Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

13.12.1985/954

Valutalag (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (30.11.1990/1060)

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen samt för avvärjande av allvarlig störning som hotar dessa gäller i fråga om krav på tillstånd för valutatransaktioner, om utförsel och införsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis, om sättet att anskaffa och skyldigheten att ta hem valuta samt om skyldighet att lämna uppgifter vad som stadgas i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) valutainlänning fysisk eller juridisk person som har sin hemort i Finland samt utländsk filial i Finland ävensom annan juridisk person som statsrådet definierat som valutainlänning;

2) valutautlänning fysisk eller juridisk person som inte har sin hemort i Finland samt finländsk filial i utlandet ävensom annan juridisk person som statsrådet definierat som valutautlänning;

3) valutatransaktioner transaktioner som förändrar eller kan förändra beloppet eller arten av utländska betalningsmedel, av utländska värdepapper eller av tillgodohavanden hos valutautlänning, som valutainlänning äger eller innehar, och sådana transaktioner mellan valutainlänning och valutautlänning som förändrar eller kan förändra beloppet eller arten av valutainlännings tillgångar eller skulder;

4) löpande valutatransaktioner sådana valutatransaktioner i samband med utrikeshandel, som inte hänför sig till beviljande av kredit till valutautlänning eller upptagande av kredit hos valutautlänning, samt valutatransaktioner, som hänför sig till räntor, dividender och andra motsvarande kapitalersättningar i samband med kapitalrörelser, och andra med dem jämförliga valutatransaktioner;

5) kapitalrörelser andra än löpande valutatransaktioner;

6) betalningsmedel sedlar, i betalningsrörelsen allmänt använda metallmynt, bankväxlar, checker och andra med dem jämförliga betalningsanvisningar, samt med utländska betalningsmedel betalningsmedel i utländskt mynt eller betalningsmedel som innebär rätt till betalning i utländskt mynt;

7) värdepapper sådana aktier, andelar eller andra rättigheter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen (495/89) och med utländska värdepapper värdepapper som har emitterats av en valutautlänning; (30.11.1990/1060)

8) fordringsbevis skuldebrev, växlar, depositionsbevis och bankböcker samt andra med dem jämförliga skriftliga förbindelser.

Finlands Bank utfärdar vid behov närmare direktiv om de i 1 mom. nämnda definitionernas innebörd.

3 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet besluta (30.11.1990/1060)

1) att Finlands Bank får bestämma att utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis skall bero av tillstånd, (30.11.1990/1060)

2) att en valutainlänning är skyldig att överlåta eller överföra sådana utländska betalningsmedel och i finskt mynt utställda betalningsmedel i utlandet samt tillgodohavanden hos penninginrättning i utlandet och likvider för andra fordringar hos en valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order enligt eget val antingen i finskt mynt eller i det utländska myntslag som tas hem mot full ersättning så som Finlands Bank närmare föreskriver (hemtagningsskyldighet); Finlands Bank har dock rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten och hemtagningssättet, (30.11.1990/1060)

3) att Finlands Bank kan bestämma att kapitalrörelser skall bero av tillstånd, samt (30.11.1990/1060)

4) att Finlands Bank för konstaterande av grunden för en valutatransaktion kan föreskriva att för löpande valutatransaktioner krävs tillstånd. (15.10.1993/868)

4 §

För avvärjande av allvarlig störning som hotar landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet dessutom för viss tid besluta (30.11.1990/1060)

1) att löpande valutatransaktioner är tillåtna endast med Finlands Banks tillstånd;

2) att en valutainlänning är skyldig att överlåta eller överföra sådana utländska betalningsmedel, utländska värdepapper och fordringar hos en valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order mot ersättning enbart i finskt mynt; Finlands Bank har dock rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten; samt (30.11.1990/1060)

3) att införsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis är tillåten endast med tillstånd av Finlands Bank.

I en i 1 mom. 2 punkten nämnd situation följs den kurs Finlands Bank vid tidpunkten för överlåtelsen allmänt tillämpar vid valutaväxling.

5 §

Vid utfärdande av tillstånd som avses i denna lag har Finlands Bank rätt att foga villkor till tillståndet. Finlands Bank kan som villkor för kapitalrörelse även föreskriva att vederbörande gör en deposition eller betalar en avgift till Finlands Bank. Dylik avgift kan indrivas utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

6 § (24.7.1997/720)

Envar skall på anfordran tillställa Finlands Bank eller andra av statsrådet föreskrivna myndigheter de anmälningar, utredningar och handlingar som är erforderliga för övervakningen av att denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor efterlevs.

7 §

Finlands Bank har, utan hinder av de sekretesstadganden som gäller Finlands Bank, rätt att tillställa statliga myndigheter de anmälningar, utredningar och handlingar som behövs för att syftet med denna lag skall nås.

8 §

Beslut som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag skall utan dröjsmål delges riksdagens talman, som skall bringa det till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen ej är samlad, så snart den sammankommit. Beslutet skall upphävas, om riksdagen så beslutar.

9 § (15.10.1993/868)

Finlands Bank har rätt att genom beslut, som skall publiceras i Finlands författningssamling, utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av sådana beslut av statsrådet som avses i 3 och 4 §§.

10 §

Då någon har handlat i strid med stadgandena i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor, kan Finlands Bank vid vite ålägga honom att inom utsatt tid bringa saken i överensstämmelse med stadgandena, bestämmelserna eller villkoren.

Beslut av Finlands Bank om föreläggande av vite får inte överklagas genom besvär. I beslut om att förelagt vite skall betalas får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). (30.11.1990/1060)

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

11 §

När Finlands Bank behandlar förvaltningsärenden enligt denna lag, skall banken iaktta vad som stadgas i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

12 § (24.8.1990/828)

Om straff för brott och försök till brott mot en regleringsbestämmelse enligt denna lag eller en regleringsföreskrift som någon myndighet har meddelat enligt den stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i kapitlets 8-13 §§.

13 § (22.12.1995/1688)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av 1998.

Statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen (955/85), utfärdat med stöd av valutalagen den 13 december 1985, jämte ändringar, och Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen (1089/93), utfärdat med stöd av statsrådets beslut, samt de enskilda beslut som utfärdats med stöd av Finlands Banks beslut upphävs från och med den 1 januari 1996.

Regeringens proposition 157/85, Bankutsk. bet. 6/85, Stora utsk. bet. 168/85

Ikraftträdelsestadganden:

24.8.1990/828:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

30.11.1990/1060:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 48/90, Bankutsk. bet. 7/90, Stora utsk. bet. 108/90

15.10.1993/868:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 112/93, EkUB 27/93

22.12.1995/1688:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 166/95, EkUB 26/95, RSv 167/95

24.7.1997/720:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 261/1996, EkUB 17/1997, RSv 99/1997

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.