Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.4.1982/286

Lag om fiske

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/379, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Vid bedrivande av fiske bör största möjliga bestående produktivitet hos vattenområdena eftersträvas. I synnerhet bör det sörjas för att fiskbeståndet utnyttjas rationellt och med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt dragas försorg om vården och ökningen av fiskbeståndet. Härvid bör sådana åtgärder undvikas som kan inverka skadligt eller menligt på naturen och dess jämvikt.

2 §

Innehavare av fiskerätt är i första hand skyldig att ordna fisket och vården av fiskbeståndet så att de i 1 § nämnda syftemålen ändamålsenligt beaktas.

I fråga om fiskevatten och fiske som tillhör staten ankommer den i 1 mom. stadgade skyldigheten på den statliga myndighet som har vattenområdet eller fisket i sin besittning.

3 § (22.12.2009/1462)

Ett fiskelag enligt denna lag utgörs av ett sådant delägarlag som avses i lagen om samfälligheter (758/1989) och som bildas av delägarna i ett samfällt fiskevatten.

För främjande av fiskerihushållningen och förverkligande av de övriga syften som nämns i 1 § indelas vattenområdena, oberoende av ägandeförhållandena samt den kommunala och den statsförvaltningsrelaterade indelningen, i fiskeområden.

Statens fiskeriförvaltning sköts av jord- och skogsbruksministeriet. Distriktsmyndigheter inom fiskeriförvaltningen är närings-, trafik- och miljöcentralerna.

4 §

Vad i denna lag eller med stöd av den stadgas om fiskerätt gäller i tillämpliga delar även rätt till fångst av kräfta. Om förbud mot att fånga flodpärlmussla är stadgat särskilt.

Fångst av nejonöga hänförs till fiske och vad i denna lag stadgas om fisk gäller, ifall av något stadgande inte annat framgår, på motsvarande sätt också nejonöga.

2 kap

Fiskerätt

5 § (27.5.2011/600)

Rätten att bedriva fiske och att bestämma om den tillkommer vattenområdets ägare, om inte denna rätt överlåtits till annan eller något annat bestäms nedan i denna lag. Rätten att fiska på ett vattentäckt översvämningsområde utanför den i 1 kap. 5 § i vattenlagen (587/2011) avsedda gränsen för ett vattenområde tillkommer vattenområdets ägare.

6 § (22.12.2009/1462)

Inom allmänt vattenområde i havet samt i Finlands ekonomiska zon har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rätt att fiska. Medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske inom det nämnda området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan utfärda ordningsföreskrifter om bedrivande av ovan i 1 mom. avsett fiske till den del vattenområdet inte hör till fiskeområde som avses i 68 § 1 mom. Härvid ska särskilt beaktas att övrigt fiske inom området inte oskäligt får hindra eller försvåra yrkesmässig fångst där eller försvaga förutsättningarna för sådan.

Då yrkesfiskets behov det förutsätter, kan närings-, trafik- och miljöcentralen arrendera ut fångstplats för lax eller havsöring inom ett vattenområde som avses i 1 mom. för bedrivande av sådant fiske eller för viss tid meddela tillstånd att använda fångstplatsen. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan även meddela annan än i 1 mom. avsedd utlänning tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom nämnda område.

För yrkesmässigt fiske avsedda fångstredskap får inom vattenområden som nämns i 1 mom. användas endast av yrkesfiskare. I fråga om fångstredskap som är avsedda för yrkesmässigt fiske föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

6 a § (31.8.2001/756)

Med yrkesfiskare avses en person som bedriver fiske och därav samt av förädling av fångsten får sin utkomst eller en väsentlig del av den.

En fiskare anses få sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten om de försäljningsinkomster (totalinkomster av fiske) som inflyter av den nämnda verksamheten uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster. I fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske. I fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske.

En person vars totalinkomster av fiske är mindre än 30 procent men minst 15 procent av det sammanlagda beloppet av personens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster betraktas som yrkesfiskare vid tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag och bestämmelserna om skyldighet att anmäla fångsten och om reglering av fisket.

7 §

Inom ett allmänt vattenområde i en insjö har var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i en kommun som sträcker sig till insjön rätt att bedriva krokfiske. (12.12.1996/1045)

Om annat fiske inom ett vattenområde som avses i 1 mom. beslutar fiskeområdet. Vid beslutet skall särskilt yrkesfiskarnas behov beaktas. Fiskeområdet får ta ut en skälig avgift för sådant fiske som avses i detta moment. Fiskeområdet får använda de influtna avgiftsmedlen till vård av fiskbeståndet i det vattendrag där det allmänna vattenområdet är beläget. (14.7.2000/687)

8 §

Utöver vad 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. stadgar om fiske inom ett allmänt vattenområde, har var och en rätt att meta och pilka samt bedriva handredskapsfiske med ett spö, en rulle och ett bete, trollingfiske dock med ytterligare ett viktdrag eller en paravan, även inom ett annat vattenområde, med undantag för forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt sådana vattenområden inom vilka fiske med stöd av något annat stadgande är förbjudet. För tävlingar i mete, pilkfiske och handredskapsfiske eller andra motsvarande anordnade tillställningar skall också tillstånd av fiskerättsinnehavaren inhämtas. (12.12.1996/1045)

Den som inte endast tillfälligt är bosatt i kommunen får bedriva fångst av siklöja, nors, strömming och vassbuk med nät i havet också inom ett sådant vattenområde i kommunen som inte hör till ett allmänt vattenområde och som ligger i yttre skärgården eller gränsar mot en öppen fjärd. Ligger ett sådant vattenområde inom byarågång får den som inte endast tillfälligt är bosatt i byn också bedriva krokfiske där, dock inte med långrev. (12.12.1996/1045)

Vad ovan är stadgat om vattenområden inom byarågång gäller även skiftade vattenområden.

Fiske som avses i denna paragraf får inte bedrivas så, att sådant fiske som fiskevattnets ägare eller arrendator bedriver på sedvanliga notvarp eller storryssjeplatser hindras eller störs.

8 a § (15.6.2012/293)

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för fisketurismen kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja tillstånd att inom centralens verksamhetsområde eller delar av det anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pilkfiske eller handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt och tillstånd kan beviljas om ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden tillåter det. Tillståndet kan gälla i längst fem år i sänder.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i tillståndet ställa upp regionala fiskebegränsningar eller bestämma kvoter för dagsfångsten, om fiskeriekonomiska synpunkter eller fiskbeståndens tillstånd inom området förutsätter detta. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska av de fiskeområden som finns inom centralens verksamhetsområde årligen begära utlåtande om de omständigheter som inverkar på uppställandet av regionala fiskebegränsningar och bestämmande av kvoter för dagsfångsten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren väsentligt bryter mot villkoren i tillståndet och om tillståndshavaren trots anmärkning och varning från närings-, trafik- och miljöcentralen inte upphör att bryta mot villkoren.

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 1 mom. ska företagaren inom fisketurismen kalenderårsvis till staten betala en spöfiskeavgift på 100 euro för varje sådant i 88 § 3 mom. angivet fiskelän där företagaren anordnar tillställningar inom fisketurismen. (30.12.2014/1426)

9 § (22.12.2009/1462)

Var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i en by har rätt att få tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom sådant område inom byarågång som vattenområdets ägare anvisar och på det sätt denne bestämmer. Den som fått sådant tillstånd är skyldig att till vattenområdets ägare betala en skälig avgift för tillståndet. Om överenskommelse inte nås om avgiftens belopp, kan ärendet hänskjutas till närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande.

10 §

Fiske enligt 8 § 1 mom. får inte bedrivas och tillstånd enligt 9 § 1 mom. inte beviljas så att möjligheterna för vattenområdets ägare, en arrendator eller någon som fiskar yrkesmässigt inom området att nyttja sin fiskerätt oskäligt försvåras. (12.12.1996/1045)

Ägare av vattenområde kan på fiskeområdet överföra utfärdandet av ovan i 9 § 1 mom. avsedda tillstånd och uppbörden av där avsedda avgifter.

Vad i 9 § och i denna paragrafs 2 mom. är stadgat om vattenområdes ägare gäller fiskelaget när det är fråga om samfällt fiskevatten som tillhör flera fastigheter.

11 § (22.12.2009/1462)

Om de i 1 § nämnda målen, ett säkerställande av det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte eller någon särskild orsak kräver det, har närings-, trafik- och miljöcentralen rätt att på begäran av vattenområdets ägare eller ett fiskeområde eller på eget initiativ inom ett bestämt område begränsa eller för viss tid förbjuda i 8 § avsett mete och pilkfiske eller sådant beviljande av tillstånd som avses i 9 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska förbjuda handredskapsfiske som avses i 8 § inom ett vattenområde, där detta krävs för att säkerställa resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet, för att säkerställa det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte, för att skydda viktiga lekområden för rovfisk eller för att förhindra överdrivna störningar eller för att trygga havsfåglars häckning under häckningstiden. Förbudet utfärdas på ansökan av vattenområdets ägare eller fiskeområdet eller en arrendator, en yrkesfiskare eller den vars intresse ärendet gäller eller på närings-, trafik- och miljöcentralens eget initiativ, och det förbjudna området kan totalt utgöra högst 25 procent av fiskeområdets vattenareal.

Ett fiskeområde kan på begäran av vattenområdets ägare eller på eget initiativ på grund av fiskevattnets ringa avkastning eller av något annat giltigt skäl utfärda ett förbud eller en begränsning som avses i 1 mom. för en tid av högst sex månader. Föreligger det upprepat behov av förbud eller begränsning, ska beslutet därom underställas närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse.

12 § (19.12.1997/1212)

Statens enskilda fisken förbehålls fortfarande staten där de sedan gammalt har varit och fortfarande är i statens besittning. Närmare bestämmelser om deras användning liksom om nyttjande av statens fiskerätt och om fiske på vattenområden som tillhör staten utfärdas genom förordning, varvid yrkesfiskarnas och den lokala befolkningens intressen i första hand skall beaktas. Personer som bor stadigvarande i Enontekis, Enare eller Utsjoki kommuner och som bedriver yrkesfiske, husbehovsfiske eller naturnäring har likväl rätt att avgiftsfritt erhålla tillstånd att bedriva fiske på vattenområden som tillhör staten och som är belägna inom kommunerna i fråga.

Det som nämns i 8 § 1 mom. tillämpas likväl också inom statens vattenområden.

13 §

Genom urminnes hävd eller på annan grund lagligen förvärvad särskild rätt till fiskeplats eller till fiske inom annan bys rågång eller utom byarågång förblir i kraft sådan den av ålder nyttjats. Urminnes hävd med avseende på fiskeplats gäller dock endast då platsens gränser kan anges tillförlitligt.

Har rättighet till fiskeplats eller fiske inom annan bys vattenområde inte godkänts vid uppgåendet av dess omkretsrå, skall talan därom anhängiggöras vid allmän underrätt inom tre år från det rågången uunnit laga kraft.

Då angående fiskerätt genom domstols utslag eller eljest i laga ordning föreskrivits annorlunda än ovan i denna lag är stadgat, skall sådan föreskrift fortfarande följas.

14 § (22.12.2009/1462)

Innehar någon tidigare förvärvad rätt att hålla storryssja eller annat därmed jämförbart instängningsredskap utsatt närmare en lax- eller sikförande älvs mynning än vad som bestäms om detta, kan innehavaren av sådan rätt förpliktas att avstå från denna, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § ska uppnås. Når närings-, trafik- och miljöcentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen genom ansökan hänskjuta saken till regionförvaltningsverket. För avstående från rätt ska betalas ersättning som motsvarar dess fulla värde. Kan värdet inte fastställas på något annat sätt, anses det motsvara den tjugofaldiga årliga nettointäkten av det bedrivna fisket, beräknat enligt erhållen fångst, under de senaste fem åren i medeltal.

