Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

9.9.1983/743

Förordning om bevakningsföretag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.10.2002. Se L om privata säkerhetstjänster 282/2002.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 8 § lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/83):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) bevakningsföretag företag som erhållit näringstillstånd för bedrivande av i 1 § lagen om bevakningsföretag (237/83) avsedd verksamhet (tillstånd för bevakningsföretag);

2) förläggningsort kommun, i vilken bevakningsföretag har det verksamhetsställe, från vilket företaget huvudsakligen drivs eller är avsett att drivas;

3) verksamhetsområde de kommuners område, inom vilka bevakningsföretaget har rätt att inrätta verksamhetsställen;

4) verksamhetsställe byggnad, konstruktion, rum eller annat utrymme som av bevakningsföretaget används för kundtjänst, mottagning av alarm eller skötseln av företagets interna administration;

5) ansvarig föreståndare den som svarar för att företaget sköts enligt de stadganden och bestämmelser som gäller om bevakningsföretag; (25.8.1995/1080)

6)väktare person som har i uppdrag att för bevakningsföretagets räkning bevaka egendom, skydda någons personliga integritet eller se till att dessa uppgifter utförs; samt (25.8.1995/1080)

7) redskap för bruk av maktmedel skjutvapen, gasvapen, gasspray, batong och handklovar samt andra redskap som tillverkats för bruk av maktmedel mot person. (25.8.1995/1080)

2 §
Tillstånd

Tillstånd för bevakningsföretag beviljas av länsstyrelsen i det län där förläggningsorten är belägen. Tillståndet berättigar till handhavande av bevakningsuppdrag i hela landet, såvida denna rätt inte begränsats i tillståndet. Tillståndet berättigar till inrättande av verksamhetsställen på ett i tillståndet nämnt verksamhetsområde, som kan omfatta en eller flera kommuner inom länsstyrelsens ämbetsdistrikt.

Tillstånd att inrätta verksamhetsställe annorstädes än inom det område, som nämns i tillståndet för bevakningsföretaget, beviljas av länsstyrelsen i det län, där verksamhetsställets förläggningsort är belägen (tillstånd för verksamhetsställe).

Tillstånd för bevakningsföretag beviljas tills vidare. (8.2.1991/286)

3 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för bevakningsföretag

Den som ansöker om tillstånd för bevakningsföretag skall uppfylla de i 2 § lagen om bevakningsföretag stadgade kraven.

Tillstånd kan beviljas den som

1) är myndig,

2) råder över sig själv och sin egendom,

3) är känd för redbarhet och tillförlitlighet samt är till sina personliga egenskaper lämplig,

4) förvärvat behövlig praktisk erfarenhet och godkänts i prov som anordnats av bevakningsföretagsnämnden, samt

5) är i fråga om sin förmögenhet i stånd att sköta verksamheten på behörigt sätt.

(24.11.1995/1313)

Tillstånd kan beviljas samfund och stiftelser som uppfyller kravet i 2 mom. 5 punkten och vars till förvaltningsorganen hörande personer, verkställande direktör och ansvariga bolagsmän uppfyller kraven i 1-3 punkten. (24.11.1995/1313)

Tillstånd beviljas inte, om det på grundvalen av sökandens eller i 3 mom. avsedd persons tidigare handlande är sannolikt att verksamheten inte kommer att handhas på behörigt sätt.

4 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för verksamhetsställe

Tillstånd för verksamhetsställe kan beviljas bevakningsföretag, vars:

1) tidigare verksamhet stått i överensstämmelse med stadgandena och bestämmelserna om bevakningsföretag samt god affärssed;

2) organisation, personal, verksamhetsutrymmen, materiel och utrustning är tillräckliga med hänsyn till verksamhetens art och omfattning; och

3) ekonomiska läge är stabilt.

5 §
Ansökningar om tillstånd

Om tillstånd ansöks på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett. Till ansökan skall fogas de handlingar sökanden önskar åberopa för att visa att förutsättningarna för beviljande av tillstånd är för handen.

Till ansökan om tillstånd för bevakningsföretag skall även fogas en utredning om ordnandet av väktarnas utbildning samt de allmänna anvisningarna för väktarnas verksamhet. Till ansökan om tillstånd för verksamhetsställe skall fogas tillståndet för bevakningsföretaget samt senaste godkända resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse eller annan godtagbar utredning om företagets verksamhet och ekonomi.

