

7 §

För ordnande av specialiserad sjukvård indelas landet i följande sjukvårdsdistrikt:

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Satakunta sjukvårdsdistrikt

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

Norra Karelens sjukvårdsdistrikt

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Kajanalands sjukvårdsdistrikt

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

Lapplands sjukvårdsdistrikt

(5.3.1999/241)

Sjukvårdsdistriktets område bildas av de kommuner som hör till samkommunen för sjukvårdsdistriktet. (23.12.1998/1127)

Ett sjukvårdsdistrikt kan vara indelat i sjukvårdsområden på det sätt som bestäms i grundavtalet för samkommunen för sjukvårdsdistriktet. (5.3.1999/241)

8 § (23.12.1998/1127)

8 § har upphävts genom L 23.12.1998/1127.

9 §

1 mom. har upphävts genom L 30.12.2010/1328. (30.12.2010/1328)

För ordnande av högspecialiserad sjukvård indelas landet utom i sjukvårdsdistrikt även i specialupptagningsområden.

Till varje specialupptagningsområde hör ett sjukvårdsdistrikt med ett universitet som ger läkarutbildning. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om vilka specialupptagningsområdena är och om vilka sjukvårdsdistrikt som hör till ett visst specialupptagningsområde. (12.4.2002/279)

3 kap (30.12.2010/1328)

10-11 § (30.12.2010/1328)

3 kap. har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

4 kap

Sjukhus och verksamhetsenheter inom sjukvårdsdistrikten

12 § (30.6.2000/652)

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt skall för ordnandet av specialiserad sjukvård ha sjukhus samt enligt behov separata verksamhetsenheter för sjukvård och andra verksamhetsenheter. Samkommunen fattar beslut om inrättande och indragning av sjukhus och andra verksamhetsenheter. En samkommun kan besluta att en verksamhetsenhet omfattar flera än ett sjukhus eller en separat verksamhetsenhet eller delar av sådana, förutsatt att de tillsammans bildar en helhet som bär ansvaret för vården på det sätt som avses i 32 §.

13 § (30.12.2010/1328)

Om det är ändamålsenligt med tanke på ett varaktigt ordnande av specialiserad sjukvård, får två eller flera samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt komma överens om att gemensamt inrätta och svara för ett sjukhus eller en del av ett sjukhus eller en separat verksamhetsenhet. Sjukhuset, sjukhusdelen eller den separata verksamhetsenheten är i den samkommunens besittning inom vars område sjukhuset eller enheten finns.

Nås inte överenskommelse om gemensamt inrättande av sjukhus, del av sjukhus eller separat verksamhetsenhet som ordnandet av specialiserad sjukvård ska anses kräva, får statsrådet besluta om dess inrättande och med opartiskt beaktande av samkommunens intressen meddela behövliga bestämmelser om villkoren för samarbetet. Även en medlemskommun i en samkommun får till statsrådet framställa förslag om samarbete.

14 § (30.12.2010/1328)

14 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

15 §

Utöver de sjukhus och separata verksamhetsenheter som kommunalförbunden svarar för kan det finnas statliga sjukhus för försvarsmakten och fångvårdsväsendet samt för andra särskilda behov.

2 mom. har upphävts genom L 30.12.2010/1328. (30.12.2010/1328)

5 kap

Sjukvårdsdistriktens förvaltning

16 §

Till en samkommuns förbundsfullmäktige väljer medlemskommunernas fullmäktige medlemmar som följer:

Kommunens invånarantal enligt senaste mantalsskrivningAntal medlemmar
högst 2 0001
2 001– 8 0002
8 001– 25 0003
25 001–100 0004
100 001–400 0005
400 001 eller flera6
(30.12.2010/1328)

För varje medlem väljs en personlig suppleant.