Uppstår oenighet om avståendet, kan saken genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket. Träffas ingen överenskommelse om värdet av fiskerätten, ska innan ärendet avgörs behövlig värdering verkställas av två ojäviga personer som utsetts av regionförvaltningsverket.

14 a § (22.12.2009/1462)

Närings-, trafik- och miljöcentralen tillsätter en delegation med uppgift att behandla fiskerihushållningsfrågor i anknytning till statens fiskevatten i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. För varje kommun tillsätts en delegation för tre år i städer. Delegationens uppgift är att inom ramen för sitt verksamhetsområde ge utlåtanden, göra framställningar och ta initiativ samt utföra övriga uppgifter som har anförtrotts den.

Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet ska årligen begära utlåtande av delegationen om hur fisket ska ordnas och om de principer som ska iakttas när fisketillstånd beviljas. Myndigheten får inte utan särskilda skäl avvika från utlåtandena.

14 b § (19.12.1997/1212)

Den delegation som avses i 14 a § har fem medlemmar och var och en av dem en personlig suppleant. Forststyrelsen, sametinget, fiskeområdena, kommunen samt yrkesfiskarnas lokala organistaioner utser en medlem var och en suppleant för denna. Om yrkesfiskarna inte är organiserade eller organisationerna inte når enighet om en genemsam kandidat, utser kommunen en av deras kandidater. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordfärande.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han är förhindrad av vice ordföranden och den är beslutför då ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statskommitteer.

3 kap

Utarrendering av fiskerätt

15 §

Den som har fiskerätt inom ett visst vattenområde kan arrendera ut den. Ett fiskelag kan arrendera ut ett till fiskelaget hörande vattenområde enligt vad som bestäms i lagen om samfälligheter. (14.7.2000/687)

Med utarrendering av fiskerätt avses i denna lag utarrendering av vattenområde för bedrivande av fiske eller annat upplåtande mot avgift av rätt till viss fiskeplats eller fångst av viss fiskart eller till användande av redskap av bestämt slag. Såsom här avsedd avgift anses inte avgift som erläggs för tillstånd som berättigar till fiske eller för tillståndsbevis.

16 §

Vid utarrendering av fiskerätt skall, när förutsättningar därtill föreligger, yrkesfiskets intressen särskilt beaktas. När arrendevillkoren bestäms skall det eftersträvas att fiskbeståndet utnyttjas rationellt och med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter.

Skulle vården av fiskbeståndet i ett vattendrag eller det fiskeriekonomiska tillgodogörandet av beständet väsentligt försvåras av att något vattenområde lämnas outnyttjat, kan fiskeområdet uppmana vatten områdets ägare att arrendera ut området för yrkesfiske. (22.12.1993/1355)

Om vattenområdets ägare inte följer i 2 mom. nämnd uppmaning eller om avtal om ett fiskeriekonomiskt ändamålsenligt nyttjande av områdets fiskbestånd inte heller i övrigt kan fås till stånd, kan allmän underrätt på ansökan av fiskeområdet ålägga vattenområdets ägare att mot ersättning tillåta att området tages i bruk på sådant sätt som i 2 mom. avsedd fångstmetod förutsätter eller att bekosta de övriga åtgärder som behövs för att de menliga följderna av att vattenområdet lämnats outnyttjat skall kunna avlägsnas.

17 §

Utöver vad i denna lag eller med stöd av den stadgas om utarrendering av fiskerätt skall angående sådan arrendering i övrigt i tillämpliga delar iakttagas vad i jordlegolagen (258/66) är stadgat om upplåtande på lega av område för ändamål som avses i 72 § i sagda lag.

Om utarrendering av staten tillhöriga fiskevatten och fisken gäller, utöver stadgandena i denna lag, vad därom stadgas genom förordning.

17 a § (14.7.2000/687)

Om en fastighet, som är delägare i ett samfällt område, tillsammans med fiskerätt har arrenderats ut på det sätt som föreskrivs i 5 kap. jordlegolagen (258/1966), har arrendatorn rätt att vid delägarstämmorna under den tid arrendeavtalet är i kraft föra talan i angelägenheter som gäller fisket, om inte arrendegivaren för denna talan eller om inte något annat har överenskommits.

18 § (14.7.2000/687)

En delägare i ett samfällt vattenområde får utan de övriga delägarnas samtycke ge någon annan tillstånd att utan eller mot vederlag nyttja fiskerätt som tillkommer delägaren inom området. I övrigt gäller vad som någon annanstans i lag bestäms om utövande av delägarnas beslutanderätt i fråga om sådan samfälld egendom.

19 §

Då fiskerätt utarrenderas för yrkesfiske, skall arrendeavtalet uppgöras skriftligt och för viss tid, minst fem och högst tjugo år.

Har om sådant arrende av fiskerätt avtalats muntligt, får avtalspart genom talan vid allmän underrätt yrka fastställelse av överenskommelsen. Sålunda fastställt arrendeavtal är lika giltigt som ett lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal.

Har i 1 mom. avsett avtal om utarrendering av fiskerätt träffats, har arrendator som vid bedrivande av fiske har iakttagit vad i 1 och 2 §§ är stadgat företrädesrätt till förnyande av sitt avtal. Arrendator som förvägras denna rätt eller som är missnöjd med de arrendevillkor vilka föreslagits för förnyande av avtalet kan genom talan hänskjuta saken till allmän underrätts prövning.

Arrendeavtal som avses i 1 mom. eller som fastställts på det sätt där är stadgat är även utan inteckning bindande också gentemot ny ägare av vattenområdet, även om i överlåtelsebrevet rörande området inte har intagits särskild bestämmelse härom.

20 §

Arrendegivaren kan häva arrendeavtal rörande fiskerätt eller avstå från att förnya det, om arrendatorn trots anmärkning därom missbrukar sin fiskerätt, underlåter att erlägga arrendeavgiften eller på annat sätt bryter mot sina på avtalet eller på 1 och 2 §§ i denna lag grundade skyldigheter.

Vid oenighet skall mål som gäller hävande av avtal göras anhängigt genom talan vid allmän underrätt.

4 kap

Rättigheter i anslutning till bedrivande av fiske

21 § (22.12.2009/1462)

Den som bedriver yrkesfiske har rätt att på sådana statsägda havsstränder samt holmar och skär i havet, som inte reserverats för annat bruk, enligt anvisning av närings-, trafik- och miljöcentralen och på skäliga villkor som fastställts av denna få ett jordområde upplåtet åt sig på arrende för uppförande av för fisket behövliga förvaringsutrymmen, för torkning av fångstredskap och för tillfällig inkvartering som är nödvändig vid yrkesutövningen.

22 §

Innehavare av fiskerätt och hans medhjälpare har rätt att då det för utsättande, upptagande och vittjande av fångstredskap är nödvändigt, beträda annan tillhörig mark, dock inte tomt, byggnadsplats, trädgård eller badstrand, samt att till torkning upplägga sina redskap på annans strand, förutom på ovan nämnda och på andra för särskilt ändamål ibruktagna områden samt på odlad mark. Har strandägaren för nämnda ändamål anvisat lämplig plats, får annat område ej begagnas.

Strandägare skall anvisa innehavare av fiskerätt passage över sin mark till fiskevatten, såvitt denne inte annars lämpligen kan komma till det, samt vid behov plats för uppdragning och angörande av båt.

Markägare har rätt att erhålla ersättning för skada eller olägenhet som föranleds av ovan i denna paragraf avsedd nyttjanderätt. Träffas inte överenskommelse om nyttjanderätten eller ersättningen, kan saken hänskjutas till vägnämnden för avgörande. Härvid gäller i tillämpliga delar angående ärendets behandling och fattande av beslut samt om sökande av ändring vad i lagen om enskilda vägar (358/62) är stadgat i fråga om vägnämnd.

5 kap

Tryggande av fiskens gång och fiskbeståndet

23 §

Vid bedrivande av fiske skall man undvika åtgärder som hindrar fisk att nå annans vattenområde eller fredningsområde eller annan plats där fångsten är begränsad i syfte att trygga fiskbeståndet ävensom åtgärder som försvårar vandringsfiskens rörelse i vatten draget eller vården av fiskbeståndet.

24 § (22.12.2009/1462)

I älvar samt i de sund eller trängre leder som avses i 1 kap. 6 § i vattenlagen ska en kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som bestäms i vattenlagen. (27.5.2011/600)

Där en älv förenas med havet eller en insjö, övergår kungsådran i en fiskled som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på det djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Regionförvaltningsverket kan likväl på ansökan förordna något annat om fiskledens bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång.

Fiskleds gränser kan utredas och utmärkas på karta vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen, vattenområdets ägare eller fiskerättens innehavare. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och vid förrättningen ska i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen (554/1995) föreskriver om rågång. Sökanden svarar för förrättningskostnaderna.

25 § (22.12.2009/1462)

I fråga om öppethållande och stängande av fiskled gäller vad som i vattenlagen föreskrivs om kungsådra. Med undantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel i kungsådran ska kungsådra och fiskled också hållas fria från stående fiskeredskap. I kungsådra och fiskled ska även med rörligt garnredskap fiskas så att mera än halva bredden är öppen.

Tidigare lagligen förvärvad rätt att hålla ett fast fångstredskap i en kungsådra eller fiskled förblir i kraft. Innehavaren av sådan rätt kan dock förpliktas att avstå från sin rätt, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § ska uppnås. Når närings-, trafik- och miljöcentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen genom ansökan hänskjuta saken till regionförvaltningsverket. För avstående från rätt ska betalas ersättning med iakttagande av 14 § 1 och 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja tillstånd att tillfälligt hålla fast fiskeanordning utsatt i fiskled, då sådan åtgärd inte äventyrar fiskens gång i vattendraget.

26 §

I fiskväg samt på en sträcka av etthundra meter ovanför eller nedanför denna eller annan anordning som uppförts för tryggandet av fiskens gång är allt fiske förbjudet.

Fiske får inte bedrivas i en kanal som leder vatten till ett kraftverk eller något annat verk, inte heller på en sträcka av etthundra meter nedanom en dammbyggnad som sträcker sig över hela vattendraget. Fiskeområdet kan då tryggandet av fiskbeståndet det förutsätter förbjuda fiske nedanom dammbyggnaden även på en längre sträcka än etthundra meter samt även i vattenmagasinet ovanom dammbyggnaden samt i en konstgjord sjö eller någon annan konstgjord bassäng. (22.12.1993/1355)

Bestämmelser om vilka omständigheter som vid byggande i vatten och vid avledande av vatten från vattendrag ska beaktas för tryggande av fiskbeståndet och fiskens vandring och för skyddande av fiskets intressen finns i vattenlagen. (27.5.2011/600)

Ett fiskeområde kan på villkor som det anser lämpliga bevilja lättnader i förbud mot att bedriva fiske inom områden som avses i 1 och 2 mom. (22.12.1993/1355)

27 § (22.12.2009/1462)

Om inte något annat följer av bestämmelserna i vattenlagen, får mindre insjö, som endast genom bäck står i förbindelse med annat vattenområde, med regionförvaltningsverkets tillstånd avstängas för fiske och för vård av fiskbeståndet, om inte annan därigenom orsakas nämnvärt men. Under samma förutsättningar får bäck eller del därav avstängas i nämnda syften eller för fiskodling. Tillstånd kan utan ersättning återkallas eller villkoren ändras, om avstängningen medför annan skadlig följd än sådan som bör anses vara ringa och som inte har förutsatts vid beviljandet av tillståndet. Skada som föranleds genom avstängning ska ersättas.

Ärenden som avses i denna paragraf anhängiggörs vid regionförvaltningsverket genom ansökan med iakttagande av vad som bestäms i vattenlagen.

28 §

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om fångstredskap och fångstplatser för tryggande av fiskens gäng även annorstädes än inom ovan i 24–27 §§ avsedda vattenområden.

