Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

14.6.1985/480

Förordning om skydd för staten tillhöriga byggnader (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.7.2010. Se L om skyddande av byggnadsarvet 498/2010 24 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 4 § 3 mom. byggnadsskyddslagen av den 18 januari 1985 (60/85):

1 §
Skyddets syfte

För bevarande av det nationella kulturarvet skyddas staten tillhöriga byggnader, byggnadsgrupper och bebyggda områden som anknyter till den kulturella utvecklingen eller historien, i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

2 §
Skyddsobjekt

Föremål för skydd som avses i denna förordning är staten tillhöriga byggnader, byggnadsgrupper och bebyggda områden som har kulturhistorisk betydelse med hänsyn till byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik, särskilda miljövärden, en byggnads användning eller med den förknippade händelser eller en byggnads egenart eller typiska karaktär. Till byggnad hänförs dess fasta inredning.

Skydd som åsyftas i denna förordning kan även avse del av byggnad och dess fasta inredning samt bro, brunn, stängsel eller annan dylik konstruktion ävensom sådan park eller sådant annat motsvarande område i anslutning till byggnad, som har åstadskommits genom byggande eller plantering.

Vad som nedan i denna förordning stadgas om byggnad gäller på motsvarande sätt andra i 1 och 2 mom. nämnda skyddsobjekt.

3 §
Byggnads förklarande för skyddad

Beslut om skydd för staten tillhörig byggnad fattas av statsrådet.

Ärende som rör skyddande av byggnad blir anhängigt på framställning som gjorts till miljöministeriet. (12.2.1988/138)

4 §
Museiverkets framställning

Det ankommer på museiverket att göra framställningar om skydd för staten tillhöriga byggnader.

Museiverket skall, innan det gör framställning om skydd, underhandla med det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning byggnaden är samt höra byggnadsstyrelsen och den kommun inom vilken byggnaden är belägen.

5 §
Andra framställningar

Framställning om att byggnad skall förklaras skyddad får göras även av det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning byggnaden är, annan statlig myndighet, regionplansförbund, landskapsförbund eller den kommun inom vilken byggnaden är belägen samt av registrerad förening i fråga om byggnad som finns på dess hemort. Framställningen skall motiveras noggrant.

Miljöministeriet skall med anledning av framställning som nämns i 1 mom. höra museiverket, byggnadsstyrelsen och det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning byggnaden är samt den kommun inom vilken byggnaden är belägen. (12.2.1988/138)

6 §
Skyddets innehåll

Det ämbetsverk eller den inrättning som sköter eller ombesörjer reparation av en byggnad som förklarats skyddad skall vårda och underhålla byggnaden omsorgsfullt. En skyddad byggnad får inte utan museiverkets tillstånd ändras eller användas så att byggnadens kulturhistoriska värde därigenom minskar.

I skyddsbeslutet kan meddelas närmare bestämmelser om skyddet.

7 §
Övervakning av skyddet

Skyddet för staten tillhöriga byggnader övervakas av museiverket i samarbete med byggnadsstyrelsen.

8 §
Utförande av reparations- eller ändringsarbeten

Anläggnings- och förberedande plan eller motsvarande plan för reparations- eller ändringsarbete som avser skyddad byggnad samt plan för ändring av användningssyftet skall uppgöras i samarbete med museiverket.

Angående detaljerade skissritningar för reparations- eller ändringsarbeten på en skyddad byggnad skall vid behov inhämtas museiverkets utlåtande.

9 §
Förteckning över skyddade byggnader

Museiverket för en förteckning över de byggnader som skyddats med stöd av denna förordning.

10 §
Ändring och upphävande av skydd

Vad som ovan stadgas om att byggnad skall förklaras skyddad skall i tillämpliga delar iakttas när ett skyddsbeslut ändras eller upphävs.

11 § (12.2.1988/138)
Tillämpningsdirektiv

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den i juli 1985.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 maj 1965 om skydd för staten tillhöriga kulturhistoriskt märkliga byggnader (278/65) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

13 §
Övergångsstadgande

Stadgandena i denna förordning tillämpas även i ärenden som har anhängiggjorts innan förordningen trätt i kraft och som gäller att staten tillhöriga byggnader skall förklaras skyddade.

Med stöd av tidigare förordning meddelat beslut som rör skyddande av byggnad förblir gällande efter det denna förordning trätt i kraft, och på byggnad som avses i beslutet tillämpas vad som i denna förordning stadgas om skyddad byggnad.

Ikraftträdelsestadganden:

12.2.1988/138:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.