17 §

Det sammanlagda röstetalet i förbundsfullmäktige för de medlemmar som valts från en medlemskommun bestäms på basis av invånarantalet enligt den senaste mantalsskrivningen i kommunen så att de medlemmar som valts från kommunen har en röst för varje nytt tusental invånare. Röstetalet kan likväl vara högst en femtedel av det sammanlagda obegränsade röstetalet för samtliga från medlemskommunerna valda medlemmar. Det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som valts från en kommun fördelar sig jämnt mellan de närvarande medlemmarna.

18 §

1 mom. har upphävts genom L 3.8.1992/748. (3.8.1992/748)

2 mom. har upphävts genom L 3.8.1992/748. (3.8.1992/748)

I ett sjukvårdsdistrikt som omfattar kommuner med olika språk och tvåspråkiga kommuner ska det finnas en nämnd med uppgift att utveckla och samordna den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i distriktet och den utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ges på minoritetens språk. Till medlemmar i nämnden ska väljas personer som representerar sjukvårdsdistriktets kommuner med minoritetens språk och befolkningen med minoritetens språk i tvåspråkiga kommuner. På nämndens medlemmar tillämpas inte 81 § 4 mom. och 82 § i kommunallagen (365/1995). (30.12.2010/1328)

4 mom. har upphävts genom L 3.8.1992/748. (3.8.1992/748)

5 mom. har upphävts genom L 3.8.1992/748. (3.8.1992/748)

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 58 och 76 §.

19 § (3.8.1992/748)

19 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

20 § (3.8.1992/748)

20 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

21 §

I ett sjukvårdsdistrikt som omfattar kommuner med olika språk och tvåspråkiga kommuner skall det finnas ett delansvarsområde som lyder under nämnden för den språkliga minoriteten och svarar för utvecklande och koordinering av specialiserade sjukvårdstjänster för den språkliga minoriteten och den utbildning av hälsovårdspersonal som ges på minoritetens språk. Ett delansvarsområde med minoritetens språk omfattar sjukvårdsdistriktets tvåspråkiga kommuner samt de kommuner vilkas språk är minoritetens språk inom distriktet.

Förbundsfullmäktige kan bestämma att sjukhus och andra verksamhetsenheter skall höra till ett delansvarsområde. Medlemmarna i direktionen för ett sådant sjukhus eller en sådan verksamhetsenhet skall härvid väljas i enlighet med 18 § 3 mom.

Andra direktioner inom ett delansvarsområde med minoritetens språk än de som anges i 2 mom. ska ha en sektion för den språkliga minoriteten, som behandlar de ärenden som gäller specialiserad sjukvård och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ordnas på minoritetens språk. I instruktionen kan det bestämmas att till sektionen också ska höra extra medlemmar som utses särskilt för sitt uppdrag av förbundsfullmäktige och suppleanter för dem. Sektionsmedlemmarna ska representera sjukvårdsdistriktets språkliga minoritet. (30.12.2010/1328)

22 § (3.8.1992/748)

22 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

23 § (3.8.1992/748)

23 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

6 kap

Universitetssjukhus

24 § (5.3.1999/241)

I de sjukvårdsdistrikt inom vilka Helsingfors, Åbo, Uleåborgs, Tammerfors och Kuopio universitet är belägna skall finnas ett universitetssjukhus.

25 §

Ett universitet som ger läkarutbildning och finns inom ett sjukvårdsdistrikts område har rätt att utse två medlemmar i kommunalförbundets fullmäktige och två medlemmar i förbundsstyrelsen samt en personlig suppleant för var och en av dem.

Röstetalet för universitetets representanter i förbundsfullmäktige skall motsvara 10 procent av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som kommunerna valt i förbundsfullmäktige. De av universitetet valda medlemmarna i förbundsfullmäktige har inte rösträtt vid valet av förbundsstyrelse.

