Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.5.1989/495

Värdepappersmarknadslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2012/746, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
1 §

Denna lag gäller sättande av värdepapper i omlopp bland allmänheten, omsättning av värdepapper som har satts i omlopp och clearingverksamhet samt ordnande av handel med värdepapper. (26.10.2007/923)

Lagens 2 kap. 9, 10, 10 e och 11 § tillämpas även på aktiebolag som avses i aktiebolagslagen (624/2006), vars aktier har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt på sådana bolag som motsvarar aktiebolag och som har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget enligt 2 kap. 10 c § 2 mom. är skyldigt att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen, samt på aktieägare i sådana bolag och på personer som enligt 2 kap. 9 § kan jämställas med aktieägare. (9.2.2007/152)

Lagens 2 kap. 5, 5 a–5 d, 6, 6 a, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av aktier, av värdepapper som berättigar till aktier eller av därmed jämförbara värdepapper, om

1) emittentens bolagsrättsliga hemstat är Finland och värdepapperen har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) emittenten har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och emittenten är skyldig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom.

(9.2.2007/152)

Lagens 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av i 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda värdepapper vars nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde understiger 1 000 euro, om

1) emittentens bolagsrättsliga hemstat är Finland och värdepappren har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2) emittenten har bolagsrättslig hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och emittenten är skyldig att överlämna en årlig sammanställning till Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 10 c § 2 mom.

(9.2.2007/152)

Bestämmelserna i 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper, om värdepapperen har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om emittenten i enlighet med 4 § 11 mom. har valt Finland som hemstat. (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas inte på de emittenter av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper vars bolagsrättsliga hemstat är Finland, om emittenten i enlighet med 4 § 11 mom. har valt en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland som hemstat. (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 13, 16 och 17 § och 5 kap. tillämpas också på finländska emittenter vars värdepapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel samt på sådana värdepapper. Dessutom tillämpas 4 kap. 13, 16 och 17 § på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel. Bestämmelserna i 5 kap. 2, 12 och 13 § tillämpas också på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel, när värdepapperen är föremål för transaktioner som utförs i Finland. (21.8.2009/654)

På den som emitterar, erbjuder och ansöker om upptagande av värdepapper till offentlig handel tillämpas 2 kap. 2, 3, 3 a–3 d, 4 och 4 a–4 f § samt på emittenten dessutom 10 c § i situationer där Finland enligt 1 kap. 4 § 8–10 mom. är hemstat men värdepapper erbjuds till allmänheten eller en ansökan om att de ska tas upp till handel som motsvarar offentlig handel görs i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland. (26.10.2007/923)

I lagen om placeringsfonder (48/1999) föreskrivs om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper. (2.4.2004/228)

Bestämmelserna i 2 kap. 6 b § samt i 6 kap. 3 § 2 mom., 4 § 3 mom., 6 §, 9 § 2 mom., 10 och 15–16 § tillämpas på bolag och aktieägare i sådana även när bolaget har sin bolagsrättsliga hemort i Finland och aktier i bolaget är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i någon annan stat än Finland. (8.6.2006/442)

Bestämmelser om tillämpning av denna lags bestämmelser om värdepappersförmedlare på utländska värdepappersföretag finns i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), på utländska kreditinstitut i kreditinstitutslagen (121/2007) och på utländska fondbolag i lagen om placeringsfonder. (29.12.2011/1492)

2 § (28.12.2001/1517)

Denna lag tillämpas på värdepapper som är omsättningsbara och som har satts eller sätts i omlopp bland allmänheten tillsammans med flera andra värdepapper som har utfärdats över likalydande rättigheter. Sådana kan exempelvis vara bevis som utfärdas över

1) en aktie eller någon annan andel i en sammanslutnings eget kapital eller över därtill ansluten rätt till utdelning, ränta eller annan avkastning eller rätt till teckning,

2) en andel i ett masskuldebrevslån eller någon därmed jämförlig gäldenärsförbindelse eller över en till andelen eller förbindelsen ansluten rätt till ränta eller annan avkastning,

3) en kombination av rättigheter som nämns i 1 och 2 punkten,

4) en rätt till köp eller försäljning av nämnda rättigheter,

5) en fondandel eller en därmed jämförbar andel i ett fondföretag, eller över

6) någon annan rätt än de nämnda som baserar sig på ett avtal eller en förbindelse.

Denna lag tillämpas likväl inte på ett värdepapper som ensamt eller tillsammans med andra värdepapper medför

1) rätt att besitta en viss lägenhet, någon annan lokal eller en fastighet eller en del av en fastighet, eller

2) rätt att använda eller få andra i konsumentskyddslagen (38/1978) avsedda konsumtionsnyttigheter än värdepapper som emittenten tillhandahåller, om värdepapperets värde i huvudsak baserar sig på sagda rätt.

Denna lag tillämpas på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt på andra derivatavtal enligt vad som bestäms i 10 kap.

Vad som i denna lag bestäms om värdepapper tillämpas på motsvarande sätt på värdeandelar enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991).

2 a § (21.7.2006/646)

Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, aktier, värdepapper som enligt aktiebolagslagen (624/2006) berättigar till aktier samt aktieägare gäller i tillämpliga delar andelslag och sparbanker, värdepapper som de emitterar och ägare till sådana värdepapper samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, garantiandelar som de emitterar och garantiandelsägare.

2 b § (8.6.2006/442)

Ett aktiebolag kan verkställa ett beslut om förvärv av egna aktier som är föremål för offentlig handel genom ett offentligt köpeanbud enligt 6 kap. eller genom att köpa aktier vid sådan offentlig handel enligt vars regler bolaget får bedriva handel med egna aktier. Bolaget får dock inte förvärva egna aktier vid offentlig handel förrän en vecka har förflutit från det att bolaget i enlighet med 2 kap. 7 § har offentliggjort sitt förvärvsbeslut.

Definitioner
3 § (26.10.2007/923)

Med offentlig handel avses värdepappershandel på en reglerad marknad som drivs av en fondbörs och på vilken man i enlighet med regler som fastställts enligt denna lag sammanför flera köpares och säljares köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande så att detta leder till avslut.

3 a § (26.10.2007/923)

Med multilateral handel avses annan än i 3 § nämnd värdepappershandel på en multilateral handelsplattform där flera köpares och säljares köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med en marknadsplatsoperatörs regler sammanförs så att detta leder till avslut.

3 b § (9.12.2011/1247)

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

4 §

I denna lag avses med

1) fondbörs företag som ordnar offentlig handel (fondbörsverksamhet),

2) investeringstjänster tjänster enligt 5 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) som värdepappersförmedlare tillhandahåller,

3) sidotjänster tjänster enligt 15 § i lagen om värdepappersföretag som värdepappersförmedlare tillhandahåller,

4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag och sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen och som enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller sin koncession tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag samt sådana fondbolag och utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder och som enligt sin koncession bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i den lagen, (29.12.2011/1492)

5) börsförmedlare en värdepappersförmedlare som har fått rätt att handla med värdepapper vid offentlig handel,

6) mäklare en fysisk person vars huvuduppgift som representant för en värdepappersförmedlare består i att tillhandahålla investeringstjänster,

7) mäklarlista en särskild lista som en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel upprätthåller över de värdepapper som är föremål för handel,

(26.10.2007/923)

I denna lag avses med

1) clearingverksamhet bestämmande eller avveckling på parters vägnar av förpliktelser som har uppkommit genom avslut vid offentlig eller multilateral värdepappershandel; med clearingverksamhet avses även bestämmande eller avveckling av förpliktelser vilka har uppkommit genom avslut eller överlåtelser utan samband med offentlig eller multilateral handel och avser värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet eller är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) clearingorganisation ett finländskt aktiebolag som yrkesmässigt och regelbundet bedriver clearingverksamhet för sådana företags räkning, vilka har beviljats rätt att överlämna värdepappersavslut eller andra transaktioner till clearing hos en clearingorganisation (clearingmedlemmar),

3) utländsk clearingorganisation en utländsk organisation som motsvarar en sådan clearingorganisation som avses i 2 punkten och som anlitas av en fondbörs eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel.

(15.1.2010/9)

Med systematisk internhandlare avses i denna lag en värdepappersförmedlare som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt utför kundorder utanför offentlig och multilateral handel samt motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att handla för egen räkning på det sätt som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet, nedan kommissionens förordning. (26.10.2007/923)

Med professionell kund avses i denna lag

1) följande företag som enligt sin koncession bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade företag och med dem jämförbara utländska företag som står under myndighetstillsyn:

a) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag,

b) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen,

c) fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder,

d) fondbörser och de optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer,

e) clearingorganisationer och den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet,

f) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

g) ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), pensionsstiftelser som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992),

h) företag som avses i 1 § 3 mom. 6 och 7 punkten i lagen om värdepappersföretag,

i) råvaruhandlare och råvaruderivathandlare som handlar för egen räkning,

j) andra institutionella investerare,

2) företag som enligt bokslutet för de två senast avslutade fulla räkenskapsperioderna uppfyller minst två av följande krav:

a) balansomslutning minst 20 000 000 euro,

b) omsättning minst 40 000 000 euro,

c) tillgångar minst 2 000 000 euro,

3) finska staten, Statskontoret och affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), landskapet Åland, finländska kommuner och samkommuner samt med dessa jämförbara utländska stater, offentliga organ för skötsel av statsskulden och utländska staters regionala förvaltningsenheter,

4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank och med den jämförbara utländska centralbanker samt Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med dem jämförbara internationella institutioner och organisationer,

5) institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument,

6) andra kunder som en värdepappersförmedlare på kundernas egen begäran kan behandla som professionella, förutsatt att förfarandet enligt 4 a § 5 mom. i detta kapitel följs och värdepappersförmedlaren har gjort bedömningen att dessa kunder har förutsättningar att fatta självständiga investeringsbeslut och förstå vilka risker dessa innebär, om de uppfyller minst två av följande krav:

a) kunden har på marknaden i fråga utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av kundens investeringsportfölj överstiger 500 000 euro,

c) kunden arbetar eller har arbetat minst ett år inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de planerade transaktionerna och tjänsterna.

Med icke-professionell kund avses i denna lag en kund som inte är en professionell kund enligt 4 mom. (26.10.2007/923)

I denna lag avses med kvalificerade investerare

1) professionella kunder enligt 4 mom. 1 a–1 g-punkten, (26.10.2007/923)

2) finska staten, landskapet Åland, finska kommuner och samkommuner samt med dessa jämförbara stater och deras regionala förvaltningsenheter, (26.10.2007/923)

3) Europeiska centralbanken, Finlands Bank, Internationella valutafonden, Europeiska investeringsbanken och andra motsvarande internationella juridiska personer, (26.10.2007/923)

4) juridiska personer som enligt sitt bokslut eller koncernbokslut för den senast avslutade fullständiga räkenskapsperioden uppfyller högst ett av följande krav:

a) i genomsnitt färre än 250 anställda,

b) balansomslutning högst 43 000 000 euro,

c) omsättning högst 50 000 000 euro,

5) en juridisk person som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och som enligt bokslutet eller koncernbokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av kraven i 4 punkten och som på egen begäran har förts in i det register som avses i 4 c §, (26.10.2007/923)

6) en fysisk person som har hemort i Finland och på egen begäran har förts in i det register som avses i 4 c § samt uppfyller minst två av följande krav:

a) personen har under de senaste fyra kvartalen före ansökan utfört i genomsnitt minst tio värdepapperstransaktioner per kvartal,

b) värdet av personens värdepappersinnehav som hör till lagens tillämpningsområde överstiger 500 000 euro,

c) personen arbetar eller har arbetat minst ett år inom finanssektorn i uppgifter som kräver kunskap om värdepappersinvesteringar,

(26.10.2007/923)

7) andra sådana inhemska eller utländska juridiska personer som bedriver motsvarande verksamhet som de investerare som nämns i 1–3 punkten och som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2.1 punkt e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdirektivet).

(23.6.2005/448)

I denna lag avses med

1) aktierelaterade värdepapper aktier och andra andelar i en sammanslutnings eget kapital samt till dem eller till en prestation som baserar sig på dessas värdeutveckling berättigande andra värdepapper som den som emitterar aktier eller andra andelar eller en sammanslutning som hör till samma koncern som denna har emitterat,

2) icke-aktierelaterade värdepapper andra värdepapper än sådana som avses i 1 punkten.

(23.6.2005/448)

Finland är hemstat för emissionen av andra värdepapper än de som avses i 10 mom., om emittentens bolagsrättsliga säte är Finland. (26.10.2007/923)

När emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Finland likaså hemstat för emissionen av andra värdepapper än de som avses i 10 mom., om värdepapperen erbjuds till allmänheten eller om det görs en ansökan om att de inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet först ska tas upp till offentlig handel i Finland. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan kan emittenten senare som hemstat välja någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (26.10.2007/923)

Den som till allmänheten erbjuder eller ansöker om upptagande till offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av

1) icke-aktierelaterade värdepapper vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde är minst 1 000 euro, eller

2) icke-aktierelaterade värdepapper vilka berättigar till andra värdepapper eller till en prestation baserad på andra värdepappers eller nyckeltals värdeutveckling,

kan välja Finland som hemstat för emissionen, om värdepapperen erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till offentlig handel i Finland eller om emittentens bolagsrättsliga hemort är i Finland.

(23.6.2005/448)

En emittent vars värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten har ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde på minst 1 000 euro och en emittent av värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 4 eller 6 punkten kan välja en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hemstat för sin regelbundna informationsskyldighet. I stället för den bolagsrättsliga hemstaten kan emittenten som sin hemstat välja en stat där värdepapperen har tagits upp till offentlig handel eller till motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Valet av hemstat ska gälla för åtminstone tre år i sänder. (26.10.2007/923)

L om försäkringsbolag 1062/1979 har upphvävts genom L om införande av försäkringsbolagslagen 522/2008. Se FörsäkringsbolagsL 521/2008. Om avvecklingssystem se L om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 1084/1999 2 §. L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

Kategorisering av kunder och avtal om kunders ställning (26.10.2007/923)
4 a § (26.10.2007/923)

En värdepappersförmedlare ska underrätta en kund om att denne har kategoriserats som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart.

En värdepappersförmedlare ska underrätta sina kunder om deras rätt att begära en annan kategorisering och lämna upplysningar om hur en sådan ändring skulle påverka kundens ställning. Informationen ska riktas till kunderna personligen, antingen skriftligen eller i någon annan varaktig form så att de kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form eller så att informationen finns tillgänglig på värdepappersförmedlarens webbsidor under en lämplig tid. Informationen kan ges i någon annan varaktig form än skriftligen endast om informationen lämpligen kan ges på detta sätt i samband med en transaktion mellan värdepappersförmedlaren och kunden och om kunden har valt detta informationssätt.

En värdepappersförmedlare kan på begäran av en professionell kund som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1–5 punkten behandla denne som en icke-professionell kund. Behandlingen av en kund som icke-professionell ska föregås av ett skriftligt avtal varav framgår att avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera typer av värdepapper eller transaktioner.

En värdepappersförmedlare ska innan en investeringstjänst tillhandahålls meddela en kund som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 2 punkten att denne på basis av tillgängliga uppgifter behandlas som professionell kund, om inte något annat avtalas med kunden.

En kund som generellt eller i samband med en viss investeringstjänst eller transaktion eller i fråga om en viss typ av transaktioner eller värdepapper vill bli behandlad som en professionell kund enligt 1 kap. 4 § 4 mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepappersförmedlaren om att bli behandlad som professionell kund. Värdepappersförmedlaren ska skriftligen meddela kunden att denne som professionell kund inte omfattas av det skydd som avses i procedurbestämmelserna i 4 kap. och inte heller av det investerarskydd enligt ersättningsfonden som avses i lagen om värdepappersföretag. Kunden ska skriftligen meddela värdepappersförmedlaren att den är medveten om att det skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfonden ger upphör att gälla.

En värdepappersförmedlare ska följa interna instruktioner om kategorisering av kunder och om förfarandet i detta avseende.

Transaktioner med godtagbara motparter (26.10.2007/923)
4 b § (26.10.2007/923)

En värdepappersförmedlare som såsom investeringstjänster vidarebefordrar eller utför order eller handlar för egen räkning får inleda transaktioner med godtagbara motparter utan att kraven i 4 kap. 1 § 2 och 3 mom. och 2–6 § tillämpas på transaktionerna.

Med godtagbar motpart avses i denna lag

1) en professionell kund enligt 4 § 4 mom. 1, 3 och 4 punkten,

2) ett företag enligt 4 § 4 mom. 2 punkten som har samtyckt till att bli behandlat som en godtagbar motpart,

3) ett företag som enligt 4 § 4 mom. 6 punkten ska betraktas som en professionell kund och har bett att bli behandlat som en godtagbar motpart i samband med tjänster och transaktioner där företaget kan betraktas som en professionell kund.

En kund som är en sådan godtagbar motpart som avses i 2 mom. 1 punkten har rätt att be om tillämpning av de bestämmelser som nämns i 1 mom. på sina transaktioner, antingen generellt eller i fråga om enskilda transaktioner. En kund ska behandlas som professionell kund om värdepappersförmedlaren går med på kundens begäran. Om en kund emellertid ber att bli behandlad som icke-professionell kund, ska kundens begäran behandlas i enlighet med 1 kap. 4 a § 3 mom.

Register över kvalificerade investerare (26.10.2007/923)
4 c § (26.10.2007/923)

Finansinspektionen ska föra ett register över kvalificerade investerare som avses i 4 § 6 mom. 5 och 6 punkten. I registret ska anges tidpunkterna då kvalificerade investerare registrerats, fysiska personers namn och personbeteckning, juridiska personers namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter. Personbeteckningar får inte ingå i register som Finansinspektionen för i ett elektroniskt datanät.

En registeruppgift är i kraft tre år från det att den infördes. En investerare har rätt att på ansökan få en registeruppgift om sig ändrad eller utplånad innan dess giltighetstid har gått ut. Registrerade uppgifter ska avföras ur registret när deras giltighetstid går ut, om inte investeraren före det har gjort en ny registreringsansökan. Giltighetstiden för en ändrad registeruppgift räknas från registreringen av de ursprungliga uppgifterna. Finansinspektionen ska förvara registrerade uppgifter minst fem år räknat från ansökan om att de ska utplånas eller från utgången av uppgifternas giltighetstid.

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan registeruppgifter lämnas ut i elektronisk form och via allmänt datanät. Vid behandlingen av registeruppgifterna iakttas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

Sammanslutning med bestämmande inflytande (29.1.1999/105)
5 § (29.1.1999/105)

En aktieägare, en delägare eller en medlem har bestämmande inflytande i en sammanslutning när denne

1) innehar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i sammanslutningen och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller

2) har rätt att utse eller avsätta flertalet av medlemmarna i sammanslutningens styrelse eller ett därmed jämförbart organ eller i ett organ som har denna rätt, och rätten att utse eller avsätta medlemmarna grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten.

När den röstandel som avses i 1 mom. räknas ut, beaktas inte en röstningsbegränsning som följer av lag eller sammanslutningens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal. När sammanslutningens sammanlagda röstetal beräknas beaktas inte de röster som hänför sig till aktier eller andelar som innehas av sammanslutningen eller av en sammanslutning där sammanslutningen har bestämmande inflytande.

Om en aktieägare, delägare eller medlem tillsammans med sammanslutningar där aktieägaren, delägaren eller medlemmen har bestämmande inflytande eller om dessa sammanslutningar gemensamt har bestämmande inflytande enligt 1 mom. i någon sammanslutning, anses det bestämmande inflytandet sträcka sig också till den sistnämnda sammanslutningen.

Vad som i denna paragraf bestäms om bestämmande inflytande i sammanslutningar gäller i tillämpliga delar också bestämmande inflytande i stiftelser.

2 kap

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

Marknadsföring av värdepapper
1 § (29.8.2008/564)

Värdepapper får inte marknadsföras eller förvärvas i näringsverksamhet genom lämnande av osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller på annat sätt är otillbörliga. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

I 1 mom. avsedda uppgifter vilkas vilseledande eller osanna karaktär framgår efter att de framförts och vilka kan ha en väsentlig betydelse för investerare, ska ofördröjligen rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

1 a § (21.7.2006/646)

När ett privat aktiebolags värdepapper erbjuds allmänheten skall det uppges att de inte kan tas upp till offentlig handel.

Informationsskyldighet vid erbjudande av värdepapper eller vid ansökan om upptagande av värdepapper till offentlig eller multilateral handel (26.10.2007/923)
2 § (26.10.2007/923)

Den som erbjuder värdepapper, ansöker om att värdepapper ska tas upp till offentlig eller multilateral handel eller som på uppdrag sköter erbjudandet eller ansökandet är skyldig att opartiskt tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som väsentligt påverkar värdepapperens värde.

Skyldighet att offentliggöra prospekt (23.6.2005/448)
3 § (23.6.2005/448)

Den som till allmänheten erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper skall tas upp till offentlig handel är skyldig att offentliggöra ett prospekt innan erbjudandet träder i kraft eller värdepapperen tas upp till offentlig handel och hålla prospektet tillgängligt för allmänheten under den tid erbjudandet är i kraft, i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel. För upprättandet och offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver erbjudaren och emittenten den som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller ansöker om upptagande till offentlig handel.

Skyldigheten att offentliggöra prospekt gäller inte i det fall att icke-aktierelaterade värdepapper har emitterats av finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun eller av någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dess centralbank eller regionala förvaltningsenhet eller av ett sådant internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av Europeiska centralbanken. Skyldigheten gäller inte heller i det fall att någon erbjuder eller gör en ansökan om upptagande till offentlig handel av värdepapper för vilka finska staten, en finsk kommun eller samkommun eller någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dess regionala förvaltningsenhet har ställt proprieborgen. Erbjudaren och emittenten har emellertid också i sådana situationer rätt att offentliggöra ett prospekt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

På prospekt tillämpas utöver denna lag kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (kommissionens prospektförordning).

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om tidpunkten och sättet för offentliggörande av prospekt samt om sådana fall där det enligt prospektdirektivet inte föreligger någon skyldighet att offentliggöra prospekt och där en medlemsstat i enlighet med direktivet får tillåta undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst, eller när direktivet med hänsyn till dess tillämpningsområde annars inte är tillämpligt på ett värdepapper.

3 a § (23.6.2005/448)

I ett prospekt skall investerarna ges tillräckliga uppgifter så att de kan bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten samt om en eventuell garant. Prospektet skall innehålla väsentliga och tillräckliga uppgifter om emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt om de med värdepapperen förenade rättigheterna och om andra omständigheter som är av väsentlig betydelse för värdepapperens värde. Informationen skall presenteras i en sammanhängande och begriplig form.

Prospektet skall offentliggöras antingen som ett sammanhängande dokument eller som tre separata dokument. De tre delarna skall benämnas grundprospekt, värdepappersnot och sammanfattning. I ett tredelat prospekt skall grundprospektet innehålla information om emittenten, medan värdepappersnoten skall innehålla information om de värdepapper som erbjuds allmänheten eller som skall tas upp till offentlig handel. I sammanfattningen skall i korthet och på allmänspråk informeras om sådana väsentliga fakta och risker som är förenade med emittenten och en eventuell garant samt med värdepapperen i fråga. Genom förordning av finansministeriet kan föreskrivas närmare om prospektets uppbyggnad.

När värdepapper ansöks bli upptagna till offentlig handel eller när de ingår i ett värdepapperserbjudande vars sammanlagda motvärde för en 12 månaders period är minst 2,5 miljoner euro, skall prospektet innehålla den information som förutsätts i denna lag och i med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser och i kommissionens prospektförordning.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om sådana undantag i fråga om prospektets innehåll som är baserade på prospektdirektivet. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs också om innehållet i prospekt som skall offentliggöras om erbjudanden om värdepapper som för en 12 månaders period har ett sammanlagt motvärde som understiger 2,5 miljoner euro, om undantag som gäller innehållet samt om informationssättet. På sådana prospekt får inte genom förordning ställas högre krav än i prospektdirektivet. I stället för ovan avsett prospekt får ett prospekt som svarar mot kraven i prospektdirektivet offentliggöras.

