Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

18.3.1983/284

Lag om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 26.8.2011/1001, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag och kostnader för åtgärder som har vidtagits för förebyggande eller begränsning av skador till följd av dylika översvämningar kan av statens medel ersättas enligt denna lag. (28.12.1990/1310)

För utbetalning av ersättningarna skall i statsbudgeten årligen intas ett reservationsanslag om 5 miljoner mark. (28.12.1990/1310)

Förorsakas översvämning av åtgärd som vidtagits i strid med vattenlagen (264/61) eller annan lag, ersätts översvämningsskador dock inte enligt denna lag.

Om ersättande av översvämningsskador som förorsakats av åtgärder enligt vattenlagen är stadgat i vattenlagen.

2 §

Ersättning kan betalas för skada som har förorsakats

1) växande, skördemogna eller bärgade trädgårdsprodukter, om inte skadan kan ersättas enligt lagen om ersättande av skördeskador (530/75), eller bärgad skörd, (28.12.1990/1310)

2) växande trädbestånd,

3) enskilda vägar, broar, diken eller vallar,

4) byggnader eller konstruktioner,

5) lösöre som behövs i hushållen eller

6) produkter som tillverkats vid yrkesutövning eller däri erforderligt lösöre.

Skada som översvämning åsamkat skörd uppskattas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i lagen om ersättande av skördeskador (530/75).

Ersättning kan betalas även för skada som förorsakats odlare på grund av att översvämning omöjliggjort sådd samt för kostnader som föranletts av åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga eller begränsa i 1 mom. avsedda skador.

Ersättning betalas inte, om den skadelidande på grund av översvämning kunde ha förhindrat skadan genom att vidtaga skäliga åtgärder då översvämningen inträffade eller om skadan är ringa. Genom förordning stadgas om minimibeloppet för ersättning som utbetalas för skada.

L om ersättande av skördeskador har upphävts genom L om ersättande av skördeskador 1214/2000.

3 §

Ersättning kan betalas till fysisk person och dödsbo, till bostadsaktiebolag, bostadsandelslag och fastighetsbolag som grundats för bostadsproduktion samt till väglag som avses i lagen om enskilda vägar (358/62).

Av särskilda skäl kan ersättning betalas även till andra sammanslutningar eller samfund än sådana som avses i 1 mom.

4 § (24.1.1995/92)

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tid den skadelidande för att få ersättning skall göra en ersättningsansökan hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken den skadade fastigheten eller det skadade lösöret finns eller, om det är fråga om en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om den ansökningsblankett som skall användas för ansökan om ersättning och om de upplysningar som skall fogas till ansökan. (13.4.2007/433)

Den värdering av skadorna som krävs för handläggning av ansökningen utförs av den i 1 mom. angivna landsbygdsnäringsmyndigheten. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär och värderingen av skadorna har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att efter behov få sakkunnighjälp av närings-, trafik- och miljöcentralen och skogsnämnden samt av byggnadsnämnden och övriga kommunala myndigheter. Bestämmelser om närmare grunder för värderingen av översvämningsskador kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (22.12.2009/1463)

De regionala skogscentralerna kan för sakkunnighjälp som de har gett betalas ersättning ur det anslag som avses i 1 § 2 mom. på de grunder om vilka det bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall, efter att ha utfört de värderingar som anges i 2 mom., till Landsbygdsverket lämna in kopior av ansökningarna och värderingsprotokollen, av bilagorna till ansökan och av de andra handlingar som behövs. (13.4.2007/433)

5 § (13.4.2007/433)

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av ersättning och betalar ersättningen sedan Landsbygdsverket i de enskilda fallen har konstaterat att det är fråga om ersättande av skador som avses i denna lag och inom ramen för anslaget har ställt de utifrån de enskilda fallen uträknade och för ersättande av skadorna behövliga medlen till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om ersättningsprocenten, som kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag.

6 §

I ersättning kan beviljas högst 80 procent av det uppskattade skadebeloppet och de i 2 och 3 mom. avsedda kostnadernas belopp.

Har den skadelidande rätt till eller har han fått ersättning på annan grund, avdrages den andra ersättningen från beloppet av den ersättning som avses i 1 mom.

7 § (13.4.2007/433)

Om inte något annat bestäms i denna lag iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

8 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 253/82, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/82, Stora utsk. bet. 266/82

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.1990/1310:

Denna lag träder i kraft den 1 januar 1991.

Regeringens proposition 230/90, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 22/90, Stora utsk. bet. 218/90

24.1.1995/92:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

13.4.2007/433:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

22.12.2009/1463:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.