Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

29.12.1988/1232

Lag om gottgörelse för bolagsskatt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.7.2004/725, som gäller fr.o.m. den 1.1.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag skall vid stats- och kommunalbeskattningen av inhemska aktiebolag som delar ut dividend (bolag) och allmänt skattskyldiga som erhåller dividendinkomst från ett bolag (dividendtagare) tillämpas, utöver vad som annars stadgas.

Stadgandena om bolag i denna lag tillämpas även på inhemska andelslag som betalar ränta på andelskapital och placeringsandelar, på inhemska sparbanker som betalar vinstandel på grundfondsandelar och ränta på placeringar i tillskottsfonder, på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som betalar ränta på garantikapital, på pensionsstiftelser som betalar återbetalning enligt 45 § lagen om pensionsstiftelser (1774/95) och på pensionskassor som betalar återbäring enligt 83 a § lagen om försäkringskassor (1777/95). (29.11.1996/925)

Stadgandena om dividend i denna lag tillämpas även på dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) samt ränta, vinstandel, återbetalning och återbäring som avses i 2 mom. (30.12.1997/1386)

Bestämmelserna om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som får dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) eller ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. i denna paragraf samt på ett sådant samfund med hemort i en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ett fast driftställe i Finland till vilket de aktier som avkastar dividenden faktiskt är knutna. Bestämmelserna tillämpas också på delägare i en sammanslutning som avses i inkomstskattelagen, om den dividend eller i 35 § 5 mom. inkomstskattelagen avsedda dividendersättning som sammanslutningen får och den ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen. (26.6.1998/472)

2 § (30.12.1992/1542)

Denna lag tillämpas inte på samfund som är fria från inkomstskatt, delvis skattefria samfund och allmännyttiga samfund eller på dividend som har erhållits från dem.

3 §

Regeringen har rätt att i avtal för att undvika internationell dubbelbeskattning på basis av ömsesidighet komma överens med en främmande stat om att gottgörelse för bolagsskatt skall beviljas dividendtagare som är begränsat skattskyldiga.

2 kap

Beskattning av dividendtagare

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som uppgår till 29/71 av dividendbeloppet. (23.12.1999/1224)

Som en dividendtagares skattepliktiga inkomst anses utöver den dividend som han erhållit från bolaget den gottgörelse för bolagsskatt som skall räknas honom till godo.

Vad som bestäms i denna paragraf och i 5 § tillämpas på förtäckt dividend som avses i 29 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Till förtäckt dividend ansluten gottgörelse tillgodoräknas dock inte en fysisk person eller ett dödsbo som är dividendtagare till ett större belopp än skatten på förvärvsinkomsterna för skatteåret. (26.6.1998/472)

5 §

Gottgörelse för bolagsskatt räknas en dividendtagare till godo med tillämpning av vad lagen om beskattningsförfarande (1558/95) stadgar om användning av förskott som innehållits hos en skattskyldig enligt lagen om förskottsuppbörd. (18.12.1995/1573)

Gottgörelse tillgodoräknas inte ett samfund som är dividendtagare till ett större belopp än beloppet av de inkomstskatter som påförs samfundet för skatteåret. (12.11.1993/932)

Beloppet av gottgörelse som inte har räknats till godo (oanvänd gottgörelse) avdras på det sätt som anges i 1 och 2 mom. från de inkomstskatter som påförs för senare skatteår, dock inte för längre tid än 10 skatteår. Oanvända gottgörelser avdras, efter tillgodoräknande av den gottgörelse för bolagsskatt som baserar sig på den under skatteåret erhållna inkomsten, i den ordning de har uppkommit. (9.12.1999/1137)

Vad som bestäms i 3 mom. tillämpas inte på gottgörelse som grundar sig på förtäckt dividend. Om den skattskyldige har rätt till gottgörelse även på basis av annan under skatteåret erhållen inkomst än förtäckt dividend, tillgodoräknas dividendtagaren vid tillämpningen av 1 mom. först den gottgörelse som erhållits på basis av annan inkomst. (9.12.1999/1137)