3 b § (23.6.2005/448)

Om ett prospekt är behäftat med fel eller brister som uppdagas innan erbjudandets giltighetstid löper ut eller innan värdepapperet har tagits upp till offentlig handel och som kan vara av väsentlig betydelse för investerarna, skall allmänheten utan dröjsmål informeras om saken genom att en komplettering av prospektet offentliggörs på samma sätt som prospektet.

Investerare som har förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggörs, skall ges rätt att återkalla sitt beslut inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, likväl högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts.

3 c § (23.6.2005/448)

Om värdepapper erbjuds på så sätt villkorligt att något slutgiltigt beslut om tecknings- eller inköpspriset eller antalet ännu inte har fattats, kan prospektet offentliggöras utan dessa uppgifter. Erbjudaren skall emellertid komplettera prospektet med ovan avsedda uppgifter genom att utan obefogat dröjsmål efter beslutet om erbjudandet offentliggöra dem på samma sätt som prospektet. Om varken grunderna för fastställande av värdepapperens antal och pris eller maximipriset offentliggörs i prospektet, har investerarna rätt att återkalla ett redan fattat beslut om teckning och köp av sådana värdepapper inom två bankdagar efter det att uppgifterna om värdepapperens slutliga antal och pris har offentliggjorts.

3 d § (23.6.2005/448)

Prospektet skall avfattas på finska eller svenska om värdepapperen erbjuds till allmänheten eller om en ansökan görs om att de skall tas upp till offentlig handel uteslutande i Finland. Finansinspektionen kan emellertid på ansökan samtycka till att prospektet avfattas på något annat språk.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs med stöd av artikel 19 i prospektdirektivet om prospektets språk då värdepapper erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till offentlig handel också eller endast utanför Finland.

Godkännande av prospekt (23.6.2005/448)
4 § (9.12.2011/1247)

Ett prospekt får offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt det.

Finansinspektionen är behörig att ta upp en ansökan om godkännande till behandling om

1) Finland är hemstat för den emission av värdepapper som avses i ansökan, eller om

2) någon annan behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har bett Finansinspektionen behandla frågan om godkännande av prospektet, underrättat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om begäran och Finansinspektionen har samtyckt till detta.

Finansinspektionen ska besluta om godkännande av ett prospekt inom 10 bankdagar efter det att prospektet har överlämnats till den för godkännande. Om prospektet gäller en emittent vars värdepapper inte tidigare har erbjudits till allmänheten eller tagits upp till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Finansinspektionen fatta ett sådant beslut som avses ovan inom 20 bankdagar efter det att prospektet har överlämnats till den för godkännande.

Om Finansinspektionen av grundad anledning anser att de handlingar som har lämnats in till den är bristfälliga eller måste kompletteras, räknas tidsfristen för godkännandet från den dag då de kompletterande uppgifterna tillställts Finansinspektionen. Finansinspektionen ska uppmana sökanden att komplettera sin ansökan inom 10 bankdagar efter det att ansökan lämnats in. Om ett prospekt efter godkännandet ska kompletteras i enlighet med 3 b § 1 mom., ska Finansinspektionen besluta om godkännande av kompletteringen inom sju bankdagar efter det att kompletteringen har lämnats in för godkännande.

Ett prospekt ska godkännas om det uppfyller de villkor som anges i 3 a §.

Finansinspektionen kan i stället för att godkänna ett prospekt besluta att behandlingen av det ska överföras till den behöriga myndigheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant beslut kan fattas om sökanden ber att behandlingen ska överföras eller om erbjudandet eller upptagandet till handel till följd av förhållandena kring emissionen har en betydande koppling till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Finansinspektionen på förhand underrättar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om överföringen och den mottagande statens behöriga myndighet samtycker till överföringen. Finansinspektionen ska underrätta sökanden om sitt beslut inom tre bankdagar efter det att inspektionen fattat beslutet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om godkännande av ett prospekt och kompletterande information samtidigt som Finansinspektionen underrättar emittenten, den som erbjuder värdepapperen eller den som ansökt om att de ska upptas till handel på en reglerad marknad om beslutet.

Ett prospekt som Finansinspektionen godkänt ska lämnas till Finansinspektionen senast då det offentliggörs.

Finansinspektionen ska på sin webbplats publicera prospekt och kompletterande information som den godkänt under de senaste 12 månaderna eller en förteckning över dem och se till att prospekten och den kompletterande informationen hålls tillgängliga för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten under motsvarande tid.

4 a § (23.6.2005/448)

Utöver vad som föreskrivs i 4 § kan den som emitterar värdepapper ansöka om godkännande endast av ett sådant grundprospekt som avses i 3 a § 2 mom. På godkännande av grundprospekt tillämpas 4 §. Godkännande av ett grundprospekt berättigar inte till erbjudande av värdepapper eller upptagande av värdepapper till offentlig handel.

4 b § (23.6.2005/448)

Utöver vad som föreskrivs i 4 och 4 a § skall Finansinspektionen godkänna ett prospekt, om emittenten har bolagsrättslig hemort i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och prospektet är upprättat enligt lagstiftningen i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att prospektet uppfyller de av de internationella organisationerna för tillsyn över värdepappersmarknaden framtagna krav som motsvarar denna lag, prospektdirektivet och bestämmelser som har utfärdats med stöd av dessa. Sökanden skall lägga fram en utredning om överensstämmelse med kraven och om att prospektet har godkänts av en myndighet på emittentens hemort eller av någon annan myndighet.

4 c § (23.6.2005/448)

Marknadsföringsmaterialet i samband med ett erbjudande eller upptagande till offentlig handel skall tillställas Finansinspektionen inom två bankdagar efter det att prospektet har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. I marknadsföringsmaterialet skall hänvisas till prospektet och nämnas var prospektet finns tillgängligt.

4 d § (23.6.2005/448)

Ett prospekt är i kraft lika länge som erbjudandet av de värdepapper som avses i prospektet eller till dess att de värdepapper som avses i prospektet har tagits upp till offentlig handel, likväl högst 12 månader efter det att prospektet offentliggjorts.

Ett tidigare godkänt och offentliggjort prospekt kan då högst 12 månader har förflutit efter att det offentliggjorts användas i samband med ett erbjudande av värdepapperen eller en ansökan om upptagande av värdepapperen till offentlig handel, under förutsättning att prospektet kompletteras enligt 3 b § 1 mom.

Ett godkänt grundprospekt är i kraft 12 månader efter det att det offentliggjordes.

Ett prospekt som avser masskuldebrev med säkerheter i fastigheter enligt lagen om hypoteksbanker (1240/1999) eller motsvarande utländska värdepapper är i kraft så länge som ifrågavarande värdepapper emitteras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen.

L om hypoteksbanker 1240/1999 har upphävts genom L om hypoteksbanksverksamhet 688/2010. L om hypoteksbanksverksamhet 16.7.2010/688 har upphävts genom L om hypoteksbanker och säkerställda obligationer 151/2022, som gäller fr.o.m. 8.7.2022.

Godkännande av prospekt i flera länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (23.6.2005/448)
4 e § (9.12.2011/1247)

Trots vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. är prospekt som har godkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kompletterande information i kraft i Finland och ska göras tillgängligt för allmänheten här, om Finland inte är hemstat för emissionen av värdepapperen och värdepapperen erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till offentlig handel i Finland och den behöriga myndigheten i den andra staten har tillställt Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten kopior av prospektet och den kompletterande informationen samt ett intyg över att de är upprättade i enlighet med prospektdirektivet. Om den andra statens myndighet har gett tillstånd att inte offentliggöra viss information som krävs enligt prospektdirektivet, ska avvikelsen och motiveringen för denna framgå av myndighetens intyg.

Prospekt som avses i 1 mom. ska vara avfattat på ett språk som allmänt används på den internationella finansmarknaden eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänt. Finansinspektionen kan kräva att till meddelandet fogas en till finska eller svenska eller till båda dessa språk översatt sammanfattning av prospektet.

Finansinspektionen ska på sin webbplats publicera en förteckning över godkända prospekt och kompletterande information som en annan stats myndighet i enlighet med 1 mom. har anmält till inspektionen under de senaste 12 månaderna samt länkar till de prospekt och kompletteringar som publicerats på webbplatsen för den behöriga myndigheten i den stat som saken gäller, för emittenten eller för den reglerade marknaden.

4 f § (23.6.2005/448)

Om avsikten är att värdepapper skall erbjudas till allmänheten eller att en ansökan skall göras om att de tas upp till handel som motsvarar offentlig handel i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Finansinspektionen på sökandens begäran tillställa den behöriga myndigheten i den andra staten ett intyg över att det godkända prospektet och kompletterande information har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt en kopia av prospektet och den kompletterande informationen. Finansinspektionen skall tillställa den behöriga myndigheten intyget inom tre bankdagar efter det att begäran om intyg har framställts eller, om begäran har framställts samtidigt som prospektet eller den kompletterande informationen har överlämnats för godkännande, inom en bankdag efter det att prospektet eller den kompletterande informationen har godkänts.

Till ett meddelande som avses i 1 mom. skall vid behov fogas en på sökandens ansvar gjord översättning av sammanfattningen till det officiella språk som den behöriga myndigheten i den mottagande staten kräver.

Om Finansinspektionen har gett tillstånd till att viss information inte offentliggörs, skall avvikelsen samt motiveringen till avvikelsen framgå av det intyg som avses i 1 mom.

Finansinspektionen ska för kännedom sända sökanden samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ett sådant intyg som avses i 1 mom., samtidigt som Finansinspektionen sänder det till den myndighet som avses i 1 mom. (9.12.2011/1247)

Delårsrapport (29.1.1999/105)
5 § (9.2.2007/152)

Den som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel skall upprätta en delårsrapport för varje räkenskapsperiod som är längre än sex månader.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltningsenheter, Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skyldigheten gäller inte heller en emittent av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är föremål för offentlig handel som på emissionsdagen per enhet har ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde på minst 50 000 euro eller ett motsvarande belopp i en annan valuta.

En delårsrapport skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex och nio första månader, när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller därmed jämförbara värdepapper, och för de sex första månaderna när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten.

Emittenten kan emellertid besluta att inte offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsperiodens tre och nio första månader, om detta är motiverat med beaktande av bolagets storlek, verksamhetsområde eller någon annan motsvarande faktor. Emittenten skall härvid under räkenskapsperiodens första och andra sexmånadersperiod offentliggöra i 5 c § avsedda ledningens delårsredogörelse.

Mellanrubriken har upphävts genom L 9.2.2007/152. (9.2.2007/152)
5 a § (9.2.2007/152)

Delårsrapporten skall ge en riktig och tillräcklig bild av emittentens ekonomiska ställning och resultat. Delårsrapporten skall utarbetas med beaktande av samma bokförings- och värderingsprinciper som vid bokslutet. Delårsrapporten skall innehålla en redogörelsedel och en tabelldel.

Tabelldelen skall utarbetas i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i bokföringslagen (1336/1997) och som gäller för delårsrapporter. Emittenten kan dock för räkenskapsperiodens tre och nio första månader utarbeta en kortfattad tabelldel.

Redogörelsedelen skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens ekonomiska ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden. Redogörelsedelen skall omfatta en beskrivning av betydande händelser och affärstransaktioner under rapportperioden samt deras inverkan på emittentens ekonomiska ställning och resultat.

Redogörelsedelen skall innehålla en beskrivning av betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till affärsverksamheten under den närmaste framtiden samt en bedömning i den mån det är möjligt av emittentens sannolika utveckling under den pågående räkenskapsperioden och innehålla en utredning över de faktorer som bedömningen grundar sig på.

Uppgifterna i delårsrapporten skall vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut, ges delårsrapporten som koncernens information.

Om emittentens revisor har granskat delårsrapporten, skall revisorn i sitt utlåtande uppge hur omfattande granskningen varit. Revisorsutlåtandet skall fogas till delårsrapporten. Om revisorn inte har granskat delårsrapporten, skall emittenten meddela detta i delårsrapporten.

5 b § (9.2.2007/152)

Delårsrapporten skall offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock senast två månader efter utgången av rapportperioden. Tidpunkten för offentliggörandet skall offentliggöras omedelbart efter det att den har fastställts.

Ledningens delårsredogörelse (9.2.2007/152)
5 c § (9.2.2007/152)

Om emittenten inte offentliggör delårsrapporter för räkenskapsperiodens tre och nio första månader, skall emittenten innan räkenskapsperioden inleds offentliggöra denna uppgift och motiveringen till att delårsrapporterna inte offentliggörs.

Ledningens delårsredogörelse skall innehålla en allmän beskrivning av emittentens ekonomiska ställning och resultat samt deras utveckling under rapportperioden fram till tidpunkten för offentliggörandet. Redogörelsen skall omfatta en beskrivning av betydande händelser och affärstransaktioner under rapportperioden samt deras inverkan på emittentens ekonomiska ställning.

Emittenten skall offentliggöra ledningens delårsredogörelse tidigast tio veckor efter det att sexmånadersperioden i fråga inletts och senast sex veckor innan den avslutas. Tidpunkten för offentliggörandet av ledningens delårsredogörelse skall offentliggöras omedelbart efter det att den har fastställts.

Om emittenten skall upprätta ett koncernbokslut, ges ledningens delårsredogörelse som koncernens information.

Den redogörelse som avses i denna paragraf skall benämnas ledningens delårsredogörelse.

Delårsrapport för en förlängd räkenskapsperiod (9.2.2007/152)
5 d § (9.2.2007/152)

Om räkenskapsperioden för en emittent som avses i 5 § har förlängts, skall emittenten dessutom för de 12 första månaderna av räkenskapsperioden upprätta en delårsrapport, som motsvarar den delårsrapport som avses i 5 a § för de första sex månaderna. Om räkenskapsperioden har förlängts till över 15 månader, skall för räkenskapsperiodens 15 första månader upprättas en delårsrapport som motsvarar delårsrapporten som avses i 5 a § för de tre första månaderna.

Bokslut och verksamhetsberättelse (9.2.2007/152)
6 § (9.2.2007/152)

En emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel skall offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde där bokslutet skall framläggas för fastställelse, likväl senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten gäller inte finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun, andra stater, deras centralbanker eller regionala förvaltningsenheter, Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska ge en rättvisande bild av emittentens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. Emittenten ska dessutom lämna en bolagsstyrningsrapport i verksamhetsberättelsen eller i en särskild berättelse. (12.6.2008/392)

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen ska det offentliggöras en revisionsberättelse. Om en delårsrapport över räkenskapsperiodens första sex månader eller den förlängda räkenskapsperiodens första tolv månader enligt revisorerna inte har utarbetats i enlighet med bestämmelserna om den, ska detta anges i revisionsberättelsen. Emittenten ska dock offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorn ger ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen (459/2007) eller med anledning av revisionen gör ett påpekande enligt 15 § 4 mom. i samma lag, eller konstaterar att ingen bolagsstyrningsrapport har lämnats eller att rapporten inte stämmer överens med bokslutet. (12.6.2008/392)

Om en emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel och som uteslutande eller huvudsakligen bedriver fastighetsplaceringsverksamhet eller vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet äger förvaltningsfastigheter, i sin balansräkning värderat fastigheterna till verkligt värde och inhämtat yttrande om fastigheternas värde av en sådan av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare som avses i lagen om fastighetsfonder (1173/1997), ska emittenten i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna offentliggöra fastigheternas verkliga värde, värderarens yttrande och vilka värderare som anlitats. De emittenter som värderar förvaltningsfastigheterna till ett annat värde än det verkliga värdet eller beslutar att inte anlita en fastighetsvärderare ska motivera sitt förfarande i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna. (21.8.2009/654)

Bokslutskommuniké (29.1.1999/105)
6 a § (9.2.2007/152)

En emittent vars värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller därmed jämförbara värdepapper har tagits upp till offentlig handel, skall omedelbart efter det att bokslutet blivit klart offentliggöra en bokslutskommuniké.

Vad som i 5 a § bestäms om delårsrapporter gäller på motsvarande sätt bokslutskommunikéer. I bokslutskommunikéns redogörelsedel skall dessutom finnas en beskrivning av styrelsens förslag till åtgärder i fråga om vinsten eller förlusten och en redogörelse för de utdelningsbara medlen.

Informationsskyldighet på bolagsstämma (8.6.2006/442)
6 b § (8.6.2006/442)

Om ett bolags aktier eller värdepapper som berättigar till aktier har upptagits till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall styrelsen i den verksamhetsberättelse som skall läggas fram vid ordinarie bolagsstämma lämna uppgifter om sådana omständigheter som är ägnade att väsentligt påverka offentliga köpeanbud som avser bolagets värdepapper. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Översändande och tillhandahållande av uppgifter (9.2.2007/152)
6 c § (9.2.2007/152)

Emittenten skall översända delårsrapporten, ledningens delårsredogörelse, bokslutet och verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikén samt uppgift över det val som avses i 1 kap. 4 § 10 mom. till Finansinspektionen, den som ordnar den offentliga handeln och de viktigaste informationsmedierna.

Emittenten skall hålla de i 1 mom. avsedda uppgifterna tillgängliga för allmänheten på webbsidor i minst fem års tid.

Bolagsstämma och masskuldebrevsinnehavarnas möte (9.2.2007/152)
6 d § (9.2.2007/152)

De fullmaktsblanketter som används vid en bolagsstämma för en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel skall hållas tillgängliga för aktieägarna, om sådana blanketter har utarbetats av bolaget eller för bolagets räkning.

Om en bestämmelse om masskuldebrevsinnehavarnas möte tas in i villkoren för ett masskuldebrevslån som är föremål för offentlig handel, skall villkoren innehålla närmare bestämmelser om mötets tidpunkt, plats och dagordning samt möteskallelsen. Emittenten skall hålla de fullmaktsblanketter som används vid mötet tillgängliga för masskuldebrevsinnehavarna.

I möteskallelsen skall anges hur de fullmaktsblanketter som avses i 1 och 2 mom. hålls tillgängliga.

6 e § (24.7.2009/586)
Information om stämmokallelse

En emittent vars bolagsrättsliga hemstat är Finland och vars aktier är föremål för offentlig handel i Finland eller för motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska offentliggöra och sända stämmokallelsen till den som ordnar den offentliga handeln och till de viktigaste medierna.

Omständigheter som påverkar ett värdepappers värde
7 § (13.5.2005/297)

Emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra och underrätta den som ordnar offentlig handel om alla sådana beslut samt omständigheter rörande emittenten och dess verksamhet, som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Emittenterna skall hålla den information de offentliggjort tillgänglig för allmänheten.

En emittent kan av godtagbara orsaker skjuta upp offentliggörandet av information och överlämnandet av informationen till den som ordnar offentlig handel, om den uteblivna informationen inte äventyrar investerarnas ställning och emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. Emittenten skall utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen och den som ordnar offentlig handel om beslutet att uppskjuta offentliggörandet av informationen och orsakerna till detta.

Om en emittent eller någon som handlar för emittentens räkning eller på emittentens vägnar för någon annan röjer icke-offentliggjord information som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, skall informationen omedelbart offentliggöras och överlämnas till den som ordnar offentlig handel. Om informationen röjs oavsiktligt, skall informationen utan obefogat dröjsmål offentliggöras och delges den som ordnar offentlig handel. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte om den som mottagit informationen är skyldig att hemlighålla den.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om emittenten är en stat, dess centralbank, en kommun, en samkommun eller Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt organ vilket såsom medlemmar har minst två stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utom i det fall dessa annorstädes inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet offentliggör information som avses i 1 mom.

Den som ordnar offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra sådana i 1 och 3 mom. nämnda beslut och omständigheter som har kommit till dennes kännedom och som emittenten inte har offentliggjort.

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (direktivet om marknadsmissbruk).

7 a § (12.6.2008/392)

7 a § har upphävts genom L 392/2008.

7 b § (13.5.2005/297)

Vad som föreskrivs i 7 § tillämpas också på en emittent som har ansökt om att dess värdepapper skall tas upp till offentlig handel. Emittenten skall utan dröjsmål offentliggöra information om att den har lämnat in en ansökan om att dess värdepapper skall tas upp till offentlig handel. Den som ordnar offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra att en ansökan inkommit, om emittenten inte har offentliggjort den.

8 § (9.8.1993/740)

Om ett sådant bolag blir ett dotterbolag, vars aktier eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier är föremål för offentlig handel, är koncernens moderbolag skyldigt att utan dröjsmål offentliggöra att ett koncernförhållande har uppkommit och informera om hur koncernförhållandet kommer att påverka dotterbolagets och dess aktieägares ställning. Samtidigt skall den som ordnar offentlig handel informeras.

Flaggningsskyldighet (8.6.2006/442)
9 § (9.2.2007/152)

En aktieägare skall underrätta bolaget och Finansinspektionen om storleken av sin andel (ägarandel) när denna uppnår, överskrider eller underskrider en tjugondedel, en tiondedel, tre tjugondedelar, en femtedel, en fjärdedel, tre tiondedelar, hälften eller två tredjedelar (gräns) av röstetalet eller det totala antalet aktier i ett sådant finskt bolag vars aktier har upptagits till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (flaggningsanmälan). Med en aktieägare jämställs också andra, vars enligt detta moment och 2 mom. uträknade ägarandel uppnår, överskrider eller underskrider de föreskrivna gränserna. Flaggningsanmälan skall göras också i det fall att en aktieägare eller en person som kan jämställas med en aktieägare är part i ett avtal eller något annat arrangemang som när det genomförs leder till att de föreskrivna gränserna uppnås, överskrids eller underskrids. En aktieägare behöver inte göra en flaggningsanmälan, om anmälan görs av en sammanslutning eller stiftelse under vars bestämmande inflytande aktieägaren står.

Vid beräkning av ägarandelen skall till aktieägarens ägarandel hänföras ägarandelen för sammanslutningar och stiftelser i vilka aktieägaren har bestämmande inflytande, ägarandelen för pensionsstiftelser och pensionskassor i sammanslutningar som tillhör aktieägaren och i vilka denne har bestämmande inflytande samt andra ägarandelar som aktieägaren enligt avtal eller i övrigt förfogar över ensam eller tillsammans med tredje man.

Flaggningsanmälan skall göras utan obefogat dröjsmål efter det att aktieägaren har fått eller borde ha fått kännedom om en rättshandling på grund av vilken hans ägarandel uppnår, överskrider eller underskrider de föreskrivna gränserna. Om anmälningsskyldighet uppkommer med anledning av att aktieägaren är part i ett avtal vars fullgörande leder till att de föreskrivna gränserna uppnås, överskrids eller underskrids, skall anmälan dock göras senast samma dag som avtalet ingås.

10 § (9.2.2007/152)

När en emittent av aktier som är föremål för offentlig handel eller av därmed jämförbara värdepapper får kännedom om att någons ägarandel av emittenten har uppnått, överskridit eller underskridit gränserna enligt flaggningsskyldigheten, skall emittenten utan obefogat dröjsmål offentliggöra denna information samt sända den till den som ordnar den offentliga handeln eller motsvarande handel och till de viktigaste informationsmedierna.

En emittent av aktier eller därmed jämförbara värdepapper skall i enlighet med 1 mom. offentliggöra aktiestockens röstetal och det sammanlagda antalet aktier vid utgången av varje kalendermånad under vilken antalet i fråga har förändrats, om inte antalet redan har offentliggjorts under kalendermånaden.

10 a § (14.2.1997/146)

Ett aktiebolag skall informera den som ordnar offentlig handel om avslut som aktiebolaget har gjort med sina egna aktier.

Informationen skall ges utan dröjsmål och senast innan följande handelsdag börjar. Av informationen skall framgå aktieantalen och priserna, specificerade enligt aktieslag.

