Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

19.11.1982/828

Lag om nykterhetsarbete (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2015/523, som gäller fr.o.m. 1.12.2015.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Syftet med nykterhetsarbetet är att vänja medborgarna vid sunda levnadsvanor genom att vägleda dem så att de undviker rusmedel och tobak.

2 §

Det ankommer i första hand på staten och kommunerna att skapa allmänna förutsättningar för nykterhetsarbetet. För det praktiska nykterhetsarbetet svarar huvudsakligen kommunerna samt nykterhets- och folkhälsoorganisationerna.

3 § (22.12.2009/1540)

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av nykterhetsarbetet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och under ministeriet på regionförvaltningsverken.

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden i de ärenden som avses i denna lag. Bestämmelser om tillsättande av delegationen samt om dess sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (3.8.1992/741)

Uppgifter i anslutning till verkställigheten av nykterhetsarbetet, främjande av nykterheten och följande av alkoholförhållandena handhas av ett av kommunen utsett kollegialt organ som utöver vad som stadgas i denna lag skall sköta de uppgifter som enligt någon annan lag åligger nykterhetsnämnden.

Det organ som ansvarar för nykterhetsarbetet skall i synnerhet samarbeta med kommunens hälsovårds-, social- och skolväsen. Om organets uppgifter stadgas genom förordning.

5 § (3.8.1992/741)

5 § har upphävts genom L 3.8.1992/741.

6 § (3.8.1992/741)

Om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom nykterhetsarbetet stadgas genom förordning.

7 § (29.12.2009/1730)

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.

8 § (31.12.1987/1276)

8 § har upphävts genom L 31.12.1987/1276.

9 § (31.12.1987/1276)

9 § har upphävts genom L 31.12.1987/1276.

10 § (15.5.2009/335)

10 § har upphävts genom L 15.5.2009/335.

11 § (15.5.2009/335)

11 § har upphävts genom L 15.5.2009/335.

12 § (31.12.1987/1276)

12 § har upphävts genom L 31.12.1987/1276.

13 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtagas innan lagen träder i kraft.

15 §

Ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft skall handläggas och avgöras enligt tidigare gällande stadganden.

Utan hinder av de med stöd av 6 § 3 mom. stadgade behörighetsvillkoren är den som innehar tjänst då denna lag träder i kraft alltjämt behörig för motsvarande under nykterhetsnämnd lydande tjänst, och i 7 § avsedd statsandel betalas även för avlöningskostnaderna för dylik tjänsteinnehavare.

I 7 § avsedd statsandel betalas första gången för de kostnader som hänför sig till år 1984. Med avvikelse från stadgandet i 8 § skall där avsedd statsandel för lagens ikraftträdelseår betalas sänkt med 60 procent och för det följande året sänkt med 50 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Regeringens proposition 17/82, Ekonomiutsk. bet. 3/82, Stora utsk. bet. 112/82

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1987/1276:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, dock så att 6 § 2 mom. samt 8 och 9 §§ träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandena i 2 kap. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården vilket nämns i 7 § tillämpas dock första gången redan år 1988 vid utarbetandet och godkännandet av den riksomfattande planen för åren 1989-1993 samt vid utarbetandet av realiseringsplanerna.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 127/87, Ekonomiutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 104/87

31.3.1988/296:
1.2.1991/213:
8.2.1991/273:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 258/90, Ekonomiutsk. bet. 13/90, Stora utsk. bet. 251/90

3.8.1992/741:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas med stöd av 6 § om behörigheten av yrkespersonalen inom nykterhetsarbetet är en person som vid ikraftträdandet av denna lag innehar ovan nämnd tjänst fortfarande kompetent till motsvarande tjänst eller uppgift.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

27.10.2000/893:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 87/2000, ShUB 20/2000, RSv 102/2000

14.6.2001/538:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

15.5.2009/335:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 40/2009, ShUB 10/2009, RSv 38/2009

22.12.2009/1540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.