5 a § (12.11.1993/932)

Oanvända gottgörelser avdras inte från inkomstskatter som påförs för senare skatteår, om under det år då den oanvända gottgörelsen uppkom eller därefter över hälften av samfundets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i samfundet blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av ett samfunds aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av det förstnämnda samfundet eller sammanslutningen ha bytt ägare. (8.12.1995/1391)

Utan hinder av 1 mom. avdras ett börsbolags oanvända gottgörelse, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 1 mom. (14.12.1998/944)

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det med tanke på samfundets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att avdra oanvända gottgörelser. (14.12.1998/944)

Efter en fission av samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända gottgörelser till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § (1481/94) förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de övertagande samfunden. (29.12.1995/1735)

Efter en fusion eller fission av samfund har det övertagande samfundet rätt att dra av det överlåtande samfundets oanvända gottgörelser, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som gottgörelsen gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att dra av det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens oanvända gottgörelser, vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren. (29.12.1995/1735)

3 kap

Beskattning av bolag

6 § (8.12.1995/1391)

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 29/71 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp). (23.12.1999/1224)

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om beskattningsförfarande och på internationell förtäckt vinstöverföring från bolaget till aktieägares förmån enligt 31 § i nämnda lag tillämpas vad som stadgas om den dividend som ett bolag har beslutat dela ut. (29.11.1996/925)

6 a § (3.11.2000/910)

Vid uträkningen av inkomstskattens minimibelopp hänförs till den dividend som enligt beslut skall delas ut inte dividend som delats ut till begränsat skattskyldiga dividendtagare.

Obeaktat i dividend som enligt beslut skall delas ut lämnas dock högst

1) beloppet av sådana dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som med stöd av 6 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller ett skatteavtal som Finland ingått med en främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning och som trätt i kraft efter den 1 januari 1995 är fria från skatt i Finland, samt

2) ett belopp som motsvarar 71/29 av den skatt som i en främmande stat har betalts på inkomsten av bolagets fasta driftställe där och som skall dras av från den skatt som för skatteåret skall betalas i Finland; beloppet får dock inte vara större än de begränsat skattskyldiga delägarnas andel av den vinst som bolagets bokslut utvisar för skatteåret, minskad med sådan i 1 punkten avsedd dividend från en främmande stat eller i 6 b § avsedd dividend från ett inhemskt dotterbolag på vilken denna paragraf tillämpas.

Om det sammanlagda beloppet av de dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland och av beloppet enligt 2 mom. 2 punkten är större än beloppet av den dividend som under skatteåret delats ut till begränsat skattskyldiga, skall skillnaden (dividendöverskott) under de följande skatteåren beaktas i form av en ökning av de från en främmande stat erhållna och från skatt i Finland fria dividenderna på det sätt som bestäms i 4 mom.

Dividendöverskotten beaktas för tio år före skatteåret, räknat från det tidigaste året, tills beloppet av de dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland är lika stort som beloppet av de dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga.

Som sådan begränsat skattskyldig dividendtagare som avses ovan anses inte den som har rätt till gottgörelse för bolagsskatt och inte heller samfund över vilket i Finland bosatta personer utövar direkt eller indirekt bestämmanderätt.

6 b § (9.12.1999/1137)