6 kap

Fångstredskap och bedrivande av fångst

Fångstredskap
29 §

Vid bedrivande av fiske skall undvikas användning av sådana redskap, anordningar och fiskemetoder som onödigt skadar eller förgör fisk eller äventyrar fiskbeståndet i vattendraget.

30 §

Vid fiske får inte användas genom sprängning eller på annat sätt åstadkommet tryck, ej heller skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen eller ämnen som på annat sätt förorenar vattendraget och inte heller elektrisk ström.

31 §

Närmare stadganden om fångstredskapens byggnad samt tiden och sättet för deras användning kan utfärdas genom förordning.

32 §

Angående minsta tillåtna maskvidd i fångstredskap av garn för olika fiskarter och fångstredskap samt om sättet för uppmätning av maskvidden stadgas genom förordning.

Ett fiskeområde kan för bestämd tid för ett visst vattenområde utfärda sådana bestämmelser om tillåten maskvidd för fångstredskap som avviker från vad som stadgas i förordning, om uppnåendet av de i 1 § nämnda syftemålen det särskilt kräver. (22.12.1993/1355)

Av orsaker som nämns i 2 mom. kan fiskeområdet även för viss tid förbjuda eller inskränka användningen också av andra än av garn tillverkade, i övrigt tillåtna redskap. (22.12.1993/1355)

33 § (25.3.2011/270)

Fasta och stående fångstredskap som har lagts ut för fångst ska märkas ut så att de lätt kan observeras av dem som färdas på vattnet.

Fångstredskap som avses i 1 mom. ska dessutom vara försedda med namnet på och kontaktuppgifterna för den som lagt ut redskapet samt med ett märke som anger fiskerätten. Dessa ska kunna observeras utan att man behöver lyfta upp fångstredskapet ur vattnet. Med avvikelse från det ovan föreskrivna behöver ett märke som anger fiskerätten inte fästas vid fångstredskapen inom sådana områden där ägaren av fiskerätten inte har tagit i bruk systemet med märken som anger fiskerätten.

Närmare bestämmelser om utmärkningen av fångstredskap utfärdas genom förordning av statsrådet.

Fredningstider och minsta mått
34 §

Om fiskars samt om kräftans fredningstider stadgas genom förordning.

Under tid då viss fiskart eller kräftan är fredad får redskap som är tillverkat för fångst därav eller särskilt ägnat härför inte hållas utsatt i vattnet.

35 §

Om de minsta mått som i naturliga vatten fångade fiskar och kräftor skall fylla stadgas genom förordning.

Ett fiskeområde kan för ett visst vattenområde bestämma att i 1 mom. avsedda mått gäller en viss fisk- eller kräftart eller bestämma att nämnda mått skall vara större än vad som stadgas i förordning, om uppnåendet av de i 1 § avsedda syftemålen det kräver. (22.12.1993/1355)

36 § (25.3.2011/270)

Fisk eller kräfta som inte fyller föreskrivna minsta mått ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet levande eller död.

Fisk eller kräfta som fyller måttet ska släppas tillbaka i vattnet levande eller död, om fisken eller kräftan är fångad

1) under fredningstid,

2) med förbjudet fångstredskap, eller

3) med förbjuden fiskemetod.

Fångstbegränsningar
37 § (22.12.1993/1355)

Närings-, trafik- och miljöcentralen har då särskilda skäl föreligger rätt att för ett visst vattendragsområde eller en del därav för viss tid eller tills vidare på villkor som centralen uppställer och med avvikelse från denna lag eller med stöd därav utfärdad förordning eller med stöd av dessa givet beslut, meddela tillstånd

1) att använda förbjudet fångstredskap eller fiskesätt,

2) att fånga fredad fisk eller kräfta under fredningstid, eller

3) att fånga fisk eller kräfta som inte fyller bestämt eller föreskrivet mått.

(22.12.2009/1462)

Om särskilda förhållanden inom ett visst vattenområde eller viktiga synpunkter i anslutning till värden av fiskbeståndet det förutsätter, kan fiskeområdet för viss tid förbjuda användningen av ett visst fångstredskap eller visst fiskesätt inom området.

3 mom. har upphävts genom L 20.8.2010/697. (20.8.2010/697)

37 a § (20.8.2010/697)

Genom förordning av statsrådet kan användningen av fångstredskap av viss typ eller av visst fiskesätt förbjudas för en tid av högst fem år åt gången inom ett visst vattenområde och utfärdas detaljerade bestämmelser om den tid då fångstredskapen får användas, om det behövs för att en djurart som med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) har förklarats vara hotad ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus för arten ska nås i området.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan för en tid av högst fem år åt gången och för ett visst vattenområde utfärdas detaljerade bestämmelser av teknisk natur om fångstredskapens konstruktion och användning, om det behövs för att en sådan hotad djurart som avses i 1 mom. ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus för arten ska nås i området.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om djurarter gäller också underarter, raser, stammar och former.

37 b § (6.3.2015/201)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax och ägaren till ett vattenområde eller innehavaren av en särskild rättighet får ingå avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett visst vattenområde för att saimenvikarstammen ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus ska nås för saimenvikaren. Avtalet kan ingås för högst fem år åt gången.

37 c § (20.8.2010/697)

Om ett förbud som föreskrivits med stöd av 37 a § 1 mom. förorsakar ägaren till vattenområdet eller innehavaren av en särskild rättighet betydelsefull olägenhet, har han rätt att få full ersättning av staten. Närings-, trafik- och miljöcentralen företräder staten i ersättningsärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den som anser sig vara berättigad till ersättning ska försöka komma överens om ersättningens belopp. Om en överenskommelse inte nås kan den som orsakats olägenheten, inom ett år från det att det förbud som ligger till grund för ansökan har trätt i kraft, hos Lantmäteriverket ansöka om att ersättningen ska bestämmas genom förrättning. Vid bestämmandet av ersättningen tillämpas bestämmelserna i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). På ersättningen ska betalas ränta i enlighet med 95 § 1 mom. i den lagen från den dag då den som har rätt till ersättning hos Lantmäteriverket har ansökt om förordnande om ersättningsförrättning. (13.12.2013/912)

Rätt till ersättning enligt denna paragraf föreligger dock inte för en sådan olägenhet för vilken den som orsakats olägenheten är berättigad till ersättning med stöd av någon annan lag eller överenskommelse.

38 § (22.12.2009/1462)

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för omplantering, fiskodling, forskning eller något annat ändamål i anslutning till fiskevården, på de villkor som centralen bestämmer, för viss tid meddela tillstånd att med fiskerättsinnehavarens medgivande fånga fisk eller kräftor med avvikelse från denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Ett sådant tillstånd får inte överföras på någon annan.

Sådant tillstånd får inte överföras på annan.
39 § (12.12.1996/1045)

Vid fiske skall allt sådant undvikas som i onödan kan förorsaka ägaren eller innehavaren av en strand olägenhet eller störning. Mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. får inte bedrivas utan särskilt tillstånd närmare än femtio meter från ett sådant för fångst utsatt fast redskap eller redskap av garn som är försett med tydligt märke, och inte heller så nära någon annans bebodda strand, brygga, badstrand, isväg eller något annat jämförligt område att det har en följdverkan som avses ovan. Vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt denna lag skall olägenhet eller störning för annat fiske inom vattenområdet undvikas.

40 §

Om fiskerätt inom oskiftat vattenområde tillkommer förening eller annat samfund i egenskap av delägare i vattenområde eller innehavare av rätt som tillkommer delägare, skall samfundet se till att fisket inom detta område bedrivs så, att rätten inte olovligen överskrids.

Notvarp
41 §

Önskar flera nyttja gemensamt notvarp och är fiske inte möjligt samtidigt eller är det inte särskilt ordnat, sker notdragning utan dröjsmål i den ordningsföljd de anlänt till stället.

42 §

Har iordningställandet av vinternotvarp i användbart skick förorsakat notlag annat arbete än upphuggning av vakar, är notlaget berättigat att erhålla skälig ersättning av andra som nyttjar samma notvarp.

7 kap

Fredningsområde

43 §

Ett fiskeområde kan för uppnående av de syftemål som nämns i 1 §, om inte andra medel lämpligen står till buds, för en tid av högst tio år grunda ett fredningsområde inom ett vattenområde där värdefulla fiskarter leker eller uppehåller sig eller vilket de använder som vandringsled. (22.12.1993/1355)

I beslut om grundande av fredningsområde skall efter behov föreskrivas:

1) under vilken tid och på vilket sätt fisket inom fredningsområdet är inskränkt;

2) att inom fredningsområdet sten, grus eller annat ämne inte får tagas från bottnen; samt

3) att man inom fredningsområdet inte får bedriva flottning, färdas eller företaga annat som stör fisken.

Vid grundade av fredningsområde och utfärdande av ovan i 2 mom. nämnda föreskrifter skall försorg dragas om att yrkesfiskets intressen i tillräcklig mån kan tryggas, att flottningen eller samfärdseln i vattendraget inte helt förhindras och att inte heller annat nyttjande av vattendraget försvåras i större mån än syftet med fredningsområdet oundgängligen kräver.

Bestämmelserna angående fredningsområde kan vid behov ändras.

44 § (22.12.1993/1355)

44 § har upphävts genom L 1355/1993.

45 § (22.12.1993/1355)

Gränserna för ett fredningsområde kan utredas vid en fastighetsförrättning som verkställs på ansökan av fiskeområdet. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och vid förrättningen skall i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen (554/95) stadgar om rågång. Kostnaderna för förrättningen betalas av fiskeområdets medel, om inte staten åtar sig att svara för dem. (12.4.1995/562)

Fiskeområdet är vid behov skyldigt att dra försorg om att gränserna för fredningsområdet är utmärkta på vederbörligt sätt.

Inskränkningarna i användningen av ett fredningsområde skall fiskeområdet kungöra med iakttagande av vad som stadgas om offentliga kungörelser samt vid behov genom att sätta upp anslagstavlor i det fredade vattenområdets omgivning. Fiskeområdet skall också dra försorg om övervakningen av att ovan nämnda inskränkningar iakttas.

46 § (22.12.1993/1355)

Ett fredningsområde kan dras in genom beslut av fiskeområdet. Beslutet träder i kraft då fiskeområdet kungjort detta med iakttagande av vad som stadgas om offentliga kungörelser.

Indragningen av ett fredningsområde upphäver de begränsningar som gäller området.

47 § (22.12.2009/1462)

Om fredningen av ett område med tanke på genomförande av planläggning eller ordnande av trafikförhållandena eller för något annat viktigt allmänt ändamål borde upphävas helt eller delvis eller om inskränkningarna i dess användning borde ändras, och om fiskeområdet inte har bifallit en framställning om detta, kan den myndighet som saken gäller hos regionförvaltningsverket ansöka om indragning av fredningsområdet.

Ett område som ingår i ett indraget fredningsområde får inte på nytt förordnas till fredningsområde, om inte regionförvaltningsverket, sedan förhållandena förändrats, på ansökan av fiskeområdet beviljar tillstånd därtill.

I ett beslut som regionförvaltningsverket meddelat i ett ärende som avses i denna paragraf får ändring sökas endast av den myndighet som ansökt om indragning samt av fiskeområdet.

8 kap

Fiskelag

48 §

Fiskelag skall, såvitt något ärende inte hör till fiskeområdesförvaltningen eller ankommer på myndighet, inom sitt område ordna fisket och vården av fiskbeståndet med beaktande av vad i 1 och 2 §§ och i denna lag i övrigt är stadgat. Dessutom skall fiskelaget fullgöra sina uppgifter inom fiskeområdesförvaltningen samt i denna lag stadgade övriga uppgifter.

Om överförande av fiskelags uppgifter på fiskeområdesförvaltningen stadgas i 64 §.

49 § (14.7.2000/687)

49 § har upphävts genom L 687/2000.

50 § (14.7.2000/687)

50 § har upphävts genom L 687/2000.