Ansökningarna om tillstånd kan tillställas polisen på bevakningsföretagets förläggningsort, som utan dröjsmål skall översända handlingarna jämte inhämtade utredningar till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan införskaffa andra utredningar och utlåtanden.

6 §
Beslut om tillstånd

I tillstånd för bevakningsföretag antecknas:

1) tillståndhavaren och företagets firma;

2) i 3 § 3 mom. avsedda personer;

3) företagets verksamhetsområde;

4) de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden;

5) tillståndets giltighetstid; samt

6) eventuella övriga villkor och begränsningar.

I tillstånd för verksamhetsställe anges företagets enligt tillståndet utvidgade verksamhetsområde samt de ändringar i ansvarsområdena som föranletts därav. Beträffande dessa omständigheter görs anteckning även i tillståndet för bevakningsföretaget.

Länsstyrelsen skall meddela om tillstånd för bevakningsföretag till polisdistrikten inom verksamhetsområdet och om tillstånd för verksamhetsställe till polisdistrikten inom det utvidgade verksamhetsområdet.

7 § (8.2.1991/286)
Fortsättande av bevakningsföretagsverksamhet

Tillståndshavarens konkurs- eller dödsbo har rätt att för avveckling av boet fortsätta rörelsen under högst ett år från den dag konkursen inleddes eller tillståndshavaren dog.

8 §
Ansvarig föreståndare

Ansvarig föreståndare får vara en person som har godkänts för uppgiften. Den länsstyrelse som beviljar tillståndet för bevakningsföretaget fastställer antalet ansvariga föreståndare som krävs samt deras ansvarsområden. Som ansvarig föreståndare kan godkännas den som driver bevakningsföretaget eller en av företaget anställd person som uppfyller kraven i 3 § 2 mom. 1-4 punkten. Av särskilda skäl kan till godkännandet anslutas villkor och begränsningar. (24.11.1995/1313)

Som ansvarig föreståndare kan för viss tid, dock högst ett år, godkännas person som inte avlagt av bevakningsföretagsnämnden anordnat prov, såvida bytet av ansvarig föreståndare beror på dödsfall, insjuknande eller annan sådan oförutsebar orsak.

Om den ansvarige föreståndaren avgår eller annars upphör att sköta sin syssla, skall ansökan om godkännande av en ny ansvarig föreståndare göras hos länsstyrelsen inom en månad från det uppdraget upphörde. (8.2.1991/286)

För bevakningsföretag kan godkännas en eller flera vikarier för ansvarig föreståndare, vilka utför den ansvarige föreståndarens åligganden vid förfall för denne. Vad i denna förordning stadgas om ansvarig föreståndare gäller i tillämpliga delar även vikarie för ansvarig föreståndare.

9 §
Godkännande av ansvarig föreståndare

Länsstyrelsen godkänner ansvarig föreståndare för bevakningsföretagsverksamhet som bedrivs inom länsstyrelsens ämbetsdistrikt. Ansökan om godkännande skall göras på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett, och till den skall fogas de handlingar, med vilka man önskar visa att den föreslagna personen fyller stadgade krav.

Ansökan kan tillställas polisen på vederbörandes hemort, vilken det åligger att utan dröjsmål översända handlingarna jämte inhämtade utredningar och eget utlåtande till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan införskaffa andra utredningar och utlåtanden.

Länsstyrelsen skall meddela om sitt godkännande till polisdistrikten inom vederbörande persons ansvarsområde.

10 §
Väktare

Bevakningsföretag får låta utföra bevakningsuppdrag endast med person som är i företagets tjänst och vars godkännande som väktare är gällande.

Som väktare kan godkännas den som:

1) fyllt 18, men inte 65 år;

2) erhållit sådan grundutbildning för väktare som uppfyller av inrikesministeriet fastställda krav; samt

3) är känd för redbarhet och tillförlitlighet samt är till sina personliga egenskaper lämplig.

Den som inte har fått grundutbildning för väktare kan dock godkännas som väktare för viss tid, högst fyra månader (tillfällig väktare). I bevakningsföretagets tjänst får finnas en tillfällig väktare per varje påbörjat antal av tre väktare som har fått grundutbildning för väktare. (8.2.1991/286)

11 §
Godkännande av väktare

Godkännande av väktare meddelas av polisen på sökandens hemort. Ansökan skall göras på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett. Till den skall fogas:

1) intyg över att bevakningsföretaget samtyckt till att antaga sökanden i sin tjänst;

2) två fotografier, på vilka sökanden lätt kan igenkännas; samt

3) övriga handlingar med vilka sökanden önskar visa att han uppfyller de stadgade kraven.