Såsom dividend som bolaget får från en främmande stat och som är fri från skatt i Finland betraktas också på yrkande av bolaget sådan dividend som bolaget får från ett inhemskt dotterbolag till den del dividenden inte utdelad till en begränsat skattskyldig hade hänförts till den av dotterbolaget utdelade dividenden vid uträkningen i enlighet med 6 a § av inkomstskattens minimibelopp för dotterbolaget. I dotterbolagets beskattning anses motsvarande belopp vara utdelat till en begränsat skattskyldig.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas endast om det dividendtagande bolaget har varit det dividendutdelande bolagets i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) avsedda moderbolag utan avbrott räknat från den tidpunkt då det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat fram till den tidpunkt då det dividendtagande bolaget har fått dividenden. Om det har ansetts att det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat med stöd av denna paragraf, är en ytterligare förutsättning att moderbolaget vid den tidpunkt då dividenden erhållits från ett utländskt samfund har varit i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsett moderbolag för det bolag som ursprungligen fått dividenden från ett utländskt samfund. I de fall som avses i 6 a § 2 mom. 2 punkten räknas ägartiden från början av den räkenskapsperiod för vilken bolaget har betalt skatt på inkomsten av fast driftställe i en främmande stat. (3.11.2000/910)

Det dividendtagande bolaget skall framställa ett i 1 mom. avsett yrkande innan det dividendutdelande bolagets beskattning slutförts för det skatteår för vilket dividend har delats ut samt lägga fram en utredning över att de i 1 och 2 mom. avsedda förutsättningarna uppfylls.

6 c § (9.12.1999/1137)

Denna lags 6 a § tillämpas endast om mellan Finland och hemviststaten för det samfund som betalar dividenden är i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, om samfundet enligt avtalet skall anses ha hemvist i denna stat och om avtalet tillämpas på inkomst som samfundet erhåller, förutsatt att samfunden i denna stat är skyldiga att på sin inkomst betala skatt som inte på det sätt som avses i 2 § 4 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) i väsentlig grad avviker från den skatt som samfunden betalar för sin inkomst i Finland, och att samfundet inte har dragit nytta av denna stats särskilda lagstiftning om skattelättnader.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas 6 a § dock även, om det kan visas att den verkliga nivån på inkomstbeskattningen för samfundet i dess hemviststat överstiger den nivå som anges i 2 § 1 och 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund.

6 d § (9.12.1999/1137)

Dividendöverskotten beaktas inte om under det år då dividendöverskottet uppstod eller därefter över hälften av bolagets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i bolaget blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av bolagets aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av samfundet eller sammanslutningen ha bytt ägare.

Utan hinder av 1 mom. beaktas ett börsbolags dividendöverskott, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av den senare meningen i 1 mom.

Utan hinder av 1 mom. kan skatteverket av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta dividendöverskott.

Efter en fission av ett samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de övertagande samfunden.

Efter en fission av ett samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott, om det övertagande samfundets delägare eller medlemmar har ägt mer än hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som dividendöverskottet gäller.

Efter en fusion av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott, om det övertagande samfundet har ägt minst nio tiondedelar av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som dividendöverskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens dividendöverskott vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.

7 § (9.12.1999/1137)

Vid uträkningen av om bolagets skatt motsvarar minst inkomstskattens minimibelopp beaktas såsom bolagets skatt (jämförelseskatt) den inkomstskatt som efter de i 3 mom. avsedda avdragen skall påföras bolaget på grundval av dess beskattningsbara inkomst samt den skatt som har betalts i en främmande stat för dividendinkomst som är skattefri i Finland eller befriad från skatt i Finland enligt skatteavtal.

Vid uträkningen av jämförelseskatten beaktas inte skatteförhöjning.

Vid uträkningen av jämförelseskatten avdras från bolagets inkomst sådan dividend som med stöd av 6 b § anses ha erhållits från en främmande stat och därtill ansluten gottgörelse samt från bolagets skatt beloppet av den skatt som har betalts i en främmande stat och som skall dras av från den skatt som skall betalas i Finland.

8 § (22.12.1989/1192)

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är större än inkomstskattens minimibelopp, beaktas skillnaden (skatteårets skatteöverskott) i form av en ökning av bolagets jämförelseskatt under de följande skatteåren så som i 2 mom. stadgas.