51 § (14.7.2000/687)

51 § har upphävts genom L 687/2000.

52 § (14.7.2000/687)

52 § har upphävts genom L 687/2000.

53 § (14.7.2000/687)

53 § har upphävts genom L 687/2000.

54 § (14.7.2000/687)

54 § har upphävts genom L 687/2000.

55 § (14.7.2000/687)

55 § har upphävts genom L 687/2000.

56 § (14.7.2000/687)

56 § har upphävts genom L 687/2000.

57 § (14.7.2000/687)

57 § har upphävts genom L 687/2000.

58 § (14.7.2000/687)

58 § har upphävts genom L 687/2000.

59 § (14.7.2000/687)

59 § har upphävts genom L 687/2000.

60 § (14.7.2000/687)

60 § har upphävts genom L 687/2000.

61 §

Rätten till nyttjande av samfällt fiskevatten bestäms på grundval av redskapsenheter, varvid vid fördelningen av totalantalet redskapsenheter skall beaktas delägarna i fiskevattnet samt övriga som har rätt att fiska inom vattenområdet. Värdet av olika fångstredskap enligt antalet redskapsenheter bestäms vid fiskelagsstämma, såvitt det ej fastställts i stadgarna.

62 § (14.7.2000/687)

Om inte något annat beslutas om nyttjandet av fiskevatten, fördelas redskapsenheterna mellan delägarna i ett samfällt fiskevatten i enlighet med delägarnas andelar i vattenområdet. Fiskelaget kan utfärda närmare föreskrifter om nyttjandet av den fiskerätt som tillkommer delägarna.

63 § (14.7.2000/687)

63 § har upphävts genom L 687/2000.

64 §

Fiskelagsstämma kan besluta att de upp gifter som ankommer på fiskelaget och som gäller vården av fiskbeståndet och ordnandet av fisket, varmed även avses i 10 § 2 mom. åsyftar utfärdande av tillstånd och uppbörd av avgifter, överförs på fiskeområdet. Beslutet kan fattas för viss tid eller att gälla tills vidare.

Då beslut om överföring har fattats, utför fiskelaget och fiskeområdet en utredning, varvid det besluts om avgränsandet av uppgifterna och sättet för fullgörandet av dem samt om fördelningen av inkomster och kostnader. Fiskeområdet bör påtaga sig de uppgifter om vilkas överföring beslut fattats, såvitt detta är ändamålsenligt för skötseln av fiskeområdet. Beslut av fiskelagsstämma om överföring gäller som fullmakt för fiskeområdet att i ärenden som överförs handla på fiskelagets vägnar.

65 § (14.7.2000/687)

65 § har upphävts genom L 687/2000.

66 § (14.7.2000/687)

66 § har upphävts genom L 687/2000.

67 § (14.7.2000/687)

67 § har upphävts genom L 687/2000.

9 kap

Fiskeområde

Indelning i fiskeområden
68 § (22.12.2009/1462)

Fiskeområde ska inom en eller flera kommuner utgöra ett sådant fiskeriekonomiskt enhetligt område där det vid ordnandet av fiskeförhållandena är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder.

Indelningen i fiskeområden gäller inte allmänt vattenområde i havet, till den del i 1 § nämnda mål inte kräver att området ingår i indelningen i fiskeområden. De uppgifter som ankommer på fiskeområdesförvaltningen fullgörs för sådant vattenområdes vidkommande av vederbörande närings-, trafik- och miljöcentral med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i detta kapitel.

Utanför indelningen kan även lämnas å eller bäck som har endast ringa fiskeriekonomisk betydelse ävensom sådana sjöar eller tjärnar inom en lägenhets område vilka är slutna eller står i förbindelse med annan sjö eller med vatten endast genom dike eller bäck vari fisk inte går i nämnvärd mån.

69 § (22.12.2009/1462)

Indelningen av vattenområdena i fiskeområden samt områdenas gränser fastställs av närings-, trafik- och miljöcentralen. Inom varje närings-, trafik- och miljöcentral bereds förslaget till indelning i fiskeområden och till områdenas gränser av en nämnd som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt och om vars sammansättning föreskrivs genom förordning av statsrådet. Nämnden ska under sitt beredningsarbete höra organisationer inom fiskeribranschen och efter behov myndigheter.

Nämnden ska utan dröjsmål tillställa sitt förslag vederbörande närings-, trafik- och miljöcentral, som efter kungörelse därom ska sända förslaget till offentligt påseende under tre månaders tid i de kommuner, inom vilka de vattenområden ligger som förslaget gäller. Ägarna av vattenområden, innehavarna av fiskerätt och kommuner samt andra vilka saken berör har rätt att inom nämnda tid framföra sina anmärkningar till närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av förslaget.

Om förändrade förhållanden eller särskilda skäl förutsätter det kan frågan om delning av fiskeområde, dess förenande med ett annat fiskeområde eller ändring av dess gränser föreläggas närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande. Ansökan om detta kan göras hos närings-, trafik- och miljöcentralen av ett fiskeområde, ett fiskelag, en ägare av vattenområde eller en innehavare av fiskerätt. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, efter att ha hört de berörda fiskeområdena, fiskelagen samt ägarna av vattenområden, också på eget initiativ besluta om ändring av ett fiskeområdes gränser. Uppkommer oklarhet om vilken närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig att ändra gränserna för ett fiskeområde, avgör jord- och skogsbruksministeriet behörighetsfrågan.

Organ
70 § (22.12.1993/1355)

Organ för fiskeområdet är fiskeområdets stämma, fiskeområdets styrelse och disponenten.

71 § (22.12.1993/1355)

Medlemmar i ett fiskeområde är fiskelagen, ägarna av vattenområdet, inom fiskeområdet verksamma organisationer för yrkesfiskare och inom fiskeområdet verksamma organisationer för tillvaratagande av fritidsfiskarnas intressen.

2 mom. har upphävts genom L 26.6.2009/522. (26.6.2009/522)

72 § (22.12.1993/1355)

Fiskeområdets beslutanderätt utövas av fiskeområdets stämma. Stämma hålls minst en gång om året.

Extra stämma för fiskeområdet skall sammankallas när fiskeområdets stämma så beslutar, när fiskeområdets styrelse anser det vara behövligt eller när minst en tiondedel av fiskeområdets medlemmar skriftligen begär det av styrelsen för behandling av visst ärende eller när det är behövligt för behandling av ett rättelseyrkande som avses i 85 §.

73 § (22.12.1993/1355)

Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt följande

1) ett sådant delägarlag enligt 3 § som utgör ett fiskelag, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar får sända en företrädare, (26.6.2009/522)

2) sådana ägare av vattenområden som inte hör till ett delägarlag som avses i 1 punkten, vars områden omfattar minst 50 hektar får var och en sända en företrädare, (26.6.2009/522)

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda ägare av ett vattenområde får registerbyavis sända en gemensamt vald företrädare,

4) yrkesfiskarnas organisationer får var och en sända en företrädare, och

5) de organisationer som företräder fritidsfiskarna får sända sammanlagt två företrädare. (26.6.2009/522)

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en förteckning över de organisationer som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten för högst fem år åt gången. (26.6.2009/522)

74 § (22.12.1993/1355)

Vid fiskeområdets stämma har varje medlem av fiskeområdet en röst. Stämman väljer en ordförande.

Den åsikt som har biträtts av över hälften av de avgivna rösterna blir stämmans beslut. Vid val blir den vald som fått mest röster. Faller rösterna lika avgör stämmoordförandens åsikt, förutom vid val då lotten avgör.

75 § (22.12.1993/1355)

Fiskeområdes stämma har till uppgift att

1) avgöra de ärenden som avses i 7 § 2 mom., 11 § 3 mom., 16 § 3 mom., 26 § 2 och 4 mom., 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom., 37 § 2 mom., 43 §, 46 § 1 mom. samt 79 och 81 §, (14.7.2000/687)

2) godkänna ett reglemente för fiskeområdet och ändring av detta,

3) utse medlemmarna i fiskeområdets styrelse,

4) fastställa fiskeområdets årliga verksamhetsplan och plan för användningen av medel samt verksamhetsplan på längre sikt än ett år,

5) fatta beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, samt

6) besluta om rättelse av ett beslut som har fattats av fiskeområdets stämma eller fiskeområdets styrelse.

75 a § (22.12.2009/1462)

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammankallar ett fiskeområde till dess första stämma sedan fiskeområdets gränser fastställts.

76 § (22.12.1993/1355)

Till fiskeområdets styrelse hör högst tio av fiskeområdets stämma valda medlemmar. Stämman utser en av dessa till ordförande för styrelsen och en till vice ordförande.

Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre år. Om en medlem avgår eller permanent är förhindrad att fullgöra sin uppgift, väljs i hans ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden. Årligen väljs en tredjedel av styrelsens medlemmar.

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.

77 § (22.12.1993/1355)

Fiskeområdets styrelse har till uppgift

1) att avgöra de ärenden som nämns i 16 § 2 mom. och 45 §,

2) att bereda de ärenden som skall behandlas vid fiskeområdets stämma och verkställa fiskeområdets beslut,

3) att tillkännage fiskeområdets och myndigheternas beslut och föreskrifter,

4) att sörja för tillsynen över fisket och tillsättandet av fiskeövervakare enligt denna lag samt övriga praktiska uppgifter som ankommer på fiskeområdet, och

5) att anställa och avskeda fiskeområdets funktionärer.

77 a § (26.6.2009/522)

På medlemmar i och anställda hos ett fiskeområdes organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter förvaltnings- och tillsynsuppgifter enligt denna lag. I fråga om förvaltnings- och tillsynsuppgifterna ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003) iakttas. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Reglemente samt plan för nyttjande och vård
77 b § (22.12.1993/1355)

I fiskeområdes reglemente skall närmare föreskrifter ges om hur handläggningen av ärendena skall ordnas vid fiskeområdes stämma, om röstlängd, om ärenden som skall behandlas vid stämman samt om styrelsens och disponentens uppgifter.

På fiskeområdes stämma ankommande uppgifter, med undantag av ärenden som avses i 75 § 2–6 punkten, kan genom fiskeområdets reglemente överföras på fiskeområdets styrelse.

Genom fiskeområdes reglemente kan enligt denna lag på fiskeområdets styrelse ankommande uppgifter överföras på disponenten.

78 § (22.12.2009/1462)

I fiskeområdes reglemente ska anges

1) fiskeområdets namn och dess förvaltnings hemort samt i stora drag de vattenområden som fiskeområdet omfattar,

2) hur valet av företrädare vid fiskeområdets stämma ska ordnas,

3) när fiskeområdet ska hålla stämma,

4) hur fiskeområdets stämma sammankallas och hur ärendena vid denna handläggs,

5) hur styrelsens verksamhet och handläggning av ärendena vid dess sammanträden är ordnad,

6) hur handlingar undertecknas på fiskeområdets vägnar,

7) fiskeområdets funktionärer, deras uppgifter och avlöning samt hur de anställs,

8) grunderna för användning av medel och för räkenskapsföringen, inom vilken tid verksamhetsberättelse ska avfattas och bokslut upprättas samt hur räkenskaperna ska granskas,

9) hur meddelanden tillkännages, samt

10) andra omständigheter av betydelse med tanke på fiskeområdets verksamhet.

Reglementet bereds av fiskeområdet och fastställs av närings-, trafik- och miljöcentralen.

79 §

För uppnående av de mål som anges i 1 § ska fiskeområdet inom en tid som bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen ta i bruk en plan för nyttjande och vård av området, vilken innefattar en utredning om fiskbeståndens tillstånd inom fiskeområdet samt de allmänna riktlinjerna för vården av fiskevattnen och ordnandet av fisket. Planen kan vara gemensam för flera fiskeområden. (22.12.2009/1462)

Vid uppgörandet av plan för nyttjande och vård skall i huvuddrag utredas bland annat:

1) fiskresursernas omfattning och tillstånd inom planeringsområdet, det nuvarande nyttjandet av dem samt grunderna för nyttjandet;

2) de allmänna målen för vården och nyttjandet av fiskbestånden inom planeringsområdet; samt

3) alternativa planer samt kostnaderna för dem.