26 § (3.8.1992/748)

26 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

27 § (3.8.1992/748)

27 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

28 §

Professorerna vid universitetets medicinska utbildningsenhet på universitetssjukhuset kan efter att ha gett välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen sitt samtycke samtidigt inneha en bitjänst som överläkare vid sjukhuset. Andra lärare vid universitetet kan efter att ha gett välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen sitt samtycke samtidigt inneha en läkartjänst eller annan bitjänst vid sjukhuset, i enlighet med vad välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen närmare bestämmer. (8.7.2022/582)

1 mom. har ändrats genom L 582/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Professorerna vid universitetets medicinska utbildningsenhet på universitetssjukhuset kan efter att ha gett samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt sitt samtycke samtidigt inneha en bitjänst eller bibefattning som överläkare vid sjukhuset. Andra lärare vid universitetet kan efter att ha gett samkommunen sitt samtycke samtidigt inneha en läkartjänst eller annan bitjänst eller bibefattning vid sjukhuset, i enlighet med vad samkommunen närmare bestämmer. (30.12.2010/1328)

Står en professor inte till förfogande för skötseln av en överläkares uppgifter eller anser välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen att det finns särskilda skäl, kan välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen för högst fem år i sänder till överläkare i stället för professorn förordna en biträdande professor vid universitetet eller en tjänsteinnehavare vid sjukhuset som har minst docentkompetens. (8.7.2022/582)

2 mom. har ändrats genom L 582/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Står en professor inte till förfogande för skötseln av en överläkares uppgifter eller anser samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt att det finns särskilda skäl, kan samkommunen för högst fem år i sänder till överläkare i stället för professorn förordna en biträdande professor vid universitetet eller en tjänsteinnehavare vid sjukhuset som har minst docentkompetens. (30.12.2010/1328)

Vid universitetssjukhus kan även finnas någon annan överläkare som valts av välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen än en anställd vid universitetet. (8.7.2022/582)

3 mom. har ändrats genom L 582/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Vid universitetssjukhus kan även finnas någon annan överläkare som valts av samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt än en tjänsteinnehavare vid universitetet. (30.12.2010/1328)

Med medicinsk utbildningsenhet avses också en odontologisk utbildningsenhet.

29 §

En särskild överenskommelse ska ingås mellan välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen och universitetet om den verksamhet som professorer och andra lärare vid universitetets medicinska utbildningsenhet utövar såsom läkare eller anställda vid universitetssjukhuset. Likaså ska en särskild överenskommelse ingås om den verksamhet som professorer och andra lärare vid andra högskolor utövar som anställda vid sjukhuset. (8.7.2022/582)

1 mom. har ändrats genom L 582/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

En särskild överenskommelse skall ingås mellan kommunalförbundet och universitetet om den verksamhet som professorer och andra lärare vid universitetets medicinska utbildningsenhet utövar såsom läkare eller funktionärer vid universitetssjukhuset. Likaså skall en särskild överenskommelse ingås om den verksamhet som professorer och andra lärare vid andra högskolor utövar som tjänsteinnehavare vid sjukhuset.

Kan välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen och universitetet inte nå överenskommelse i en fråga som avses i 1 mom., avgörs saken av statsrådet. (8.7.2022/582)

2 mom. har ändrats genom L 582/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kan kommunalförbundet och universitetet inte nå överenskommelse i en fråga som avses i 1 mom., avgörs saken av statsrådet.

Vad 1 mom. stadgar om andra lärare vid universitetet gäller i tillämpliga delar den verksamhet som professorer och andra lärare vid andra högskolor utövar som innehavare av en bitjänst vid sjukhuset.

7 kap

Beredande av sjukvård

30 § (30.12.2010/1328)

Sjukhus och andra verksamhetsenheter i samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska i första hand användas för att bereda invånarna i samkommunens medlemskommuner sjukvård, om inte något annat följer av arrangemangen enligt 13 § och 15 § 1 mom. i denna lag eller avtalen enligt 34, 43 och 44 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Den som är i brådskande behov av sjukvård ska likväl trots 1 mom. alltid beredas sjukvård.