Den som ordnar offentlig handel skall med iakttagande av finansinspektionens föreskrifter offentliggöra information som har givits med stöd av denna paragraf.

10 b § (21.8.2009/654)

Den informationsskyldighet som avses i 5, 5 a–5 d, 6, 6 a–6 d, 7, 7 b, 8–10 och 10 a § och den skyldighet som avses i 10 c § att offentliggöra en årlig sammanställning gäller inte placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig handel. Bestämmelser om placeringsfonders och öppna fondföretags informationsskyldighet finns i lagen om placeringsfonder.

Årlig sammanställning av offentliggjord information (23.6.2005/448)
10 c § (9.2.2007/152)

En emittent vars värdepapper är upptagna till offentlig handel skall publicera ett dokument över information som den offentliggjort under den föregående räkenskapsperioden (årlig sammanställning). Den årliga sammanställningen skall åtminstone hänvisa till den information som emittenten har offentliggjort enligt denna lag, bestämmelser som har utfärdats eller regler som har fastställts med stöd av lagen eller med stöd av motsvarande utländska bestämmelser eller regler. Om det endast hänvisas till informationen, skall det anges var informationen finns tillgänglig utan svårigheter.

Den årliga sammanställningen skall offentliggöras samt överlämnas till Finansinspektionen och till den som ordnar den offentliga handeln inom den tid som föreskrivs i kommissionens prospektförordning. Vid offentliggörandet av den årliga sammanställningen skall bestämmelserna i prospektförordningen iakttas.

En emittent är inte skyldig att offentliggöra en årlig sammanställning, om endast icke-aktierelaterade värdepapper till ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde av minst 50 000 euro har tagits upp till offentlig handel.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på en emittent, om enligt 1 kap. 4 § 7–9 mom. hemstaten för emissionen av emittentens värdepapper som är föremål för offentlig handel är någon annan stat än Finland.

Tillhandahållande av offentliggjorda uppgifter (9.2.2007/152)
10 d § (9.2.2007/152)

Den som ordnar offentlig handel skall i minst fem års tid för allmänheten hålla tillgängliga de offentliggjorda uppgifter som med stöd av detta kapitel lämnats till den.

Närmare bestämmelser (9.2.2007/152)
10 e § (9.2.2007/152)

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och de bestämmelser som utfärdas av Europeiska gemenskapens kommission med stöd av direktivet. Genom förordning av finansministeriet utfärdas dessutom närmare bestämmelser för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, och som gäller den bolagsstyrningsrapport som värdepappersemittenten ska lämna och offentliggörandet av den samt sådana bestämmelser som baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och som gäller lämnande av information om det organ som sköter de uppgifter som värdepappersemittentens revisionskommitté har. (12.6.2008/392)

Om det inte äventyrar investerarnas ställning och det faller inom medlemsstatens befogenheter enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser, kan genom förordning av finansministeriet närmare bestämmelser utfärdas om

1) innehållet i och offentliggörandet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser samt bokslutskommunikéer och undantag i fråga om dem,

2) den i 9 § avsedda anmälningsskyldighetens uppkomst, beräknande av ägarandelen, de uppgifter som skall ges i anmälan och undantag i fråga om dem,

3) de uppgifter som skall ges i samband med ett sådant offentliggörande som avses i 10 § och undantag i fråga om dem samt om det förfarande som skall iakttas vid offentliggörandet,

4) tillgängligheten till de uppgifter som avses i 10 d §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter när det gäller uppgifter som avses i den förordning som utfärdats med stöd av första meningen i 1 mom. samt 2 mom. 1 punkten. Finansinspektionen ska innan den meddelar sådana föreskrifter som avses i första meningen be om ett utlåtande om föreskrifterna av den i 8 kap. 2 § i bokföringslagen avsedda bokföringsnämnden. (12.6.2008/392)

Beviljande av undantag (9.8.1993/740)
11 § (9.2.2007/152)

Finansinspektionen kan i enlighet med 2 och 3 mom. på ansökan bevilja undantag från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel, med undantag av 7 §, och i 6 kap., förutsatt att detta inte äventyrar investerarnas ställning. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om beviljande av undantag i fall där en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser får tillåta undantag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom föreskrivas om motsvarande undantag från informationsskyldigheten i fall där Europeiska gemenskapens bestämmelser på grund av deras tillämpningsområde inte tillämpas på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också föreskrivas om undantag från informationsskyldigheten i fall där värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst.

Finansinspektionen kan bevilja undantag från den skyldighet att offentliggöra uppgifter som avses i 10 §, om offentliggörandet skulle strida mot allmän fördel eller åsamka emittenten väsentligt men. Ansökan om undantag skall göras omedelbart efter det att skyldigheten har uppkommit. Undantag från den skyldighet som föreskrivs i 10 § kan beviljas endast bolag som avses i 9 § 1 mom.

Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och offentliggörandet av prospekt och i 6 kap. avsedda anbudshandlingar samt i fråga om offentliggörandet av delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och årliga sammanställningar. En förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte strider mot Europeiska gemenskapens bestämmelser om bokslut, koncernbokslut och prospekt. Finansinspektionen skall bevilja en emittent vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undantag att offentliggöra delårsrapporter, ledningens delårsredogörelser, bokslut och verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer samt flaggningsanmälningar i enlighet med bestämmelserna i emittentens hemstat, om lagstiftningen i emittentens hemstat bedöms motsvara Finlands lagstiftning. I fråga om bedömningen av överensstämmelsen föreskrivs närmare genom förordning av finansministeriet.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta den som ordnar offentlig handel om en ansökan om undantag och om det beslut som fattats med anledning av ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar ett sådant undantag enligt 3 mom. som beviljas en emittent vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta. (9.12.2011/1247)

Finansinspektionens meddelanden och åtgärder med anledning av förseelser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (9.12.2011/1247)
12 § (9.12.2011/1247)

Om Finansinspektionen i egenskap av den mottagande statens behöriga myndighet konstaterar att en emittent eller ett finansinstitut som erbjuder värdepapper till allmänheten bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter om erbjudande av värdepapper som utfärdats med stöd av den eller att en emittent bryter mot skyldigheter som har samband med att de värdepapper som emitterats är föremål för handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i emissionens hemstat samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken.

Om Finansinspektionen i egenskap av den mottagande statens behöriga myndighet konstaterar att den som emitterar aktier eller andra finansiella instrument eller dessas ägare eller innehavare eller den som i enlighet med detta kapitel är skyldig att göra anmälan om ägarandel och röstandel bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i hemstaten i fråga samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken.

Om det visar sig att de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemstaten för emissionen är otillräckliga och om ett förfarande i strid med de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 eller 2 mom. fortsätter ska Finansinspektionen, efter att ha underrättat den behöriga myndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om saken, vidta behövliga åtgärder för att skydda investerarna. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om åtgärderna.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om överträdelse av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska tillämpas också på motsvarande överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning om värdepappersmarknaden.

3 kap (26.10.2007/923)

Offentlig handel

1 § (26.10.2007/923)
Koncession för fondbörsverksamhet

Fondbörsverksamhet får inte bedrivas utan koncession.

2 § (26.10.2007/923)
Firma

Andra företag än de som har fått tillstånd att bedriva fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.

3 § (26.10.2007/923)
Beviljande av koncession

Finansministeriet beviljar på ansökan ett finländskt aktiebolag med huvudkontor i Finland koncession för fondbörsverksamhet. Koncession kan sökas också för ett nybildat bolags räkning. Finansministeriet utfärdar genom förordning bestämmelser om de upplysningar som ska fogas till koncessionsansökan.

Koncession ska beviljas om det utifrån de upplysningar som lämnats in kan säkerställas att sökanden uppfyller de krav för bedrivande av fondbörsverksamhet som anges i denna lag och i bestämmelser som har meddelats med stöd av den.

Ett villkor för beviljande av koncession är dessutom att fondbörsens grundare samt de aktieägare som innehar minst en tiondel av fondbörsens aktier eller av den rösträtt som aktierna medför enligt inkommen utredning är tillförlitliga. Innehavet i fondbörsen får inte äventyra fondbörsens affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

En person anses inte vara tillförlitlig om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att grunda eller äga en fondbörs eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att grunda eller äga en fondbörs.

En koncessionsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut om koncessionen ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom den angivna tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall avse ett negativt beslut. Sådana besvär kan anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsinstansen om att beslut meddelats, om detta har skett efter det att besvär anförts. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finansinspektionen ge ett yttrande om ansökan.

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena koncessionen med sådana begränsningar och villkor i fråga om fondbörsverksamheten som är nödvändiga för tillsynen.

En fondbörs kan, om inte annat följer av koncessionsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att koncession har beviljats eller, om koncession har beviljats för ett nygrundat företag, efter det att fondbörsen har registrerats.

4 § (26.10.2007/923)
Koncession för europabolag

Koncession ska beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet ska dessutom begära ett yttrande om koncessionsansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den berörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän koncession har beviljats. Vad som förskrivs ovan i denna paragraf gäller också när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

5 § (26.10.2007/923)
Registeranmälan om koncessioner

Finansministeriet ska göra registeranmälan om en koncession till handelsregistret. En koncession som har beviljats för en nybildad fondbörs och för ett europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

6 § (26.10.2007/923)
Meddelande om aktieförvärv

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § eller med någon som kan jämställas med en aktieägare, i en fondbörs direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst en tiondel av fondbörsens aktiekapital eller medför minst en tiondel av röstetalet för aktierna, ska Finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka en andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en femtedel, en tredjedel eller hälften av fondbörsens aktiekapital eller röstetal, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här eller i 1 mom.

Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. tillämpas.

En fondbörs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av fondbörsens aktiekapital och röstetal, om fondbörsen känner till vilka de är. Fondbörsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna ska lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter enligt vad Finansinspektionen bestämmer.

Det som i denna paragraf föreskrivs om fondbörser samt om anmälningar om förvärv av andelar gäller också företag som har sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

7 § (26.10.2007/923)
Finansinspektionens rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 6 § motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till den utredning om ägarnas tillförlitlighet som erhållits eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra fondbörsens verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. Bestämmelser om ägarnas tillförlitlighet finns i 3 § i detta kapitel.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel förvärvas trots att Finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan Finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i fondbörsen eller i ett företag som har ett sådant bestämmande inflytande i fondbörsen som avses i 1 kap. 5 §.

8 § (26.10.2007/923)
En fondbörs bindningar

En betydande bindning mellan en fondbörs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över fondbörsen. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning.

När det efter det att koncession beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i koncessionsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf detsamma som i 37 § 2–4 mom. i kreditinstitutslagen.

9 § (26.10.2007/923)
Flyttning av säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en fondbörs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska den till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter det att fondbörsen har anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av sätet.

10 § (28.12.2007/1424)
Fusion och delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en fondbörs deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag bildas.

11 § (26.10.2007/923)
Återkallande av koncession

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla en fondbörs koncession, om

1) fondbörsen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller mot föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller börsreglerna,

2) fondbörsen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för koncessionen inte längre uppfylls,

4) fondbörsens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom tolv månader efter det att koncessionen beviljades, eller

5) det i koncessionsansökan har lämnats väsentligen vilseledande uppgifter om omständigheter som är relevanta för regleringen eller tillsynen.

Finansministeriet ska innan det fattar ett beslut enligt 1 mom. be Finansinspektionen om ett yttrande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan finansministeriet fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten ska det sätta ut en tid inom vilken fondbörsen ska avhjälpa de bristfälligheter som uppdagats i verksamheten.

Finansministeriet kan på ansökan av fondbörsen återkalla koncessionen, om fondbörsen har beslutat att upphöra med fondbörsverksamheten. Finansministeriet ska innan det fattar beslut om saken be Finansinspektionen om ett yttrande.

Om finansministeriet med stöd av 1 mom. återkallar en fondbörs koncession, kan ministeriet samtidigt meddela föreskrifter om hur verksamheten ska avslutas.

Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om återkallandet av koncessionen. (9.12.2011/1247)

12 § (26.10.2007/923)
Avbrytande av en fondbörs verksamhet

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en fondbörs ska avbrytas för viss tid, om det i fondbörsens verksamhet har konstaterats oskicklighet eller oaktsamhet eller om en störning har inträffat i omsättningen av de värdepapper som är föremål för offentlig handel i fondbörsen och det är uppenbart att en fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

13 § (26.10.2007/923)
En fondbörs verksamhet

En fondbörs får utöver offentlig handel ordna multilateral handel och tillhandahålla databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden och bedriva annan verksamhet som har nära samband med dessa.

En fondbörs får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett sådant instituts underinstitut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet.

En fondbörs får dessutom i enlighet med lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva optionsföretagsverksamhet.

En fondbörs får inte bedriva annan verksamhet än den som nämns i 1–3 mom.

14 § (26.10.2007/923)
Börsregler

En fondbörs ska upprätta och för den offentliga handeln ge allmänheten tillgång till regler med närmare föreskrifter åtminstone om

1) hur den offentliga handeln på fondbörsen bedrivs,

2) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till offentlig handel samt hur och på vilka grunder handeln med värdepapper kan avbrytas eller avslutas,

3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller för värdepappersemittenter och deras förvaltning,

4) hur och på vilka grunder rättigheter att vara verksam som börsförmedlare eller någon annan börsaktor på fondbörsen beviljas och återkallas,

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller börsförmedlare och andra börsaktörer,

6) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget enligt börsreglerna får bedriva handel med sina egna aktier på fondbörsen,

7) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter, börsförmedlare och andra börsaktörer och hur de påförs.

Finansministeriet fastställer på ansökan börsreglerna och ändringar i dem. Reglerna ska fastställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt inkommen utredning kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk offentlig handel.

Ansökan ska avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från emottagandet av ansökan. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna.

Finansministeriet kan för att trygga den offentliga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett sådant förordnande ska det be Finansinspektionen om ett yttrande.

15 § (26.10.2007/923)
Finansiella verksamhetsförutsättningar

En fondbörs ska ha sådana finansiella verksamhetsförutsättningar som är tillräckliga med beaktande av fondbörsverksamhetens omfattning och art.

En fondbörs ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. När koncessionen beviljas ska hela aktiekapitalet vara tecknat.

16 § (26.10.2007/923)
En fondbörs ledning

En fondbörs styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda fondbörsen med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondbörsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbörsens verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för denne i fondbörsen eller för att i övrigt höra till fondbörsens högsta ledning, eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften i fråga.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/891. (19.12.2008/891)

En fondbörs ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om de personer som avses i 1 mom.

Vad denna paragraf föreskriver om fondbörser ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §. (19.12.2008/891)

17 § (26.10.2007/923)
Organisering av en fondbörs verksamhet

En fondbörs verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Fondbörsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen, interna kontrollen och verksamhetens kontinuitet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om organisering av verksamheten på ett tillförlitligt sätt. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som i enlighet med 35 § i lagen om värdepappersföretag och 4 kap. 12 § i denna lag meddelas för värdepappersföretag.

18 § (26.10.2007/923)
Privata transaktioner

En fondbörs ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbörsen relevant person genomför privata transaktioner, om detta kan leda till en intressekonflikt eller om personen i fråga har insiderinformation eller konfidentiell information om emittenter, börsförmedlare eller andra börsaktörer eller om deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa informationens konfidentialitet.

I fråga om transaktioner som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som i 34 § 2 och 3 mom. i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om relevanta personer i värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om transaktioner som avses i 1 mom. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som i enlighet med 35 § i lagen om värdepappersföretag meddelas för värdepappersföretag.

19 § (26.10.2007/923)
Skyldighet att sända in kopior av vissa handlingar

En fondbörs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in en kopia av

1) bokslutshandlingar,

2) revisionsberättelser,

3) protokollet från bolagsstämman.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

20 § (26.10.2007/923)
Handelns offentlighet

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande samt transaktioner som gäller andra värdepapper än aktier och som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, i den omfattning som med beaktande av värdepappershandelns art och volym är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk offentlig handel.

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud samt inbjudningar till erbjudande som gäller aktier som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, så som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs är emellertid inte skyldig att på det sätt som föreskrivs i 2 mom. offentliggöra information om köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudanden, om marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek uppfyller de villkor för avvikelse från skyldigheten att offentliggöra uppgifter som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra så aktuell information som möjligt om transaktioner med aktier som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, så som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs kan besluta att information om aktietransaktioner som är stora i jämförelse med den sedvanliga handeln med aktien i fråga får offentliggöras senare än vad som krävs i 4 mom. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

Innan en fondbörs fattar ett beslut i enlighet med 5 mom. ska den inhämta finansministeriets tillstånd för arrangemangen för senareläggning av offentliggörandet. Fondbörsen ska också informera allmänheten om dessa arrangemang.

21 § (15.1.2010/9)
Clearing och avveckling av transaktioner

En fondbörs ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid offentlig handel.

Om en fondbörs för clearingen och avvecklingen av värdepapperstransaktioner anlitar en utländsk clearingorganisation, ska fondbörsen, clearingorganisationen och den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En fondbörs ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

22 § (26.10.2007/923)
En fondbörs tillsynsuppgifter

En fondbörs ska se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa iakttagandet av denna lag, i enlighet med den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna.

En fondbörs ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag eller mot de bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen eller mot börsreglerna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

23 § (26.10.2007/923)
Avbrytande av handel

En fondbörs ska avbryta den offentliga handeln med värdepapper, om det är nödvändigt på grund av ett förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om offentlig handel, mot börsreglerna eller mot god sed.

En fondbörs ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande av handeln med värdepapper. Dessutom ska fondbörsen informera Finansinspektionen om avbrytandet och denna är skyldig att informera de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 7 kap. 1 a § 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förordna att en fondbörs ska avbryta handeln med värdepapper.

24 § (26.10.2007/923)
Utläggande av fondbörsverksamhet på entreprenad

Med utläggande på entreprenad avses i denna paragraf sådana åtgärder i samband med en fondbörs verksamhet som innebär att någon annan tillhandahåller fondbörsen funktioner eller tjänster som den annars själv skulle svara för.

En fondbörs kan lägga ut någon annan för dess verksamhet viktig funktion än sådan som avser ordnandet av offentlig handel, om utläggandet på entreprenad inte medför olägenhet för fondbörsens riskhantering, interna kontroll eller för skötseln av någon annan funktion som är viktig för fondbörsens affärsverksamhet eller någon annan verksamhet.

En funktion är viktig för fondbörsens verksamhet, om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra fondbörsens finansiella ställning eller börsverksamhetens kontinuitet eller iakttagandet av de lagar som gäller fondbörsens verksamhet samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller villkoren i fondbörsens koncession.

Om utläggandet av någon för fondbörsens verksamhet viktig funktion på entreprenad ska ingås ett skriftligt avtal, av vilket framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid.

En fondbörs som efter att koncession beviljats har för avsikt att lägga ut någon för dess verksamhet viktig annan funktion på entreprenad ska på förhand underrätta Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbörsen och uppdragstagaren. Finansinspektionen utfärdar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En fondbörs ska handla omsorgsfullt när det lägger ut någon för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad.

En fondbörs ska se till att den av uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbörsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen och att den har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för utläggande av fondbörsverksamhet på entreprenad. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som med stöd av 30 § i lagen om värdepappersföretag meddelas för värdepappersföretag.

25 § (26.10.2007/923)
Börsförmedlare och andra börsaktörer

En fondbörs ska bevilja en finländsk värdepappersförmedlare eller en värdepappersförmedlare som har motsvarande auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet börsförmedlarrättigheter, om värdepappersförmedlaren uppfyller de krav som ställs i lag och börsreglerna.

En annan person med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan auktoriseras att verka som annan börsaktor på fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som börsreglerna ställer och det med hänsyn till erhållen utredning om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i den offentliga handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar att uppfylla de förpliktelser som härrör från värdepappershandeln.

På de villkor som finansministeriet bestämmer får en fondbörs auktorisera också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller andra personer att verka som börsförmedlare eller annan börsaktor på fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och börsreglerna.

En fondbörs ska för viss tid eller helt återkalla rättigheter som har beviljats en börsförmedlare eller någon annan börsaktör, om Finansinspektionen av vägande skäl yrkar det efter att ha hört fondbörsen. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta fondbörsen och börsaktören i fråga om sitt yrkande och om grunderna för yrkandet.

Fondbörsen ska underrätta Finansinspektionen om beviljande och återkallande av rättigheter att verka som börsförmedlare och börsaktor på fondbörsen.

26 § (15.1.2010/9)
Börsförmedlares och andra börsaktörers rätt att välja clearingorganisation

Börsförmedlare och andra börsaktörer på fondbörsen har rätt att anlita också andra clearingorganisationer än sådana finländska eller utländska clearingorganisationer som fondbörsen anlitar för fullgörande av skyldigheter som följer av värdepapperstransaktioner inom den offentliga handeln, om fondbörsen med de nämnda clearingorganisationerna ordnar sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Börsförmedlare och andra börsaktörer som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta fondbörsen i fråga, Finlands Bank och Finansinspektionen om saken. I anmälan ska redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar den offentliga handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Finansinspektionen kan förbjuda börsförmedlare och andra börsaktörer att anlita andra clearingorganisationer enligt 1 mom., om anlitandet av organisationen sannolikt skulle äventyra den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

27 § (26.10.2007/923)
Upptagande av värdepapper till offentlig handel

En fondbörs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till offentlig handel, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för efterfrågan utbud och efterfrågan och om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig. I kommissionens förordning föreskrivs om övriga förutsättningar för att en fondbörs ska kunna ta upp värdepapper till offentlig handel.

En fondbörs får ta upp värdepapper till offentlig handel också utan emittentens samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan har tagits upp till offentlig handel som bedrivs på en annan fondbörs eller till motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om värdepapper tas upp till offentlig handel utan emittentens samtycke, får denne inte åläggas informationsskyldighet i börsreglerna.

Om värdepapper tas upp till handel utan emittentens samtycke i enlighet med 2 mom., ska fondbörsen innan handeln inleds underrätta emittenten om saken.

En fondbörs ska innan handeln inleds underrätta Finansinspektionen om att värdepapperen har tagits upp till offentlig handel. Om handeln avser aktier som inte är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska fondbörsen samtidigt underrätta Finansinspektionen också om sådana uppskattningar av aktien som förutsätts i artikel 33.3 i kommissionens förordning. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om underrättelserna.

28 § (26.10.2007/923)
Avslutande av offentlig handel med värdepapper

En fondbörs kan besluta att den offentliga handeln med värdepapper ska avslutas, om värdepapperen eller emittenten inte längre uppfyller de krav som börsreglerna ställer och om avslutandet av handeln med värdepapperen inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En fondbörs kan avsluta den offentliga handeln med värdepapper också på ansökan av emittenten, om detta inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En fondbörs ska omedelbart offentliggöra beslut om avslutande av handeln i fråga. Dessutom ska fondbörsen underrätta Finansinspektionen om avslutandet av handeln och denna ska underrätta de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 7 kap. 2 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda en fondbörs att ordna offentlig handel med värdepapper. (19.12.2008/891)

29 § (26.10.2007/923)
Börslista

En fondbörs kan i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som ska offentliggöras beträffande sådana värdepapper upprätthålla en börslista över de värdepapper som är föremål för offentlig handel.

30 § (26.10.2007/923)
Att ta upp värdepapper på börslistan

En fondbörs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper på börslistan, om de uppfyller kraven i 27 § 1 mom. i detta kapitel. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om de krav som behövs för genomförandet av det i 29 § i detta kapitel nämnda direktivet och enligt vilka en fondbörs får ta upp värdepapper på börslistan samt om undantagen från dessa krav.

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får tas upp på börslistan endast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp till offentligt handel.

Ett bolag ska ansöka om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska tas upp på börslistan inom ett år från det att de emitterats, om inte bolaget har samtyckt till att fondbörsen noterar dem utan särskild ansökan.

Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2–4 och 6 punkten samtidigt tas upp på börslistan.

En fondbörs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att ta upp värdepapper på börslistan.

En fondbörs ska avgöra en ansökan om upptagande av värdepapper på börslistan inom sex månader efter att ha mottagit ansökan. Om fondbörsen under denna tid ber sökanden om ytterligare upplysningar, ska tiden räknas från den dag då fondbörsen fick dessa upplysningar. Om fondbörsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden, anses ansökan ha avslagits.

Emittenten har rätt att få fondbörsens beslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till Finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen.

31 § (26.10.2007/923)
Avnotering av värdepapper

Värdepapper kan avnoteras från börsen enligt vad som i 28 § i detta kapitel föreskrivs om avslutande av offentlig handel med värdepapper.

Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper upptaget till Finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet. Motsvarande rätt har en registrerad förening vars syfte är att bevaka investerarnas intresse samt investerare som äger värdepapper av samma slag eller till sådana berättigande värdepapper. Finansinspektionen ska underrätta fondbörsen om att ärendet har överförts till Finansinspektionen.

32 § (26.10.2007/923)
Handelskalender

Finansinspektionen ska på sina webbsidor lägga ut en kalender av vilken det framgår vilka dagar offentlig handel bedrivs på fondbörsen.

33 § (9.12.2011/1247)
Rapporter till övriga medlemsstater samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG föra en förteckning över sådana reglerade marknader för värdepapper för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för kännedom, förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna har kunnat konstateras att den offentliga handeln på en marknad uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen rapporteras.

Finansinspektionen ska minst en gång per år i enlighet med det direktiv som nämns i 1 mom. till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämna beräkningar och uppgifter om aktier som är föremål för offentlig handel.

34 § (26.10.2007/923)
Fondbörsverksamhet i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En fondbörs som har för avsikt att ge värdepappersförmedlare och andra personer som är etablerade i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet direkt möjlighet att delta i offentlig handel, ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om saken. Av anmälan ska framgå närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel kommer att erbjudas.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där de värdepappersförmedlare eller andra personer är etablerade som fondbörsen har för avsikt att ge direkt möjlighet att delta i handeln.

Finansinspektionen ska på begäran av den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet meddela myndigheten vilka i den staten etablerade värdepappersförmedlare eller andra personer en fondbörs har auktoriserat som börsförmedlare eller annan börsaktör.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. ska också tillämpas på multilateral handel som ordnas av en fondbörs.

35 § (26.10.2007/923)
Utländska fondbörsers verksamhet i Finland

Innan en marknadsplatsoperatör som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har auktorisation för handel som motsvarar offentlig handel får erbjuda en värdepappersförmedlare eller en annan person som är etablerad i Finland direkt möjlighet att bedriva handel, ska den behöriga myndigheten i den stat som beviljat auktorisationen göra en anmälan om saken till Finansinspektionen.

En marknadsplatsoperatör som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har auktorisation för handel som motsvarar offentlig handel får endast med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade värdepappersförmedlare och andra personer direkt möjlighet att delta i handeln.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på sådan av en marknadsplatsoperatör ordnad handel som motsvarar multilateral handel enligt denna lag.

36 § (29.8.2008/564)
Marknadsföring av offentlig handel

Offentlig handel med värdepapper får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen.

3 a kap (26.10.2007/923)

Multilateral handel

1 § (26.10.2007/923)
Marknadsplatsoperatör

Endast fondbörser, optionsföretag och andra värdepappersförmedlare än sådana fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder eller sådana utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland får ordna multilateral handel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan föra mäklarlista över värdepapper som är föremål för handeln.

2 § (26.10.2007/923)
Handelsregler

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till regler med bestämmelser åtminstone om

1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,

2) hur handeln sker,

3) hur och på vilka grunder handelsparterna auktoriseras och auktorisationen återkallas,

4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har,

5) hur clearingen och avvecklingen av transaktionsrelaterade betalnings- och leveransförpliktelser sker.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska tillställa Finansinspektionen handelsreglerna och ändringar i dem innan de träder i kraft.

3 § (26.10.2007/923)
Marknadsplatsoperatörens informationsskyldighet

Den som ordnar multilateral handel ska tillhandahålla tillräcklig information om värdepapperen eller på annat sätt se till att det finns tillgång till information, för att handelsparterna ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen. Informationen ska tillhandahållas med beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos det värdepapper som är föremål för handel.

4 § (26.10.2007/923)
Auktorisation av handelsparter

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska som handelsparter auktorisera de finländska värdepappersförmedlare och de värdepappersförmedlare med motsvarande auktorisation i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller de krav som ställs i lag och i reglerna för den multilaterala handeln.

Andra personer med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan auktoriseras som handelsparter, om de uppfyller de krav som reglerna för multilateral handel ställer och om det med hänsyn till den utredning som erhållits om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i den multilaterala handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de förpliktelser som följer av värdepappershandel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel får auktorisera också andra än i 1 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare som handelsparter, om de i enlighet med 3 kap. 25 § 3 mom. har auktoriserats som börsförmedlare.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel får på de villkor som finansministeriet bestämmer auktorisera också andra än i 1 och 3 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller personer med säte eller hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att verka som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och reglerna för den multilaterala handeln.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska för viss tid eller helt återkalla en auktorisation som handelspart, om Finansinspektionen efter att ha hört marknadsplatsoperatören av vägande skäl kräver detta. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta marknadsplatsoperatören samt berörda parter om sitt yrkande och dess grunder.

5 § (26.10.2007/923)
Upptagande av värdepapper till handel

Värdepapper kan tas upp till multilateral handel, om tillgången till information om värdepapperen kan tryggas på det sätt som föreskrivs i 3 §.

Värdepapper kan tas upp till handel på ansökan av emittenten eller utan emittentens samtycke.

Om värdepapper har tagits upp till multilateral handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i reglerna för den multilaterala handeln åläggas informationsskyldighet.

6 § (26.10.2007/923)
Handelns offentlighet

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande samt transaktioner med andra värdepapper som är föremål för multilateral handel än sådana aktier som också är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Information ska offentliggöras i den omfattning som med beaktande av handelns art och volym är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk multilateral handel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud samt inbjudningar till erbjudande som gäller aktier som är föremål för multilateral handel och som också är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är dock inte skyldig att offentliggöra information om köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med 2 mom., om marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek vid multilateral handel uppfyller de villkor för avvikelse från skyldigheten att offentliggöra uppgifter som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att offentliggöra så aktuell information som möjligt om transaktioner med i 2 mom. avsedda aktier som är föremål för multilateral handel, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan besluta att information om aktietransaktioner som är stora i förhållande till den sedvanliga handeln med aktien i fråga får offentliggöras senare än vad som krävs i 4 mom. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska innan den fattar beslut enligt 5 mom. inhämta Finansinspektionens tillstånd för arrangemangen för senareläggning av offentliggörandet. En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska också informera allmänheten om dessa arrangemang.

7 § (15.1.2010/9)
Clearing och avveckling av transaktioner

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid multilateral handel.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en utländsk clearingorganisation för clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner, ska marknadsplatsoperatören, clearingorganisationen samt den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den multilaterala handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

8 § (26.10.2007/923)
Marknadsplatsoperatörers tillsynsuppgifter

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa iakttagandet av denna lag, i enlighet med den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och reglerna för den multilaterala handeln.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag eller mot de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot reglerna för multilateral handel, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

9 § (26.10.2007/923)
Avbrytande och avslutande av handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta eller avsluta handeln med värdepapper, om det är nödvändigt på grund av förfaranden som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om handeln, mot handelsreglerna eller mot god sed.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln med värdepapper. Dessutom ska marknadsplatsoperatören informera Finansinspektionen om avbrytandet och avslutandet av handeln.

I 7 kap. 1 a § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta handeln. I 7 kap. 2 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda multilateral handel med värdepapper. (19.12.2008/891)

10 § (29.8.2008/564)
Marknadsföring av handel

Multilateral handel får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen.

11 § (26.10.2007/923)
Regler för mäklarlista

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och för mäklarlista över värdepapper som är föremål för handel ska upprätta regler för mäklarlistan och ge allmänheten tillgång till reglerna. Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel i övrigt ska det i reglerna föreskrivas om

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och enligt reglerna för mäklarlistan gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning,

2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs,

3) hur bolagsprospekt om värdepapper och emittenter upprättas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 2 kap. inte behöver offentliggöras över värdepapperen,

4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter för överträdelse av reglerna för mäklarlistan och om förfarandet för påförande av påföljder.

12 § (26.10.2007/923)
Upptagande av värdepapper på mäklarlista

Värdepapper kan på ansökan av emittenten tas upp på mäklarlista om det finns tillräckligt med information om värdepapperen och emittenten för att handeln ska kunna ordnas på ett tillförlitligt sätt.

Emittenten ska med marknadsplatsoperatören ingå ett skriftligt avtal om att ta upp värdepapperen till handel, och i avtalet förbinda sig att följa reglerna för mäklarlistan.

13 § (26.10.2007/923)
Uppgifter som påverkar värdepappers värde

Den som emitterar värdepapper som är föremål för handel på mäklarlista ska utan obefogat dröjsmål offentliggöra och för kännedom underrätta marknadsplatsoperatören om alla sådana omständigheter som gäller emittenten och som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Emittenten och marknadsplatsoperatören ska hålla de offentliggjorda uppgifterna tillgängliga för allmänheten.

I reglerna för mäklarlistan ska bestämmas vilka uppgifter om emittenten som ska offentliggöras enligt 1 mom. I reglerna ska beaktas särdragen hos de värdepapper som är föremål för handel och deras emittenter, särdragen i värdepappershandeln samt vilka investerare som deltar i handeln.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte, om emittenten är en stat, dess centralbank, en kommun, en samkommun eller Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt organ vilket såsom medlemmar har minst två stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock även på en emittent som avses i detta moment, om denne offentliggör information som avses i 1 mom. någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 § (26.10.2007/923)
Offentligt uppköpserbjudande

Den som offentligt erbjuder sig att köpa aktier som tagits upp på mäklarlista eller värdepapper som berättigar till aktier ska bemöta innehavarna av de värdepapper som erbjudandet avser likvärdigt.

Den som ger uppköpserbjudandet ska ge innehavarna av målbolagets värdepapper sådan relevant och tillräcklig information att innehavarna kan göra en väl underbyggd bedömning av uppköpserbjudandet.

Uppköpserbjudandet ska offentliggöras och sändas till värdepapperens innehavare, marknadsplatsoperatören och Finansinspektionen för kännedom. Innan erbjudandet offentliggörs ska den som står bakom det förvissa sig om sin förmåga att till fullt belopp betala ett eventuellt vederlag i pengar och vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa betalningen av ett vederlag i någon annan form.

På ett offentligt uppköpserbjudande ska i tillämpliga delar tillämpas vad som föreskrivs i 6 kap. 12 § 1 och 3 mom. samt i 6 kap. 13 §.

4 kap (26.10.2007/923)

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

1 § (29.8.2008/564)
God sed vid värdepappershandel och vid tillhandahållande av investeringstjänster

Vid handel med värdepapper samt vid tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster får förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga inte tillämpas. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen.

Investeringstjänster och sidotjänster får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. Av marknadsföringen ska framgå dess kommersiella syfte.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, nedan kommissionens direktiv, behövliga närmare föreskrifter om avgifter och andra förmåner som betalas till eller tas emot av tredje part i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster samt om de krav som ställs på information till kunderna.

2 § (26.10.2007/923)
Avtal om investeringstjänster

Ett skriftligt avtal ska upprättas om tillhandahållande av investeringstjänster. Av avtalet ska framgå parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga avtalsvillkor. Avtalet kan ingås elektroniskt i enlighet med 12 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002). Skyldigheten att upprätta skriftligt avtal gäller emellertid inte värdepappersförmedlare vilka såsom investeringstjänster endast tillhandahåller investeringsrådgivning och inte heller värdepappersförmedlare vilka tillhandahåller investeringstjänster för professionella kunder.

I avtalet får inte tas in villkor som strider mot god sed eller är oskäliga från kundens synpunkt.

3 § (26.10.2007/923)
Uppgifter om kunderna

En värdepappersförmedlare som tillhandahåller investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning såsom investeringstjänster ska innan tjänsterna tillhandahålls inhämta tillräckliga uppgifter om kundernas ekonomiska ställning, erfarenhet av och kunskaper om investering när det gäller investeringstjänsten och värdepapperet i fråga samt investeringsmålsättningar, för att kunna rekommendera lämpliga värdepapper och tjänster för sina kunder.

Om en värdepappersförmedlare tillhandahåller andra investeringstjänster än de som avses i 1 mom. ska värdepappersförmedlaren innan tjänsterna tillhandahålls fråga kunden om dennes erfarenheter av och kunskaper när det gäller värdepapperet eller investeringstjänsten i fråga, för att kunna bedöma om värdepapperet eller tjänsten lämpar sig för kunden. Om värdepappersförmedlaren på basis av vad kunden uppgivit anser att ett värdepapper eller en tjänst inte lämpar sig för kunden, ska värdepappersförmedlaren underrätta kunden om saken. Om kunden vägrar lämna de begärda uppgifterna, ska värdepappersförmedlaren meddela att den inte kan bedöma ett värdepappers eller en tjänsts lämplighet för kunden.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte utförande eller vidarebefordran av order på kundens initiativ, om kunden har informerats om att värdepappersförmedlaren vid tillhandahållandet av tjänsten inte är skyldig att bedöma tjänstens eller värdepapperets lämplighet för kunden och tjänsten har samband med

1) aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat,

2) finansiella instrument,

3) obligationer eller motsvarande skuldinstrument som inte avser den underliggande egendomen för derivatinstrument,

4) sådana fondandelar eller andelar i fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet, eller

5) andra okomplicerade värdepapper som regleras i artikel 38 i kommissionens direktiv.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om de uppgifter som kunderna enligt 1 och 2 mom. ska ombes ge och om förfarandet vid begäran om uppgifter.

4 § (26.10.2007/923)
Värdepappersförmedlares informationsskyldighet

En värdepappersförmedlare ska i god tid innan en icke-professionell kund ingår avtal om investeringstjänster eller sidotjänster informera kunden om avtalsvillkoren samt ge kunden tillräcklig information om värdepappersförmedlaren och om de tjänster som ska tillhandahållas.

En värdepappersförmedlare ska i god tid innan en investeringstjänst eller en sidotjänst tillhandahålls ge en icke-professionell kund tillräcklig information om

1) värdepappersförmedlaren och de tjänster som denne tillhandahåller,

2) de värdepapper som tjänsterna avser och de risker som är förknippade med dem,

3) placeringsstrategier, om sådana har föreslagits, och om de risker som är förknippade med dem,

4) handelsplatser,

5) hur kundmedlen förvaras,

6) de kostnader och arvoden som är förknippade med tjänsterna.

En värdepappersförmedlare ska i god tid informera en icke-professionell kund om väsentliga förändringar i de uppgifter som nämns i 2 mom.

Den information som avses i 1–3 mom. ska ges kunden i varaktig form enligt 1 kap. 4 a § 2 mom. Med kundens samtycke kan informationen läggas ut på värdepappersförmedlarens webbsidor i stället för att riktas till kunden personligen, om detta är ändamålsenligt i samband med transaktionerna mellan värdepappersförmedlaren och kunden och om informationen finns tillgänglig under en tillräckligt lång tid.

Om ett avtal om investeringstjänster eller sidotjänster på begäran av en icke-professionell kund ingås med användning av ett i 6 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978) avsett sådant medel för distanskommunikation att information som avses i 1 mom. inte kan ges i den form som avses i 4 mom. innan avtalet ingås och information som avses i 2 mom. inte kan ges innan tjänsten tillhandahålls, ska den information som avses i 1 mom. ges omedelbart efter det att avtalet ingåtts och den information som avses i 2 mom. omedelbart efter det att tjänsten börjat tillhandahållas.

En värdepappersförmedlare ska ge en icke-professionella kund tillräcklig information om de tjänster som har tillhandahållits kunden, till exempel uppgifter om transaktioner och tjänster som utförts för kundens räkning och om kostnaderna för dessa samt uppgifter om kundens penningmedel och andra tillgångar som värdepappersförmedlaren har i sin besittning.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om vilken information som ska ges icke-professionella kunder och om informationsförfarandet samt om värdepappersförmedlares skyldighet att informera professionella kunder.

En värdepappersförmedlare som säljer fondandelar i sådana placeringsfonder eller specialplaceringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder eller ger råd om sådana investeringar ska ge kunden ett faktablad enligt 93 § i lagen om placeringsfonder. (29.12.2011/1492)

5 § (26.10.2007/923)
Utförande av order

En värdepappersförmedlare vars investeringstjänster består i att utföra order ska vidta rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av omständigheter som är väsentliga för utförandet av ordern. Om kunden har gett specifika instruktioner, ska dock värdepappersföretaget utföra ordern i enlighet med dessa.

En värdepappersförmedlare ska för utförandet av order ha handelsriktlinjer med uppgifter om de handelsplatser där värdepappersförmedlaren utför kundorder och om vilka faktorer som påverkat valet av handelsplats. Värdepappersförmedlaren ska se till att riktlinjerna hålls uppdaterade.

En värdepappersförmedlare ska ge kunderna tillräcklig information om sina handelsriktlinjer innan den tillhandahåller investeringstjänster. Värdepappersförmedlaren ska meddela kunderna varje väsentlig förändring av sina handelsriktlinjer.

Om en order enligt riktlinjerna kan utföras utanför den offentliga eller multilaterala handeln eller utanför motsvarande handel i någon annan stat, ska kundens uttryckliga godkännande inhämtas.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om hur order ska utföras samt om hur värdepappersförmedlare vilka som investeringstjänster tillhandahåller kapitalförvaltning eller vidarebefordrar order ska förfara då de utför kundorder.

6 § (26.10.2007/923)
Orderhantering

En värdepappersförmedlare vars investeringstjänster består i att utföra order ska utföra kundorder utan obefogat dröjsmål. Värdepappersförmedlaren får inte låta en annan kunds eller sitt eget intresse inverka på utförandet av en kundorder.

En värdepappersförmedlare ska utföra kundorder i den ordningsföljd de togs emot, om detta är möjligt med beaktande av orderns storlek, de prisgränser som kunden bestämt eller övriga villkor samt hur ordern givits.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om hur orderhanteringen ska ske samt om hur värdepappersförmedlare vilka som investeringstjänster tillhandahåller kapitalförvaltning eller vidarebefordrar order ska förfara då de hanterar kundorder.

7 § (26.10.2007/923)
Kundorder från andra värdepappersförmedlare

En värdepappersförmedlare som av en annan värdepappersförmedlare tar emot kundorder som avser investeringstjänster eller sidotjänster kan handla i enlighet med de uppgifter om en kund och de instruktioner i fråga om ordern som den fått av den andra värdepappersförmedlaren.

8 § (26.10.2007/923)
Skyldighet att offentliggöra limiterade order

En värdepappersförmedlare som på grund av marknadsläget inte omedelbart kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Värdepappersförmedlaren är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har givit uttryckliga instruktioner att så inte ska ske.

En värdepappersförmedlare kan anses ha offentliggjort en order på det sätt som avses i 1 mom., om förmedlaren har vidarebefordrat den för offentliggörande till offentlig handel, multilateral handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så som närmare föreskrivs i kommissionens förordning. I förordningen föreskrivs närmare också om andra sätt att offentliggöra kundorder.

En värdepappersförmedlare behöver inte offentliggöra en kunds limiterade order på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., om ordern är stor jämfört med den normala orderstorleken på marknaderna. I kommissionens förordning föreskrivs om hur man för varje akties del bestämmer minimistorleken av den order som ska anses vara av större än normal omfattning på marknaden.

9 § (26.10.2007/923)
Transaktioner vid offentlig och multilateral handel

På transaktioner mellan börsförmedlare och andra börsaktörer tillämpas inte 1 § 2 och 3 mom., 2–6 § och 8 § i detta kapitel när transaktionen genomförs vid offentlig handel.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på transaktioner mellan parter vid multilateral handel samt på transaktioner mellan marknadsplatsoperatören och handelsparterna när transaktionen genomförs vid multilateral handel.

10 § (26.10.2007/923)
Systematiska internhandlares skyldigheter

En värdepappersförmedlare som har för avsikt att inleda eller upphöra med verksamhet som systematisk internhandlare med aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en månad innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 4–11 mom. i denna paragraf tillämpas på

1) sådana i 1 mom. avsedda systematiska internhandlare som utför order med aktier som det finns en likvid marknad för, och

2) transaktioner som är mindre eller lika stora som standardstorleken på marknaden för aktien i fråga.

I kommissionens förordning föreskrivs hur sådana aktier definieras som det finns en likvid marknad för, hur standardstorleken på marknaden för varje sådan akties del definieras samt hur dessa uppgifter ska offentliggöras. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om valet av de grunder som avses i artikel 22.1–22.3 i kommissionens förordning.

En systematisk internhandlare är skyldig att för aktierna offentliggöra bindande köp- eller säljbud som återspeglar villkoren på marknaden, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning. Ett bud kan vara högst så stort som standardstorleken för aktierna på marknaden. En systematisk internhandlare har rätt att när som helst ändra sitt bud. Om marknadsvillkoren är exceptionella, får en systematisk internhandlare också återta sitt bud.

En systematisk internhandlare är skyldig att utföra en kundorder till det budpris som gäller vid den tidpunkt då ordern tas emot, om inte något annat följer av 6–11 mom. i denna paragraf.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset, förutsatt att priset ligger inom ett offentliggjort intervall nära marknadsförhållandena och förutsatt att orderns storlek överstiger den storlek som är vanlig i fråga om icke-professionella investerares order. I kommissionens förordning föreskrivs om vanlig orderstorlek för icke-professionella investerare.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset också i det fall att ordern utgör en del av en order som utförs med flera värdepapper eller i det fall att det på ordern enligt villkoren för den tillämpas ett annat pris än marknadspriset. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om undantag som avses i detta moment.

En systematisk internhandlare som av en kund får en order som överstiger den systematiska internhandlarens högsta budpris men understiger standardstorleken för aktien på marknaden, får genomföra också den del av ordern som överstiger den angivna volymen, förutsatt att den utförs till det högsta budpriset eller, om något av undantagen i 6 eller 7 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

En systematisk internhandlare som av en kund får en order som ligger mellan två systematiska internhandlares budpris, får genomföra hela ordern till någotdera budpriset eller, om något av undantagen i 6 eller 7 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

En systematisk internhandlare har rätt att på grundval av sin affärspolicy avgöra vilka personer den ger tillgång till sina bud. Beslutet ska vara tydligt och opartiskt. En systematisk internhandlare får på ekonomiska grunder vägra ingå affärsförbindelser med en kund eller avbryta affärsförbindelserna.

En systematisk internhandlare har rätt att på ett icke-diskriminerande sätt begränsa det antal transaktioner från samma kund som den åtar sig att utföra och det totala antalet transaktioner från olika kunder vid samma tidpunkt, förutsatt att antalet order eller volymen av orderna som kunderna efterfrågar avsevärt överstiger normen. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för begränsning av antalet transaktioner.

11 § (26.10.2007/923)
Värdepappersförmedlares skyldighet att offentliggöra uppgifter om aktieköp

En värdepappersförmedlare som utanför offentlig eller multilateral handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för egen eller en kunds räkning genomför transaktioner med aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om handeln i så nära realtid som möjligt.

I kommissionens förordning föreskrivs närmare om

1) vilka uppgifter som ska offentliggöras om transaktioner,

2) inom vilken tid uppgifterna senast ska offentliggöras,

3) olika sätt för värdepappersförmedlaren att offentliggöra uppgifterna på,

4) vilka villkor värdepappersförmedlarens förfaranden för att offentliggöra uppgifterna ska uppfylla,

5) förfarandet i situationer där två värdepappersförmedlare enligt 1 mom. är skyldiga att offentliggöra uppgifter om samma transaktion.