Vid uppgörande av planer för nyttjande och vård skall beaktas vad som bestäms i denna lag och särskilt i 1 och 2 §. Vid beredning av planer för nyttjande och vård skall också dras försorg om att tillräcklig samverkan ordnas med andra fiskeområden och fiskerimyndigheterna. (14.7.2000/687)

80 § (22.12.2009/1462)

Anser närings-, trafik- och miljöcentralen att en och samma plan för nyttjande och vård, med däri intagna föreskrifter om samverkan mellan fiskeområdena, borde godkännas att gälla två eller flera till varandra gränsande fiskeområden, ska centralen uppmana dessa områden att i samverkan utarbeta ett förslag om detta.

Fiskeområde kan också hos närings-, trafik- och miljöcentralen ta initiativ till åstadkommande av beredning av en gemensam plan för nyttjande och vård.

81 § (31.1.2014/90)

Förslag till plan för nyttjande och vård ska av vart och ett fiskeområde godkännas genom ett beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt med ovannämnda majoritet, ska förslaget underställas närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan med beaktande av 79 § göra de ändringar i förslaget som konstateras vara nödvändiga.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om godkännande av en plan för nyttjande och vård gäller på motsvarande sätt ändring av planen.

I ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen fattat med stöd av 1 mom. får den vars rätt ärendet gäller söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av fiskeområdet är beläget.

82 §

Plan för nyttjande och vård utgör en anvisning för vården av fiskbeståndet och ordnandet av fisket inom fiskeområdet.

En innehavare av fiskerätt eller en medlem i fiskeområdets stämma eller fiskeområdets styrelse får inte utan grundad anledning genom någon åtgärd eller försummelse försvåra förverkligandet av nämnda plan. (22.12.1993/1355)

Myndigheter samt fiskelagen inom fiskeområdes vattenområde eller ägarna av skiftat vattenområde skall efter behov taga i betraktande de allmänna riktlinjerna för vården av fisktillgångarna i den för fiskeområdet fastställda planen för vård och nyttjande.

Avgifter och rättelse av beslut
83 § (22.12.1993/1355)

83 § har upphävts genom L 1355/1993.

84 §

Fiskeområde kan ingå behövliga förbindelser samt förvärva egendom i sitt namn eller för sitt bruk.

85 § (31.1.2014/90)

Den vars rätt ett beslut som fiskeområdets stämma eller styrelse har fattat gäller får, om beslutet inte ska underställas, begära omprövning av beslutet hos fiskeområdets stämma på den grunden att beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeområdets reglemente eller avviker från planen för nyttjande och vård.

Begäran om omprövning av ett beslut ska framställas inom trettio dagar efter att beslutet fattades. Vid behov ska extra sammanträde sammankallas för att handlägga begäran om omprövning.

I ett beslut av fiskeområdets stämma som fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av fiskeområdet är beläget. Förvaltningsdomstolen kan besluta att beslutet får verkställas omedelbart före ärendets slutliga avgörande om det finns särskilda skäl därtill och verkställigheten inte gör ändringssökandet onyttigt.

10 kap

Fiskeridistrikt

86 § (22.12.2009/1462)

Styrningen och övervakningen av fiskeområdenas verksamhet samt övriga i denna lag föreskrivna uppgifter inom fiskeriförvaltningen handhas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Om fiskeområdet är beläget inom flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, behandlas ärenden som gäller fiskeområdet vid den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av fiskeområdets vattenareal är belägen.

87 § (22.12.2009/1462)

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgift är att sköta de uppgifter som ålagts den i denna lag eller med stöd av den. Dessutom ska centralen

1) inom sitt verksamhetsområde svara för den fiskeriförvaltning som ankommer på staten,

2) biträda fiskeområdena i ärenden som gäller konstituerandet av dem och deras verksamhet,

3) lämna fiskeområdena sakkunnighjälp vid beredningen av deras reglementen och planer för nyttjande och vård,

4) se till att fiskeområdena utövar sin verksamhet i enlighet med lag och bestämmelserna i sina reglementen och fullgör de uppgifter som åligger dem samt vid behov vidta åtgärder för rättande av brister och missförhållanden,

5) styra och övervaka det rådgivningsarbete som bedrivs inom distriktet, samt

6) handlägga de uppgifter som rör upprätthållandet av kontakter mellan fiskerimyndigheterna och fiskeområdena.

11 kap

Främjande av fiskerihushållningen

88 § (16.11.2001/1001)

Var och en som bedriver fångst av fisk eller kräfta ska betala en fiskevårdsavgift till staten. Fiskevårdsavgiften är 24 euro per kalenderår eller sju euro för varje fiskeperiod om högst sju dygn. Fiskevårdsavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller hos den som bedriver mete eller pilkfiske. Med mete avses sådant fiske som bedrivs med spö utan en för kastfiske lämpad rulle och där spöet eller reven befinner sig i eller inom räckhåll för den metandes hand och där betet inte är en pilk, ett drag, en fluga eller något annat konstgjort don. Med pilkfiske avses fiske med pilk, fäst vid en rev som hålls i rörelse i lodrät riktning så att reven hålls i handen eller det används ett kort spö, som inte är lämpat för kastfiske. (13.12.2013/899)

Var och en som bedriver handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spöfiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod om sju dygn inom varje i 3 mom. angivet fiskelän där en person bedriver handredskapsfiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år och inte heller för handredskapsfiske som bedrivs inom ett allmänt vattenområde. (30.12.2014/1426)

Fiskelänen är följande:

1) Södra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen,

2) Västra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

3) Östra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen,

4) Uleåborgs fiskelän, som omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

5) Lapplands fiskelän, som omfattar landskapet Lappland.

(30.12.2014/1426)

Jord- och skogsbruksministeriet uppbär de avgifter som avses i denna paragraf justerade enligt stegringen i levnadskostnadsindex. Justeringen skall göras med två euros noggrannhet.

89 § (25.3.2011/270)

Bevis över att fiskevårdsavgift och spöfiskeavgift har betalats ska medföras vid fiske och på begäran visas upp för en myndighet eller fiskeövervakare som avses i 96 §.

89 a § (12.12.1996/1045)

De medel som flutit in i form av spöfiskeavgifter, minskade med statens utgifter för uppbörden av avgiften och fördelningen av medlen, skall kalenderårsvis i efterskott delas ut till ägarna av fiskevattnen som ersättning för att deras fiskevatten använts för handredskapsfiske.

Är det belopp som enligt 1 mom. tillkommer ägaren av vattenområdet högst 30 euro, delas medlen inte ut till ägaren utan tillfaller det behöriga fiskeområdet. (16.11.2001/1001)

De i 1 mom. avsedda ersättningarna beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen inom de gränser jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Fiskeområdena kan tas till hjälp vid utdelningen av medlen till ägarna av vattenområdet. (22.12.2009/1462)

Medlen skall delas ut med hänsyn till den belastning som handredskapsfisket innebär för vattenområdet.

90 § (22.12.1993/1355)

I statsförslaget skall årligen för främjande av fiskerihushållningen på riksnivå och regional nivå tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter. För ändamålet skall likväl beviljas minst det belopp som influtit i fiskevårdsavgifter året före det för vilket statsförslaget är uppgjort.

91 § (22.12.1993/1355)

De i form av fiskevårdsavgifter influtna medlen tillkommer ägarna av vattenområden som ersättning för utnyttjandet av fiskevatten och fiskeområdena och fiskebranchens organisationer för verksamhet som främjar fiskerihushållningen samt staten för betalning av de utgifter som föranleds av avgiftens uppbörd.

Om ett belopp som enligt 1 mom. skulle tillfalla en ägare av ett vattenområde uppgår till högst 30 euro, utdelas medlen inte till ägaren utan ges till vederbörande fiskeområde. (16.11.2001/1001)

Medel för ersättningar till ägarna av vattenområden och betalning av de utgifter som föranleds av fiskeområdenas verksamhet som nämns i 1 mom. beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen på de grunder som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Medel som är avsedda att användas för övriga i 1 mom. nämnda ändamål beviljas av jord- och skogsbruksministeriet och inom de gränser som jord- och skogsbruksministeriet fastställer av närings-, trafik- och miljöcentralen. Vid utdelning av medel till ägare av vattenområden kan fiskeområdena anlitas. (22.12.2009/1462)

Jord- och skogsbruksministeriet kan för användningen av medel som avses i 1 mom. uppställa resultatmål för mottagarna av medel, dock inte för ägare av vattenområden.

91 a § (5.12.1996/968)

Behörigt ministerium för med tanke på övervakning av hur fiskevårdsavgifter inflyter, fördelning av nämnda medel, planering av fiskerihushållningen, beredning av beslutsfattande och skötsel av övriga uppgifter ett register över fiskevårdsavgifter. Registret förs med hjälp av automatisk databehandling. Registerföraren kan bistås av utomstående som fått i uppdrag att utföra uppgifter som hänför sig till registerföringen och användningen av registret.

Utgifter som föranletts av registerföringen betalas med influtna fiskevårdsavgiftsmedel.

91 b § (5.12.1996/968)

I registret över fiskevårdsavgifter införs följande uppgifter:

1) namn och adress på person för vars räkning fiskevårdsavgiften betalts,

2) belopp av betald fiskevårdsavgift samt tid och ort för betalning,

3) tid för vilken fiskevårdsavgift betalts, samt

4) tidpunkt, när avgiftsfritt bevis över betald fiskevårdsavgift givits i stället för förkommet bevis över betald avgift.

91 c § (5.12.1996/968)

Uppgifter i registret över fiskevårdsavgifter får utöver vad 91 a § stadgar även användas för annat främjande av fiskerihushållningen och för forsknings- och statistiska ändamål. Behörigt ministerium kan mot skälig avgift överlåta namn- och adressuppgifter ur registret över fiskevårdsavgifter även för direktmarknadsföring inom fiskerinäringsbranschen, om inte den som införts i registret förbjudit detta. Angående behandlingen av uppgifter i registret gäller i övrigt i tillämpliga delar personregisterlagen (471/87).

Personregisterlag 471/1987 har upphävts genom PersonuppgiftsL 523/1999.

12 kap

Stadganden om fiskeprodukter

92 §

Fisk och kräftor får inte, med nedan stadgade undantag, säljas under fredningstid, ej heller får andra åtgärder vidtagas som avser sådan försäljning.

Om fisk eller kräfta inte fyller stadgat minsta mått, gäller förbudet även under annan än i 1 mom. nämnd tid.

93 §

Förbudet enligt 92 § gäller inte

1) fisk eller kräfta som med stöd av i 37 och 38 § avsett tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen får fångas med avvikelse från bestämmelserna eller föreskrifterna om fredningstid eller minsta mått, eller

2) fisk eller kräfta som odlats i fiskodlingsanstalt, uppfödningsdamm eller i sådan del av vattendrag som avskilts för fiskodling.

(22.12.2009/1462)

Den som med stöd av denna paragraf har rätt till undantag från ovan i 92 § stadgade förbud skall vid anfordran förete sitt tillstånd eller på annat sätt visa sin rätt.

Genom förordning kan utfärdas stadganden om märkning av fisk eller kräfta som får saluföras under fredningstid eller utan att fylla stadgade minsta mått, om detta behövs för övervakningen.

94 §

Det är förbjudet att till landet införa fisk eller kräfta som ej fyller genom förordning stadgat mått för annat ändamål än utplantering, vetenskaplig forskning eller transitotransport. Detsamma gäller införsel av färsk, genom förordning fredad fisk och kräfta under fredningstiden. Närmare stadganden om tillämpningen av dessa förbud utfärdas vid behov genom förordning.