Ansökan kan tillställas polisen på sökandens boningsort. Polisen skall inhämta erforderliga utredningar och utlåtanden samt avgöra ärendet utan dröjsmål.

Bevakningsföretag och andra som anordnar grundutbildning för väktare har rätt att av polisen erhålla utlåtande om en persons lämplighet för väktaruppgifter när denne söker sig till utbildning. (8.2.1991/286)

Godkännandet gäller tillsvidare, dock högst till dess vederbörande fyller 65 år. Av särskilt skäl kan till godkännandet anslutas villkor och begränsningar.

12 §
Väktarkort

Polisen utfärdar för den som den godkänt som väktare ett väktarkort som är gällande viss tid, högst fem år. Väktare skall medföra kortet i arbetet och uppvisa det på anmodan.

Till väktare, vars godkännande är gällande, kan utges nytt väktarkort om det förra kortet förkommit, förstörts eller dess giltig hetstid utgått.

Polisen kan genast fråntaga person väktarkort, beträffande vilken till polisens kännedom kommit omständigheter som uppenbarligen leder till att godkännandet återtages. Väktarkortet skall omedelbart överlämnas till polisen, då dess giltighet upphört eller godkännandet av väktaren återtagits.

13 §
Uppdragsavtal

Beträffande uppdrag skall, innan av uppdraget förutsatta åtgärder vidtages uppgöras ett skriftligt uppdragsavtal mellan uppdragsgivaren och bevakningsföretaget, i vilket avtal skall antecknas:

1) avtalsparterna;

1 a) bevakningsområdena; (8.2.1991/286)

2) bevakningsobjekten;

3) bevakningsformerna;

4) grunderna för avgiften;

5) avtalstiden; samt

6) datum och avtalsparternas underskrifter.

Har avtal på grund av uppdragets brådskande natur inte kunnat göras i enlighet med 1 mom., skall uppdragsavtal uppgöras senast andra vardagen efter det att uppdraget inletts.

Bevakningsföretag skall förvara uppdragsavtal jämte bilagor i detta land under en tid av sex år efter uppdragets slutförande. Handlingarna rörande uppdraget skall kalenderårsvis förses med löpande nummer och ordnas så, att handlingarna rörande envar uppdragsgivare kan företes utan dröjsmål. Används automatisk databehandling vid uppbevarandet av uppgifter, skall de för tillsynen erforderliga uppgifterna finnas att tillgå i klartext.

Vad i denna paragraf är stadgat om uppdragsavtal gäller även ändring av eller tillägg till sådant avtal.

14 §
Utbildning

Bevakningsföretag skall ombesörja anordnandet av utbildning för den som skall antagas i dess tjänst såsom väktare och som inte erhållit grundutbildning för väktare i enlighet med av inrikesministeriet fastställda krav. Likaså skall företaget anordna vederbörlig fortbildning för väktare innan denne åläggs uppgifter som kräver specialkunskaper eller särskild skicklighet.

Utbildningen skall ske under ledning av person som avlagt sådan yrkesexamen som uppgiften förutsätter eller godkänts i ovan i 3 § 2 mom. avsett prov, med undantag av kurser som är underställda yrkesutbildningsstyrelsen.

15 § (25.8.1995/1080)
Bärande av redskap för bruk av maktmedel

En väktare skall undvika att i onödan bära på sig redskap för bruk av maktmedel. Han skall bära redskapen under sin dräkt så att de inte är synliga. Om redskapen inte kan bäras under dräkten får de, med undantag av skjutvapen, bäras i ett slutet hölster som fästs vid bältet eller vid ett särskilt redskapsbälte.

En batong får bäras synlig till den del den på grund av sin storlek inte kan bäras under dräkten. Ett skjutvapen skall bäras under dräkten så att det inte är synligt, om inte uppdragets natur eller situationens farlighet i undantagsfall förutsätter något annat.

Om någon annan dräkt än väktares dräkt används i ett uppdrag enligt 17 § 4 mom., skall alla redskap för bruk av maktmedel bäras under dräkten så att de inte är synliga.

