Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

15.11.1985/870

Förordning om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Se L om införande av lagen om pension för arbetstagare 396/2006 2 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 12 § lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85):

1 § (9.8.2002/648)

1 § har upphävts genom L 9.8.2002/648.

2 § (30.12.2004/1421)

Om ålderspension beviljas enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension som tjänats in enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

3 § (30.12.2003/1339)

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a–12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

4 § (30.12.2004/1421)

I övrigt skall vid verkställigheten av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 6, 11, 13, 15–17, 23 och 23 a § i förordningen om pension för arbetstagare samt i 3 och 19 § 1 mom. i förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1985/1132:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

12.4.1991/659:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

30.12.1993/1659:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

18.12.1995/1510:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

5.12.1997/1085:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

9.8.2002/648:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs 1 § förordningen den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (870/1985), sådan den lyder i förordning 1085/1997.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2003/1339:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2004/1421:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den ikraftvarande 2 § i förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.