En värdepappersförmedlare kan besluta att offentliggöra information om en transaktion senare än vad som krävs i 1 mom., om transaktionen är stor i förhållande till den normala omfattningen av handeln med aktierna i fråga. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

12 § (26.10.2007/923)
Hantering av intressekonflikter

En värdepappersförmedlare ska vidta rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed.

Om en intressekonflikt inte kan undvikas, ska värdepappersförmedlaren i varaktig form som avses i 1 kap. 4 a § 2 mom. ge kunden tillräcklig information om intressekonfliktens art och orsaker innan transaktionen utförs för kundens räkning.

En värdepappersförmedlare ska ha riktlinjer om förfarandena för identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om de förfaranden som avses i 3 mom.

13 § (26.10.2007/923)
Värdepappersanalyser och investeringsrekommendationer

En värdepappersförmedlare som utarbetar eller sprider analyser om värdepapper som är föremål för offentlig handel eller om deras emittenter, eller som utarbetar eller sprider andra investeringsrekommendationer för investerare eller allmänheten ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen presenteras på ett lämpligt sätt. Värdepappersförmedlaren ska uppge sina eventuella intressen samt eventuella intressekonflikter i fråga om de värdepapper som informationen gäller. Finansinspektionen kan meddela sådana närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter tillämpas också på andra personer som professionellt eller inom sin affärsverksamhet tar fram eller sprider information som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på den som enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) är upphovsman till ett meddelande som har gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen har utfäst sig att iaktta de regler som en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet har utarbetat för yrkeskåren eller som utgivaren eller den som utövar programverksamheten har utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat med stöd av direktivet.

14 § (26.10.2007/923)
Förvaring av kundmedel

En värdepappersförmedlare ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hanteringen samt clearingen och avvecklingen av kunders penningmedel och andra tillgångar (kundmedel) som har anförtrotts förmedlaren. Förvaringen och hanteringen samt clearingen och avvecklingen av kundmedlen ska ordnas så att det inte finns risk för att de förväxlas med förmedlarens egna eller med andra kunders tillgångar.

En kunds penningmedel ska utan dröjsmål sättas in på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som i en annan stat har auktoriserats att ta emot insättningar. En värdepappersförmedlare kan, om inte kunden har förbjudit det, placera kundens penningmedel också i fondandelar i en penningmarknadsfond som är registrerad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de krav som anges i fondföretagsdirektivet eller annars står under tillsyn. Om en kunds penningmedel placeras på något annat sätt än på ett konto i en centralbank, ska värdepappersförmedlaren iaktta tillräcklig omsorg vid valet av den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska förvara penningmedlen. Värdepappersförmedlaren ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att kundens penningmedel förvaras åtskilda från värdepappersförmedlarens. Om värdepappersförmedlaren är en inlåningsbank, får den emellertid sätta in kundens penningmedel på ett konto i samma inlåningsbank.

En värdepappersförmedlare som förvarar en kunds värdepapper hos en utomstående förvarare ska iaktta tillräcklig omsorg vid valet av förvarare. Värdepappersförmedlaren ska om möjligt förvara kundens värdepapper hos ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande behöriga myndighet i en annan stat. Värdepappersförmedlaren ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att en kunds värdepapper som är i förvar hos en utomstående förvarare kan hållas åtskilda från de värdepapper som tillhör värdepappersförmedlaren eller förvararen.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om förvaringen av kundmedel.

15 § (26.10.2007/923)
Pantsättning eller avyttring av kunders värdepapper

En värdepappersförmedlare får inte för egen eller en kunds räkning pantsätta eller avyttra en annan kunds värdepapper utan att den andra kundens i varje enskilt fall på förhand givit sitt uttryckliga samtycke till det. Samtycket ska uppta villkor för pantsättning eller annan avyttring av värdepapperen. En icke-professionell kund ska ge sitt samtycke skriftligen eller på något annat sådant motsvarande sätt som avses i 2 § i detta kapitel.

Om en kunds värdepapper förvaras på ett samlingskonto, får värdepappersförmedlaren vidta en åtgärd som avses i 1 mom. endast om

1) varje kund vars värdepapper förvaras på samlingskontot har gett sitt samtycke enligt 1 mom., eller

2) värdepappersförmedlaren har tillgång till effektiva system och tillsynsförfaranden för att säkerställa att åtgärden endast avser sådana kunders värdepapper som har gett sitt samtycke enligt 1 mom.

En värdepappersförmedlare ska förvara tillräcklig information om de åtgärder som avses i 2 mom.

En värdepappersförmedlare får emellertid utan hinder av 1 och 2 mom. pantsätta eller avyttra sådana av en kund i pant erhållna värdepapper som panthavaren får förfoga över i enlighet med lagen om finansiella säkerheter (11/2004). Värdepappersförmedlaren får också utan hinder av 1 och 2 mom. pantsätta kunders värdepapper hos en clearingorganisation eller clearingmedlem som säkerhet för en kunds förpliktelser i samband med en värdepapperstransaktion.

16 § (26.10.2007/923)
Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk

Om en värdepappersförmedlare har skäl att misstänka att en affärstransaktion kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller manipulation av kursen på värdepapper i strid med 5 kap. i denna lag eller med 51 kap. i strafflagen, ska värdepappersförmedlaren utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken.

Anmälan får inte avslöjas för den som misstanken riktas mot och inte heller för andra.

Anmälan ska innehålla åtminstone uppgifter om anmälaren, om den tvivelaktiga affärstransaktionen och om de personer som har anknytning till den samt de uppgifter som anmälaren förfogar över och som kan vara av betydelse för utredningen av misstanken.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälan och om anmälningssättet.

17 § (26.10.2007/923)
Skadeståndsskyldighet

En värdepappersförmedlare är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats av en anmälan om en tvivelaktig affärstransaktion endast, om värdepappersförmedlaren inte har iakttagit sådan omsorg som med beaktande av omständigheterna skäligen kan krävas av denne.

I fråga om värdepappersförmedlares ersättningsskyldighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i skadeståndslagen (412/1974).

18 § (26.10.2007/923)
Rapportering av transaktioner

En finländsk värdepappersförmedlare och en utländsk värdepappersförmedlares filial i Finland ska utan dröjsmål och senast följande bankdag till Finansinspektionen rapportera alla sina transaktioner med värdepapper som är föremål för offentlig handel, oberoende av var transaktionen har utförts. På samma sätt ska en värdepappersförmedlare rapportera transaktioner med värdepapper som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte transaktioner som utförs av finländska värdepappersförmedlares filialer utomlands.

Transaktioner kan rapporteras till Finansinspektionen

1) av värdepappersförmedlaren,

2) av tredje part på värdepappersförmedlarens vägnar,

3) i värdepappersförmedlarens ställe av en fondbörs, av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel, av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller av en marknadsplatsoperatör som motsvarar dessa i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inom vars verksamhet transaktionen har utförts,

4) i värdepappersförmedlarens ställe av någon annan som upprätthåller ett ordermatchnings- eller rapportsystem och som Finansinspektionen uttryckligen har godkänt.

Genom kommissionens förordning föreskrivs närmare om transaktioner som ska rapporteras, om rapporternas innehåll och om de krav som ställs på rapporteringssystemen samt om de förutsättningar under vilka Finansinspektionen ska godkänna upprätthållare av system som avses i 3 mom. 4 punkten.

Finansinspektionen kan inom de gränser som kommissionens förordning tillåter meddela föreskrifter om transaktionsrapporternas innehåll. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare tekniska föreskrifter om transaktionsrapporternas framställningsform och inlämnande.

En värdepappersförmedlare är skyldig att i enlighet med denna paragraf till Finansinspektionen rapportera transaktioner med andra värdepapper än de som avses i 1 mom., om värdepapperens värde bestäms på basis av sådana värdepapper som avses i 1 mom. eller om en effektiv övervakning av värdepappersmarknaden med beaktande av handelns art och omfattning kräver rapportering. Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om grunderna för bedömning av handelns art och omfattning.

En annan värdepappersförmedlare än en sådan som avses i 1 mom. ska på begäran av Finansinspektionen utan obefogat dröjsmål komplettera transaktionsrapporteringen till Finansinspektionen, om detta än nödvändigt med tanke på övervakningen. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om kompletteringens framställningsform och inlämnande.

I fråga om Finansinspektionens skyldighet att vidarebefordra rapporter till de behöriga myndigheterna i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i kommissionens förordning.

4 a kap (8.5.1998/321)

Clearingverksamhet

Koncessionsplikt
1 § (8.5.1998/321)

Clearingorganisationsverksamhet får inte bedrivas utan koncession som beviljats av finansministeriet. (15.1.2010/9)

Om clearing av standardiserade derivatinstrument gäller lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Ansökan om koncession (22.10.1999/970)
1 a § (22.10.1999/970)

Finansministeriet beviljar på ansökan koncession för verksamhet som clearingorganisation. Koncession kan sökas också för ett under bildning varande bolags räkning.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om sökanden, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt clearingorganisationens verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen. Om beräkning av det innehav som avses här föreskrivs i 3 a § och i 2 kap. 9 §.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att clearingorganisationen kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper. Till ansökan skall fogas detaljerad utredning om ordnandet av clearingverksamheten, hanteringen av de risker som är förenade med verksamheten samt tryggande av clearingorganisationens betalningsberedskap.

Finansministeriet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser behövliga än sådana som avses i 2 och 3 mom. Finansministeriet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller clearingorganisationens regler som kräver särskild sakkännedom.

Beviljande av koncession (22.10.1999/970)
2 § (22.10.1999/970)

Koncession för bedrivande av clearingorganisationsverksamhet skall beviljas ett finskt aktiebolag, som har tillförlitlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer regler som erbjuder placerarna och clearingmedlemmarna tillräcklig trygghet, om det inte strider mot allmän fördel att verksamheten inleds. Finansministeriet har rätt att efter att ha hört sökanden vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller clearingsorganisationens verksamhet.

Koncession kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktiekapital uppgår till minst fem miljoner euro. Om organisationen till följd av sin övriga verksamhet måste uppfylla någon annanstans i lag bestämda kapitalkrav, skall det krav som anges i detta moment uppfyllas utöver de kraven.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. (28.12.2001/1517)

Finansministeriet skall innan ärendet avgörs begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om ansökan. Om organisationens verksamhet kommer att omfatta clearingverksamhet som gäller värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet, skall utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen.

Koncession beviljas även ett europabolag som har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland. (13.8.2004/752)

Återkallande av koncession samt begränsning och avbrytande av clearingverksamhet
3 § (8.5.1998/321)

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla en clearingorganisations koncession, om

1) organisationen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller organisationens bolagsordning eller regler,

2) organisationen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för koncessionen inte längre föreligger,

sådana aktier och till aktier berättigande värdepapper som han, en i 1 punkten avsedd omyndig samt en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten äger i bolaget,

5) vilseledande uppgifter har lämnats när koncessionen söktes.

(22.10.1999/970)

I stället för att återkalla koncessionen kan finansministeriet begränsa clearingorganisationens verksamhet i enlighet med 3 mom., om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd. (22.10.1999/970)

Finansministeriet kan för viss tid begränsa en clearingorganisations koncessionsenliga verksamhet om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i organisationens verksamhet eller om det är uppenbart att organisationens verksamhet äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen. (15.1.2010/9)

Finansministeriet kan på framställning av Finansinspektionen bestämma att en clearingorganisation ska avbryta sin clearingverksamhet för viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i clearingverksamheten att en fortsatt verksamhet kan skada investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen eller äventyra stabiliteten på finansmarknaden. Finansministeriet har rätt att utfärda föreskrifter om hur clearingverksamheten ska ordnas under avbrott i clearingorganisationens verksamhet. (15.1.2010/9)

Finansministeriet ska innan det fattar beslut som avses i 1–4 mom. höra clearingorganisationen och före beslut som avses i 1–3 mom. begära Finlands Banks och Finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. (15.1.2010/9)

Underrättelse om röstetal och inflytande (22.10.1999/970)
3 a § (22.10.1999/970)

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i en clearingorganisation förvärva en andel som utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i clearingorganisationen, skall finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i clearingorganisationen, skall finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom.

Vid beräkningen av det innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom.

Clearingorganisationen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av aktiekapitalet och röstetalet i clearingorganisationen, ifall clearingorganisationen känner till vilka de är. Clearingorganisationen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga av finansinspektionen föreskrivna uppgifter.

Det som i denna paragraf föreskrivs om clearingorganisation och underrättelser om innehav i den gäller också en sammanslutning som har bestämmande inflytande i clearingorganisationen på det sätt som avses i 1 kap. 5 §.

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv (22.10.1999/970)
3 b § (22.10.1999/970)

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra clearingorganisationens möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i sammanslutningen.

Clearingorganisationens regler
4 § (8.5.1998/321)

En clearingorganisation ska ha regler med föreskrifter som kompletterar vad som i denna lag bestäms om en clearingorganisations verksamhet. Reglerna och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan. En förutsättning för fastställelse är att reglerna uppfyller kraven på en pålitlig clearingorganisations verksamhet och att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna och föreskrifterna om clearingorganisationens verksamhet och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt. Ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut ska dock alltid fattas inom sex månader efter att ansökan mottagits. Innan reglerna eller ändringar av dem fastställs, ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om organisationens verksamhet omfattar clearing av värdepapper som har överförts till värdeandelssystemet, ska utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen och av fondbörsen i fråga eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel för att säkerställa att reglerna överensstämmer och för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden. (15.1.2010/9)

Reglerna kan fastställas om de beträffande skyddet av investerarna och clearingmedlemmarna och med tanke på finansmarknadens stabilitet innehåller tillräckliga föreskrifter om

1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra överlåtelser som clearingorganisationens verksamhet ska omfatta,

2) hur och när clearingverksamheten ordnas,

3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,

4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra överlåtelser ska definieras vid clearingverksamheten,

5) hur förpliktelserna ska fastställas som bindande för handelsparterna och clearingmedlemmarna,

6) hur clearingorganisationen ansvarar för att förpliktelserna fullgörs,

7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktelserna ska fullgöras,

8) hur clearingorganisationens likviditet ska tryggas,

9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för clearingverksamheten ska ställas,

10) hur förlustrisken i clearingverksamheten ska täckas,

11) hur clearingverksamheten ska ordnas vid störningar eller i det fall att en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av clearingverksamheten,

12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,

13) hur beslutsfattandet om kompletterande regler är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören,

14) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på clearingorganisationen fullgörs,

15) vilka särskilda krav som ställs på en organisation som verkar som ombud för en clearingmedlem,

16) vilka närmare krav som ställs på en organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som avvecklas av clearingorganisationen,

17) hur clearingorganisationen i egenskap av central motpart eller dess clearingmedlem i clearingverksamheten prioriterar mellan transaktionerna, om en del av de förpliktelser som uppkommit genom transaktionerna inte blir avvecklade inom den i reglerna angivna tidtabellen.

(15.1.2010/9)

Om en clearingorganisation i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten bedriver clearing och avveckling av avtal om värdepapperslån och repor eller om clearingorganisationen gör avräkning av parternas förpliktelser mot varandra i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel (588/1997), skall föreskrifter om denna verksamhet tas in i clearingorganisationens regler.

För att stärka förtroendet för en clearingorganisations verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i de regler som ministeriet fastställt ska ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om ett viktigt allmänt intresse förutsätter att det ordnas clearingverksamhet och om en clearingorganisations regler eller en ändring av dem inte har fastställts på grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten ska ordnas. (15.1.2010/9)

L om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel 588/1997 har upphävts genom L om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 1084/1999.

Clearingorganisationens affärsverksamhet
5 § (8.5.1998/321)

En clearingorganisation får utöver sådan clearingorganisationsverksamhet som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., under de förutsättningar som anges i koncessionen,

1) utföra clearing och avveckling när det gäller i kommissionens förordning avsedda transaktioner för värdepappersfinansiering samt vid transaktioner inom multilateral handel, (26.10.2007/923)

2) tillhandahålla databehandlingstjänster för omsättning och förvaring av värdepapper samt utbildnings-, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden,

3) bedriva en värdepapperscentrals verksamhet och föra värdeandelsregister enligt lagen om värdeandelssystemet,

4) fungera som clearingmedlem enligt denna lag, samt (26.10.2007/923)

5) bedriva optionsföretagsverksamhet enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

En clearingorganisation får inte äga aktier eller andelar i andra företag än sådana som producerar tjänster som avses i denna paragraf, om inte finansinspektionen av någon särskild anledning beviljar undantag från denna begränsning. Clearingorganisationen får låta ett annat företag sköta uppgifter som hör till clearingverksamheten som den definieras i reglerna. Clearingorganisationens tillgångar skall placeras på ett säkert och med tanke på organisationens likviditet betryggande sätt.

En clearingorganisation får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna paragraf. Affärsverksamheten enligt denna paragraf får inte äventyra clearingverksamheten.

Flyttning av hemort, fusion och delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (28.12.2007/1424)
5 a § (13.8.2004/752)

Om en clearingorganisation har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall clearingorganisationen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter det att clearingorganisationen har anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/646)

5 b § (28.12.2007/1424)

Om en clearingorganisation deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen och över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf har beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med bildandet av ett europabolag.

Begränsning av inflytande
6 § (8.5.1998/321)

Vid den stämma som hålls hos en clearingorganisation eller en sammanslutning som har bestämmande inflytande i clearingorganisationen så som avses i 1 kap. 5 § får ingen rösta med mera än en tjugondedel av det röstetal som är företrätt vid stämman, om inte statsrådet av särskilda skäl medger undantag från denna begränsning. (22.10.1999/970)

Då det för att ett beslut vid stämman skall vara giltigt krävs kvalificerad majoritet, beräknas majoriteten på grundvalen av rösträkningen enligt 1 mom.

3 mom. har upphävts genom L 26.10.2007/923. (26.10.2007/923)

Tryggande av clearingorganisationsverksamheten
7 § (8.5.1998/321)

En clearingorganisation kan för att trygga sin verksamhet med clearingmedlemmarna avtala om delning av eventuella förluster av clearingorganisationsverksamheten. En clearingmedlems ansvar kan avtalas att inskränkas till endast en del av clearingorganisationens verksamhet och en övre gräns sättas för ansvaret. Avtalet skall fastställas av vederbörande ministerium. Innan avtalet fastställs skall ministeriet inhämta utlåtanden från Finlands Bank och finansinspektionen. Om organisationens verksamhet omfattar clearing och avveckling av värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet, skall vid behov också värdepapperscentralens utlåtande inhämtas. En clearingmedlem kan i stället för att ingå förlustdelningsavtal teckna en försäkring eller garanti som helt eller delvis tryggar clearingorganisationens verksamhet.

En clearingorganisation skall fortlöpande täcka sina åtaganden i clearingverksamheten genom att avkräva clearingmedlemmarna säkerheter.

En clearingorganisation skall ha en clearingfond, om clearingorganisationen i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) sköter nettning av betalnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med värdepapper. Clearingfonden får användas för att täcka clearingorganisationens förluster av clearingverksamheten samt för att uppfylla clearingorganisationens eller en clearingmedlems av clearingverksamheten följande förpliktelser, om dessa inte uppfylls av clearingorganisationen eller clearingmedlemmen själv. Inbetalningar till clearingfonden skall göras av de clearingmedlemmar som deltar i nettningen. På clearingfondens förvaltning, stadgar och medelsförvaltning samt på återbetalning av dess medel och avkastning skall tillämpas lagen om värdeandelssystemet. Fonden får i clearingorganisationens balansräkning särredovisas i det egna kapitalet. Till fonden skall överföras medel enligt vad som föreskrivs i fondens stadgar och clearingorganisationens regler eller, om fonden särredovisas i clearingorganisationens balansräkning, i bolagsordningen. Clearingorganisationens bolagsstämma kan besluta att ett visst belopp av det fria egna kapital som balansräkningen utvisar skall överföras till clearingfonden. I clearingorganisationens regler kan dessutom bestämmas att clearingmedlemmarna är skyldiga att avsätta medel till clearingfonden. Clearingfonden får användas för täckning av förluster av clearingverksamheten. Clearingfondens medel får återbetalas till clearingmedlemmarna eller användas för vinstutdelning endast med finansinspektionens tillstånd eller när clearingorganisationen upplöses. (15.9.2000/797)

Clearingorganisationens egna tillgångar, förlustdelningsavtal, clearingfond samt de för clearingorganisationen ställda säkerheterna, tagna försäkringarna och givna garantierna skall vara tillräckliga för att garantera en tillförlitlig clearingverksamhet.

Clearingmedlemmar
8 § (8.5.1998/321)

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation skall beviljas finska staten, Finlands Bank, fondbörsen, optionsföretaget samt värdepappersförmedlare

1) som har fast verksamhetsställe i Finland,

2) som uppfyller de krav som ställs på en clearingpart i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt i clearingorganisationens regler,

3) som förbinder sig att följa clearingorganisationens regler,

4) vars deltagande i clearingorganisationens verksamhet inte är ägnat att äventyra tillförlitligheten i clearingverksamheten eller clearingorganisationens övriga verksamhet, och

5) vars aktiekapital uppgår till minst fem miljoner euro. (15.9.2000/797)

Clearingorganisationen ska dessutom bevilja sådana utländska värdepappersförmedlare clearingmedlemskap som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som saknar fast driftställe i Finland samt som uppfyller de krav som 1 mom. 2–5 punkten ställer. En utländsk clearingorganisation ska beviljas clearingmedlemskap, om den har beviljats tillstånd av finansministeriet och den uppfyller kraven i 1 mom. 2–5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2–5 punkten och som har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer ska på en organisation som har fast driftställe i Finland och som inte verkar enbart för egen räkning tillämpas 5 kap. 6 och 7 §. Bestämmelserna i 5 kap. 5 och 5 a § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1–3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 15 § tillämpas på organisationen i fråga samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan. På en utländsk clearingorganisation med fast driftställe i Finland tillämpas bestämmelserna ovan om tillämpning av 5 kap. på organisationer som kan beviljas clearingmedlemskap på villkor som finansministeriet bestämmer. (15.1.2010/9)

Clearingmedlemskapet ska återkallas om medlemmen inte längre uppfyller de krav som anges i denna paragraf eller om Finansinspektionen för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av något annat synnerligen vägande skäl så beslutar. (15.1.2010/9)

Clearingorganisationen ska underrätta Finansinspektionen om beslut som berör en clearingmedlems ställning. Företag som ansöker om clearingmedlemskap samt företag vars medlemskap återkallats har rätt att hänskjuta clearingorganisationens beslut enligt 1, 2 och 3 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet har fattats. Finansinspektionen ska underrätta clearingorganisationen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. (15.1.2010/9)

Vad som i 4 kap. 14 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar ska tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12, 16 och 17 § föreskrivs om värdepappersförmedlares verksamhet och Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar. (15.1.2010/9)

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 17 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om utredning som ska ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet ska be Finlands Bank och Finansinspektionen om utlåtande innan det fattar beslut enligt 2 mom. i denna paragraf. (15.1.2010/9)

Skyldighet att ansöka om clearingmedlemskap (15.1.2010/9)
8 a § (15.1.2010/9)

En clearingorganisation, utländsk clearingorganisation eller en annan utländsk organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som regelbundet avvecklas av en clearingorganisation och vars verksamhet kan vara betydande med tanke på finansmarknadens stabilitet, ska ansöka om clearingmedlemskap hos den sistnämnda organisationen.

Tryggande av clearingmedlemmars ställning
9 § (8.5.1998/321)

En clearingorganisation skall se till att clearingmedlemmarna i samband med organisationens verksamhet inte löper risk att förlora en prestation utan att få någon motprestation. En clearingorganisation får inte uppfylla förpliktelser till följd av avslut eller överlåtelser gentemot en clearingmedlem utan att förvissa sig om att denne har uppfyllt sina egna förpliktelser i samband med avslutet eller överlåtelsen.

