Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

27.3.1987/353

Lag om lagfarts- och inteckningsregister (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.7.2009/584, som träder i kraft 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (12.4.1995/547)

1 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

2 § (12.4.1995/547)

2 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

3 § (12.4.1995/547)

3 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

4 § (12.4.1995/547)

4 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

5 § (12.4.1995/547)

5 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

6 § (12.4.1995/547)

6 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

7 § (12.4.1995/547)

7 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

8 § (12.4.1995/547)

8 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

9 § (12.4.1995/547)

9 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

10 § (12.4.1995/547)

10 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

11 § (12.4.1995/547)

11 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

12 § (12.4.1995/547)

12 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

13 § (12.4.1995/547)

13 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

14 § (12.4.1995/547)

14 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

15 § (12.4.1995/547)

Lagfarts- och inteckningsregistret förs av justitieministeriet. Inskrivningsärendena skall handläggas och avgöras av inskrivningsmyndigheterna.

16 § (12.4.1995/547)

Domstolarna och övriga rättsförvaltningsmyndigheter, de myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter samt kommunerna i fråga om de fastigheter över vilka de för fastighetsregister, har rätt att för eget bruk utan avgift få uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret.

17 §

Justitieministeriet drar försorg om de åligganden som gäller att till olika myndigheter sända registeruppgifter och som enligt stadgande i annan lag eller i förordning ankommer på häradshövding och fastighetsdomare samt om motsvarande uppgifter. Om detta stadgas genom förordning.

18 §

Lagfarts- och inteckningsregistret samt åtkomstregistret hör till fastighetsdatasystemet.

19 § (12.4.1995/547)

19 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

20 § (12.4.1995/547)

20 § har upphävts genom L 12.4.1995/547.

21 § (12.4.1995/547)

Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen baserar sig på det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985). Lagfarts- och inteckningsregisterföraren har rätt att för inrättandet och upprätthållandet av lagfarts- och inteckningsregistret avgiftsfritt ur fastighetsregistret få uppgifter om fastigheter och övriga jord- och vattenområdesenheter samt outbrutna områden. (17.2.2006/123)

Till lagfarts- och inteckningsregistret kan genom justitieministeriets beslut för upprätthållande av registret, från befolkningsdatasystemet överföras identifieringsuppgifter om personer samt uppgifter om sådan rätt att förfoga över fastigheter och särskilda rättigheter som tillkommer fastighetsägare eller innehavare av särskilda rättigheter. Motsvarande uppgifter kan överföras också från handelsregistret och de övriga register som förs över sammanslutningar och stiftelser samt från företagsinteckningsregistret.

Åtkomstuppgifter som gäller fastighetsöverlåtelser överförs till lagfarts- och inteckningsregistret på grundval av köpvittnenas meddelanden. Meddelandet från ett köpvittne skall ange identifierings- och kontaktuppgifterna för parterna i köpet samt de genom förordning av statsrådet närmare angivna uppgifter som enligt lag får föras in i registret och som gäller köpeobjektet och faktorer som påverkar dess värde. I köpvittnesregistret antecknas de identifierings- och kontaktuppgifter som behövs för att köpvittnena skall kunna nås och för att deras ställning som köpvittne skall kunna klarläggas. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om hur köpvittnenas meddelanden skall översändas samt närmare bestämmelser om köpvittnesregistret. (17.2.2006/123)

3 mom. har ändrats genom L 123/2006, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Den tidigare formen lyder:

Lantmäteribyrån skall, efter att ha kontrollerat uppgifterna om överlåtelseobjektet, för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret tillställa registerföraren uppgifter om fastighetsöverlåtelser som grundar sig på köpvittnets meddelanden.

22 § (12.4.1995/547)

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §

Justitieministeriet skall se till att lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister upprättas och utvecklas.

24 §

De uppgifter om gällande rättigheter som finns i lagfarts-, intecknings- och tomtlegoregistren (basuppgifter) skall överföras till lagfarts- och inteckningsregistret allteftersom fastighetsregister på det sätt som avses i 18 § fastighetsregisterlagen tas i bruk i en kommun som hör till inskrivningsmyndighetens verksamhetsområde.

25 §

Häradshövdingen eller fastighetsdomaren skall i enlighet med justitieministeriets anvisningar se till att basuppgifterna överförs och att överföringen blir riktigt gjord.

Hovrätten kan på begäran befria en domare i en domstol från övriga göromål för att han skall kunna fullgöra de åligganden som gäller överförande av uppgifter.

26 §

Justitieministeriet fattar beslut om att lagfarts- och inteckningsregister skall tas i bruk som ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom angivet inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister. Beslutet kan gälla en eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde i dess helhet eller någon del därav. Beslutet kan också gälla någon del av uppgifterna i registret. När beslutet gäller endast en del av inskrivningsmyndighetens verksamhetsområde eller en del av uppgifterna, får justitieministeriet samtidigt bestämma att 4-13 §§ skall tillämpas på myndighetens hela verksamhetsområde i alla lagfarts- och inteckningsärenden samt alltid då anteckningar görs. (30.11.1990/1037)

Justitieministeriet kan förordna om hur länge och på vilket sätt i 1 mom. nämnda register skall föras jämsides med lagfarts- och inteckningsregistret.

Justitieministeriet kan förordna att i de tidigare register som avses i l mom. skall antecknas också de utfärdas med stöd av den redan innan det ersättande register som åsyftas i nämnda momen tas i bruk.

L om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång 86/1930 har upphävts genom L om införande av jordabalken 541/1995.

26 a § (12.4.1995/547)

Justitieministeriet skall ombesörja att de säkerhetskopior som gjorts av anteckningarna i lagfarts- och inteckningsregistret bevaras.

Om förandet eller användningen av lagfarts- och inteckningsregistret med hjälp av automatisk databehandling förhindras eller försvåras annat än tillfälligt på grund av avbrott i telekommunikationsförbindelserna eller en driftstörning i datasystemen eller av någon annan därmed jämförbar orsak, kan justitieministeriet besluta hur registret skall föras under den tid som nämns i beslutet. Beslutet kan gälla vissa inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde helt eller delvis eller endast en del av uppgifterna i registret. Justitieministeriet skall ombesörja att inskrivningsmyndigheterna får de uppgifter om tidigare inskrivningsanteckningar som är nödvändiga för att ett provisoriskt register skall kunna föras.

Justitieministeriet kan i sitt beslut förlänga de frister som nämns i 7 kap. 3 § och 17 kap. 10 § jordabalken (540/95) och som anger inom vilken tid en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anses ha kommit någon till kännedom. I beslutet kan även bestämmas hur uppgifter skall lämnas ur lagfarts- och inteckningsregistret och hur meddelanden skall tillställas inskrivningsmyndigheten eller registerföraren.

27 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsättar kan vidtas innan lagen träder ikraft.

Vad som i annan lag eller i en förordning stadgas on intyg och utdrag ur de tidigare register som avses i 26 § 1 mom. gäller efter der lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk de intyg som utfärdas på grundval av denna.

Regeringens proposition 191/86, Lag- och ekonomiutsk. bet.23/86, Stora utsk. bet. 252/86

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.1990/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 142/90, Lag- och ekonomiutsk. bet. 25/90, Stora utsk. bet. 156/90

12.4.1995/547:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94, LaUB 27/94

17.2.2006/123:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006. Lagens 21 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 75/2005, FvUB 19/2005, RSv 156/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.