Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

31.10.1986/786

Förordning om smittsamma sjukdomar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsminister stadgas med stöd av 4 §, 7 § 2 mom., 10 § 3 mom., 20 § 1 mom., 33 och 41 §§ lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86):

1 § (30.12.2003/1383)

1 § har upphävts genom F 30.12.2003/1383.

2 § (23.7.2009/556)

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

ehec-infektion

hepatit A

influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1

smittkoppor

gula febern

kolera

syfilis

difteri

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock

mjältbrand

polio

pest

sars

shigellarödsot

tuberkulos och

blodfeber förorsakad av virus,

dock inte sorkfeber.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

botulism

ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

echinokockos

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus

hepatit B

hepatit C

kikhosta

hivinfektion

klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge

legionellos

listerios

malaria

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos

fästingburen hjärninflammation

rabies

schanker

påssjuka

gonorré

mässling och

röda hund.

3 § (30.12.2003/1383)

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsedda uppgifter skall social- och hälsovårdsministeriet utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) sörja för sådan hälsofostran samt riksomfattande information till befolkningen som behövs för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

2) följa och främja inhemsk och internationell vetenskaplig forskning som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt tillämpningen av den, samt

3) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda bestämmelser ålagts social- och hälsovårdsministeriet.

4 § (29.12.2009/1838)

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter ska regionförvaltningsverket utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) följa situationen i fråga om smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde,

2) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde samt övervaka att gällande bestämmelser och föreskrifter iakttas,

3) vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

4) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som särskilt föreskrivits för eller ålagts regionförvaltningsverket.

5 § (30.12.2003/1383)

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter skall sjukvårdsdistrikten utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) sörja för att sådan specialsjukvård som behövs för behandlingen av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig inom sjukvårdsdistriktet,

2) anordna utbildning som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

3) delta i det utvecklingsarbete som gäller bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

4) med beaktande av begränsningarna i 10 § 3 mom. gällande lämnande av uppgifter på begäran till den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar lämna ett sammandrag av de anmälningar om smittsam sjukdom som har registrerats inom hälsovårdscentralens område samt

5) sörja för den regionala informationen om smittsamma sjukdomar till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

6 § (30.12.2003/1383)

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter skall det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt den ansvariga läkare vid hälsovårdscentralen som lyder under det nämnda organet och ansvarar för smittsamma sjukdomar, utöver vad som bestäms i lagen

1) inom hälsovårdscentralens verksamhetsområde sörja för bekämpandet av smittsamma sjukdomar, vilket omfattar information om smittsamma sjukdomar, hälsofostran och hälsorådgivning, inklusive hälsorådgivning för personer som använder droger intravenöst och, enligt vad förebyggandet av smittsamma sjukdomar förutsätter, utbyte av sprutor och andra redskap,

2) sörja för att den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom blir undersökt,

3) vid behov vidta åtgärder för anordnande av vård för den som har insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom,

4) vidta andra åtgärder som är nödvändiga eller särskilt bestäms för förebyggande av allmänfarliga smittsamma sjukdomar, samt

5) sköta de uppgifter som särskilt har bestämts eller föreskrivits för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

7 § (30.12.2003/1383)

Institutet för hälsa och välfärd ska (29.12.2009/1838)

1 punkten har upphävts genom F 21.12.2006/1376. (21.12.2006/1376)

2 punkten har upphävts genom F 21.12.2006/1376. (21.12.2006/1376)

3 punkten har upphävts genom F 21.12.2006/1376. (21.12.2006/1376)

4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar och hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

5) bedriva vetenskaplig forskning kring smittsamma sjukdomar samt utföra och utveckla sådana laboratorieundersökningar som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

6) sköta den riksomfattande informationen om smittsamma sjukdomar,

7) lämna experthjälp till de organ som ansvarar för bekämpandet av smittsamma sjukdomar i kommunen och till sjukvårdsdistrikten när det gäller att utreda epidemier av smittsamma sjukdomar,

8) ordna utbildning för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

9) informera sjukvårdsdistrikt, laboratorier och hälsovårdscentraler om det aktuella läget i fråga om smittsamma sjukdomar samt lämna uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och det internationella utbytet av uppgifter om smittsamma sjukdomar, (29.12.2009/1838)

10) delta i nationellt och internationellt samarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt

11) utföra andra uppgifter som hänför sig till bekämpandet av smittsamma sjukdomar enligt vad som bestäms särskilt eller föreskrivs av social- och hälsovårdsministeriet.