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är mindre än inkomstskattens minimibelopp, beaktas skatteöverskotten för tio skatteår före skatteåret, räknat från det tidigaste året, tills jämförelseskatten är lika stor som inkomstskattens minimibelopp. (30.12.1992/1542)

Skatteöverskotten beaktas dock inte, om under det år då skatteöverskottet uppstod eller därefter över hälften av bolagets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i bolaget blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av ett bolags aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av samfundet eller sammanslutningen ha bytt ägare. (8.12.1995/1391)

Utan hinder av 1 mom. beaktas ett börsbolags skatteöverskott, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 3 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 3 mom. (14.12.1998/944)

Utan hinder av 3 och 4 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta skatteöverskott. (14.12.1998/944)

9 § (30.12.1992/1542)

Om jämförelseskatten sedan skatteöverskotten har beaktats är mindre än inkomstskattens minimibelopp, påförs bolaget det bristande beloppet såsom inkomstskatt (kompletteringsskatt).

2 mom. har upphävts genom L 9.12.1999/1137. (9.12.1999/1137)

10 § (29.12.1995/1735)

Efter en fission av samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de mottagande samfunden.

Efter en fusion eller fission av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som överskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens skatteöverskott, vilka har uppkommit underdet skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.

4 kap

Särskilda stadganden

11 § (24.6.2004/566)

11 § har upphävts genom L 24.6.2004/566.

12 §

Dividendtagaren svarar för de skatter och förskott på dem som har påförts bolaget för det skatteår på vilket dividendutdelningen baserar sig, med ett belopp som motsvarar den gottgörelse för bolagsskatt som han har erhållit, om det är uppenbart att dividendutdelningsbeslutet har fattats under sådana förhållanden att det var skäl att anta att bolaget inte kommer att betala sina skatter. (30.12.1992/1542)

Det ansvar som avses i 1 mom. realiseras genom att beskattningen ändras till dividendtagarens nackdel, i tillämpliga delar med iakttagande av vad 56 § lagen om beskattningsförfarande stadgar om skatterättelse till den skattskyldiges nackdel. Rättelse skall ske inom två år från utgången av det år under vilket beloppet av bolagets obetalda skatter har konstaterats slutligt. (18.12.1995/1573)

Är dividendtagaren ett samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen, kan restitution av förskott på gottgörelse för bolagsskatt, användning av restitutionen för avkortning av obetalda belopp samt kvittning framskjutas tills det bolag som delat ut dividenden har betalt de bolaget påförda skatterna för det skatteår som utgör grund för dividendutdelningen eller skatterättelse enligt 2 mom. har skett, om det är uppenbart att beslutet om dividendutdelningen har fattats under förhållanden som avses i 1 mom. (18.12.1995/1573)

13 § (18.12.1995/1573)

Har bolagets dividendutdelningsbeslut fattats så sent att den dividend som skall delas ut enligt beslutet inte har beaktats vid bolagets beskattning för skatteåret, kan beskattningen av bolaget rättas enligt 56 § lagen om beskattningsförfarande.

14 § (22.12.1989/1192)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. (21.12.1990/1165)

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före lagens ikraftträdande. Vad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren 1993–1995 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 1/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren 1996–1999 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 7/18 av dividendens belopp. (23.12.1999/1224)

Såsom skatteöverskott enligt 8 § beaktas överskott som har uppkommit för skatteåret 1989 och senare. Vid beräkning av skatteöverskottet för skatteåret 1989 anses inkomstskattens minimibelopp vara 9/11 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall betalas ut för nämnda skatteår.

De skatteöverskott som har uppstått under skatteåren 1989-1992 beaktas trots att aktierna eller andelarna i bolaget har bytt ägare eller bolaget fått nya medlemmar under skatteåren 1989-1992 så som avses i 8 § 3 mom. (30.12.1992/1542)

Regeringens proposition 112/88, Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88, Stora utsk. bet. 206/88

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1989/1192:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 112/89, Statsutsk. bet. 76/89, Stora utsk. bet. 199/89

21.12.1990/1165:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. De stadganden som gäller ränta på placeringsandel tillämpas dock redan vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 124/90, Statsutsk. bet. 67/90, Stora utsk. bet. 222/90

30.12.1991/1672:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992.

