Beaktats t.o.m. FörfS 1096/2019.

9.8.1985/699

Medborgarskapsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2003. Se MedborgarskapsL 16.5.2003/359.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 14 § medborgarskapslagen av den 28 juni 1968 (401/68):

1 §
Ansökan om medborgarskap

I medborgarskapslagens 4 § avsedd ansökan om medborgarskap skall riktas till utlänningsverket och uppgöras på blankett för vilken förmuläret fastställts. Ansökan skall inges till polisen på sökandens boningsort. (26.6.1998/482)

Till ansökan skall fogas en utredning om sökandens kunskaper i finska eller svenska, beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt betalningen av skatterna. (30.12.1996/1373)

Polisen skall till ansökan foga de uppgifter om sökanden som registrerats i befolkningsdatasystemet samt uppgifter om sökandens medborgarskap och familjeförhållanden, om att han är bosatt i Finland samt, ifall det finns anteckningar i straffregistret om de i ansökan nämnda personerna, de straffregisteruppgifter som gäller dessa. (30.12.1996/1373)

2 § (30.12.1996/1373)
Utlåtanden beträffande ansökan om medborgarskap

Polisen skall i sitt utlåtande om en ansökan om medborgarskap meddela den tidpunkt från vilken sökanden har varit bosatt i Finland, och huruvida sökanden fört en hederlig vandel samt uppge övriga omständigheter, som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande. Polisen sänder de handlingar som gäller ansökan till utlänningsverket.

Utlänningsverket kan skaffa ett utlåtande om ansökan från skyddspolisen. Skyddspolisen kan kalla sökanden att infinna sig för att lämna sådana uppgifter som behövs med anledning av ansökan.

Utlänningsverket kan också skaffa ett utlåtande om ansökan från socialmyndigheten på sökandens boningsort. I sitt utlåtande skall socialmyndigheten meddela huruvida sökandens och familjens utkomst bör anses vara tryggad samt uppge övriga omständigheter som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande.

3 § (30.12.1996/1373)
Anmälan om medborgarskap

I medborgarskapslagen avsedd anmälan för förvärvande av medborgarskap skall uppgöras på blankett för vilken förmuläret fastställts. Anmälan skall inges till polisen på anmälarens boningsort, som tillställer anmälningen jämte utlåtanden utlänningsverket. (26.6.1998/482)

Polisen skall till anmälningen foga de uppgifter om sökanden som registrerats i befolkningsdatasystemet, samt uppgifter om sökandens medborgarskap, familjeförhållanden och om att han är bosatt i Finland.

4 §
Befrielse från medborgarskap

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap skall uppgöras på blankett för vilken förmuläret fastställts och inges till utlänningsverket. (26.6.1998/482)

I ansökan skall uppges orsaken till att sökanden önskar bli befriad från sitt finska medborgarskap och till ansökningen skall fogas utredning om sökandens identitet, medborgarskap, familjeförhållanden och boningsort samt uppgift om den kommun som senast har antecknats som sökandens hemkommun i befolkningsdatasystemet. (30.12.1996/1373)

5 §
Ansökan om bibehållande av medborgarskap

I medborgarskapslagens 8 b § avsedd ansökan om bibehållande av medborgarskap skall riktas till utlänningsverket och uppgöras på blankett för vilken förmuläret fastställts samt inges till utlänningsverket. (26.6.1998/482)

Till ansökan skall fogas intyg över sökandens identitet och hans kunskap i finska eller svenska samt övriga på blanketten angivna utredningar.

6 § (26.6.1998/482)

6 § har upphävts genom F 26.6.1998/482.

7 §
Utredning om vårdnaden av barn

Den som gör ansökan eller anmälan i syfte att för barn förvärva finskt medborgarskap eller som för barn ansöker om befrielse från finskt medborgarskap skall förete utredning om vem som har vårdnaden om barnet.

Då barnet har flere vårdnadshavare och ansökningen gjorts bara av en av dem, skall den som gör ansökan eller anmälan genom företeende av bevis över delfåendet visa att de övriga vårdnadshavarna har meddelats om ansökningen eller anmälningen.

Är någon vårdnadshavares vistelseort okänd och den inte utan oskälig svårighet kan klarläggas, krävs bevis över delfående dock ej.

8 §
Erforderliga handlingar och utredningar

Om en förutsättning för förvärvande av medborgarskap enligt medborgarskapslagen är att vederbörande är bosatt i Finland, skall detta visas genom ett intyg över boendet eller ett annat intyg.

Sökanden eller anmälaren skall vid behov visa att han, medan han varit bosatt utomlands, ej förvärvat medborgarskap i främmande stat, varken på ansökan, genom anmälan eller med eget uttryckligt medgivande.

Sökanden eller anmälaren skall genom urkunder på ett tillförlitligt sätt utreda de fakta som ligger till grund för förvärvandet, bibehållandet eller förlusten av medborgarskapet.

Myndighet har rätt att av sökanden eller anmälaren inbegära även annan för avgörandet av ärendet angående medborgarskap erforderlig utredning.

9 §
Ingivande av ansökan och anmälan utomlands

Är sökanden eller anmälaren bosatt utomlands, kan i 8 b, 9 och 13 §§ medborgarskapslagen avsedd ansökan samt i 3 a och 3 b §§ avsedd anmälan utomlands inges till vederbörande finska diplomatiska representation eller av utsänd konsul förestått konsulat. Representationen eller konsulatet skall, genom utrikesministeriets förmedling, sända ansökningen eller anmälningen jämte utlåtanden och erforderliga utredningar till utlänningsverket. (17.2.1995/223)

Då en urkund som avses i medborgarskapslagen, i denna förordning eller i den enligt fastställt formulär uppgjorda blanketten ej står att erhålla utomlands, skall vederbörande representation särskilt för sig pröva en hurudan annan urkund eller utredning som motsvarar sådan urkund samt är tillförlitlig och tillräcklig.

10 § (26.6.1998/482)
Intyg över att villkoret uppfylls

Utlänningsverket skall utfärda ett skrifligt intyg över att det i 4 § 3 mom. eller 9 § 2 mom. medborgarskapslagen avsedda villkoret uppfylls.

11 §
Myndigheters meddelanden

Då någon på ansökan eller genom anmälan har blivit finsk medborgare eller förlorat sitt finska medborgarskap, skall utlänningsverket utan dröjsmål meddela befolkningsregistercentralen därom. Lika skall förfaras, då någon har befriats från sitt finska medborgarskap eller då förklaring, som avses i 13 § medborgarskapslagen, meddelats. (17.2.1995/223)

Om utlänningsverket eljest konstaterar att någon har annat medborgarskap än det som är antecknat i kommunens hemortsregister eller i befolkningsregister, skall befolkningsregistercentralen meddelas därom. (17.2.1995/223)

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda meddelanden skall sändas även till utrikesministeriet, skyddspolisen och den lokala polisen.

12 § (26.6.1998/482)

12 § har upphävts genom F 26.6.1998/482.

13 §
Utfärdande av anvisningar

Inrikesministeriet utfärdar vid behov anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985. Genom densamma upphävs medborgarskapsförordningen av den 28 juni 1968 (402/68).

Ikraftträdelsestadganden:

17.2.1995/223:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1996/1373:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

Denna förordning tillämpas också på de ansökningar och anmälningar som anhängiggjorts innan förordningen träder i kraft.

26.6.1998/482:

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.