Införsel av annan än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftstammar eller könsceller därav är tillåten endast med tillstånd av vederbörande ministerium och på de villkor ministeriet föreskriver. Tillstånd skall vägras om åtgärden kan medföra avsevärd skada på den vilda faunan eller på naturen. Om fiskeller kräftart som får införas utan tillstånd bestäms vid behov genom förordning. (3.4.1998/252)

95 §

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om hantering, förpackning och transport av fisk och kräfta eller produkter framställda därav samt om handel med och export eller import därav och om övervakning och kontroll i anslutning till dessa verksamheter.

För förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- och kräftbestånd kan jord- och skogsbruksministeriet för viss tid eller tills vidare meddela förbud eller bestämmelser om export och import samt transport, lagring och saluföring av fisk, kräftor och rom eller om hantering eller flyttning till annan ort av redskap som använts vid fångst, lagring och transport av sådana. (12.7.1996/526)

13 kap

Fisketillsyn och fiskeövervakning (25.3.2011/270)

96 § (25.3.2011/270)
Tillsynsmyndigheter och fiskeövervakare

Polisen, gränsbevakningsväsendet, fiskerimyndigheterna och de enligt 97 § godkända fiskeövervakarna med fullmakt enligt 98 § ska övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna om fiske följs. I vatten vid riksgränsen, på Finlands territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon utför också tullen denna övervakning. I fråga om fiskeövervakningen på statens vattenområden som är i Forststyrelsens besittning föreskrivs dessutom i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005).

En fiskeövervakare som avses i 1 mom. är dock inte behörig att övervaka efterlevnaden av unionslagstiftningen om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik eller av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

96 a § (25.3.2011/270)
Principerna för tillsyn och övervakning

Uppdrag eller åtgärder som ingår i fiskeövervakningen får inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att fiskeövervakningen ska kunna utföras. Uppdragen eller åtgärderna ska vara motiverade i förhållande till det mål som eftersträvas med övervakningen och till hur brådskande övervakningen är samt till omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.

96 b § (25.3.2011/270)
Fiskeövervakares tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på en fiskeövervakare när han eller hon sköter i denna lag föreskrivna fiskeövervakningsuppdrag. I fiskeövervakningsuppdraget ska förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, språklagen och samiska språklagen (1086/2003) iakttas. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

97 § (25.3.2011/270)
Behörighetsvillkor för och godkännande som fiskeövervakare

Som fiskeövervakare godkänns den som

1) har rättshandlingsförmåga,

2) är känd för tillförlitlighet och redbarhet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften, och

3) med godkänt resultat har avlagt det prov för fiskeövervakare som föreskrivs i 97 a §.

Den närings-, trafik- och miljöcentral till vars verksamhetsområde sökandens hemkommun hör godkänner på ansökan en person som fiskeövervakare. Godkännandet är i kraft tio år.

En person som blivit godkänd som fiskeövervakare kan ansöka om förnyat godkännande tidigast ett år innan godkännandet upphör att gälla eller inom ett år från upphörandet. Godkännandet kan förnyas om sökanden har avlagt det i 97 a § avsedda provet för fiskeövervakare under den ovan nämnda perioden och uppfyller de krav som anges i 1 mom. 1 och 2 punkten.

97 a § (25.3.2011/270)
Utbildning och prov för fiskeövervakare

Prov för fiskeövervakare anordnas av närings-, trafik- och miljöcentralen. I avgöranden som gäller provet kan omprövning begäras hos centralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Den utbildning för fiskeövervakare som föregår provet ska ge den som deltar i utbildningen tillräcklig kännedom om fiskelagstiftningen och om grunderna för god förvaltning samt de övriga kunskaper och färdigheter som fiskeövervakningsuppdraget förutsätter. Ett alternativ till utbildningen är annan tillräcklig förtrogenhet med fiskeövervakning som visas genom att det prov som nämns i 1 mom. avläggs.

Närmare bestämmelser om innehållet i utbildningen för fiskeövervakare och om det därtill hörande provet utfärdas genom förordning av statsrådet.

97 b § (25.3.2011/270)
Kort och signum för fiskeövervakare

Närings-, trafik- och miljöcentralen ger ett fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum till den som godkänts som fiskeövervakare. Fiskeövervakaren ska vid fiskeövervakningsuppdrag ha med sig kortet och en fullmakt som avses i 98 § och på begäran visa upp dessa. Vid fiskeövervakningsuppdrag ska fiskeövervakaren dessutom använda ett fiskeövervakarsignum.

Bestämmelser om innehållet i fiskeövervakarkortet och om utformningen av fiskeövervakarsignumet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

97 c § (25.3.2011/270)
Återkallande av godkännande som fiskeövervakare

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett godkännande som fiskeövervakare, om fiskeövervakaren begär det.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, om en muntlig anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd, ge en skriftlig varning till en fiskeövervakare som handlat i strid med sina skyldigheter enligt denna lag.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan återkalla godkännandet som fiskeövervakare, om han eller hon inte längre uppfyller de i 97 § 1 mom. föreskrivna behörighetsvillkoren eller i väsentlig grad eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna och föreskrifterna om fiskeövervakning eller fiske och en skriftlig varning inte kan anses vara en tillräcklig påföljd.

En fiskeövervakare vars godkännande har återkallats ska lämna tillbaka det i 97 b § avsedda kortet och signumet för fiskeövervakare till den närings-, trafik- och miljöcentral som beslutat om återkallelsen. Kortet och signumet ska lämnas tillbaka inom en skälig tid som bestäms av centralen.

98 § (25.3.2011/270)
Fiskeövervakares fullmakt och verksamhetsområde

En fiskeövervakare som godkänts i enlighet med 97 § har rätt att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna och föreskrifterna om fiske endast i egenskap av bemyndigad inom det område som angetts i en fullmakt som fiskeområdet, delägarlaget, ägaren av vattenområdet eller innehavaren av fiskerätten har gett. En fiskeövervakare som har fullmakt av fiskeområdet har rätt att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna och föreskrifterna om fiske inom hela fiskeområdet, oberoende av om ett i 64 § avsett beslut har fattats om överföring av uppgifter till fiskeområdet.

Fiskeområdet, delägarlaget, ägaren av vattenområdet och innehavaren av fiskerätten ska inom två månader från fullmaktens ikraftträdande lämna ett meddelande om innehållet i och giltighetstiden för fullmakten till den närings-, trafik- och miljöcentral till vars verksamhetsområde fullmaktsgivarens område i huvudsak hör. Om fullmakten upphör att gälla tidigare än den ursprungliga giltighetstiden anger, ska närings-, trafik- och miljöcentralen omedelbart underrättas om detta.

99 § (25.3.2011/270)
Tillsynsmyndigheternas och fiskeövervakarnas granskningsrätt

En i 96 § nämnd myndighet har rätt att granska att fångstredskap och fångst i vattnet eller i en farkost som används för fiske eller på stranden överensstämmer med gällande bestämmelser och föreskrifter. I 96 § nämnda myndigheter har även rätt att granska transport- och lagerutrymmen där man förvarar fisk eller kräftor. Granskningen får dock inte utsträckas till utrymmen som används för permanent boende, om detta inte är nödvändigt för att utreda de omständigheter som granskningen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till ett brott som avses i 48 a kap. 2 eller 4 § i strafflagen (39/1889).

En fiskeövervakare har rätt att granska att fångstredskap och fångst i vattnet eller i en farkost som används för fiske eller på stranden överensstämmer med gällande bestämmelser och föreskrifter. Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för permanent boende.

En myndighet som nämns i 96 § och fiskeövervakarna har rätt att granska om en person som bedriver fiske har rätt till fisket i fråga.

Det granskade fångstredskapet ska förses med uppgift om granskarens namn och med dennes kontaktuppgifter.

100 § (25.3.2011/270)
Tillsynsmyndighetens och fiskeövervakarens rätt till omhändertagande

Myndigheter som avses i 96 § och fiskeövervakare har rätt att omhänderta fångstredskap och fiskeredskap som använts vid fiske samt fångsten, om

1) bestämmelser eller föreskrifter om fisketider, fångstredskap, antalet fångstredskap, fångstmetoder, föreskrivet minsta mått eller fredning överträds,

2) fiske bedrivs utan fiskerätt eller så att fiskerätten uppenbarligen överskrids, eller

3) ett fångstredskap inte har märkts ut på det sätt som förutsätts i 33 §.

101 § (25.3.2011/270)
Rätt till granskning och omhändertagande för vattenområdets ägare, delägare och innehavare av fiskerätt

Vattenområdets ägare, delägare och innehavare av fiskerätt har rätt att granska att fångstredskap på det sätt som föreskrivs i 33 § 2 mom. är försedda med märken som anger fiskerätten.

Vattenområdets ägare, delägare och innehavare av fiskerätt har rätt att omhänderta dels ett utlagt fångstredskap som inte är utmärkt med ett i 33 § 2 mom. föreskrivet märke som anger fiskerätten, dels fångsten i detta redskap, förutsatt att ägaren av fångstredskapet inte påträffas eller inte, trots en uppmaning, avlägsnar detta och då tillräcklig hjälp av en i 96 § avsedd myndighet inte finns att tillgå vid rätt tidpunkt.

102 § (25.3.2011/270)
Förfarande vid omhändertagande

På den plats där fångstredskap, fiskeredskap och fångst har omhändertagits med stöd av 100 § eller 101 § 2 mom. ska, om innehavaren av dessa inte är närvarande vid omhändertagandet, om möjligt lämnas uppgifter om den som utfört omhändertagandet och om platsen där fångstredskapet eller fiskeredskapet förvaras.

Anmälan om ett omhändertaget fångstredskap eller fiskeredskap ska omedelbart göras till polisen och redskapet så snart som möjligt överlämnas till polisen för förvaring. Kan överlämnande inte ske utan svårighet, ska meddelande om redskapet och den plats där det förvaras lämnas till polisen, som bestämmer hur redskapet ska förvaras.

Fångstredskap eller fiskeredskap som har omhändertagits ska utan dröjsmål återlämnas till redskapets innehavare, om förundersökning inte inleds. Fiskeredskap som har använts vid handredskapsfiske som avses i 8 § ska dock omedelbart återlämnas, om bevis på betald spöfiskeavgift visas upp inom sju dagar från omhändertagandet.

Anmälan om omhändertagen fångst ska omedelbart göras till polisen, som bestämmer om fångsten ska släppas fri, förvaras på ett ändamålsenligt sätt eller, om förvaring inte är möjlig utan oskäligt besvär, förstöras.

Anmälningsskyldigheten och överlåtelseskyldigheten enligt 2 och 4 mom. gäller inte gränsbevakningsväsendet, tullen och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.

103 § (25.3.2011/270)
Försäljning av omhändertaget fångstredskap

Om ägaren till ett fångstredskap eller fiskeredskap som har omhändertagits inte påträffas inom sex månader från omhändertagandet, ska polisen sälja redskapet och redovisa de influtna medlen till staten.

104 § (25.3.2011/270)
Skyldighet att stanna och utredande av identitet

En farkost som används för fiske ska omedelbart, när detta kan göras tryggt, stanna på ett tydligt iakttagbart stopptecken av en myndighet eller fiskeövervakare som avses i 96 §.

Den som bedriver fångst ska för övervakningsuppdraget till fiskerimyndigheten eller fiskeövervakaren lämna behövlig uppgift om namn, personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum och nationalitet samt kontaktuppgifter.

104 a § (25.3.2011/270)
Föreläggande att förete bevis

En i 96 § nämnd myndighet eller en fiskeövervakare kan ge en person som bedriver fiske- eller kräftfångst föreläggande att förete bevis, om personen i fråga inte i enlighet med 89 § kan visa upp bevis över att föreskriven avgift har betalats.