30 a § (30.12.2010/1328)

30 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

31 § (30.12.2010/1328)

31 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

31 a § (30.12.2010/1328)

31 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

32 § (30.6.2000/652)

Sjukvården på sjukhus och i andra verksamhetsenheter eller någon annanstans på dessas ansvar leds och övervakas av en behörig överläkare eller av någon annan i instruktionen bestämd läkare vid samkommunen för sjukvårdsdistriktet.

33 § (30.12.2010/1328)

33 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

33 a § (30.12.2010/1328)

33 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

34 § (30.12.2010/1328)

34 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

35 § (30.12.2010/1328)

35 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

35 a § (30.12.2010/1328)

35 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

36 § (30.12.2010/1328)

36 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

8 kap (30.12.2010/1328)

37-41 § (30.12.2010/1328)

8 kap. har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

9 kap

Ersättningar

42 § (30.12.2010/1328)

42 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

43 § (30.12.2010/1328)

43 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

43 a § (30.12.2010/1328)

43 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

43 b § (21.4.2006/294)

Ersättningen för tjänsterna enligt 15 § fastställs på grundval av avtal. Har överenskommelse om ersättning inte träffats, skall försvarsmakten till sjukvårdsdistriktet betala en ersättning som motsvarar de kostnader som utförandet av tjänsterna medfört. För brådskande sjukvård enligt 30 § 2 mom. skall försvarsmakten dessutom till sjukvårdsdistriktet betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för utförandet av tjänsterna, även om någon särskild överenskommelse om sådan vård inte har träffats.

44 § (30.12.2010/1328)

44 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

44 a § (30.12.2010/1328)

44 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

10 kap

Ordnande av undervisning och forskning

45 § (30.12.2010/1328)

45 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

46 § (30.12.2010/1328)

46 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

47 § (30.12.2010/1328)

47 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

47 a § (30.12.2010/1328)

47 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

47 b § (30.12.2010/1328)

47 b § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

48 § (30.12.2010/1328)

48 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

49 § (30.12.2010/1328)

49 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

50 § (5.12.1996/1003)

50 § har upphävts genom L 5.12.1996/1003.

11 kap (29.12.2005/1256)

Ledning och övervakning

51 § (29.12.2005/1256)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera verksamheten enligt denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen i en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten, när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan. (30.12.2010/1328)

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen ska vid behov ge Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket handräckning för utförandet av en inspektion. (22.12.2009/1548)

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

52 § (22.12.2009/1548)

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av den specialiserade sjukvården eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela föreläggande om hur de ska avhjälpas. När föreläggande meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet, en del av den eller en anordning förbjudas omedelbart. (30.12.2010/1328)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt att iaktta de föreskrifter som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

53 § (22.12.2009/1548)

Om det vid styrningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården konstateras att en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket ge samkommunen eller den tjänsteinnehavare eller befattningshavare som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden. (30.12.2010/1328)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som gjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

53 a § (12.12.2014/1104)

53 a § har upphävts genom L 12.12.2014/1104.

12 kap

54-55 § (30.12.2010/1328)

12 kap. har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

13 kap

Särskilda stadganden

56 § (3.8.1992/748)

56 § har upphävts genom L 3.8.1992/748.

56 a § (30.12.2010/1328)

56 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

57 § (21.5.1999/623)

57 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

58 § (30.12.2010/1328)

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt är skyldig att lämna statliga och kommunala myndigheter sådana upplysningar och utredningar om sin verksamhet enligt denna lag och hälso- och sjukvårdslagen som ska anses behövliga för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter på behörigt sätt.

58 a § (9.10.1992/908)

Från denna lag kan avvikelse göras på grund av internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

59 § (30.12.2010/1328)

59 § har upphävts genom L 30.12.2010/1328.

60 §

Om införandet av denna lag stadgas särskilt.

