Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

21.5.1982/375

Förordning om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m 1.1.2016. Se L om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 873/2015 177 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81):

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt
1 § (22.12.2006/1287)

1 § har upphävts genom L 22.12.2006/1287.

2 § (23.8.2002/724)

2 § har upphävts genom L 23.8.2002/724.

3 § (23.8.2002/724)

3 § har upphävts genom L 23.8.2002/724.

Lantbruksföretagares skyldighet att lämna uppgifter
4 § (23.8.2002/724)

4 § har upphävts genom L 23.8.2002/724.

Reglering av arbetsskadeersättningar
5 § (23.8.2002/724)

5 § har upphävts genom L 23.8.2002/724.

Utredning av årsarbetsförtjänst
6 § (30.12.2004/1362)

6 § har upphävts genom L 30.12.2004/1362.

Redovisning av grundskyddsandelarna
7 § (13.9.1991/1195)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år för det följande kalenderåret beloppen av de förskott enligt 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) som staten, folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall betala.

Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet för det föregående kalenderåret beloppen av statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andelar enligt 16 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, och justerar samtidigt beloppen av förskotten för årets senare del.

Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år förskotten för december.

8 §

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för

januari 13 procent
februari 10 procent
mars 4 procent
april 8 procent
maj 10 procent
juni 5 procent
juli 10 procent
augusti 10 procent
september 12 procent
oktober 10 procent
november 2 procent
december 6 procent
(30.11.2000/1033)

Då beloppet av förskotten justeras enligt 7 §, fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall varje månad stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första vardagen då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk. (30.11.2000/1033)

Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställd motsvarande andel beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på andelens fastställande.

Om det likväl vid justeringen enligt 7 § 3 mom. av förskottsraterna för december framgår att som förskott redan före justeringen har erlagts summor, som är större än de uppskattade beloppen, skall skillnaden mellan de erlagda förskotten och de uppskattade andelarna återbetalas till betalarna den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom. (13.3.1987/303)

Social- och hälsovårdsministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 1 och 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare annars skulle äventyras. (30.11.2000/1033)

9 §

För ovan i 7 § avsedda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före den 20 i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som detta föreskriver.

Fastställande av blanketter för läkarutlåtanden
10 § (23.8.2002/724)

10 § har upphävts genom L 23.8.2002/724.

Ikraftträdande
11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de i 7 § 1 mom. avsedda förskottsbeloppen för år 1982 senast den 15 juli 1982.

Ikraftträdelsestadganden:

13.3.1987/303:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

13.9.1991/1195:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. tillämpas dock redan när det i 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare nämnda förskottet för år 1992 fastställs på statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel.

30.11.2000/1033:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

23.8.2002/724:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Denna lag tillämpas även på arbetsskador som inträffat före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 2–5 § och 10 § förordningen den 21 maj 1982 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982).

RP 42/2002, ShUB 13/2002, RSv 88/2002

22.12.2006/1287:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet, försäkringsavgift och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet, försäkringspremie och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969). Vid tillämpningen av hänvisningen i 18 § i denna lag till 30 § i lagen om pension för lantbruksföretagare iakttas vad som föreskrivs i 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006).

Genom denna lag upphävs 1 § i förordningen av den 21 maj 1982 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982).

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.