15 a § (25.8.1995/1080)
Särskilda stadganden om skjutvapen

En väktare får inte inneha skjutvapen när han utför bevakningsuppdrag, om han inte har fått behörig utbildning för hantering och användning av sådant vapen. Bevakningsföretaget skall dessutom godkänna att väktaren bär skjutvapen i bevakningsuppdraget i fråga.

Bruk av skjutvapen mot person i andra situationer än de som avses i 3 kap. 6-8 §§ strafflagen är förbjudet.

16 §
Andvändning av hund

I bevakningsuppdrag får användas endast sådan hund som godkänts i lydnadsprov i nybörjarklass eller lydnadsprov för tjänstehundar. I bevakningsuppdrag får dock inte används hund som till sina egenskaper visat sig vara olämplig för uppgiften.

17 § (25.8.1995/1080)
Väktares dräkt

En väktare i bevakningsuppdrag skall vara iförd väktares dräkt. Väktare som tjänstgör vid samma bevakningsföretag i likadana uppgifter inom samma bevakningsområde skall vara enhetligt klädda.

Väktares dräkt skall vara snygg och ändamålsenlig och sådan att väktaren kan igenkännas som väktare. Väktares dräkt skall klart skilja sig från polisens, fångvårdsväsendets, tullväsendets, gränsbevakningsväsendets och räddningsförvaltningens uniformer och från militärdräkter.

Väktares dräkt skall hanteras så att klädesplagg som hör till den inte kommer i händerna på obehöriga.

Vid butikskontroll, vid skyddande av någons personliga integritet och vid säkerställande av värdetransporter får en väktare använda någon annan från väktares dräkt tydligt avvikande dräkt utan sådant märke eller sådan beteckning som avses i 17 a §.

17 a § (25.8.1995/1080)
Märken och texter på väktares dräkt

På väktares dräkt skall på bröststyckets vänstra sida varaktigt märkas texten ""VARTIJA - väktare"" eller ""VÄKTARE - vartija"". Den större texten skall märkas med minst 15 mm höga och den midre texten med minst 8 mm höga, tydligt urskiljbara bokstäver. Dessutom skall på bröststyckets vänstra sida varaktigt märkas bevakningsföretagets namn eller namnförkortning eller etablerade firmamärke. Bevakningsföretagets namn skall märkas med minst 6 mm höga och namnförkortningen med minst 15 mm höga tydligt urskiljbara bokstäver. Firmamärket skall tydligt urskiljas på dräkten och vara minst 50 mm i genomskärning. På överrockens, overallens och regnklädernas ryggsida skall dessutom varaktigt märkas texten ""VARTIJA - väktare"" eller ""VÄKTARE - vartija"" med minst 50 mm höga, tydligt urskiljbara bokstäver. På den huvudbonad som hör till väktares dräkt kan på ett synligt ställe märkas med tydligt urskiljbara bokstäver texten ""VARTIJA"" eller ""VÄKTARE"". (24.11.1995/1313)

På väktares dräkt får, med iakttagande av vad som stadgas i 1 mom., utöver texten ""VARTIJA - väktare"" eller ""VÄKTARE - vartija"" märkas ordet väktare också på något annat språk, om det finns grundad anledning till detta. Eventuella gradbeteckningar som används på väktares dräkt skall fästas på axelklaffarna.

På väktares dräkt får inte andra märken eller texter än de som nämns ovan i denna paragraf finnas synliga. De märken och texter som används på väktares dräkt skall tydligt skilja sig från de officiella märken och texter som används på sådana uniformer och militärdräkter som avses i 17 § 2 mom.

17 b § (25.8.1995/1080)
Utlåtande och beslut om förbud

Innan en dräkt, ett märke eller en text tas i bruk kan bevakningsföretaget av länsstyrelsen på förläggningsorten begära utlåtande om huruvida dessa överensstämmer med denna förordning.

Länsstyrelsen kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en text som inte överensstämmer med stadgandena i denna förordning.

18 §
Anmälan om händelseförlopp

Över händelseförlopp som inträffat inom ett bevakningsområde och som lett till åtgärder av en väktare skall omedelbart uppgöras en skriftlig utredning (anmälan om händelseförlopp), av vilken väktarens observationer och åtgärder framgår. (8.2.1991/286)

Anmälningarna om händelseförlopp skall uppbevaras i detta land under en tid av fem år, räknat från dagen för uppgörandet och ordnade så, att de anmälningar som ansluter sig till respektive uppdrag kan företes utan dröjsmål.