Regeringens proposition 94/88, Ekonomiutsk. bet. 4/89, Stora utsk. bet. 111/89

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.1991/77:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

27.3.1991/606:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

31.1.1992/73:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 104/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 19/91

3.8.1992/748:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

17.8.1992/785:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 185/91, ShUB 15/92

9.10.1992/908:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 84/92, ShUB 20/92

27.11.1992/1093:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92, ShUB 38/92

23.12.1992/1487:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

De kostnader som avses i 42 § får till den 31 december 1994 uträknas enligt 43 § sådan den lydde när denna lag trädde i kraft. Det ovan i 56 a § avsedda utjämningssystemet behöver 1993 och 1994 inte införas i kommunalförbund där betalningsandelarna bestäms på basis av de genomsnittliga vårdkostnaderna för hela sjukhuset eller dess huvudspecialitet.

RP 287/92, ShUB 40/92

26.11.1993/1049:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/93, ShUB 33/93

3.12.1993/1087:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Den ersättning som enligt 47 § betalas till samkommunen får 1994-1996 årligen minska med högst tre procent jämfört med ersättningen för det föregående året.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 107/93, ShUB 22/93

28.11.1994/1068:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 204/94, ShUB 29/94

31.1.1995/126:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

3.3.1995/302:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På ersättningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

21.4.1995/637:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

26.4.1996/284:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller till och med den 31 december 1996.

RP 13/96, ShUB 5/96, RSv 35/96

22.11.1996/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1998. (11.12.1997/1137)

RP 167/1996, ShUB 25/1996, RSv 143/1996

5.12.1996/1003:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av 10 § 2 och 3 mom. och 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) samt 4 § och 6 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) minskas statsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna inom social- och hälsovården med 35 miljoner mark med anledning av att denna lag träder i kraft.

RP 142/1996, ShUB 20/1996, RSv 130/1996

11.12.1997/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 175/1997, ShUB 25/1997, RSv 198/1997

23.12.1998/1115:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 246/1998, ShUB 33/1998, RSv 222/1998

23.12.1998/1127:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 165/1998, ShUB 20/1998, RSv 155/1998

5.3.1999/241:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

3. Beslut om bildande av en samkommun för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fattas av en mellankommunal ombudsstämma för kommunerna inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Nylands sjukvårdsdistrikt. Om antalet ombud för kommunerna och ombudens röstetal vid ombudsstämma gäller vad som bestäms i 16 och 17 § lagen om specialiserad sjukvård. Med avvikelse från begränsningen av röstetalet enligt nämnda 17 § dras 40 procent av från den del av det sammanlagda röstetalet för kommunernas ombud som överstiger en tjugondel av alla kommuners sammanlagda obegränsade röstetal. Ombudsstämman sammankallas första gången av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Stämman leds av en person som förordnats av länsstyrelsen tills en ordförande och en vice ordförande för stämman har valts. Kommunernas ombudsstämma skall sammankallas så att den sammanträder första gången senast i mars 1999.

4. Ombudsstämman är beslutför när minst två tredjedelar av de kommuner som deltar i ombudsstämman är företrädda och dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner som deltar i ombudsstämman. Ombudsstämman utfärdar nödvändiga föreskrifter om beredningen av grundavtalet och andra ärenden och om verkställigheten av besluten samt beslutar om betalningen av gemensamma kostnader. I fråga om förfarandet vid ombudsstämman och om sökande av ändring i ombudsstämmans beslut iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om fullmäktige i 7 och 11 kap. kommunallagen.

5. Samkommunen för sjukvårdsdistriktet skall bildas och grundavtalet godkännas senast den 30 september 1999.

6. Nylands sjukvårdsdistrikts och Helsingfors universitetscentralsjukhus samkommuns sjukhus och övriga verksamhetsenheter samt övriga egendom övergår med tillgångar och skulder i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommuns ägo och besittning den 1 januari 2000. Apparater och utrustning för den specialiserade sjukvården som ägs av Helsingfors stad och använts inom Helsingfors sjukvårdsdistrikts verksamhet övergår i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ägo och besittning den 1 januari 2000. Anmälan enligt 30 § 3 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) behöver inte göras när egendom överförs till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

7. Om ett anläggningsprojekt eller något annat byggnads-, renoverings- eller anskaffningsprojekt vid Nylands sjukvårdsdistrikt eller Helsingfors universitetscentralsjukhus inte är slutfört när lagen träder i kraft, övergår projektet till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för slutförande.