Genom föreläggandet att förete bevis förpliktas den i 1 mom. avsedda personen att förete bevis för polisen inom sju dagar från föreläggandet.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om innehållet i föreläggande att förete bevis.

104 b § (25.3.2011/270)
Anmärkning

Om en överträdelse av bestämmelserna om fiske är obetydlig med tanke på omständigheterna, kan fiskerimyndigheten eller fiskeövervakaren, utan att vidta några andra åtgärder, ge den som gjort sig skyldig till överträdelsen en anmärkning.

104 c § (25.3.2011/270)
Åtgärdseftergift

Fiskerimyndigheten och fiskeövervakaren kan avstå från en åtgärd som föreskrivs i detta kapitel, om slutförandet av åtgärden kan medföra följder som är oskäliga med hänsyn till frågans betydelse, förseelsens art och det resultat som eftersträvas genom åtgärden.

104 d § (25.3.2011/270)
Händelserapport

Fiskeövervakaren ska ge en händelserapport om omhändertagande enligt 100 §, anmärkning enligt 104 b § och åtgärdseftergift enligt 104 c §. Uppgifterna i händelserapporten får användas bara för att säkerställa parternas rättsskydd och för tillsynen över fiskeövervakarnas verksamhet.

Följande uppgifter ska antecknas i en händelserapport som avses i 1 mom.:

1) personbeteckning och andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter beträffande dem som är föremål för åtgärderna,

2) den misstänkta förseelse som man försöker utreda genom den vidtagna åtgärden,

3) åtgärdens art,

4) en förteckning över det som har omhändertagits,

5) tidpunkten för åtgärden och vem som utförde den.

Händelserapporterna ska årligen före utgången av januari månad det år som följer på fiskeövervakarens verksamhetsår ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som har godkänt fiskeövervakaren.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska förvara händelserapporterna två år räknat från den dag då de lämnades, varefter rapporterna ska förstöras.

105 § (22.12.2009/1462)
Förbud mot nyttjande av fiskerätt (25.3.2011/270)

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske- eller kräftfångst eller tillåter han bedrivande därav på ett sätt som äventyrar fisk- eller kräftbeståndet eller bedriver han sådan fångst eller tillåter han att dylik fångst bedrivs i fiskevatten som står i förbindelse med annans fiskevatten på något sätt som uppenbarligen är till skada för annans fiske eller till men för fiskevårdsåtgärder i fiskevatten där annan har fiskerätt kan närings-, trafik- och miljöcentralen, sedan den som saken gäller beretts tillfälle att ge utredning, förbjuda innehavaren av fiskerätt att tills vidare, under högst två år i sänder, nyttja sin fiskerätt eller inskränka den.

En innehavare av fiskerätt som är missnöjd med ett i 1 mom. avsett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen får anföra besvär över beslutet hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut ska dock genast iakttas trots att besvär anförts.

106 § (22.12.2009/1462)
Vite och hot om tvångsutförande (25.3.2011/270)

Underlåter någon att uppfylla en skyldighet som han har enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser eller föreskrifter, kan regionförvaltningsverket, på anmälan av en myndighet eller ansökan av den vars rätt eller fördel saken gäller och sedan vederbörande beretts tillfälle att avge förklaring, ålägga honom att fullgöra sin skyldighet vid vite eller vid äventyr att vad som försummats utförs på den försumliges bekostnad.

De uppgifter som enligt 1 mom. ankommer på regionförvaltningsverket sköts i Finlands ekonomiska zon av det regionförvaltningsverk vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Förutom gränsen mot verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland anses gränsen mellan regionförvaltningsverkens verksamhetsområden fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

106 a § (25.3.2011/270)
Tillsynen över fiskeövervakarnas verksamhet

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för den allmänna tillsynen över och styrningen av fiskeövervakarna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar inom sitt verksamhetsområde för tillsynen över fiskeövervakarna.

Jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att av fiskeövervakarna och av dem som ordnar utbildning för fiskeövervakare få de uppgifter som behövs vid tillsynen över dessa aktörers verksamhet i fråga om utförandet av fiskeövervakningsuppdraget och ordnandet av utbildning för fiskeövervakare.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (523/1999).

14 kap

Straffstadganden

107 § (14.6.2002/518)
Fiskebrott och miljöförstöring

Bestämmelser om straff för fiskebrott finns i 48 a kap. 2 § strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 48 kap. 1 § strafflagen.

108 § (27.8.2010/773)
Fiskeförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) använder förbjuden fiskemetod eller förbjudet fångstredskap eller håller sådant redskap i båt eller fartyg eller i övrigt så att det är lätt åtkomligt för fångst,

2) olovligen fiskar i kungsådra eller i fiskled eller inom vattenområde där fiske är förbjudet eller inskränkt eller med överträdelse av bestämmelserna om fredningsområde,

3) under fredningstid eller annars otillåten tid fångar fisk eller kräfta eller under denna tid håller för fångst av sådana lämpat redskap utsatt i vatten,

4) fångar fisk eller kräfta som inte uppfyller minimimåtten enligt 35 §,

5) utan tillstånd enligt 94 § 2 mom. eller i strid med tillståndsvillkor för in andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftstammar eller könsceller därav,

6) utan tillstånd enligt 121 § eller i strid med tillståndsvillkor inom ett vattenområde utplanterar någon fisk- eller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut eller inom området företar omplantering av fisk eller kräftor, eller

7) vid fiske orsakar onödig störning eller olägenhet i strid med 39 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fiskeförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för försummelse att betala sådan fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift som avses i 88 § eller för försummelse att visa upp ett bevis över en sådan avgift inom utsatt tid finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).

108 § har ändrats genom L 773/2010, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

108 § (14.6.2002/518)
Fiskeförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) använder förbjuden fiskemetod eller förbjudet fångstredskap eller håller sådant redskap i båt eller fartyg eller i övrigt så att det är lätt åtkomligt för fångst,

2) olovligen fiskar i kungsådra eller i fiskled eller inom vattenområde där fiske är förbjudet eller inskränkt eller med överträdelse av bestämmelserna om fredningsområde,

3) under fredningstid eller annars otillåten tid fångar fisk eller kräfta eller under denna tid håller för fångst av sådana lämpat redskap utsatt i vatten eller fiskar i strid med en begränsning som satts för verkställande av ett avtal enligt 37 b § ,

4) fångar fisk eller kräfta som inte uppfyller minimimåtten enligt 35 §,

5) bedriver fångst av fisk eller kräfta utan att ha betalat fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift enligt 88 § till staten eller inte har med sig ett bevis över betald fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift och inte kan visa upp det inom sju dygn,

6) utan tillstånd enligt 94 § 2 mom. eller i strid med tillståndsvillkor för in andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftstammar eller könsceller därav,

7) utan tillstånd enligt 121 § eller i strid med tillståndsvillkor inom ett vattenområde utplanterar någon fisk- eller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut eller inom området företar omplantering av fisk eller kräftor,

8) vid fiske orsakar onödig störning eller olägenhet i strid med 39 §,

9) försummar den skyldighet att märka ut fångstredskap som föreskrivs i 33 §, eller

10) åsidosätter den skyldighet att släppa tillbaka fisk eller kräfta i vattnet som föreskrivs i 36 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fiskeförseelse dömas till böter.

(25.3.2011/270)

Bestämmelser om ordningsbot som påföljd vid försummelse att betala fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift eller vid försummelse att visa upp ett bevis över en sådan avgift inom utsatt tid finns i 2 a kap. 9 § 3 mom. strafflagen och i förordning som givits med stöd 4 mom. i nämnda paragraf.

109 § (14.6.2002/518)
Olovlig fångst

Bestämmelser om straff för olovlig fångst finns i 28 kap. 10 § strafflagen.

110 § (27.8.2010/773)

110 § har upphävts genom L 27.8.2010/773, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

110 § (14.6.2002/518)
Förverkandepåföljd

Bestämmelserna om förverkandepåföljd tillämpas inte om en person har gjort sig skyldig till en gärning som nämns i 108 § 1 mom. 5 punkten och för gärningen föreläggs ordningsbot som påföljd.

111 § (14.6.2002/518)

111 § har upphävts genom L 14.6.2002/518.

112 § (13.5.2011/473)
Åtalsrätt

Har genom fiskeförseelse enbart en enskilds rätt kränkts, får åklagaren inte väcka åtal, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

113 § (26.6.2009/522)

113 § har upphävts genom L 26.6.2009/522.

15 kap

Särskilda stadganden

114 § (26.11.2004/1066)

Enligt 4 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) iakttas vid fiske i Finlands ekonomiska zon bestämmelserna i den finska lagstiftningen om fiske och bestämmelserna om Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lagstiftning eller dessa bestämmelser, eller vad som har överenskommits med en främmande stat.

115 § (22.12.2009/1462)

De uppgifter som ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen sköts i den ekonomiska zonen av den närings-, trafik- och miljöcentral vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Gränsen mellan närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden anses fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

I Finlands ekonomiska zon tillämpas inte bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom. och 88 §.

116 §

Stadgandena i denna lag och med stöd därav utfärdad förordning skall tillämpas även på vattendrag vid riksgränsen, om inte annorlunda är stadgat på grund av överenskommelse som ingåtts med främmande stat.

Om en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland förutsätter det eller om det krävs för tryggandet av fiskbestånd eller av annat därmed jämförligt särskilt skäl, kan genom förordning utfärdas stadganden om fiske eller kräftdjursfångst som bedrivs av finska medborgare utanför finskt territorialvatten.

Genom förordning kan även, om överenskommelse eller skäl som avses i 2 mom. det förutsätter, utfärdas stadganden som gäller inskränkning av fångst som bedrivs inom eller utanför Finlands territorialvatten.

Om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön samt Nordostatlantiska fiskerikommissionens rekommendationer är stadgat särskilt.

117 §

Med naturliga vatten avses i denna lag sjöar och vattendrag samt naturliga vattenfåror som är mindre än dessa. Vad om naturliga vatten är sagt gäller även sådan konstgjord sjö eller konstgjord bassäng som är ansluten till sjö eller vattendrag på så sätt, att fisk fritt kan gå in där.

Om annat ej sägs, avser stadgandena om sjöar och vattendrag i denna lag även havet.

I denna lag avses med by en vattenrättslig by enligt 2 § 7 punkten fastighetsbildningslagen. (12.4.1995/562)

Genom förordning stadgas om vad i denna lag avses med den som är tillfälligt bosatt i kommun eller by.

118 § (22.12.2009/1462)

Med fiskerimyndigheter avses fiske- och viltavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna ävensom de tjänstemän vid dessa myndigheter på vilka det ankommer att sköta fiskeriförvaltningen och att dra försorg om de uppgifter som hör till verkställigheten av fiskerilagstiftningen. Vad som i denna lag föreskrivs om fiskerimyndighet gäller på motsvarande sätt de tjänstemän inom forstförvaltningen som ska dra försorg om statsägda fiskevatten och om ärenden som angår fiske i dessa.

De allmänna vattenområdena är, i fråga om ärenden som gäller fiske, i fiske- och viltavdelningens vid jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralernas besittning och vård.

119 §

Som lax räknas, om inte något annat stadgas, även havsöring, insjööring och bäcköring eller bäckforell samt regnbågslax. (22.12.1993/1355)

Som lax- eller sikförande anses älv eller annat vattendrag som dessa fiskarter använder som sin uppstignings- eller vandringsled eller i vilket sådana inplanterats i betydande mängd.

Vid behov ska närings-, trafik- och miljöcentralen avgöra om vattendrag ska anses vara lax- eller sikförande. (22.12.2009/1462)

120 §

Som färsk räknas ej fisk eller kräfta som efter fångsten för förbättrande av hållbarheten har behandlats genom frysning, med tillsatsämnen eller på annat motsvarande sätt.

121 § (22.12.2009/1462)

Utplanteras inom ett vattenområde någon fisk eller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut, eller företas inom området omplantering av fisk eller kräftor, ska för åtgärden inhämtas närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd. I tillståndet kan föreskrivas hur åtgärden ska vidtas.