8 § (24.9.2009/707)

Kommunerna ska ordna frivilliga vaccineringar, vars syfte är att skydda personer mot influensa orsakad av influensavirus A av subtyp (H1N1)v. Staten svarar för vaccineringar vid statliga inrättningar som avses i 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för distributionen av vaccin till kommunerna och ge kommunerna experthjälp.

Vaccineringarna utförs till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

1) personal inom hälso- och socialvården samt apoteksanställda i kundbetjäningsuppgifter som har direkt kontakt med vården och transporten av infektionspatienter eller infektionsbenägna patienter,

2) gravida kvinnor,

3) personer som har fyllt 6 månader och är under 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen,

4) barn som har fyllt 6 månader och är under 3 år och som inte hör till riskgruppen,

5) personer i åldern 3–24 år som inte hör till riskgruppen samt beväringar,

6) personer som har fyllt 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen,

7) personer som är 25 år eller äldre, så att de yngre åldersgrupperna vaccineras först.

9 § (30.12.2008/1107)

Vaccin får injiceras endast av läkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning för detta under tillsyn av läkare.

10 § (30.12.2003/1383)

En läkare eller tandläkare skall göra en anmälan om smittsam sjukdom, nedan läkaresanmälanomsmittsamsjukdom, i fråga om allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, med undantag av kikhosta, annan salmonellos än tyfoid eller paratyfoid, fästingburen hjärninflammation, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus, klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos samt Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ny variant. En tandläkare kan dock hänvisa patienter som lider av smittsamma sjukdomar till en läkarmottagning för att säkerställa en diagnos, varvid anmälan om smittsam sjukdom görs av läkaren. Utöver patientens identifieringsuppgifter innehåller läkares anmälan om smittsam sjukdom såsom uppgifter som avses i 23 § i lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter om patientens kön, boningskommun och nationalitet, vårdplats, smittans förlopp, tidpunkten då symtomen börjat och grunderna för diagnosen. Dessutom skall den som gör anmälan förse anmälan med sin underskrift och sin kontaktinformation. (21.12.2006/1376)

Läkares anmälan om smittsam sjukdom ska göras inom sju dygn från det att fallet har konstaterats. I särskilt brådskande fall ska läkaren omedelbart per telefon göra en preliminär anmälan till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar och till Institutet för hälsa och välfärd. En preliminär anmälan som gjorts per telefon ska bekräftas genom en skriftlig anmälan om smittsam sjukdom när fallet har säkerställts. Anmälan om tuberkulos görs då sjukdomen har konstaterats och också efter att behandlingen har avslutats. (29.12.2009/1838)

I fråga om hiv-infektion ska göras en anmälan om smittsam sjukdom då sjukdomen konstateras, då sjukdomen når aids-stadiet och då patienten avlider. Läkares anmälan om smittsam sjukdom som gäller hiv-infektion ska innehålla en bedömning av när och hur smittan har uppstått och dödsorsaken samt huruvida den smittade har donerat blod. Institutet för hälsa och välfärd får endast utan personens identifierings uppgifter lämna ut uppgifter om hiv-infektion till den läkare som vid hälsovårdsstationen ansvarar för smittsamma sjukdomar. (30.12.2008/1107)

10 a § (30.12.2003/1383)

Ett laboratorium skall göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om fynd av patogener som orsakar smittsamma sjukdomar samt andra mikrobfynd som skall registreras. Andra mikrobfynd som skall registreras finns förtecknade i bilaga 1.

I det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel ska de uppgifter införas som avses i 23 § 3 mom. och 23 a § 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar samt i 10 och 10 b § i denna förordning om bärarna av följande mikrober:

1) Escherichia coli eller Klebsiella pneumoniae med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin (ESBL),

2) Staphylococcus aureus (MRSA) som är resistent mot meticillin/oxacillin,

3) Enterokocker (VRE) som är resistenta mot vankomycin, och

4) Stafylokocker som är resistenta mot vankomycin.