Regeringens proposition 64/91, Statsutsk. bet. 67/91

30.12.1992/1542:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993. Dess 12 § tillämpas likväl från och med den dag då lagen träder i kraft och i den jämförelseskatt som anges i 7 § medräknas dock inte inkomstskatt som påförs bolaget enligt 72 § 2-4 mom. beskattningslagen.

RP 205/92, StaUB 78/92

12.11.1993/932:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993. På sådan gottgörelse för bolagsskatt som hänför sig till dividend, ränta och vinstandel vilka har kunnat lyftas före den 1 juli 1993 tillämpas dock tidigare gällande stadganden.

RP 109/93, StaUB 41/93

8.12.1994/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995. Lagen tillämpas på dividend som erhållits från en främmande stat den 1 januari 1995 och därefter.

RP 156/94, StaUB 57/94

8.12.1995/1391:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996. Lagens 5 a § 1 mom. och 8 § 3 mom. tillämpas på ägarbyten som skett den 6 september 1995 och därefter. Lagens 5 a § 2 mom. och 8 § 4 mom. tillämpas på ansökningar som är under behandling då lagen träder i kraft och på ansökningar som görs efter denna tidpunkt.

RP 64/95, StaUB 36/95, RSv 120/95

18.12.1995/1573:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

29.12.1995/1735:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

RP 177/95, StaUB 49/95, RSv 172/95

29.11.1996/925:

Denna lag träder i kraft den 13 december 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997. Lagens 1 § 2-4 mom., som gäller återbetalning, återbäring, pensionsstiftelser som betalar återbetalning, pensionskassor som betalar återbäring samt mottagare av återbetalning och återbäring enligt 45 § lagen om pensionsstiftelser och 83 a § lagen om försäkringskassor tillämpas dock redan vid beskattningen för 1996. Gottgörelse i anslutning till återbetalning eller återbäring för skatteåret 1995 kan dock inte överskrida beloppet av de skatter som påförts pensionsstiftelsen eller pensionskassan för skatteåret 1995.

RP 83/1996, StaUB 30/1996, RSv 159/1996

30.12.1997/1386:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på dividendersättningar som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 218/1997, StaUB 43/1997, RSv 240/1997

26.6.1998/472:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999. Lagens 1 § 4 mom. tillämpas dock redan vid beskattningen för 1998.

RP 26/1998, StaUB 13/1998, RSv 66/1998

14.12.1998/944:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på ägarbyten i vilka den ägarandel som avses i 5 a § och 8 § 3 mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt överskrids den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 5 a § 3 mom. och 8 § 5 mom. tillämpas dock på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som gjorts senare.

RP 201/1998, StaUB 43/1998, RSv 167/1998

9.12.1999/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000. Såsom i 6 a § avsedda dividendöverskott beaktas överskott som uppkommit för skatteåret 2000 och därefter.

RP 117/1999, StaUB 21/1999, RSv 80/1999

23.12.1999/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 158/1999, StaUB 27/1999, RSv 117/1999

3.11.2000/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001. Som dividendöverskott som avses i 6 a § 3 mom. beaktas överskott som uppkommit under skatteåret 2001 och därefter.

RP 108/2000, FiUB 22/2000, RSv 137/2000

24.6.2004/566:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för 2004.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

30.7.2004/725:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen om gottgörelse för bolagsskatt tillämpas vid beskattningen av dividendtagare och redovisningar enligt lagen om skatteredovisning (532/1998) för skatteåret 2004 och tidigare år.

Bestämmelserna om bolag som delar ut dividend, vilka ingår i 3 kap. i lagen om gottgörelse för bolagsskatt, tillämpas på dividend som delats ut före denna lags ikraftträdande.

Sådan i 5 § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsedd oanvänd gottgörelse som uppkommit senast under skatteåret 2004 dras av från inkomstskatter som påförts för senare skatteår, varvid de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.