En clearingorganisation får i sitt eget namn öppna ett clearingkonto i Finlands Bank, i en utländsk centralbank, i en depositionsbank, i ett utländskt kreditinstitut eller i en filial till ett utländskt kreditinstitut för inbetalningar från och utbetalningar till clearingmedlemmarna och dessas kunder. De medel som finns på ett sådant konto tillhör inte clearingorganisationen och denna skall i sin bokföring hålla dem åtskilda från sina egna medel. Clearingorganisationen skall i realtid registrera vem de medel som finns på kontot tillhör. Finansinspektionen kan i syfte att förstärka förtroendet för värdepappersmarknaden meddela clearingorganisationen närmare föreskrifter om särredovisningen av kundmedlen på de av clearingorganisationen enligt detta moment öppnade kontona samt om tryggandet av kundernas ställning inom clearingen.

Clearingmedlemmars kontrollskyldighet
10 § (8.5.1998/321)

Clearingmedlemmen ska genom överlåtelse av besittningen till värdepapperen, genom överföring av kundens penningmedel på det sätt som avses i 4 kap. 14 §, genom sådan notering som avses i 9 eller 16 § i lagen om värdeandelskonton eller annars tillräckligt omsorgsfullt förvissa sig om att betalnings- eller leveransförpliktelserna till följd av avslut eller överlåtelser kan uppfyllas i enlighet med clearingorganisationens regler. (26.10.2007/923)

Om ett värdepappersavslut eller en annan överlåtelse som har lämnats till clearing inte kan clearas och avvecklas i enlighet med de avtalade villkoren eller clearingorganisationens regler av den anledningen att clearingmedlemmen har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt 1 mom. eller andra förpliktelser som följer av lag, myndighetsbestämmelser eller clearingorganisationens regler, och clearingen av avslutet eller överlåtelsen av denna anledning drar ut på tiden, blir clearingmedlemmen om så krävs skyldig att till den clearingmedlem som är oskyldig till försummelsen eller dröjsmålet eller, när clearingorganisationen enligt sina regler övertar ansvaret för att avslutet eller överlåtelsen genomförs, till clearingorganisationen enligt vad som bestäms i clearingorganisationens regler betala en ersättning på grund av dröjsmålet. I fråga om ersättningen gäller dessutom 9 kap. 2 §.

Clearingorganisationers och clearingmedlemmars panträtt
11 § (8.5.1998/321)

Såsom säkerhet för fullgörande av förpliktelser som ansluter sig till värdepappersavslut som en clearingmedlem har lämnat till clearing har clearingorganisationen panträtt i en värdeandel som till följd av avslutet har noterats på ett sådant i 16 § lagen om värdeandelskonton angivet kommissionskonto som förs för clearingorganisationens, clearingmedlemmens eller värdepappersförmedlarens räkning. Clearingorganisationen får panträtt i det fall att den har betalt värdeandelarna eller övertagit ansvaret för betalningen.

En clearingmedlem har panträtt i egna värdeandelar eller i en kunds värdeandelar som har noterats på ett kommissionskonto som förs för den värdepappersförmedlares räkning som clearingmedlemmen företräder, som säkerhet för de förpliktelser som följer av uppdraget beträffande värdeandelarna, förutsatt att clearingmedlemmen har betalat för dem.

Om det i samma värdeandelar samtidigt gäller panträtt som avses i 1 och 2 mom. samt sådan rätt som avses i 2 mom. eller i 7 § 2 mom. lagen om värdeandelskonton, får den som innehar en rättighet som avses i 1 mom. sin fordran betald före den som innehar en sådan rättighet som avses i 7 § 2 mom. lagen om värdeandelskonton. En clearingmedlem som har panträtt som avses i 2 mom. får sin fordran betald före den som innehar en sådan rättighet som avses i 7 § 2 mom. lagen om värdeandelskonton.

Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får panthavaren omvandla egendomen till pengar för att clearingen skall kunna verkställas. Om den pantsatta egendomen är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel, kan värdepapperet omvandlas till pengar vid offentlig handel. Vid omvandlingen till pengar är det också annars möjligt att avvika från lagbestämmelser som begränsar panthavarens rätt, om inte avvikelsen oskäligt äventyrar pantägarens, gäldenärens eller de övriga borgenärernas intressen. En clearingmedlem har rätt att omvandla pantsatt egendom till pengar också i det fall att en värdepappersförmedlare som inte är clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av avslut som skall clearas.

Vad som i denna paragraf bestäms om värdeandelar som har noterats på kommissionskonton skall på motsvarande sätt tillämpas i fråga om sålda och köpta värdepapper som har lämnats till en clearingorganisation eller en clearingmedlem för clearing och avveckling.

Bemyndigande att utfärda bestämmelser
12 § (8.5.1998/321)

Finansministeriet kan genom sitt beslut utfärda närmare bestämmelser om (22.10.1999/970)

1) innehållet i en sådan ansökan som avses i 1 a § 1 mom. samt om de utredningar som skall fogas till ansökan, särskilt när det gäller clearingorganisationens riskhantering och interna kontroll, (22.10.1999/970)

2) de bestämmelser som skall iakttas vid tryggande av clearingverksamhet enligt 7 § samt om täckande av förlustrisk och om

3) de krav som enligt 8 § skall ställas på en clearingmedlem.

Bestämmelser om utländska clearingorganisationers tillstånd (15.1.2010/9)
13 § (15.1.2010/9)

Utländska clearingorganisationer som har sitt bolagsrättsliga säte i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får med tillstånd som finansministeriet beviljat på ansökan bedriva filialbaserad clearingorganisationsverksamhet i Finland eller sådan verksamhet utan filialetablering.

14 § (15.1.2010/9)

En utländsk clearingorganisation enligt 13 § ska till finansministeriet lämna en ansökan med

1) tillräcklig information om organisationen,

2) sökandens adress- och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om driftställe,

4) uppgifter om vem som företräder sökandens filial och ansvarar för dess verksamhet,

5) en beskrivning av den planerade clearingorganisationsverksamheten,

6) uppgifter om hur sökandens riskhantering och likviditet är ordnad,

7) uppgifter om vilken behörig myndighet som svarar för tillsynen över sökanden (utländsk tillsynsmyndighet).

Finansministeriet ska begära utlåtande om ansökan av den utländska tillsynsmyndigheten. Den utländska tillsynsmyndigheten ska enligt begäran framförallt bedöma tillförlitligheten av sökandens förvaltning, ledning och största aktieägare, organisationens riskhantering och finansiella verksamhetsförutsättningar, organiseringen och tryggandet av verksamheten samt tillräckligheten hos det skydd som verksamhetens regler ger investerarna och clearingmedlemmarna. Enligt begäran ska den utländska tillsynsmyndigheten ge sådan information om de nämnda omständigheterna som är relevant för beviljandet av tillstånd eller för tillsynen över den utländska clearingorganisationen. Dessutom ska den utländska tillsynsmyndigheten ombes att uppge hur utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där den utländska clearingorganisationen har sitt säte och huruvida principen om ömsesidigt erkännande av clearingorganisationer iakttas i den nämnda staten.

15 § (15.1.2010/9)

Finansministeriet beviljar en utländsk clearingorganisation enligt 13 § tillstånd, om

1) finansministeriet har fått ett utlåtande enligt 14 § 2 mom. av den utländska tillsynsmyndigheten,

2) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

3) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen, den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansministeriet ska avgöra tillståndsansökan inom sex månader efter att ha mottagit den eller, om ansökan är bristfällig, efter att sökanden har inkommit med de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Ansökan ska emellertid alltid avgöras inom 12 månader efter mottagandet.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

16 § (15.1.2010/9)

En utländsk clearingorganisation som har sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd av finansministeriet, om inte något annat följer av 17 §. På ansökan ska 1 a § tillämpas.

17 § (15.1.2010/9)

Finansministeriet kan bevilja en utländsk clearingorganisation enligt 16 § tillstånd att etablera filial i Finland, om

1) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

2) den lagstiftning som tillämpas på den utländska clearingorganisationen i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte motsvarar internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

3) den utländska clearingorganisationens finansiella och övriga verksamhetsbetingelser, organiseringen och tryggandet av verksamheten samt förvaltning uppfyller de krav som ställs på en tillförlitlig verksamhet,

4) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

5) organisationens clearingverksamhet i Finland inte äventyrar investerarnas och clearingmedlemmarnas intressen och inte heller den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden,

6) den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte har en tillräckligt effektiv tillsyn över clearingorganisationen,

7) utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte,

8) den utländska tillsynsmyndigheten har lämnat ett utlåtande enligt 14 § 2 mom.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet kan av särskilda skäl bevilja en utländsk clearingorganisation som avses i 16 § tillstånd att utan filialetablering bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, om villkoren enligt 1 och 2 mom. uppfylls.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

Återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd samt begränsning och förbjudande av clearingverksamhet (15.1.2010/9)
18 § (15.1.2010/9)

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om tillsyn över utländska clearingorganisationer.

I fråga om återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd och begränsning av dess verksamhet gäller bestämmelserna i 3 § om återkallande av koncession samt begränsning och avbrytande av clearingverksamhet. Finansministeriet kan förbjuda en utländsk clearingorganisation att bedriva verksamhet i Finland. Förutom det vad som föreskrivs i 3 § 5 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut ge den utländska tillsynsmyndigheten en möjlighet att höras, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

5 kap (13.5.2005/297)

Bestämmelser om marknadsmissbruk

Insiderinformation
1 § (26.10.2007/923)

Med insiderinformation avses information av specifik natur som hänför sig till värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel och som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden samt som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på värdepapper

1) som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel,

2) för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel eller till motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) vilkas värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel eller på grundval av värdepapper som avses i 1 eller 2 punkten i detta moment.

Utnyttjande av insiderinformation
2 § (13.5.2005/297)

Den som i egenskap av ägare till aktier som emitterats av en emittent av värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel eller som med stöd av sin ställning, tjänst eller uppgift har erhållit insiderinformation, får inte utnyttja informationen genom att för egen eller någon annans räkning direkt eller indirekt förvärva eller avyttra sådana värdepapper som informationen gäller, eller direkt eller indirekt ge någon råd i handel med sådana värdepapper. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också personer som har fått insiderinformation genom brottslig verksamhet. (26.10.2007/923)

Insiderinformation får inte röjas för någon annan, om det inte sker som ett normalt led i arbete, yrke eller åligganden för den som röjer informationen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också andra personer som visste eller borde ha vetat att information som de erhållit är insiderinformation.

Vad som föreskrivs i denna paragraf begränsar inte rätten att utanför multilateral handel förvärva eller avyttra värdepapper som inte har tagits upp till offentlig handel eller till motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller på en mäklarlista över multilateral handel. (26.10.2007/923)

Vad som föreskrivs i denna paragraf begränsar inte en persons rätt att handla med värdepapper, om förvärvet eller överlåtelsen av värdepapperen grundar sig på ett avtal som har ingåtts innan personen fick insiderinformation om värdepapperen.

Offentlighet för innehav samt uppgifter som ska lämnas (26.10.2007/923)
3 § (26.10.2007/923)

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det finska bolag som emitterat en sådan aktie, eller en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning,

2) en annan person inom den högsta ledningen hos det finska bolag som emitterat en sådan aktie, om personen har regelbunden tillgång till insiderinformation och rätt att fatta beslut som gäller bolagets framtida utveckling och ordnandet av affärsverksamheten,

3) make eller maka till en i 1 eller 2 punkten avsedd person, en omyndig vars intressebevakare en i 1 eller 2 punkten avsedd person är, eller någon annan familjemedlem till en i 1 eller 2 punkten avsedd person som minst ett år har bott i samma hushåll som en anmälningsskyldig enligt 4 §, eller

4) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf avsedd person, ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i denna paragraf eller dennes familjemedlemmar har direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

4 § (13.5.2005/297)

En värdepappersägare som står i ett i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i detta kapitel avsett förhållande till ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel (anmälningsskyldig) ska, när han eller hon tillträder uppdraget, inom fjorton dagar underrätta bolaget om

1) make eller maka,

2) omyndig vars intressebevakare han eller hon är samt andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige,

3) sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 § 4 punkten,

4) sammanslutningar och stiftelser där den anmälningsskyldige, maken eller makan eller någon annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll har ett betydande inflytande,

5) aktier i bolaget och värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper, som den anmälningsskyldige, maken eller makan, en i 2 punkten avsedd person samt en i 3 punkten avsedd sammanslutning eller stiftelse äger.

(26.10.2007/923)

En anmälningsskyldig ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta bolaget om

1) förvärv och överlåtelser av värdepapper som avses i 1 mom. 5 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, samt

2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf.

(26.10.2007/923)

Anmälan om det totala beloppet av transaktioner och överlåtelser av i 1 mom. 5 punkten avsedda värdepapper under ett kalenderår ska göras till bolaget senast den 31 januari det följande kalenderåret, även om det totala beloppet är mindre än 5 000 euro. (26.10.2007/923)

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas. (22.12.2009/1616)

En revisor eller en revisorssuppleant i ett finskt bolag som är föremål för offentlig handel och en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning behöver inte anmäla sammanslutningar där hans eller hennes betydande inflytande bygger på revisionsuppdraget.

I anmälan skall ingå de uppgifter som behövs för att specificera personen eller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om värdepapperen.

En person har ett betydande inflytande i en sammanslutning eller stiftelse, om han eller hon där intar en sådan ställning som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en därmed jämförbar ställning eller om han eller hon är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

5 § (26.10.2007/923)

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för en värdepapperscentral, för en fondbörs eller för en värdepappersförmedlare, eller en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning,

2) mäklare, anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att göra investeringsanalyser som gäller sådana värdepapper, eller någon annan anställd som på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper,

3) någon annan anställd hos en värdepapperscentral eller en fondbörs, som på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper,

4) en omyndig vars intressebevakare den person som avses i 1, 2 eller 3 punkten är, eller

5) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf nämnd person har direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

I ett kreditinstitut är innehavet när det gäller förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning offentligt endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får insiderinformation om sådana värdepapper.

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) finns offentlighetsbestämmelser som gäller de vid Finansinspektionen anställdas värdepappersinnehav. Särskilda offentlighetsbestämmelser gäller de vid Finlands Bank anställdas värdepappersinnehav.

L om Finansinspektionen 587/2003 har upphävts genom L om Finansinspektionen 878/2008.

5 a § (26.10.2007/923)

En ägare av ett värdepapper som står i ett i 5 § 1 mom. 1 eller 3 punkten i detta kapitel avsett förhållande till en värdepapperscentral eller fondbörs samt en ägare av ett värdepapper som står i ett i 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett förhållande till en värdepappersförmedlare (anmälningsskyldig) ska, när han eller hon tillträder uppdraget, inom fjorton dagar underrätta värdepapperscentralen, fondbörsen eller värdepappersförmedlaren om

1) omyndig, vars intressebevakare han eller hon är,

2) sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 § 1 mom. 5 punkten,

3) innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper, när det gäller den anmälningsskyldige, en i 1 punkten avsedd person samt en i 2 punkten avsedd sammanslutning eller stiftelse.

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta bolaget om

1) förvärv och överlåtelser av värdepapper som avses i 1 mom. 3 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, samt

2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf.

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas. (22.12.2009/1616)

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen eller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om värdepapperen.

6 § (26.10.2007/923)

Om värdepapper som avses i 4 eller 5 a § har anslutits till värdeandelssystemet, kan mottagaren av anmälningarna ordna med ett sådant förfarande att uppgifterna fås ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga särskilda anmälningar.

7 § (26.10.2007/923)

Den som tar emot sådana anmälningar som avses i 4 § ska föra ett register av vilket det för varje anmälningsskyldig framgår dennes eget, makens eller makans, en omyndigs vars intressebevakare han eller hon är, andra stadigvarande i samma hushåll boendes och i 3 § 4 punkten avsedda sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper samt transaktioner och andra avyttringar specificerade (insiderregister). På motsvarande sätt ska i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 4 §.

Den som tar emot anmälningar som avses i 5 a § ska föra ett register av vilket det för varje anmälningsskyldig framgår dennes eget, en omyndigs vars intressebevakare den anmälningsskyldige är och i 5 § 1 mom. 5 punkten avsedda sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper samt transaktioner och andra avyttringar specificerade (insiderregister). På motsvarande sätt ska i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 a §.

Om anmälningar görs enligt 6 §, kan registret till denna del sammanställas av uppgifter som fås ur värdeandelssystemet.

Uppgifterna i insiderregistret ska införas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen ska ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar ska göras utan obefogat dröjsmål. Uppgifterna i insiderregistret ska sparas minst fem år efter det att de förts in i registret.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av insiderregistren och mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än den anmälningsskyldiges namn är dock inte offentliga. Ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel ska dessutom hålla uppgifterna i insiderregistret tillgängliga för allmänheten på en webbplats i det elektroniska informationsnätet. Uppgifter om förändringar i värdepappersinnehav ska finnas på webbplatsen i tolv månader efter förändringen. Uppgifterna ska uppdateras utan obefogat dröjsmål när en anmälningsskyldig anmäler en förändring i uppgifterna.

Företagsspecifikt insiderregister
8 § (13.5.2005/297)

En emittent av värdepapper som är föremål för offentlig handel skall dessutom föra ett insiderregister över personer som är anställda hos emittenten och som regelbundet på grund av sin ställning eller sina åligganden får insiderinformation samt över andra personer som med stöd av ett arbetsavtal eller något annat avtal arbetar åt emittenten och får insiderinformation (företagsspecifikt insiderregister).

I det företagsspecifika insiderregistret skall också ingå uppgifter om personer som hör till emittentens organ och som erhåller insiderinformation.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om emittentens skyldighet att föra ett företagsspecifikt insiderregister gäller också den som handlar på emittentens vägar eller för emittentens räkning.

Företagsspecifika insiderregister är inte offentliga. Uppgifter som gäller personer som är anställda hos emittenten och som regelbundet på grund av sin ställning eller sina åligganden får insiderinformation får likväl offentliggöras med vederbörande personers samtycke.

9 § (13.5.2005/297)

I ett företagsspecifikt insiderregister införs följande uppgifter:

1) det datum då registret upprättades,

2) uppgifter som behövs för att specificera en person,

3) anledningen till att personen införs i registret,

4) tidpunkten då personen har getts eller fått insiderinformation,

5) tidpunkten då anledningen till att upprätthålla det företagsspecifika insiderregistret upphörde att existera.

Det företagsspecifika insiderregistret skall uppdateras varje gång

1) anledningen till att en person är införd i registret ändras,

2) en ny person införs i registret,

3) en person som är införd i registret inte längre får insiderinformation.

10 § (13.5.2005/297)

Uppgifterna i ett företagsspecifikt insiderregister skall antecknas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen skall ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar skall göras utan obefogat dröjsmål.

En person som införts i ett företagsspecifikt insiderregister skall skriftligen eller på något annat sätt bevisligen underrättas om att han eller hon införts i registret och vilka skyldigheter detta medför för honom eller henne.

Uppgifterna i ett företagsspecifikt insiderregister skall sparas minst fem år efter det att anledningen till att uppgifterna infördes i registret har upphört att existera.

11 § (13.5.2005/297)

Emittenten kan dela upp det företagsspecifika insiderregistret i delregister så att personer för vilka anledningen till att de införts i registret är i kraft lika lång tid införs i samma delregister. Om det företagsspecifika insiderregistret delas upp, tillämpas på respektive delregister särskilt vad som i 8–10 § föreskrivs om företagsspecifika insiderregister.

Kursmanipulation
12 § (26.10.2007/923)

Kursen för värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel får inte manipuleras.

Med kursmanipulation avses

1) vilseledande köp- eller säljbud, skentransaktioner och andra svikliga förfaringssätt som gäller värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) transaktioner och andra åtgärder som ger falsk eller vilseledande information om utbud, efterfrågan eller pris på värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

3) transaktioner och andra åtgärder genom vilka en person eller flera personer i samarbete låser fast priset på värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel vid en onormal eller konstlad nivå, och

4) offentliggörande eller annan spridning av falsk eller vilseledande information om värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel, om den som offentliggör eller sprider informationen visste eller borde ha vetat att informationen är falsk eller vilseledande.

Vad som föreskrivs i 2 mom. 4 punkten tillämpas inte på den som enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation är upphovsman till ett meddelande som har gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen vid utarbetandet av meddelandet har utfäst sig att iaktta de regler som en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet enligt nämnda lag har utarbetat för yrkeskåren eller som den som utövar publikations- och programverksamheten har utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet. Nämnda punkt tillämpas emellertid, om meddelandets upphovsman själv drar särskild fördel eller nytta av att informationen offentliggörs eller sprids.

I de fall som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten är en transaktion eller någon annan åtgärd dock inte kursmanipulation, om det finns en godtagbar grund för den och den motsvarar den marknadspraxis som Finansinspektionen har godkänt för den offentliga eller multilaterala handeln.

Värdepappersförmedlare som såsom investeringstjänster bedriver handel för egen räkning med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda värdepapper som de har emitterat, får ingå avtal om denna verksamhet i syfte att påverka värdepapperens prisnivå.

Begränsningsbestämmelse
13 § (13.5.2005/297)

Vad som i detta kapitel föreskrivs om utnyttjande av insiderinformation eller om kursmanipulation tillämpas inte på sådan handel med värdepapper där

1) en emittent förvärvar egna aktier i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i direktivet om marknadsmissbruk,

2) ett värdepappersföretag eller kreditinstitut stabiliserar priset på värdepapper i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i direktivet om marknadsmissbruk.

Värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel
14 § (13.5.2005/297)

Vad som i detta kapitel föreskrivs om värdepapper som är föremål för offentlig handel och om emittenter av sådana värdepapper tillämpas även på värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel, och på emittenter av sådana värdepapper.

Närmare föreskrifter
15 § (12.6.2008/392)

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk. Finansinspektionen kan dessutom utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan som avses i 4 och 5 a § och om anmälningssättet, om det förfarande som avses i 6 § och i 7 § 3 mom. samt om innehållet i det register som avses i 9 § och om sättet att registrera uppgifter.

6 kap (8.6.2006/442)

Offentligt köpeanbud och skyldighet att ge ett anbud

Offentligt köpeanbud
1 § (8.6.2006/442)

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas när någon frivilligt (frivilligt köpeanbud) eller förpliktad enligt 10 § offentligt erbjuder sig att köpa aktier som är föremål för offentlig handel. Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på anbud som avser andra värdepapper som berättigar till aktier, om

1) aktierna är föremål för offentlig handel och emittenten av värdepapper som berättigar till sådana aktier är densamma som emittenten av aktierna, eller

2) de värdepapper som berättigar till aktier är föremål för offentlig handel och deras emittent är densamma som emittenten av aktierna.

Opartiskhet
2 § (8.6.2006/442)

Den som ger ett offentligt köpeanbud skall bemöta innehavarna av målbolagets värdepapper enligt 1 § likvärdigt (opartiskt bemötande).

Offentliggörande av och information om köpeanbud
3 § (8.6.2006/442)

Beslut om offentligt köpeanbud skall offentliggöras omedelbart samt tillkännages det bolag (målbolaget) som emitterat de värdepapper som anbudet avser, den som ordnar den offentliga handeln och Finansinspektionen.

Efter offentliggörandet skall beslutet utan dröjsmål tillkännages en företrädare för de anställda eller, om det inte finns någon företrädare, de anställda i målbolaget och det företag som gett anbudet.

Vid offentliggörande enligt 1 mom. skall nämnas vilken mängd värdepapper anbudet avser, giltighetstiden och det vederlag som erbjuds samt övriga väsentliga villkor för genomförandet av anbudet. Av offentliggörandet skall även framgå vad som skall göras om de antagande svaren omfattar flera värdepapper än vad anbudet har avsett.