8. Om ett anläggningsprojekt eller något annat byggnads-, renoverings- eller anskaffningsprojekt vid ett sjukhus ägt av Helsingfors stad och använt av Helsingfors sjukvårdsdistrikt inte är slutfört när lagen träder i kraft, övergår projektet till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för slutförande, om det enligt hyresavtalet hör till hyresgästens uppgifter.

9. Vid ett sjukhus eller en verksamhetsenhet som övergår till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bestäms personalens ställning och pensioner enligt lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund (234/1978). Vad som bestäms i 6 § i den nämnda lagen om den överlåtande kommunens eller det överlåtande kommunalförbundets skyldighet att betala ersättningar till den mottagande kommunen eller det mottagande kommunalförbundet tillämpas dock inte.

10. Journalhandlingar som har upprättats och förvaras vid Nylands sjukvårdsdistrikts sjukhus överförs till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att användas och förvaras på det sätt som bestäms i 4 kap. lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992). Journalhandlingar som har upprättats inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt stannar kvar i Helsingfors stads hälsovårdsverks arkiv. Om vården av en patient inletts inom Helsingfors sjukvårdsdistrikt och omedelbart och utan avbrott fortsätter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, övergår dock handlingarna om patientens vård till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att förvaras och användas på det sätt som bestäms i 4 kap. lagen om patientens ställning och rättigheter.

11. Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

RP 164/1998, ShUB 41/1998, RSv 296/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

3.12.1999/1115:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 81/1999, ShUB 16/1999, RSv 54/1999

30.6.2000/652:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/1999, ShUB 15/2000, RSv 83/2000

21.12.2000/1220:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2000, ShUB 33/2000, RSv 190/2000

23.5.2001/416:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001, ShUB 6/2001, RSv 35/2001

9.11.2001/957:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 123/2001, ShUB 24/2001, RSv 118/2001

13.12.2001/1217:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2001, ShUB 34/2001, RSv 157/2001

12.4.2002/279:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002. Lagens 56 a § träder dock i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2001, ShUB 5/2002, RSv 15/2002

6.6.2003/432:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 92/2002, GrUB 9/2002, RSv 269/2002

13.6.2003/499:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

28.11.2003/993:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2003, ShUB 14/2003, RSv 49/2003

17.9.2004/856:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2004, ShUB 13/2004, RSv 94/2004

21.12.2004/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 177/2004, ShUB 31/2004, KuUU 14/2004, RSv 178/2004

29.12.2005/1256:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2005, ShUB 19/2005, RSv 129/2005

21.4.2006/294:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005, FsUB 1/2006, RSv 19/2006

13.4.2007/419:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006, ShUB 59/2006, RSv 309/2006

16.10.2009/784:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

22.12.2009/1548:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1714:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

30.12.2010/1328:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011. De genom denna lag upphävda 47 och 47 a § tillämpas dock fram till och med den 31 december 2011 på ersättningar för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av den lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

16.12.2011/1344:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 37/2011, FvUB 5/2011, RSv 67/2011, Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

30.12.2013/1223:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 139/2013, FvUB 21/2013, RSv 208/2013

12.12.2014/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014, ShUB 15/2014, RSv 154/2014

14.12.2017/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017, FvUB 19/2017, RSv 125/2017

10.8.2018/725:

Denna lag träder i kraft den 1september 2018.

Fotnoten (725/2018) har tillfogats som rättelse.

RP 21/2018, FvUB 7/2018, RSv 72/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/801/EU (32016L0801); EUVL N:o L 132, 21.5.2016, s. 21

8.7.2022/582:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.