Uppdragsgivaren har rätt att få en kopia av anmälan om händelseförlopp som gäller hans bevakningsområde eller bevakningsobjekt. (8.2.1991/286)

19 §
Register över personal och arbetsskift

Bevakningsföretag skall över sin personal föra register, ur vilket utan dröjsmål kan konstateras:

1) personuppgifter;

2) vilken myndighet som utfärdat väktarkort och kortets giltighetstid;

3) väktarutbildningen för envar väktare;

4) uppgifter om licens för innehav av väktares fick- eller gasvapen; samt

5) de tidpunkter då väktares och ansvarig föreståndares anställningsförhållande börjat och upphört samt orsaken till upphörandet.

Bevakningsföretag skall ordna skötseln av bokföringen av arbetsskift så, att ur företagets handlingar på ett tillförlitligt sätt kan utredas de arbetsskift, som respektive väktare utfört samt vilka objekt, områden och distrikt väktaren under respektive arbetsskift bevakat.

Ovan i 1 mom. avsedda register skall uppbevaras i detta land under en tid av minst fem år efter det att anställningsförhållandet upphört och i 2 mom. avsedda register till utgången av det kalenderår som följer efter upprättandet av handlingen.

20 §
Ändringsanmälan

Bevakningsföretag skall skriftligen meddela länsstyrelsen och polisen på företagets förläggningsort:

1) om ändring av företagets verksamhetsställe eller adress;

2) om byte av ovan i 3 § 3 mom. avsedd person; samt

3) om avslutande av driften av rörelsen eller uppehåll i verksamheten för längre tid än en månad.

Anmälan skall såvitt möjligt göras före ändringen, men senast den sjunde dagen efter ändringen. Till anmälan om personbyte skall fogas de handlingar medelst vilka företaget önskar visa att vederbörande uppfyller i 3 § stadgade krav.

21 §
Årsanmälan

Bevakningsföretag skall för ettvart kalenderår före utgången av januari månad nästföljande år skriftligen meddela polisen på företagets förläggningsort:

1) antalet uppdrag;

2) antalet verksamhetsställen och personalens storlek; samt

3) uppgifter om väktarna och om dem meddelad, i 14 § av denna förordning avsedd utbildning.

22 §
Tillsyn

Den allmänna tillsynen över bevakningsföretagsverksamheten ankommer på inrikesministeriet. Länsstyrelsen och polisen utövar tillsyn över bevakningsföretagens verksamhet inom sina ämbetsdistrikt.

Polisen skall inspektera bevakningsföretagen minst vartannat år. Över inspektionen uppgörs ett protokoll, som sänds till företaget, polisen på företagets förläggningsort samt länsstyrelsen.

Bevakningsföretag skall lämna uppgifter om verksamheten till den tjänsteman som utför inspektion samt tillåta att han tar del av företagets handlingar.

23 §
Tillsynsregister

Länsstyrelsen för register över de företag som den beviljat tillstånd för bevakningsföretag. Registret innehåller i tillståndsbeslutet antecknade uppgifter samt uppgifter rörande återkallande av tillstånd och om varningar. Över ansvariga föreståndare för länsstyrelsen ett register av vilket framgår uppgifter om godkännande och återtagande av godkännande samt varningar.

Polisen för register över de väktare som den godkänt, av vilket register framgår uppgifter om godkännande och återtagande av godkännande samt varningar.

Tillsynsmyndighet skall uppbevara de till den insända anmälningarna, ordnade på vederbörligt sätt.

24 §
Återtagande av godkännande samt varning

Länsstyrelsen skall återtaga sitt godkännande av person som inte uppfyller de i 8 § stadgade kraven för ansvarig föreståndare. Länsstyrelsen kan återtaga godkännandet delvis eller helt eller tilldela sådan ansvarig föreståndare varning som gjort sig skyldig till annan straffbar handling än sådan som kan anses ringa eller som uppsåtligen förfarit felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare.

Polisen skall återtaga sitt godkännande av person som inte uppfyller de i 10 § stadgade kraven för väktare. Polisen kan återtaga godkännandet eller tilldela person som den godkänt såsom väktare varning, om denne gjort sig skyldig till annan straffbar handling än sådan som kan anses ringa eller uppsåtligen förfarit felaktigt i sin uppgift som väktare.