(30.12.2008/1107)
10 b § (30.12.2003/1383)

Utöver identifieringsuppgifter innehåller ett laboratoriums anmälan om smittsam sjukdom såsom uppgifter som avses i 23 § lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter om vårdplats, datum då provet tagits, gjorda fynd vid undersökningen, sättet på vilket mikroben konstaterats, provets art samt namnet på det laboratorium som gör anmälan. Om provet har skickats från annat laboratorium är det som gör anmälan eller skickas till annat laboratorium för fortsatta undersökningar, skall även namnen på dessa laboratorier anges. Vid salmonella-, shigella- och kampylobakterie -infektioner skall uppgifter om platsen där smittan erhållits anges. Laboratoriets samtliga anmälningar om smittsam sjukdom skall också innehålla namnet på det laboratorium som gör anmälan. När laboratoriets fynd tyder på ett sådant fall av smittsam sjukdom som förpliktar den behandlande läkaren att göra en anmälan om smittsam sjukdom, skall laboratoriet till sitt eget svar foga en anmärkning om detta.

Laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom skall göras senast tre dagar från det att fyndet säkerställts.

10 c § (21.12.2006/1376)

Alla uppgifter i anmälningarna om smittsam sjukdom bevaras till utgången av det år som följer efter att sammanförandet av separata anmälningar som gäller samma fall av smittsam sjukdom har upphört, nedan sammanföringstid. Härefter avlägsnas patientens namn ur registeruppgifterna och personbeteckningen ändras så, att den inte kan identifieras.

Sammanföringstiden är 50 år om det är fråga om tyfoid, paratyfoid, syfilis, tuberkulos, hepatit B, hepatit C, hivinfektion, andra sjukdomar som förorsakas av mykobakterier än tuberkulos, sjukdom förorsakad av hepatis D-virus, sjukdom förorsakad av HTL-virus och ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, infektioner förorsakade av meticillinresistenta eller oxacillinresistenta Staphylococcus aureus-stammar (MRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta stafylokockstammar (VRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) eller infektioner förorsakade av Escherichia coli- eller Klebsiella pneumoniae-stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin, med undantag för septiska infektioner och hjärnhinneinflammationer. (13.12.2007/1238)

Sammanföringstiden är tre år i fråga om echinokockos, malaria, Borrelia burgdorferi, brucella, svamp- och parasitfynd i blod och ryggmärgsvätska, filaria och skistosoma.

Sammanföringstiden är tre månader i fråga om septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock, gonorré, clostridium difficile, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av MRSA, VRSA, VRE eller av Escherichia coli- eller Klebsiella pneumoniae-stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin, klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge, mjuk schanker, andra bakterie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvätska, astrovirus, influensavirus, parainfluensavirus, calicivirus (omfattar norovirus), respiratorisk syncytievirus, rinovirus och rotavirus. (13.12.2007/1238)

Vid alla andra smittsamma sjukdomar är sammanföringstiden 12 månader.

11 § (30.12.2003/1383)

Arbetsgivaren skall av en arbetstagare som arbetar med uppgifter som avses i 20 § lagen om smittsamma sjukdomar kräva en utredning om att arbetstagaren inte lider av salmonellos eller av tuberkulos i andningsorganen. En utredning skall också krävas av en arbetstagare om att arbetstagaren inte lider av salmonellos eller av tuberkulos om arbetstagaren arbetar med mjölkhanteringsuppgifter på en mjölkproducerande gård varifrån mjölken går till konsumtion utan pastörisering.

12 § (30.12.2003/1383)

I enlighet med 23 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom i enlighet med bilaga 2.