Före offentliggörande enligt 1 mom. skall anbudsgivaren säkerställa att kontant vederlag, om sådant erbjuds, till fullo kan erläggas och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa erläggandet av andra slag av vederlag.

Anbudshandling
4 § (8.6.2006/442)

Innan ett köpeanbud träder i kraft skall anbudsgivaren offentliggöra och under den tid anbudet är i kraft för allmänheten hålla tillgänglig en anbudshandling som innehåller sådana väsentliga och tillräckliga upplysningar som krävs för att anbudets förmånlighet skall kunna bedömas, samt överlämna anbudshandlingen till målbolaget och den som ordnar den offentliga handeln.

Anbudshandlingen får offentliggöras sedan Finansinspektionen har godkänt den. Finansinspektionen skall inom fem bankdagar efter att handlingen har överlämnats till den för godkännande besluta om den får offentliggöras. Anbudshandlingen får överlämnas till Finansinspektionen för godkännande när beslutet om köpeanbudet har offentliggjorts i enlighet med 3 §. Anbudshandlingen skall godkännas, om den uppfyller villkoren enligt 1 mom.

Efter att anbudshandlingen har offentliggjorts skall målbolaget tillkännage den för en företrädare för de anställda eller, om det inte finns någon företrädare, för de anställda.

Bestämmelser om anbudshandlingens innehåll och offentliggörandet utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Finansinspektionen skall såsom anbudshandling erkänna prospekt för de värdepapper som anbudet avser, vilka har godkänts av behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vilka uppfyller de krav som ställs på anbudshandlingar. Genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om förfarandet för erkännande liksom om översättning av dylika anbudshandlingar till finska eller svenska samt om de ytterligare uppgifter som skall läggas fram i anbudshandlingarna.

Om en anbudshandling är behäftad med fel eller brister som uppdagas innan anbudets giltighetstid löper ut och som kan vara av väsentlig betydelse för investerarna, skall allmänheten utan dröjsmål informeras om saken genom att en rättelse eller komplettering offentliggörs på samma sätt som anbudshandlingen. Finansinspektionen kan i samband med godkännandet av en komplettering av anbudshandlingen förutsätta att anbudstiden förlängs med högst tio bankdagar, för att innehavarna av de värdepapper som anbudet avser skall kunna ompröva anbudet.

Anbudets giltighetstid
5 § (8.6.2006/442)

Ett köpeanbud skall vara i kraft i minst tre och högst tio veckor. Ett köpeanbud får av särskilda skäl vara i kraft en längre tid än tio veckor, förutsatt att bedrivandet av målbolagets verksamhet inte försvåras under längre tid än vad som är skäligt. Information om att köpeanbudets giltighetstid löper ut skall då offentliggöras minst två veckor i förväg.

Finansinspektionen kan på ansökan av målbolaget och vid behov utan att höra anbudsgivaren bestämma att köpeanbudets giltighetstid skall förlängas för att ge målbolaget möjlighet att sammankalla bolagsstämma för att överväga anbudet. Anbudsgivaren har till följd av en förlängning rätt att avstå från anbudet inom fem bankdagar från delfåendet av Finansinspektionens beslut.

Målbolagets utlåtande om köpeanbudet
6 § (8.6.2006/442)

Målbolagets styrelse skall offentliggöra sitt utlåtande om anbudet och tillkännage det för anbudsgivaren och Finansinspektionen. Utlåtandet skall offentliggöras och tillkännages så snart som möjligt efter det att anbudshandlingen har överlämnats till målbolaget i enlighet med 4 §, dock senast fem bankdagar innan anbudets giltighetstid tidigast kan löpa ut.

Det utlåtande som avses i 1 mom. skall innehålla en motiverad bedömning av

1) anbudet med tanke på målbolaget samt innehavarna av de värdepapper som anbudet avser och

2) de strategiska planer som anbudsgivaren lagt fram i anbudshandlingen och de effekter dessa kan förväntas få på målbolagets verksamhet och sysselsättningen i målbolaget.

Målbolaget skall i samband med offentliggörandet tillkännage det utlåtande som avses i 1 mom. även för företrädarna för bolagets anställda eller, om det inte finns några företrädare, för de anställda.

Om målbolaget före offentliggörandet av det utlåtande som avses i 1 mom. får ett separat utlåtande från företrädarna för de anställda om anbudets effekter på sysselsättningen, skall detta utlåtande bifogas handlingen.

Ändring av villkoren
7 § (8.6.2006/442)

Om anbudsgivaren har ändrat anbudsvillkoren, gäller för de ändrade villkoren vad som i 3 § bestäms om offentliggörande av och information om köpeanbud och vad som i 4 § 6 mom. bestäms om komplettering av anbudshandlingar. Målbolagets styrelse skall komplettera sitt utlåtande enligt 6 § om köpeanbudet så snart som möjligt efter det att de ändrade villkoren har överlämnats till styrelsen, dock senast fem bankdagar innan det ändrade anbudets giltighetstid tidigast kan löpa ut.

Konkurrerande anbud
8 § (8.6.2006/442)

Om det under anbudstiden offentliggörs ett annat köpeanbud (konkurrerande anbud) på värdepapper som är föremål för ett offentligt köpeanbud, får den första anbudsgivaren förlänga sitt anbud i enlighet med det konkurrerande anbudet oavsett den längsta tid som anges i 5 § 1 mom. Samtidigt kan den första anbudsgivaren också ändra anbudsvillkoren i enlighet med 7 §. Ett beslut om förlängning av anbudstiden och ändrade villkor skall offentliggöras samt tillkännages målbolaget, den som ordnar den offentliga handeln och Finansinspektionen samt en företrädare för de anställda eller, om det inte finns någon företrädare, de anställda i målbolaget och det företag som gett anbudet. I fråga om offentliggörande av beslutet tillämpas vad som i 4 § 6 mom. bestäms om komplettering av anbudshandlingar. Målbolagets styrelse skall komplettera sitt utlåtande enligt 6 § om köpeanbudet så snart som möjligt efter det att det konkurrerande anbudet har offentliggjorts, dock senast fem bankdagar innan det första anbudets giltighetstid tidigast kan löpa ut.

Efter att ett konkurrerande anbud offentliggjorts får den som godkänt det första anbudet återkalla sitt godkännande under den tid det första anbudet är i kraft.

Om ett konkurrerande anbudet har getts, får den första anbudsgivaren under anbudstiden och innan det konkurrerande anbudets giltighetstid löper ut bestämma att det första anbudet förfaller. Beslutet om att anbudet förfaller skall offentliggöras samt tillkännages målbolaget, den som ordnar den offentliga handeln och Finansinspektionen samt en företrädare för de anställda eller, om det inte finns någon företrädare, de anställda i målbolaget och det företag som gett anbudet.

Köpeanbudets resultat
9 § (8.6.2006/442)

När anbudstiden har löpt ut skall anbudsgivaren utan dröjsmål offentliggöra den ägarandel och röstandel som han kan få i målbolaget, om han förvärvar de värdepapper som har bjudits ut och med beaktande av de värdepapper han annars har förvärvat eller tidigare äger. Om köpeanbudet har varit villkorligt, skall det samtidigt meddelas huruvida anbudsgivaren genomför köpeanbudet. Anmälan skall likaså utan dröjsmål göras till målbolaget, den som ordnar den offentliga handeln och Finansinspektionen.

Målbolagets ledning skall tillkännage den anmälan som avses i 1 mom. även för en företrädare för bolagets anställda eller, om det inte finns någon företrädare, för de anställda.

Skyldighet att ge ett offentligt köpeanbud
10 § (8.6.2006/442)

En aktieägare vars andel ökar till över tre tiondedelar av det röstetal som bolagets aktier medför efter det att bolagets aktier har upptagits till offentlig handel (den som är skyldig att ge ett anbud), skall ge ett offentligt köpeanbud på alla andra aktier som bolaget har emitterat och på de värdepapper som bolaget har emitterat och som berättigar till dess aktier (obligatoriskt köpeanbud). Ett obligatoriskt köpeanbud skall ges också när en aktieägares andel till följd av annat än ett obligatoriskt köpeanbud ökar till över hälften av det röstetal som bolagets aktier medför efter det att bolagets aktier har upptagits till offentlig handel.

Till en aktieägares röstandel som avses i 1 mom. hänförs

1) aktier som ägs av aktieägaren och av sammanslutningar och stiftelser som står under dennes ägarkontroll samt av dessas pensionsstiftelser och pensionskassor,

2) aktier som ägs av aktieägaren eller av en annan sådan sammanslutning eller stiftelse som avses i 1 punkten tillsammans med någon annan, samt

3) aktier som ägs av andra sådana fysiska personer, sammanslutningar och stiftelser som tillsammans med aktieägaren eftersträvar bestämmanderätt i bolaget.

När den röstandel som avses i 1 mom. räknas ut beaktas inte en röstningsbegränsning som baserar sig på lag eller bolagsordning eller något annat avtal. I bolagets sammanlagda röstetal beaktas inte de röster som hänför sig till aktier som innehas av bolaget eller av en sammanslutning eller stiftelse där bolaget har bestämmande inflytande.

Frågan om vilken av de i 2 mom. nämnda personerna, sammanslutningarna eller stiftelserna är skyldig att ge ett anbud skall i oklara fall avgöras av Finansinspektionen.

Om de värdepapper som har lett till överskridning av den gräns som avses i 1 mom. har förvärvats genom ett offentligt köpeanbud som getts på alla aktier som målbolaget har emitterat och på de värdepapper som målbolaget har emitterat och som berättigar till dess aktier, uppkommer dock inte någon skyldighet att ge ett obligatoriskt köpeanbud. Om de värdepapper som har lett till överskridning av den gräns som avses i 1 mom. annars har förvärvats genom ett offentligt köpeanbud, uppkommer inte någon skyldighet att ge ett anbud innan anbudets giltighetstid löper ut.

Om röstandelen för en aktieägare i målbolaget är högre än den röstandel som avses i 1 mom., uppkommer inte för en annan aktieägare skyldighet enligt 1 mom. att ge ett anbud förrän dennes röstandel överskrider den förstnämnda aktieägarens röstandel.

Om en överskridning enligt 1 mom. av en aktieägares röstandel uteslutande beror på målbolagets eller en annan aktieägares åtgärder, uppkommer för den förstnämnde aktieägaren inte skyldighet enligt 1 mom. att ge ett anbud innan denne förvärvar eller tecknar mera aktier i målbolaget eller på något annat sätt utökar sin röstandel i målbolaget.

Anbudsvederlag vid obligatoriskt köpeanbud
11 § (8.6.2006/442)

Som anbudsvederlag skall vid obligatoriskt köpeanbud betalas gängse pris. Som ett alternativ till kontant vederlag kan erbjudas vederlag i form av värdepapper eller en kombination av värdepapper och kontanter.

När det gängse priset bestäms skall som utgångspunkt betraktas det högsta pris som den som är skyldig att ge ett anbud eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. under de senaste sex månaderna före uppkomsten av skyldigheten att ge ett anbud har betalt för de värdepapper som anbudet avser. Detta pris kan frångås av särskilda skäl.

Om den som är skyldig att ge ett anbud eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. inte under de senaste sex månaderna före uppkomsten av skyldigheten att ge ett anbud har förvärvat sådana värdepapper som anbudet avser, skall som utgångspunkt för bestämmandet av det gängse priset betraktas det med antalen avslut vägda medelpris som vid offentlig handel under de senaste tre månaderna före uppkomsten av skyldigheten att ge ett anbud har betalts för de värdepapper som anbudet avser. Detta pris kan frångås av särskilda skäl.

Den som är skyldig att ge ett anbud och personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. skall underrätta Finansinspektionen om sina förvärv av aktier i målbolaget och av målbolaget emitterade värdepapper som berättigar till dess aktier och de betalda priserna under de tolv senaste månaderna före uppkomsten av skyldigheten att ge ett anbud samt under tiden mellan uppkomsten av skyldigheten att ge ett anbud och den tidpunkt då anbudets giltighet löper ut.

Anbudsvederlag vid frivilligt köpeanbud
12 § (8.6.2006/442)

Anbudsvederlag kan vid frivilligt köpeanbud betalas i form av kontanter, värdepapper eller en kombination av dessa.

Kontant vederlag skall erbjudas åtminstone som ett alternativ, om frivilligt köpeanbud ges på alla aktier som målbolaget har emitterat och på de värdepapper som målbolaget har emitterat och som berättigar till dess aktier, och om

1) de värdepapper som erbjuds som vederlag inte har upptagits till offentlig handel eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om det inte heller i samband med köpeanbudet lämnas in någon ansökan om att de skall upptas till sådan handel, eller

2) anbudsgivaren eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. mot kontant vederlag har förvärvat eller förvärvar målbolagets värdepapper som berättigar till minst fem hundradelar av röstetalet i målbolaget, under en tidsperiod som börjar sex månader innan köpeanbudet offentliggörs och upphör när anbudets giltighetstid löper ut.

Om frivilligt köpeanbud ges på alla aktier som målbolaget har emitterat och på de värdepapper som målbolaget har emitterat och som berättigar till dess aktier, skall som utgångspunkt när anbudsvederlaget bestäms betraktas det högsta pris som den som har gett köpeanbudet eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av anbudet har betalt för de värdepapper som anbudet avser. Detta pris kan frångås av särskilda skäl. Det som i 11 § 4 mom. bestäms om överlämnande av uppgifter till Finansinspektionen tillämpas på sådana anbud.

Förvärv under och efter anbudstiden
13 § (8.6.2006/442)

Om den som ger ett offentligt köpeanbud eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. efter offentliggörandet av ett frivilligt köpeanbud eller efter uppkomsten av skyldighet att ge ett anbud och innan anbudstiden löper ut förvärvar målbolagets värdepapper på bättre villkor än enligt anbudsvillkoren, skall anbudsgivaren ändra sitt anbud så att det motsvarar detta förvärv på bättre villkor (höjningsskyldighet).

Om den som gett ett offentligt köpeanbud eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. inom nio månader efter det att anbudstiden har löpt ut förvärvar målbolagets värdepapper på bättre villkor än enligt anbudsvillkoren, skall de värdepappersinnehavare som har godkänt det offentliga köpeanbudet gottgöras skillnaden mellan förvärvet på bättre villkor och det vederlag som erbjudits i det offentliga köpeanbudet (gottgörelseskyldighet).

Om skyldighet enligt 10 § att ge ett anbud har uppkommit i ett frivilligt köpeanbud, jämställs de värdepappersinnehavare som har godkänt det frivilliga köpeanbudet vid tillämpningen av 1 och 2 mom. med värdepappersinnehavare som har godkänt ett obligatoriskt köpeanbud.

Den som har gett ett offentligt köpeanbud skall omedelbart offentliggöra att höjnings- eller gottgörelseskyldighet har uppkommit. Den höjning som avses i 1 mom. skall utan dröjsmål riktas till de värdepappersinnehavare som har godkänt köpeanbudet. Den gottgörelse som avses i 2 mom. skall inom en månad efter uppkomsten av gottgörelseskyldigheten riktas till de värdepappersinnehavare som har godkänt köpeanbudet.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på ett sådant högre pris på målbolagets värdepapper som har fastställts vid skiljedom enligt lagen om aktiebolag, om inte anbudsgivaren eller personer, sammanslutningar eller stiftelser som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. har erbjudit sig att förvärva målbolagets värdepapper på bättre villkor än anbudsvillkoren före skiljeförfarandet eller under dess gång.

Förfarandet vid obligatoriska köpeanbud
14 § (8.6.2006/442)

Den som är skyldig att ge ett anbud skall omedelbart offentliggöra att skyldighet att ge ett anbud har uppkommit. Samtidigt skall också målbolaget, den som ordnar den offentliga handeln och Finansinspektionen samt en företrädare för de anställda eller, om det inte finns någon företrädare, de anställda i målbolaget och det företag som gett anbudet informeras.

Den som är skyldig att ge ett anbud skall offentliggöra köpeanbudet inom en månad efter det att skyldigheten att ge ett anbud har uppkommit. Förfarandet med köpeanbud skall inledas inom en månad efter det att anbudet har offentliggjorts.

Beviljande av undantag
15 § (8.6.2006/442)

Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja undantag från skyldigheterna enligt detta kapitel.

Finansinspektionen kan bevilja undantag från tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel, om den behöriga medlemsstaten enligt målbolagets bolagsrättsliga hemort är någon annan än Finland. Undantag kan också beviljas, om ställningen för innehavarna av målbolagets värdepapper skyddas med stöd av bestämmelser som tillämpas i någon annan stat och som motsvarar bestämmelserna i detta kapitel.

Begränsningsbestämmelse
16 § (8.6.2006/442)

Om målbolaget har sin bolagsrättsliga hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än i Finland, bestäms den i 10 § avsedda röstandel som ger upphov till skyldighet att ge ett anbud och undantagen från skyldigheten att ge ett anbud enligt bestämmelserna i den aktuella staten.

Bestämmelserna i 11–14 § tillämpas inte på offentliga köpeanbud där målbolaget har sin bolagsrättsliga hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än i Finland, om den behöriga medlemsstaten enligt målbolagets bolagsrättsliga hemort är någon annan än Finland.

Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv
17 § (8.6.2006/442)

Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv ger rekommendationer och utlåtanden i syfte att främja iakttagandet av god värdepappersmarknadssed, vilka gäller målbolagets lednings handlande i samband med offentliga köpeanbud samt avtalsgrundade strukturer för att upprätthålla bestämmande inflytande eller vilka styr de bolagsrättsliga förfaranden som skall iakttas vid företagsförvärv. Nämnden skall begära utlåtande om rekommendationerna av Finansinspektionen innan de ges. Rekommendationerna kan utgöra en del av fondbörsens regler. Nämnden kan dessutom på ansökan ge rekommendationer till lösningar även i enskilda frågor som ansluter sig till rekommendationerna.

Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv har en ordförande och två vice ordförande samt åtta andra medlemmar. Med undantag för ordföranden och vice ordförandena har varje medlem en personlig suppleant. Centralhandelskammaren utser ordföranden, vice ordförandena och nämndens övriga medlemmar för tre år i sänder så att av de övriga medlemmarna

1) företräder två sakkunskap inom aktiebolags- och värdepappersmarknadsrätt samt sakkunskap inom finansmarknaden,

2) utses tre på förslag av registrerade föreningar som företräder värdepappersemittenter, samt

3) utses två på förslag av registrerade föreningar som företräder investerare.

Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv är beslutför när ordföranden eller en vice ordförande eller den tillfälliga ordförande som valts bland medlemmarna om båda är jäviga samt minst fyra andra medlemmar är närvarande. Besluten vid nämndens sammanträden fattas med enkel majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst. I övrigt tillämpas 6 § 1 mom. i handelskammarlagen (878/2002) på det tjänsteansvar medlemmarna och de anställda i nämnden har och hur ärendena behandlas i nämnden. Centralhandelskammaren svarar för kostnaderna för nämnden för företagsförvärvs verksamhet och fastställer grunderna för arvodena till ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna. Centralhandelskammaren har rätt att ta ut en avgift för organiseringen av nämndens verksamhet. Avgifterna skall högst motsvarar kostnaderna för att organisera verksamheten.

7 kap

Tillsyn över värdepappersmarknaden

Tillsynsmyndighet (9.8.1993/740)
1 § (19.12.2008/891)

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, de bestämmelser och myndighetsföreskrifter som har utfärdats med stöd av den och de stadgar som myndigheter har fastställt med stöd av denna lag.

Finansinspektionen utövar inte tillsyn över den värdepappershandel som Finlands Bank bedriver för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.

Reglering av marknadsföring av, erbjudande av och offentlig handel med värdepapper samt av avtalsvillkor (23.6.2005/448)
1 a § (26.10.2007/923)

Finansinspektionen kan bestämma att erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande av värdepapper till offentlig handel skjuts upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till offentlig handel eller den som på uppdrag sköter erbjudande eller ansökan om upptagande av värdepapper till offentlig handel, handlar i strid med vad som i 2 kap. föreskrivs om erbjudande av värdepapper till allmänheten eller i 3 kap. om upptagande av värdepapper till offentlig handel.

Finansinspektionen kan bestämma att en fondbörs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel med värdepapper ska avbryta handeln för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller reglerna för offentlig eller multilateral handel överträds vid handeln eller när det gäller skyldigheten att informera om värdepapperen.

1 b § (23.6.2005/448)

Innan Finansinspektionen fattar ett sådant beslut eller ger ett sådant förordnande som avses i 1 a § skall den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat föranleds av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

1 c § (19.12.2008/891)

1 c § har upphävts genom L 19.12.2008/891.

2 § (19.12.2008/891)

Finansinspektionen kan förbjuda den som i näringsverksamhet marknadsför eller förvärvar värdepapper att fortsätta eller upprepa ett förfarande som strider mot 2 kap. Den kan förbjuda en fondbörs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel med värdepapper som har tagits upp eller ansökts bli upptagna till handel, om det vid handeln eller när det gäller uppfyllande av emittentens informationsskyldighet i samband med den eller informationsskyldigheten i samband med upptagande till handel, vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot reglerna för offentlig eller multilateral handel.

På det förbud som avses i 1 mom. tillämpas 48 och 49 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Då Finansinspektionen meddelar förbud som avses i 1 mom. kan den förordna att ett förfarande som strider mot 2 kap. ska rättas, om åtgärden kan anses vara nödvändig på grund av att förfarandet medför uppenbara olägenheter för investerarna.

På förbud som gäller förfaranden som strider mot bestämmelser i 3 kap. 36 §, 3 a kap. 10 § eller 4 kap. 1 eller 2 § tillämpas 48 och 49 § i lagen om Finansinspektionen. På förbud som gäller något annat förfarande än de som avses i denna paragraf och som strider mot denna lag, bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller stadgar som myndigheter har fastställt med stöd av denna lag tillämpas 33 § i lagen om Finansinspektionen.

2 a § (9.12.2011/1247)

Finansinspektionen ska offentliggöra och för kännedom till de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämna ett sådant beslut att avbryta handeln som avses i 1 a § 2 mom. i detta kapitel samt marknadsdomstolens beslut att i enlighet med 2 § 1 mom. i detta kapitel förbjuda handeln med värdepapper.

Tystnadsplikt (9.8.1993/740)
3 § (13.5.2005/297)

Den som vid fullgörande av uppdrag som avses i denna lag eller som medlem eller suppleant i ett organ eller som anställd hos en fondbörs, värdepappersförmedlare, clearingorganisation, clearingmedlem eller en sammanslutning som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. har fått kännedom om en icke-offentliggjord uppgift om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i behörig ordning föreskrivits att de skall röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.

En medlem eller suppleant i ett organ eller en anställd hos en fondbörs får utan hinder av 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd eller medlem i ett organ hos en sammanslutning i en annan stat som ordnar handel som motsvarar offentlig handel och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen är nödvändigt för att trygga en effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga omfattas av tystnadsplikt som motsvarar 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som utövar tillsyn över värdepappersmarknaden finns i lagen om Finansinspektionen.

8 kap

Straffstadganden

Missbruk av insiderinformation och kursmanipulation (13.5.2005/297)
1 § (13.5.2005/297)

Bestämmelser om straff för missbruk av insiderinformation som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i vinningssyfte finns i 51 kap. 1 och 2 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för kursmanipulation som sker i vinningssyfte finns i 51 kap. 3 och 4 § i strafflagen.

Olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper (28.12.2001/1517)
2 § (26.10.2007/923)

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ordnar offentlig handel med värdepapper i strid med 3 kap. 1 eller 12 § eller multilateral handel i strid med 3 a kap. 1 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Olovligt bedrivande av clearingorganisationsverksamhet (8.5.1998/321)
2 a § (15.1.2010/9)

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 1 § eller utländsk clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 13 eller 16 § ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av clearingorganisationsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Värdepappersmarknadsförseelse (9.8.1993/740)
3 § (19.12.2008/891)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 2 eller 36 § eller mot 3 a kap. 10 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

Brott mot tystnadsplikt som gäller värdepappersmarknaden
4 § (21.4.1995/605)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 7 kap. 3 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

5 § (21.4.1995/605)

5 § har upphävts genom L 21.4.1995/605.

