Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

20.5.1983/438

Förordning om hyresbåtars säkerhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 § (6.6.1997/530)

Denna förordning tillämpas på bemannade eller obemannade fartyg som hyrs ut för fritidsbruk och har en största skrovlängd på 2,5 - 24 m samt på framförande av sådana fartyg.

Denna förordning tillämpas inte på fartyg enligt 1 mom. då de används till annan handelssjöfart, på fartyg som används för tävlingsändamål, på roddbåtar, kanoter, kajaker, vattencyklar, segelbräden eller motordrivna surfingbräden, vattenskotrar eller andra motordrivna farkoster av samma typ. Förordningen tillämpas inte heller på undervattensbåtar, svävare eller bärplansbåtar.

2 § (6.6.1997/530)

Hyresbåtarna indelas i följande klasser:

I klassen: segel- och motorbåtar som har en längd på över 5,5 m och är avsedda för användning i öppen sjö,

II klassen: segel- och motorbåtar som har en längd på över 5,5 m och är avsedda att användas i skärgården samt på insjöar och vattendrag, samt motorbåtar som har en längd på högst 5,5 m och en motoreffekt på över 15 kW, och

III klassen: motorbåtar som har en längd på högst 5,5 m och en motoreffekt på över 5 men högst 15 kW, och segelbåtar som har en längd på högst 5,5 m och är avsedda att användas på insjöar och vattendrag.

3 §

Uthyrare skall tillse att hyresbåt är sjöduglig, har tillräcklig utrustning och även i övrigt är i behörigt skick.

Hyresbåts konstruktion, hållfasthet, stabilitet och styrbarhet skall vara sådana, att båten är säker i de farvatten, i vilka den är avsedd att användas.

4 § (6.6.1997/530)

Uthyraren skall låta utföra grundbesiktning av hyresbåten innan den tas i bruk.

Efter grundbesiktning skall en hyresbåt av klass I genomgå periodisk besiktning med två års intervaller och en hyresbåt av klass II med fem års intervaller. Hyresbåtar av klass III blir endast föremål för inspektioner av stickprovsnatur.

Besiktningen utförs av sjöfartsverket. Om inga skäl till anmärkning har framkommit vid besiktningen, utfärdar besiktningsmannen för hyresbåten ett besiktningsbevis, som uppgörs enligt ett av sjöfartsstyrelsen godkänt formulär och som skall förvaras på synlig plats ombord.

5 § (6.6.1997/530)

Hyresbåtens besättning och största tillåtna antal passagerare fastställs vid besiktningen. Anteckning om detta skall göras i besiktningsbeviset. Ett större antal passagerare än 12 får inte fastställas utan tillstånd som utfärdas av sjöfartsstyrelsen i enskilda fall.

Antalet besättningsmedlemmar och passagerare skall vara varaktigt angivet på synlig plats ombord.

6 §

Hyresbåt, vars längd överstiger 12 meter eller som är avsedd för specialbruk, såsom internationell fart eller oceanfart, skall uppfylla kraven i de stadganden och bestämmelser som utfärdats angående utrustningen för båtar av klass I samt uppfylla de andra krav som sjöfartsstyrelsen eventuellt uppställt på grund av hyresbåtens användningsändamål.

7 §

Hyresbåts maskineri, bränsletankar, elektriska, uppvärmnings- och styranordningar samt navigations-, brandsläcknings-, länsnings- och livräddningsutrustning skall uppfylla de krav som uppställs i bestämmelser, vilka utfärdats av sjöfartsstyrelsen.

Flytgasanordningar i hyresbåt och deras installation skall uppfylla kraven i de stadganden och bestämmelser som gäller dem. Ett intyg häröver skall vara anbringat på synlig plats ombord.

8 §

Hyresbåt skall vara försedd med lanternor, signalfigurer och signalanordningar i enlighet med de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/77).

9 §

Hyresbåt av klass I eller II får inte överlåtas till den som ej fyllt 15 år, ej heller till person som inte har den förmåga och skicklighet som behövs för att framföra båt.

Hyresbåt av klass III får inte överlåtas till person som inte har den förmåga och skicklighet som behövs för att framföra båt, om det innebär uppenbar risk för honom själv eller annan.

10 § (6.6.1997/530)

Förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad skall ha fyllt 18 år och inneha ett av sjöfartsverket utfärdat intyg på att han är förtrogen med bestämmelserna i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997), sjövägsreglerna och bestämmelserna i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (reglerna för inre farvatten 1978; 252/1978), sjömärkena samt med sjökort, kompass, pejling, avsättande av kurser och förande av skeppsdagbok, liksom även i behövlig mån med sjölrten (674/1994) och övriga bestämmelser om fartygs befälhavare. Dessutom skall han inneha intyg på genomgången kurs i första hjälp och visa att han har tillräcklig erfarenhet för att framföra hyresbåt.

Om hyresbåtens motoreffekt överstiger 350 kW, skall föraren inneha intyg, utfärdat av en besiktningsman, på att han besitter tillräckliga kunskaper om förbränningsmotorers konstruktion, skötsel och drift samt om de viktigaste bestämmelserna om dessa.

11 §

Hyresbåt, vars längd överstiger 12 meter får inte uthyras obemannad, om inte den som använder båten visar att han uppfyller de i 10 § stadgade fordringarna.

12 §

På en hyresbåt vars passagerarantal fastställts till fler än 12, tillämpas i fråga om besättningens antal och kompetens bestämmelserna i förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet (250/1984). (6.6.1997/530)

För hyresbåt som är avsedd att nyttjas i internationell fart eller oceanfart fastställer sjöfartsstyrelsen besättningens antal och kompetens.

13 §

Sjöfartsstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna förordning och utfärdar närmare bestämmelser om dess tillämpning.

Sjöfartsstyrelsen kan, då det i enskilt fall vore uppenbart oskäligt att kräva att denna förordning följs, på ansökan medge undantag från iakttagandet av stadgandena i förordningen.

14 §

Beträffande de i denna förordning avsedda, av besiktning föranledda arvoden och avgifter, som uthyraren skall erlägga, stadgas särskilt.

15 §

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning skall dömas för förseelse beträffande båtuthyrning till böter, om inte strängare straff för gärningen är stadgat annorstädes i lag.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1983.

Ikraftträdelsestadganden:

6.6.1997/530:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.