122 §

Förekommer meningsskiljaktighet som gäller nyttjandet av vattenområde för fiske, skada eller men, som därigenom åsamkas annan, eller utnyttjandet av annan rätt som grundar sig på denna lag eller underlåtelse av sådan skyldighet, kan ärendet, såvitt i denna lag ej i fråga om något ärende annat är stadgat, som tvistemål hänskjutas till allmän underrätt för avgörande.

123 § (31.1.2014/90)

I allmän underrätts utslag i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i underrätts utslag.

I regionförvaltningsverkets beslut i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i vattenlagen bestäms om sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut i vattenhushållningsärenden. I 47 § 3 mom. föreskrivs om vem som har rätt att söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut som gäller indragning av fredningsområde.

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets området eller största delen av området är beläget. Om denna grund inte går att tillämpa, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen.

I ett sådant beslut av regionförvaltningsverket som avses i 106 § i denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

124 § (22.12.2009/1462)

Är det för tillämpning av 8 § 2 mom. nödvändigt att utreda vilka vattenområden som är belägna i yttre skärgården, kan ärendet utredas vid en fastighetsförrättning som verkställs på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen ska i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen föreskriver om rågång. Förrättningen verkställs på statens bekostnad. Sedan förhållandena förändrats kan gränsen för yttre skärgården ändras vid ny förrättning.

125 § (14.7.2000/687)

125 § har upphävts genom L 687/2000.

126 § (22.12.2009/1462)

För utvecklandet av fiskerinäringen och fiskerihushållningen kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att utövarna av fiske samt fiskelagen ska lämna uppgifter om fisket och dess avkastning till fiskeområdena och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

127 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

127 a § (22.12.2009/1462)

127 a § har upphävts genom L 22.12.2009/1462.

16 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

128 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, om inte annat följer av 129 §.

För verkställigheten av denna lag behövliga förberedande åtgärder kan vidtagas redan innan lagen träder i kraft.

129 §

Genom denna lag upphävs:

1) lagen den 28 september 1951 om fiske(503/51);

2) förordningen den 28 december 1951 angående verkställighet och tillämpning av lagen om fiske (695/51);

3) förordningen den 9 juli 1953 om nyttjande av statens enskilda fisken och fiske i staten tillhöriga fiskevatten (322/53), jämte i dem senare företagna ändringar; samt

4) 112 § 2 mom. lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51).

Vad genom lantbruksministeriets beslut med stöd av 90 § i den i 1 mom. I punkten nämnda lagen om fiske har föreskrivits till skydd för bevarandet av fisk- och kräftbeståndet förblir i kraft som om därom skulle ha föreskrivits i enlighet med 95 § 2 mom. I denna lag.

Förordningen den 16 juli 1954 om ljusmärken på fiskeredskap (338/54) jämte de ändringar som senare företagits i den förblir i kraft.

4 mom. har upphävts genom L 19.12.1997/1212. (19.12.1997/1212)

130 § (14.7.2000/687)

130 § har upphävts genom L 687/2000.

131 §

Fiskevårdssammanslutningar som grundats i enlighet med stadganden som varit gällande innan denna lag träder i kraft upphör med sin verksamhet inom två år från det denna lag trätt i kraft. Vederbörande fiskeområde skall i tillämpliga delar åtaga sig att ombesörja sådan sammanslutnings uppgifter. Om annat inte är föreskrivet i fiskevårdssammanslutnings stadgar, övergår sammanslutningens egendom till dess medlemsfiskelag.

Fiskevårdssammanslutnings delegation skall vid sammanträde besluta om överföring av sammanslutningens uppgifter och egendom samt om andra åtgärder som föranleds av att verksamheten upphör.

132 §

Har någon i 18 § av den i 129 § 1 mom. 1 punkten åsyftade lagen om fiske avsedd rätt att använda statsägd mark för byggnader och anordningar som behövs vid fiske, fortbestår denna rätt på tidigare villkor under fem år efter denna lags ikraftträdande.

133 §

Fiskeområdes styrelse skall utreda vilka enligt tidigare lagstiftning grundade fredningsområden det finns inom området och på vilket sätt de bildats. Fiskeområdets delegation skall besluta vilka av dessa som skall indragas eller bibehållas. Beslut om bibehållande av fredningsområde gäller, om inte delegationen bestämmer en kortare tid, under tio år, räknat från det beslutet fattades.

Lantmäterimyndigheterna skall vid behov utan ersättning vara fiskeområde behjälpliga vid utförande av utredning som nämnts i 1 mom.

Fredningsområde i fråga om vilket utredning ej företagits inom tre år efter denna lags ikraftträdande anses vara indraget.

134 § (22.12.2009/1462)

Har ett fredningsområde i enlighet med tidigare lag utbrutits vid skifte av vattenområde eller har anteckning om bildandet av området annars gjorts i fastighetsregistret, ska anmälan om indragning av fredningsområdet eller om beslut, varigenom fredningsområde indragits, av fiskeområdets styrelse göras till Lantmäteriverket eller kommunen som fastighetsregisterförare för avlägsnande av anteckningarna om fredningsområdet ur fastighetsregistret. Fastighetsregisterföraren ska vid behov förordna en lantmäteriingenjör att vid förrättning som verkställs på statens bekostnad utreda de omständigheter som avlägsnandet av en anteckning förutsätter. (13.12.2013/912)

Sedan ett i 1 mom. avsett fredningsområde indragits ska regionförvaltningsverket, sedan beslutet vunnit laga kraft, göra den anmälan som avses i nämnda moment till fastighetsregisterföraren.

135 §

Då beslut fattats om bibehållande av ovan i 133 § avsett fredningsområde, skall på området tillämpas stadgandena i denna lag. Tidigare föreskrivna inskränkningar i användningen av området förblir dock gällande. Dessa inskränkningar kan ändras såsom i 43 § är stadgat.

136 §

Vad i denna lag är stadgat om edsvuren fiskeövervakare gäller även enligt tidigare lag edsvuren fiskevakt som tillsatts av kommun, fiskevårdssammanslutning, fiskelag, ägare av fiskevatten eller arrendator av fiske.

137 §

Tidigare anskaffat lagligt fångstredskap som inte motsvarar denna lag eller stadgande eller bestämmelse som utfärdats med stöd därav får dock fortfarande användas under tre år, räknat från lagens ikraftträdande.

RP 214/80, LaUB 18/81, FöUB 5/81, StoUB 213/81

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.1985/112:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

RP 220/84, LaUB 14/84, StoUB 179/84

15.4.1988/328:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988.

RP 205/87, JsUB 1/88, StoUB 13/88

4.12.1992/1204:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92, JsUB 18/92

11.6.1993/489:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 301/92, JsUB 6/93

22.12.1993/1355:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På pilkfiskeavgifter som influtit innan denna lag trätt i kraft tillämpas tidigare lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

Tillstånd som beviljjats med stöd av tidigare stadganden innan denna lag trätt i kraft förblir gällande enligt villkoren i tillstånden.

De fiskeområden som konstituerat sig innan denna lag trätt i kraft skall inom ett år från det denna lag trätt i kraft för fastställelse förelägga landsbygdsnäringsdistriktet reglementen som gjorts upp enligt denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 179/93, JsUB 26/93

12.4.1995/562:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94, JsUB 45/94

12.7.1996/526:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 200/95, JsUB 3/96, RSv 28/96

5.12.1996/968:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 141/1996, JsUB 14/1996, RSv 182/1996

12.12.1996/1045:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De med stöd av 11 § lagen om fiske utfärdade förbud mot mete och pilkfiske som gäller när lagen träder i kraft avser också handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. i denna lag.

LM 4/1995, JsUB 9/1996, StoUB 1/1996, RSk 20/1996

10.1.1997/40:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

30.5.1997/493:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 1997.

RP 68/1997, JsUB 5/1997, RSv 63/1997

19.12.1997/1212:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998

Förordningen om fiskeristadga för sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde (405/1990) förblir fortfarande i kraft trots att 129 § 4 mom. upphävs.

Invånare i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner har till utgången av år 2000 rätt att använda tidigare införskaffade, lagliga fångstredskap som strider mot lagen om fiske (286/1982) eller någon bestämmelse som utfärdats med stöd av den.

Tillstånd som innan denna lag träder i kraft beviljats med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft förblir gällande enligt villkoren för tillståndet i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/1997, GrUU 27/1997, JsUB 13/1997, RSv 209/1997

3.4.1998/252:

Denna lag träder i kraft den 9 april 1998.

RP 3/1998, JsUB 1/1998, RSv 12/1998

18.12.1998/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 111/1998, JsUB 12/1998, RSv 194/1998

21.5.1999/693:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

4.2.2000/93:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

14.7.2000/687:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Utan hinder av denna lag förblir de avtal om utarrendering eller annan överlåtelse av fiskerätt eller andra avtal som före denna lags ikraftträdande har ingåtts med stöd av lagen om fiske (286/1982) i kraft.

Konstituerade fiskelag utgör i lagen om samfälligheter avsedda konstituerade delägarlag i enlighet med de stadgar för de nämnda fiskelagen som var i kraft vid denna lags ikraftträdande, till dess att dessa stadgar har reviderats så att de överensstämmer med lagen om samfälligheter. Till den del stadgarna står i strid med lagen om samfälligheter, iakttas dock lagen om samfälligheter.

Fiskelagets styrelse fortsätter som styrelse för delägarlaget för det samfällda vattenområdet till dess att nya styrelsemedlemmar väljs vid delägarstämman.

Om fiskelaget har tillgångar eller skulder när denna lag träder i kraft, anses dessa som tillgångar och skulder för delägarlaget för det samfällda vattenområdet.

RP 198/1999, JsUB 6/2000, RSv 70/2000

31.8.2001/756:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 64/2001, JsUB 7/2001, RSv 79/2001

26.10.2001/877:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

16.11.2001/1001:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 120/2001, JsUB 8/2001, RSv 124/2001

14.6.2002/518:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001, LaUB 7/2002, RSv 62/2002

21.2.2003/154:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 105/2002, JsUB 14/2002, RSv 264/2002

5.12.2003/1016:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 59/2003, JsUB 2/2003, RSv 55/2003

26.11.2004/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004, UtUB 11/2004, RSv 126/2004

15.7.2005/590:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

30.12.2008/1090:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 120/2008, JsUB 10/2008, RSv 154/2008

26.6.2009/522:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 60/2009, JsUB 4/2009, RSv 73/2009

27.11.2009/976:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 141/2009, JsUB 9/2009, RSv 170/2009

22.12.2009/1462:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

20.8.2010/697:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen (223/2009) vilken utfärdats med stöd av 37 § 3 mom. i lagen om fiske, sådant det gäller vid denna lags ikraftträdande, förblir alltjämt i kraft.

RP 29/2010, JsUB 13/2010, RSv 106/2010

27.8.2010/773:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

25.3.2011/270:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2012. Bestämmelserna i 108 § 1 mom. 3 punkten träder dock i kraft redan den 1 april 2011.

Behörigheten för en fiskeövervakare som har avlagt en sådan ed eller försäkran som avses i den 97 § som gäller när denna lag träder i kraft fortgår i sex månader efter denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 271/2010, JsUB 35/2010, RSv 363/2010

13.5.2011/473:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

27.5.2011/600:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009, MiUB 22/2010, RSv 355/2010

15.6.2012/293:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2012.

RP 135/2011, JsUB 1/2012, RSv 40/2012

13.12.2013/899:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 122/2013, JsUB 8/2013, RSv 128/2013

13.12.2013/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

31.1.2014/90:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 90/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

30.12.2014/1426:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 194/2014, JsUB 22/2014, RSv 220/2014

6.3.2015/201:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 353/2014, JsUB 30/2014, RSv 301/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.