6 § (26.10.2001/893)

6 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

9 kap

Övriga påföljder

1 § (10.7.1998/522)

1 § har upphävts genom L 10.7.1998/522.

Skadestånd
2 §

Den som genom ett förfarande som strider mot denna lag eller mot stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den orsakar skada, är skyldig att ersätta denna.

Om jämkning av skadestånd samt ansvarsfördelningen mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

10 kap

Särskilda stadganden

Derivatavtal (22.10.1999/970)
1 § (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1–7, 9 och 12–18 §, 5 kap. 1, 2 och 12–15 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 1 § tillämpas också på handel med standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Bestämmelserna i 5 kap. 3–5, 5 a och 6 §, 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8–11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen medför rätt till aktier. Bestämmelserna i 5 kap. 8–11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är råvaror eller nyttigheter. Bestämmelserna i 5 kap. 5 § tillämpas också på en person som står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1–3 punkten i denna lag till ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt på en sammanslutning eller stiftelse som till den personen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/891. (19.12.2008/891)

1 a § (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1–7, 9 och 12–17 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatinstrument som är föremål för handel på någon annan reglerad marknad som står under myndighetstillsyn än i ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (derivatinstrument som jämställs med standardiserade optioner och terminer). Bestämmelserna i 4 kap. 18 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner eller terminer, om marknaden är belägen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna i 5 kap. 1, 2 och 12–15 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner och terminer och som avser värdepapper som är föremål för offentlig handel eller råvaror eller andra nyttigheter.

Bestämmelserna i 5 kap. 3–5, 5 a och 6 § och 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8–11 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner eller terminer och som avser aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/891. (19.12.2008/891)

1 b § (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1–7, 9 och 12–17 § och 18 § 6 mom. samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatinstrument som inte är föremål för handel i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller på en annan i 1 a § i detta kapitel avsedd reglerad marknad som står under myndighetstillsyn. På ett sådant derivatinstrument tillämpas också 5 kap. 1, 2 och 12–15 § i denna lag, i det fall att den underliggande egendomen är värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller råvaror eller andra nyttigheter.

Bestämmelserna i 5 kap. 3–5, 5 a och 6 § och 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8–11 § tillämpas också på i denna paragraf avsedda derivatinstrument som avser aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen medför rätt till aktier.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/891. (19.12.2008/891)

1 c § (26.10.2007/923)

Bestämmelserna i 3 a kap. 1–10 § tillämpas i tillämpliga delar på ordnande av multilateral handel med derivatinstrument som avses i 1 b § i detta kapitel.

Närmare stadganden
2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Ändringssökande (9.8.1993/740)
3 § (12.6.2008/392)

Ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 3 § 1 mom., 14 § 2 mom. eller 4 a kap. 2 §, 4 § 1 mom., 15 eller 17 § om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation, fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem eller beviljande av tillstånd för en utländsk clearingorganisation inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i övrigt i förvaltningsprocesslagen. (15.1.2010/9)

Emittenten och fondbörsen kan söka ändring i Finansinspektionens beslut i sådana ärenden som har hänskjutits till denna enligt 3 kap. 30 § 5–7 mom. och 31 §. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen samt investerare som äger värdepapper vilka beslutats bli avförda från börslistan eller värdepapper som berättigar till sådana, kan söka ändring i Finansinspektionens beslut i ärenden som avses i 3 kap. 31 §.

Bestämmelser om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

Vad som föreskrivs i 73 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ska inte tillämpas när ändring söks i beslut som gäller ärenden enligt 3 kap. 30 § 7 mom. och 31 § 2 mom. samt 6 kap. 10 § 4 mom. (19.12.2008/891)

3 a § (8.6.2006/442)

Ändring i beslut som Finansinspektionen har fattat med stöd av 2 kap. 4, 4 a och 11 §, 6 kap. 4, 5, 10 och 15 § samt 7 kap. 1 a och 1 c § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Marknadsdomstolen skall behandla ärenden som avses i 6 kap. 5 § och 7 kap. 1 a § i brådskande ordning.

Ikraftträdande
4 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Lagen tillämpas inte på marknadsföring och emission av värdepapper, fondbörsverksamhet, avtalsmarknadsverksamhet, annan offentlig handel med värdepapper eller värdepappersköp som har bedrivits eller ingåtts, ej heller på förmedlingsuppdrag som utförts eller offentligt köpeanbud som givits före ikraftträdandet. En omständighet som förelegat före ikraftträdandet medför inte heller informationsplikt enligt denna lag för ett bolag eller en aktieägare eller inlösningsplikt för en aktieägare.

Ansökan om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet och fastställande av reglemente för en fondbörs samt regler och anvisningar som skall iakttas vid avtalsmarknadsverksamhet och annan offentlig handel samt fastställande av kursförmedlingsavtal kan behandlas redan innan lagen träder i kraft. Likaså kan koncession beviljas samt reglementen, regler, anvisningar och avtal fastställas samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas innan den träder i kraft.

Den som då denna lag träder i kraft bedriver fondbörsverksamhet skall inom sex månader från ikraftträdandet ansöka om koncession och fastställelse av reglemente eller upphöra med sin fondbörsverksamhet. Har koncession och fastställande av reglemente sökts inom den stadgade tiden, men har koncession inte beviljats eller reglementet inte fastställts inom ett år från det lagen trätt i kraft, skall fondbörsverksamheten avvecklas, om inte finansministeriet av särskilda skäl beviljar en längre tid för detta.

Den som då lagen träder i kraft bedriver kursförmedlings- eller avtalsmarknadsverksamhet eller annan offentlig handel med värdepapper skall ansöka om fastställelse av kursförmedlingsavtal samt de regler och anvisningar som skall iakttas vid avtalsmarknadsverksamhet eller annan offentlig handel eller avveckla sin verksamhet inom sex månader från ikraftträdandet. Har fastställelse sökts inom denna tid men har avtalen, reglerna eller anvisningarna inte fastställts inom ett år från ikraftträdandet, skall verksamheten avvecklas, om inte bankinspektionen av särskilda skäl beviljar en längre tid för detta.

Regeringens proposition 157/88, Stora utsk. bet. 8/89, Bankutsk. bet. 1/89

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1991/1554:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91, Ekonomiutsk. bet. 18/91

9.8.1993/740:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Aktieägare, vars andel i ett annat bolag än ett börs- eller avtalsmarknadsbolag har uppnått eller överskridit den gräns för anmälningsskyldighet som avses i 2 kap. 9 §, skall anmäla detta till bolaget inom en månad efter att denna lag har trätt i kraft.

Denna lags 3 kap. 10 § och finansministeriets beslut med stöd därav skall inte tillämpas på värdepapper som har tagits upp på börslistan före denna lags ikraftträdande.

Inlösningsskyldighet uppkommer inte för en aktieägare om den i enlighet med 6 kap. 6 § beräknade två tredjedels andelen av det röstetal som bolagets aktier medför har överskridits före denna lags ikraftträdande och underskrider denna gräns inom tre år efter denna lags ikraftträdande. Inlösningsskyldighet uppkommer dock inte om andelen har överskridits före den 1 juni 1993.

RP 318/92, EkUB 16/93, Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv ( 79/279/EEG , 80/390/EEG , 82/121/EEG , 87/345/EEG , 88/627/EEG , 89/298/EEG , 89/592/EEG och 90/211/EEG ).

9.8.1993/751:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 309/92, EkUB 15/93, Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv ( 85/611/EEG och 88/220/EEG ).

5.1.1994/19:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92, EkUB 40/93

21.4.1995/605:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

18.12.1995/1537:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 167/95, EkUB 22/95, RSv 122/95

26.7.1996/581:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Den som när denna lag träder i kraft ordnar annan offentlig handel, för vilken finansinspektionen har fastställt regler före denna lags ikraftträdande, skall inom tre mådnader efter denna lags ikraftträdande sända reglerna till vederbörande ministerium för fastställelse eller sluta ordna annan offentlig handel.

En ansökan om fastställelse av regler för fondbörsen och regler för annan offentlig handel kan behandlas innan lagen träder i kraft och reglerna fastställas samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen kräver vidtas innan den träder i kraft.

Förpliktelserna i 4 kap. 7 § samt 5 kap. 3 och 4 §§ skall uppfyllas inom två månader från det lagen träder i kraft.

Rådets direktiv 93/6/EEG ; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG ; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27, RP 7/96, EkUB 10/96, RSv 96/96

26.7.1996/584:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 85/611/EEG ; EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3, 88/220/EEG ; EGT nr L 100, 19.4.1988, s. 31 RP 59/96, EkUB 11/96, RSv 100/96

20.12.1996/1076:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 192/1996, EkUB 23/1996, RSv 219/1996

14.2.1997/146:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996

19.6.1997/614:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997, EkUB 16/1997, RSv 84/1997

8.5.1998/321:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Ansökan om koncession för en clearingorganisation, om fastställande av clearingorganisationens regler och förlustdelningsavtal, om undantag från begränsning av inflytande samt om clearingmedlemskap kan tas till behandling redan innan lagen träder i kraft. Före lagens ikraftträdande kan också fattas beslut om sådana ansökningar och vidtas andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Den som när denna lag träder i kraft bedriver clearingorganisationsverksamhet skall ansöka om koncession och fastställelse av regler eller upphöra med verksamheten inom sex månader från lagens ikraftträdande. Om koncession och fastställelse av regler har sökts inom utsatt tid, men koncession inte beviljats eller regler inte fastställts inom ett år från denna lags ikraftträdande, skall clearingorganisationsverksamheten avslutas om inte vederbörande ministerium av någon särskild orsak beviljar förlängning av verksamhetstiden.

En sådan clearingmedlem som när denna lag träder i kraft inte uppfyller villkoren enligt 4 a kap. 8 § 1 mom. skall inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft se till att villkoren blir uppfyllda eller inom nämnda tid upphöra med clearingmedlemmens verksamhet.

RP 209/1997, EkUB 1/1998, RSv 16/1998

10.7.1998/522:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

18.12.1998/994:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/1998, EkUB 24/1998, RSv 184/1998

29.1.1999/51:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

29.1.1999/105:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagens 1 kap. 5 § träder dock i kraft först den 1 januari 2000. Till dess tillämpas 1 kap. 4 § 5 mom. vilket upphävs genom denna lag.

En sådan delårsrapport som avses i 2 kap. 5 § 1 mom., när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex och nio första månader första gången senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 april 2000 eller därefter. Före denna tidpunkt skall en sådan delårsrapport som avses ovan upprättas antingen för de sex första månaderna eller för de fyra och åtta första månaderna. När det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, skall en sådan delårsrapport som avses i 2 kap. 5 § 1 mom. upprättas första gången senast för den räkenskapsperiod som börjar efter att lagen trätt i kraft.

En delårsrapport som avses i lagens 2 kap. 5 § 1 mom. skall på det sätt som 5 § 6 mom. föreskriver offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock inom två månader efter utgången av rapportperioden, första gången senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. Före denna tidpunkt skall delårsrapporten offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock inom tre månader efter utgången av rapportperioden.

Ett bokslut som avses i 2 kap. 6 § 1 mom. skall på det sätt som momentet föreskriver offentliggöras utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde, där bokslutet skall framläggas för fastställelse, dock inom tre månader efter utgången av räkenskapsperioden och första gången senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. Före denna tidpunkt skall bokslutet offentliggöras utan obefogat dröjsmål senast en vecka före det sammanträde, där bokslutet skall framläggas för fastställelse.

En ägarandel som avses i 2 kap. 9 § och som föreligger när lagen träder i kraft skall anmälas till bolaget och finansinspektionen inom sex månader efter att lagen har trätt i kraft, om den utgör minst en tjugondedel men mindre än en tiondedel av bolagets röstetal eller aktiekapital och om den inte har anmälts tidigare eller i övrigt offentliggjorts.

Genom denna lag upphävs förordningen den 30 juni 1995 om ömsesidigt erkännande av börsprospekt och emissionsprospekt som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (919/1995).

RP 209/1998, EkUB 37/1998, RSv 235/1998

1.4.1999/476:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 254/1998, LaUB 28/1998, RSv 295/1998

22.10.1999/970:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

En fondbörs och en clearingorganisation som har koncession när denna lag träder i kraft behöver inte på nytt ansöka om koncession.

RP 47/1999, EkUB 5/1999, RSv 28/1999

15.9.2000/797:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

En clearingmedlem vars aktiekapital när denna lag träder i kraft inte uppfyller de krav som anges i 4 a kap. 8 § 1 mom. skall inom sex månader efter ikraftträdandet se till att kraven uppfylls eller inom den nämnda tiden upphöra med sin verksamhet som clearingmedlem.

En clearingfond som avses i 4 a kap. 7 § skall senast den 1 januari 2011 ha ett kapital på 10 miljoner euro.

Om värdepapperscentralen med stöd av 4 a kap. 7 § beslutar avveckla en i samma paragraf avsedd clearingfond, skall de medel som fram till avvecklingstidpunkten har influtit till fonden återbetalas till de clearingmedlemmar som har betalt in dem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2000, EkUB 15/2000, RSv 80/2000

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

28.12.2001/1517:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagens 2 kap. 3 § 1–6 mom. träder dock i kraft först den 1 juli 2002.

På privata aktiebolag, andra ömsesidiga försäkringsbolag än publika ömsesidiga försäkringsbolag och på försäkringsföreningar tillämpas för första gången bestämmelserna i 2 kap. 3 § 1–6 mom. i denna lag.

Tidsfristerna för fattandet av beslut enligt 3 kap. 2 § 3 mom., 4 § 2 mom., 13 § 3 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom. och 4 § 1 mom. tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

En fondbörs, den som ordnar annan offentlig handel och en clearingorganisation skall komplettera sina regler så att de överensstämmer med kraven enligt denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Den som ordnar ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § skall utarbeta regler för sitt handelsförfarande och meddela finansinspektionen dem för kännedom inom 12 månader från lagens ikraftträdande.

Denna lags 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. och 10 kap. 3 § 3 mom. träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

28.12.2001/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

31.1.2003/73:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002, EkUB 25/2002, RSv 202/2002

27.6.2003/600:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

20.1.2004/12:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 133/2003, EkUB 9/2003, RSv 121/2003

2.4.2004/228:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

13.8.2004/752:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

13.5.2005/297:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifterna i insiderregister enligt 5 kap. 7 § skall ändras så att de stämmer överens med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande. Till dess att uppgifterna i insiderregistren har ändrats så att de stämmer överens med denna lag, dock högst i sex månader efter lagens ikraftträdande, tillämpas på offentlighet för innehav och på uppgifter som skall lämnas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande i stället för 5 kap. 3 och 4 § i denna lag.

Emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel skall inom ett år efter lagens ikraftträdande ha uppgifterna i insiderregister enligt 5 kap. 7 § tillgängliga för allmänheten på en webbplats i det elektroniska informationsnätet i enlighet med 4 mom. i nämnda paragraf.

Företagsspecifika insiderregister enligt 5 kap. 8 § skall inrättas och bringas i överensstämmelse med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

23.6.2005/448:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Lagens 2 kap. 3, 3 a–3 d, 4 och 4 a–4 f § tillämpas på prospekt som offentliggörs efter det att lagen trätt i kraft. Den årliga sammanställning som avses i 2 kap. 10 § skall första gången offentliggöras för den räkenskapsperiod som börjar efter lagens ikraftträdande.

Om den som emitterat värdepapper har bolagsrättslig hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Finland hemstat för emission av värdepapper som avses i 1 kap. 4 § 7 och 9 mom., om värdepapperen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet först har erbjudits till allmänheten eller ansökts bli upptagna till offentlig handel i Finland den 1 januari 2004 eller därefter. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan, kan emittenten senare som sin hemstat välja någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 4 mom. 2 punkten tillämpas på avtal som ingås efter det att lagen trätt i kraft.

RP 38/2005, EkUB 9/2005, RSv 71/2005

8.6.2006/442:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Lagens 6 kap. tillämpas på offentliga köpeanbud för vilka anbudshandlingen offentliggörs efter att denna lag trätt i kraft. I fråga om offentliga köpeanbud för vilka anbudshandlingen offentliggjorts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Skyldighet att ge ett anbud uppkommer inte för en aktieägare, om den i enlighet med 6 kap. 10 § beräknade andelen på tre tiondedelar eller hälften av det röstetal som bolagets aktier medför har överskridits före lagens ikraftträdande och underskrider denna gräns inom tre år efter lagens ikraftträdande. Skyldighet att ge ett anbud uppkommer dock inte, om aktieägarens nämnda andel har överskridits före den 17 februari 2006. Om aktieägarens röstandel enligt 6 kap. 10 § vid lagens ikraftträdande är över hälften men inte överskrider två tredjedelar av det röstetal som bolagets aktier medför uppkommer skyldighet att ge ett anbud, om röstandelen ökar över två tredjedelar genom förvärv eller teckning av aktier inom tre år efter lagens ikraftträdande.

Bolaget och Finansinspektionen skall inom två månader från lagens ikraftträdande underrättas om den i 2 kap. 9 § avsedda ägarandel som gällde när lagen trädde i kraft, om ägarandelen är minst tre tiondedelar men mindre än en tredjedel av röstetalet eller aktiekapitalet i bolaget och ägarandelen inte anmälts eller på annat sätt offentliggjorts tidigare.

RP 6/2006, EkUB 6/2006, RSv 52/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (32004L0025); nr EUT L 142, 30.4.2004, s. 12

21.7.2006/646:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/133:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

9.2.2007/152:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på bokslut, verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och delårsrapporter som offentliggörs efter det att lagen har trätt i kraft. Emittenten får dock upprätta bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikén och delårsrapporten enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande för den räkenskapsperiod och den rapportperiod som har avslutats före ikraftträdandet av lagen. Dessutom kan emittenter av värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten för den räkenskapsperiod som börjat den 1 januari 2007 eller tidigare upprätta delårsrapporten enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

Emittenten får utfärda ledningens i 2 kap. 5 c § avsedda delårsredogörelse även under en sådan räkenskapsperiod som har börjat före lagens ikraftträdande. Den information som avses i 1 mom. i nämnda paragraf skall offentliggöras för den räkenskapsperiod som har börjat före lagens ikraftträdande senast en månad efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 174/2006, EkUB 29/2006, RSv 270/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG; (32004L0109); EUT nr L 390, 31.12.2004, s. 38

26.10.2007/923:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En värdepappersförmedlare ska kategorisera de kunder den har vid tidpunkten för denna lags ikraftträdande i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag och utan dröjsmål meddela varje kund om denna kategoriserats som en icke-professionell eller professionell kund eller som en godtagbar motpart. Värdepappersförmedlaren ska i en i 1 kap. 4 a § 2 mom. avsedd varaktig form också informera varje kund om dennes rätt att be om ändring av kategoriseringen samt lämna upplysningar om vilken inverkan en ändring av kategoriseringen har på kundens ställning. En värdepappersförmedlare kan emellertid bibehålla en på 1 kap. 4 § 4 mom. baserad, före lagens ikraftträdande gjord kategorisering av en professionell kund, om värdepappersförmedlaren har kategoriserat kunden genom en bedömning av kundens sakkunskap, investeringserfarenhet och investeringskännedom och är övertygad om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med dessa.

En fondbörs och en clearingorganisation ska komplettera sina regler i enlighet med kraven i denna lag. En ansökan om komplettering av reglerna ska göras inom fyra månader från det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs som när denna lag träder i kraft ordnar sådan annan offentlig handel som avses i 3 kap. 12 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska inom fyra månader från det att lagen trätt i kraft uppdatera sina regler i enlighet med 3 kap. 14 § i denna lag eller upphöra med handelsförfarandet.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft ordnar sådan annan offentlig handel som avses i 3 kap. 12 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs som när denna lag träder i kraft yrkesmässigt ordnar handel i enlighet med 3 kap. 16 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska uppdatera sina regler i enlighet med 3 kap. 14 § eller 3 a kap. 2 eller 11 § eller upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft yrkesmässigt ordnar handel i enlighet 3 kap. 16 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska ansöka om verksamhetstillstånd som värdepappersföretag för verksamheten på det sätt som föreskrivs i lagen om värdepappersföretag och uppdatera sina regler i enlighet med 3 a kap. 2 eller 11 § eller upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En marknadsplatsoperatör som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som när denna lag träder i kraft ordnar handel som avses i 3 kap. 35 § 2 och 3 mom. ska inom tre månader från det att lagen trätt i kraft hos finansministeriet ansöka om sådant tillstånd för verksamheten som krävs enligt denna lag.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft är verksam som systematisk internhandlare enligt 4 kap. 10 § ska inom en månad från det att lagen trätt i kraft skriftligen underrätta Finansinspektionen om att verksamheten fortsätter.

En värdepappersförmedlare behöver inte tillämpa 4 kap. 3 § 2 mom. på en kund som värdepappersförmedlaren har när denna lag träder i kraft, till den del som de investeringstjänster som tillhandahållits kunden samt de värdepapper och derivatinstrument som kunden investerat i inte ändras efter det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs ska på begäran av Finansinspektionen ända till den 1 mars 2009 tillställa Finansinspektionen de beräkningar om handel med aktier i enlighet med artikel 33 i kommissionens förordning som fondbörsen har tagit upp till offentlig handel.

Det insiderregister som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. ska uppdateras i överensstämmelse med lagen inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

28.12.2007/1424:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

12.6.2008/392:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

Emittentens bolagsstyrningsrapport som avses i 2 kap. 6 § 3 mom. i denna lag ska lämnas första gången för den räkenskapsperiod som börjar efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 27/2008, EkUB 8/2008, RSv 54/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (32006L0046); EGT nr L 224, 16.8.2006, s. 1

29.8.2008/564:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 32/2008, EkUB 11/2008, RSv 67/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (305L0029); EGT nr L 149, 11.6.2005, s. 22

19.12.2008/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

24.7.2009/586:

Denna lag träder i kraft den 3 augusti 2009.

RP 52/2009, EkUB 8/2009, RSv 98/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG (32007L0036); EUT nr L 184, 14.7.2007, s. 17

21.8.2009/654:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 2 kap. 6 § 5 mom. tillämpas på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för den räkenskapsperiod som inleds efter att lagen trätt i kraft.

RP 175/2008, EkUB 4/2009, RSv 46/2009

22.12.2009/1616:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009, MiUB 10/2009, RSv 206/2009

15.1.2010/9:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

En utländsk clearingorganisation som bedriver clearingorganisationsverksamhet när denna lag träder i kraft ska inom sex månader efter ikraftträdandet till finansministeriet lämna en ansökan och tillräcklig utredning om hur de i lagen angivna förutsättningarna uppfylls och till en finländsk clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap eller upphöra med verksamheten. Finansministeriet beviljar på basis av ansökan och utredningen en utländsk clearingorganisation tillstånd enligt denna lag, om förutsättningarna uppfylls. Innan finansministeriet beviljar tillståndet ska det begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen.

En sådan clearingorganisation eller annan utländsk organisation som avses i 4 a kap. 8 a § i denna lag ska till en clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft.

En clearingorganisation ska inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft till finansministeriet lämna in en ansökan om komplettering av clearingorganisationens regler så att de överensstämmer med denna lag.

Innan lagen träder i kraft kan ansökningar behandlas och andra sådana åtgärder vidtas som verkställigheten av lagen förutsätter.

RP 187/2009, EkUB 28/2009, RSv 241/2009

30.12.2010/1367:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111) ; EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076) ; EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

9.12.2011/1247:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078) ; EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

29.12.2011/1492:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.