13 § (30.12.2008/1107)

De smittsamma sjukdomar som enligt 23 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska anmälas till kommunens veterinärmyndighet är följande:

1) rabies och misstanke om rabies,

2) mjältbrand och misstanke om mjältbrand,

3) brucellos,

4) infektion med Mycobacterium bovis,

5) infektion med Burkholder (Pseudomonas) mallei,

6) psittakos,

7) infektion med EHEC hos en person som kommit i beröring med produktionsdjur i Finland,

8) infektion med salmonella, Q-feber eller leptospiros hos en person som bor eller arbetar på en produktionsdjursgård,

9) trikinos och

10) botulism och misstanke om botulism.

14 §

Den som blir utskriven från en i 9 § lagen om smittsamma sjukdomar avsedd statlig inrättning och som på grund av att han lider av allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom är i behov av vård, skall på statens bekostnad bli transporterad från inrättningen till lämplig vårdplats.

15 § (30.12.2003/1383)

15 § har upphävts genom F 30.12.2003/1383.

16 § (30.12.2003/1383)

16 § har upphävts genom F 30.12.2003/1383.

16 a § (30.12.2003/1383)

16 a § har upphävts genom F 30.12.2003/1383.

17 § (30.12.2003/1383)

17 § har upphävts genom F 30.12.2003/1383.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bilaga 1 (2.12.2010/1059)

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § i förordningen om smittsamma sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brucella

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Francisella tularensis

Kampylobakterier

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Leptospira

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)

Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)

Vibrio parahemolyticus och

Yersinia.

Virus:

Adenovirus

Astrovirus

Coxsackievirus

Denguevirus

Echovirus

Enterovirus

Hepatit D och E-virus

HTL-virus

Influensavirus

Japanskt B-encefalitvirus

Calicivirus (omfattar norovirus)

Parainfluensavirus

Parvovirus

Puumalavirus (sorkfebervirus)

Fästingburet encefalitvirus

Respiratorisk syncytievirus

Rinovirus

Rotavirus

Sindbisvirus och

Varicella-zostervirus.

Protozoer:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filaria

Giardia lamblia

Leishmania

Skistosoma

Toxoplasma gondii och

Trichinella spiralis.

Svampar:

Pneumocystis carinii.

Bilaga 2 (18.4.2013/296)

I enlighet med 23 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

Escherichia coli EHEC stam eller prov
Hepatit A prov
Vibrio cholera stam eller prov
Corynebacterium diphtheria stam eller prov
Salmonella stam eller prov
Neisseria meningitides stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Poliovirus stam eller prov
Shigella stam eller prov
Mycobacterium tuberculosis stam eller prov

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

HIV stam eller prov
Legionella stam eller prov
Listeria monocytogenes stam eller prov
Plasmodium prov
Haemophilus influenza stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Parotitvirus prov
Mässlingvirus prov
Rubivirus (rubella) prov
Andra mikrobfynd som skall registreras:
Bakterier
Bordetella pertussis stam eller prov
Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Enterokocker (VRE) stam eller prov
Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Staphylococcus aureus (MRSA) stam eller prov
Stafylokocker (vankomycinresistentastammar) stam eller prov
Streptococcus agalactiae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Streptococcus pneumonia stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Streptococcus pyogenes stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Virus
Enterovirus (omfattar coxsackie- och echovirus) stam eller prov: fynd i avföring
Rotavirus stam eller prov

Ikraftträdelsestadganden:

25.1.1991/143:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

22.2.1991/407:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

28.8.1992/833:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Föreskrifter och anvisningar om verkställighet av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet meddelat innan denna förordning trädde i kraft tillämpas efter ikraftträdandet till den 1 januari 1994, om inte social- och hälsovårdsministeriet i stället för dessa meddelar nya anvisningar eller bestämmer något annat.

9.10.1992/913:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

17.12.1993/1237:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

29.8.1997/841:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

19.3.1999/357:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

24.4.2003/322:

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2003.

30.12.2003/1383:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.12.2006/1376:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

13.12.2007/1238:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

30.12.2008/1107:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.4.2009/281:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4.6.2009/389:

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordninen träder i kraft.

23.7.2009/556:

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2009.

24.9.2009/707:

Denna förordning träder i kraft den 25 september 2009 och gäller till och med den 31 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1838:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordninen träder i kraft.

12.5.2010/369:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010 och gäller till och med den 31 maj 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

2.12.2010/1059:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.4.2013/296:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.