25 §
Återkallande av tillstånd samt varning

Länsstyrelsen skall återkalla sitt tillstånd för ett bevakningsföretag, om företaget har upphört med sin verksamhet, om tillståndshavaren inte uppfyller kraven enligt 3 § eller om bevakningsföretaget tillåter användningen av väktares dräkt, märke eller text som länsstyrelsen har förbjudit. Även om verksamhetsidkarens ekonomiska ställning har försvagats behöver tillståndet inte återkallas, om det finns i 7 § nämnda grunder för att fortsätta verksamheten. (25.8.1995/1080)

Länsstyrelsen kan återkalla sitt tillstånd för bevakningsföretag delvis eller helt, om bevakningsföretagets verksamhet inställts för längre tid än tre månader eller om den som driver företaget, företagets verkställande direktör ansvarig bolagsman eller person som tillhör företagets administrativa organ gjort sig skyldig till annan straffbar handling än sådan som kan anses ringa eller uppsåtligen förfarit felaktigt i uppgift som ansluter sig till bevakningsföretagets verksamhet.

Länsstyrelsen kan i stället för att återkalla tillstånd tilldela företaget varning, om bristen eller felet är ringa.

26 §
Sökande av ändring

I beslut som länsstyrelsen och polisen fattat med stöd av denna förordning söks ändring genom besvär på det sätt som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut, genom vilket vederbörande tilldelats varning, får dock ändring inte sökas genom besvär.

I beslut som fattas med stöd av denna förordning kan bestämmas att beslutet skall iakttagas oaktat ändring sökts, såvida besvärsmyndigheten inte bestämmer annorlunda.

27 §
Tystnadsplikt

Den som vid utförande av uppdrag som avses i denna förordning har fått kännedom om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter som gäller parterna i ett bevakningsuppdrag eller en enskild persons personliga angelägenheter, får inte utan tillstånd röja detta. (8.2.1991/286)

Vad i 1 mom. är stadgat utgör inte hinder för överlämnande av uppgifter till tillsynsmyndighet, åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott eller till myndighet som med stöd av särskilt stadgande har rätt att erhålla dessa uppgifter. Även den som på detta sätt erhållit uppgifter berörs av den ovan stadgade tystnadsplikten.

28 §
Särskilda stadganden

Om bevakningsföretagsnämnden, som verkar i anslutning till inrikesministeriet, stadgas särskilt.

Om näringsanmälan och anmälan till handelsregistret är stadgat särskilt.

29 §
Närmare bestämmelser

Inrikesministeriet utfärdar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning och fastställer formulären för de i förordningen nämnda blanketterna.

Inrikesministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om väktares vapenutbildning och övriga utbildning, väktares dräkt och dess användning, väktares redskap för bruk av maktmedel samt förfarandet i anslutning till konstaterande av lämpligheten av en hund som används vid bevakningsuppdrag och användning av hund. (25.8.1995/1080)

30 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

31 §
Övergångsstadganden

Ansvarig föreståndare och väktare, vars godkännande gäller då denna förordning träder i kraft, får utan nytt godkännande fortsätta i sin uppgift till den 30 september 1984.

Den som före denna förordnings ikraftträdande arbetat såsom väktare under en tid av minst sex månader och erhållit en minst 16 timmar omfattande väktarutbildning i kursform eller som arbetat såsom väktare under en tid av minst två år, kan godkännas såsom väktare utan att i 10 § 2 mom. 2 punkten avsedd grundutbildning krävs. Godkännande skall dock sökas före den 1 oktober 1984, varvid utredning skall föreläggas över att sökanden erhållit fortbildning för väktare enligt av inrikesministeriet uppställda krav.

Hund, som är i bevakningsbruk när denna författning träder i kraft, får användas i bevakningsuppdrag till den 30 september 1984 utan att i 16 § nämnt prov krävs.

Utan hinder av vad som är stadgat i 17 § 1 mom. får till utgången av år 1985 såsom dräkt för väktare användas även annan från tjänstedräkt tydligt avvikande dräkt.

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.1991/286:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

25.8.1995/1080:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning får en väktares dräkt enligt inrikesministeriets beslut (821/84) användas som väktares dräkt till och med den 31 mars 1996.

24.11.1995/1313:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.