Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

31.12.1986/1052

Lag om utveckling av högskoleväsendet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.7.2009/559.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller

1) Helsingfors universitet

2) Jyväskylä universitet

3) Uleåborgs universitet

4) Joensuu universitet

5) Kuopio universitet

6) Åbo universitet

7) Tammerfors universitet

8) Åbo Akademi

9) Vasa universitet

10) Lapplands universitet

11) Tekniska högskolan

12) Tammerfors tekniska högskola

13) Villmanstrands tekniska högskola

14) Helsingfors handelshögskola

15) Svenska handelshögskolan

16) Åbo handelshögskola

17) Konstindustriella högskolan

18) Sibelius-Akademin

19) Teaterhögskolan och

20) Bildkonstakademin,

vilka nedan kallas högskolor.

(29.11.1996/943)

För de högskolor som nämns i 1 mom. används i denna lag den gemensamma benämningen högskoleväsendet.

2 §
Högskoleväsendets uppgifter

Högskoleväsendets uppgift är att främja och bedriva fri forskning, att meddela därpå grundad vetenskaplig och konstnärlig högsta undervisning samt att även på annat sätt främja kultur och vetenskaplig bildning.

Om varje enskild högskolas uppgifter stadgas dessutom särskilt.

3 § (20.8.2004/793)
Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik verksamhet inom universiteten skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment i statsbudgeterna för 2005–2007 justeras så som bestäms i denna paragraf.

Anslaget för finansåret 2005 och för de därpå följande finansåren dimensioneras genom att det anslag som anvisats för respektive finansår höjs med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna som föranleds av statens avtalsuppgörelser på centralnivå om lönerna.

Dessutom höjs anslaget under 2005–2007 varje år med minst 20 miljoner euro.

4 §
Tilldelning av anslagen

Vid tilldelningen av de ökade anslagen skall särskilt beaktas behoven inom forskning och forskarutbildning samt uppnådda resultat.

Forskarutbildningen och i synnerhet stora forskningsprojekt skall planeras och genomföras i samarbete mellan högskolorna.

5 §
Utvecklingsplanen för högskoleväsendet

Statsrådet godkänner vart fjärde år en plan för utvecklingen av högskoleväsendet under det år då planen godkänns och de följande fem kalenderåren (utvecklingsplan).

Utvecklingsplanen justeras vid behov.

6 §
Utvecklingsplanens innehåll

I utvecklingsplanen skall åtminstone ingå

1) de allmänna målen för utvecklingen av högskoleväsendet under planeringsperioden,

2) betydande utvecklingsprojekt inom forskning och undervisning under planeringsperioden,

3) målen i fråga om antalet personer som inleder sina studier vid högskolorna, med beaktande av efterfrågan på utbildning, samhällets och de olika språkgruppernas behov och utbildningsmöjligheternas fördelning mellan regionerna, (29.11.1996/943)

4) grunderna för hur personal och anslag skall fördelas under planeringsperioden samt

5) en översikt över resultaten av verksamheten inom högskoleväsendet under den föregående planeringsperioden.

7 §
Rätt att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 138/86, Kulturutsk. bet. 8/86, Stora utsk. bet. 193/86

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.1993/1207:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

RP 149/93, KuUB 17/93

29.11.1996/943:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 137/1996, KuUB 12/1996, RSv 183/1996

13.12.2001/1270:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2001, KuUB 11/2001, RSv 140/2001

20.8.2004/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/2004, KuUB 9/2004, RSv 90/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.