Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

27.6.1986/508

Förordning om skydd för unga arbetstagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf 15.6.2006/475, som gäller fr.o.m. den 1.8.2006.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete, vilket utförs av ung arbetstagare, dvs. av person som ej fyllt 18 år, och på vilket arbete tillämpas lagen om skydd i arbete (299/58).

Endast stadgandena i 5 § skall tillämpas på arbete som utförs inom yrkesutbildning, som har godkänts och övervakas av myndighet och som sker under lärares ledning och tillsyn, samt på arbete, för vilket den som utför arbetet på grundvalen av ovan nämnda utbildning har förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet.

2 §
Förbjudna arbeten

Ung arbetare får inte anlitas för sådant arbete som är till men för hans fysiska eller psykiska utveckling eller som av honom kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av hans ålder och krafter.

Ovan i 1 mom. nämnda arbeten är:

1) arbeten som förutsätter en med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet oskälig påfrestning eller betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet eller betydande ekonomiskt ansvar eller i vilka förekommer olycksrisker som unga inte kan identifiera eller undvika, antingen på grund av att de inte kan ägna säkerheten tillräcklig uppmärksamhet eller på grund av deras brist på erfarenhet eller utbildning, (18.10.1996/755)

2) ensamt arbete, då detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld;

3) vård av psykiatriska patienter samt omsorg om psykiskt eller socialt störda personer och andra motsvarande arbeten;

4) hantering och transport av lik;

5) slakt;

6) arbeten vid vilka man på ett skadligt sätt exponeras för agenser som är giftiga eller framkallar cancer, som kan ge upphov till ärftliga genetiska förändringar eller fosterskador eller annars långvarigt påverkar människors hälsa, (18.10.1996/755)

7) tillverkning, transport och hantering av eld- och explosionsfarliga ämnen och brännbara vätskor av I klass under förhållanden, under vilka uppenbar brandfara föreligger;

8) arbeten vid vilka man på ett skadligt sätt exponeras för strålning, (18.10.1996/755)

9) arbeten vid vilka man utsätts för hälsorisker på grund av buller, vibrationer eller extrem köld eller hetta, (18.10.1996/755)

10) dykningsarbeten, samt (18.10.1996/755)

11) arbeten om vilka stadgas eller förekrivs särskilt. (18.10.1996/755)

3 §
Farliga arbeten

Ung arbetstagare, som ej har fyllt 16 år, får inte anlitas för sådant arbete, i vilket han eller på grund av arbete, som utförs av honom, annan person kan hotas av särskild risk för olycksfall eller skada till hälsan.

Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte arbete som en elev i grundskolan utför i skolan. (3.8.1990/679)

Det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det fastställer en förteckning över exempel på sådana farliga arbeten som avses i 1 mom. Förteckningen skall justeras regelbundet, dock minst vart femte år. (26.3.1997/265)

4 §
Anlitande av ung arbetstagare för farliga arbeten

En ung arbetstagare som har fyllt 16 år kan utföra arbete som avses i den exempelförteckning som fastställts av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det, eller därmed jämförbart arbete, om man med hjälp av skyddsteknik eller på något annat sätt har sörjt för att varken de anordningar eller ämnen som är avsedda att användas av den unga arbetstagaren eller arbetsförhållandena, med beaktande av omständigheterna beträffande honom personligen, medför särskild risk för olycksfall eller skada för hälsan. Vid bedömningen av möjlig skada för hälsan skall företagshälsovårdspersonal anlitas. (26.3.1997/265)

Innan arbete som avses i 1 mom. inleds skall arbetsgivaren göra anmälan om detta hos den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetsplatsen. Vid behov kan anmälan göras, i stället för av arbetsgivaren, av läroanstalten eller lärlingsnämnden. I anmälan skall ingå en utredning om det arbete som unga arbetstagare anlitas för samt om vilka åtgärder som har vidtagits för att avvärja i 1 mom. nämnda risk och om hur orienteringen och handledningen av arbetstagaren har ordnats. Arbetarskyddsmyndigheten kan låta saken bero vid den anmälan som har gjorts eller vidta åtgärder för begränsning eller nedläggande av arbetet. (22.12.1993/1428)

Vad som sägs i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar även arbete som en elev i grundskolan utför i skolan, om eleven inte har fyllt 16 år. (3.8.1990/679)

5 §
Undervisning och handledning

Vid undervisning, handledning och personlig orientering som avses i 10 § lagen om unga arbetstagare (998/93) skall i synnerhet sörjas för att arbetstagaren på erforderligt sätt och i behövlig omfattning görs förtrogen med: (22.12.1993/1428)

1) förhållandena på arbetsplatsen och hur arbetet utförs på rätt sätt samt de hälsorisker, som möjligen är förbundna med arbetet, och avvärjandet av dessa;

2) hur maskiner och anordningar och kemiska produkter fungerar och de metoder, som föranleds av dessa;

3) metoder, som skall tillämpas vid inledande och avslutande av produktionen, vid rengöring, justering, underhåll och reparation av maskiner samt i sedvanliga situationer av störning i produktionen samt då maskiner och anordningar skadats; samt

4) säkerhetsföreskrifterna för de maskiner och anordningar samt kemiska produkter som ung arbetstagare använder i arbetet ävensom de förfaringssätt och säkerhetsåtgärder samt förstahjälpsanvisningar som enligt stadgandena om arbetarskyddet skall följas på arbetsplatsen.

Innan arbetet inleds skall det säkerställas att arbetstagaren är tillräckligt insatt i ifrågavarande arbete och de därmed förbundna riskerna samt att han förmås iaktta föreskrifterna om säkerhet i arbetet. Under arbetets gång skall dessutom fästas särskild uppmärksamhet vid handledningen av och uppsikten över arbetstagaren.

Ung arbetstagare skall för den tid, under vilken han lär sig ett arbetsskede eller en arbetsmetod, placeras i arbete under en erfaren och yrkeskunnig persons handledning och uppsikt.

Arbetsgivaren skall meddela vårdnadshavaren för en ung arbetstagare om eventuella riskfaktorer och om alla åtgärder som vidtagits i fråga om de ungas säkerhet och hälsa. (18.10.1996/755)

6 § (18.10.1996/755)
Dispens

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att på villkor som den bestämmer utfärda tillstånd att avvika från stadgandena i denna förordning när det gäller en ung person som fyllt 15 år, om det är nödvändigt med tanke på den ungas utveckling i ett yrke, förutsatt att den unga arbetar under tillsyn av en erfaren och yrkeskunnig person och att syftet med förordningen har säkerställts i tillräcklig mån på annat sätt.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Genom den upphävs förordningen den 10 mars 1972 om anlitande av unga arbetstagare i farliga arbeten (212/72) jämte däri senare gjorda ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

3.8.1990/679:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

22.12.1993/1428:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

18.10.1996/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Rådets direktiv 94/33/EG ; EGT Nr L 216, 20.8.1994, s. 12

26.3.1997/265:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.