Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

5.3.1982/182

Vägtrafikförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2020. Se L 729/2018 194 och 195 §.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap (29.4.1994/328)

Allmänna stadganden

1 § (29.4.1994/328)

Denna förordning gäller trafiken och regleringen av trafiken på vägar som avses i 2 § vägtrafiklagen.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

2 § (23.12.1998/1133)

Trafiken regleras av polismän och under försvarsmaktens övningar på vägarna av militärpoliser eller av militärpersoner som har förordnats till denna uppgift.

Polisen kan befullmäktiga en arbetarskyddsinspektör att reglera trafiken i samband med sådan övervakning av kör- och vilotider för motorfordonsförare som utförs i samarbete mellan polisen och arbetarskyddsförvaltningen.

Trafiken regleras även av personer som

1) Banförvaltningscentralen har förordnat att reglera trafiken vid plankorsningar med järnväg,

2) en kommunal myndighet har förordnat att reglera trafiken på ställen där spårvägstrafiken kan medföra fara eller olägenhet för den övriga vägtrafiken,

3) den myndighet som ansvarar för regleringen av trafiken har förordnat att reglera trafiken på grund av arbeten eller undersökningar som utförs på vägen eller i dess närhet,

4) vägverket eller polisen har förordnat att reglera trafiken vid specialtransporter,

5) polisen har förordnat att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, folkfester eller utställningar eller av andra motsvarande orsaker,

6) polisen eller en brand- eller räddningsmyndighet har förordnat att reglera trafiken på grund av en brand eller av någon annan motsvarande orsak, eller som

7) polisen har förordnat att reglera trafiken på färjställen eller parkeringsområden eller i parkeringsanläggningar.

Andra än uniformerade polismän skall vid regleringen av trafiken som stoppmärke använda vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden) i miniatyrformat.

3 § (29.4.1994/328)

För regleringen av trafiken kan användas vägmärken, trafikljus, vägmarkeringar och andra trafikanordningar på det sätt som stadgas nedan.

Vägtrafikanterna skall i enlighet med vad som stadgas i vägtrafiklagen följa de anvisningar och påbud som getts genom trafikanordningar.

I bestämmelserna om trafikanordningar avses med taxi ett fordon som används i taxitrafik enligt lagen om transportservice (320/2017) och som är försett med taxilykta eller med en kupa eller skylt som markerar skolskjuts. (17.5.2018/367)

2 kap (29.4.1994/328)

Trafik på motorvägar och motortrafikleder

4 § (29.4.1994/328)

På motorvägar samt på påfartsvägar till och avfartsvägar från dem är endast trafik med motorfordon tillåten. På sådana vägar får dock inte motorfordon köras vilkas högsta tillåtna hastighet är eller vilkas konstruktion avser en hastighet av högst 50 km i timmen.

Det är förbjudet att bogsera fordon på motorvägar med användning av rep, vajer eller något annat sådant redskap. Fordon som gått sönder på motorvägar får dock på nämnt sätt bogseras till följande tillåtna avfartsställe.

5 § (29.4.1994/328)

Fordon får köras in på en motorväg endast vid vägens början eller från en påfartsväg och köras av motorvägen endast vid vägens slut eller längs en avfartsväg som är angiven med informationsmärken i körriktningen.

Om accelerationsfält saknas, skall en förare som ämnar köra in på en motorväg väja för fordon på motorvägen. Den som ämnar köra in på en motorväg från ett accelerationsfält skall förvissa sig om att detta kan ske utan fara och onödigt hinder för andra.

En förare som lämnar motorvägen skall i tillräckligt god tid köra in på det körfält som är beläget närmast avfartsvägen eller på ett körfält som genom ett vägmärke är anvisat för avfartstrafik. Om vägen har ett retardationsfält, skall föraren i ett så tidigt skede som möjligt köra in på detta.

6 § (29.4.1994/328)

Fordon får inte på en motorväg köras på den mittremsa som skiljer körbanorna från varandra eller på en tvärväg mellan motorvägens körbanor.

Fordon får inte vändas eller backas på motorvägar eller på påfartsvägar till eller avfartsvägar från dem. Fordon får stannas eller parkeras endast på särskilt angivna parkerings- eller rastplatser. Fordon får stannas vid busshållplatser i enlighet med stadgandena om märkena 531 och 532.

7 § (29.4.1994/328)

På motorvägar skall fordonen köras på det fria körfält som är längst till höger. Om det genom informationsmärken angetts att vart och ett av körfälten är avsett för en viss trafikriktning, får föraren dock använda det körfält som lämpar sig bäst med hänsyn till omständigheterna samt för den fortsatta färden.

Finns det på en motorväg minst tre körfält för trafik i samma riktning, får lastbilar eller fordonskombinationer vilkas längd överstiger sju meter köras endast på någotdera av de två körfälten till höger, om inte något annat följer av stadgandena i 5 §.

Omkörning av framförkörande fordon skall på motorvägar ske till vänster. Om fordonen emellertid kör i en fil eller använder körfält som anvisats för en viss trafikriktning genom informationsmärken eller om det omkörande fordonet använder busskörfältet, är det tillåtet att köra förbi framförkörande fordon till höger utan att byta körfält.

8 § (29.4.1994/328)

Stadgandena i 4–7 §§ skall i tillämpliga delar följas även på motortrafikleder och påfartsvägar till och avfartsvägar från dem.

9 § (29.4.1994/328)

Vad som stadgas i 4–8 §§ gäller inte utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler eller tillfällig trafik som väghållaren tillåtit av tvingande skäl och på särskilda villkor.

Förare av fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid vägen får avvika från stadgandena i 4–8 §§ på det sätt som omständigheterna kräver och med iakttagande av nödvändig försiktighet.

Fordon som används för trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag får utan hinder av stadgandena i 6 § 2 mom. tillfälligt stannas eller parkeras på det sätt som uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken inte uppenbaet utsätts för fara.

3 kap (29.4.1994/328)

Vägmärken

Allmänt
10 § (29.4.1994/328)

Ett vägmärke har den betydelse som det ges i denna förordning genom benämning, bild och eventuell förklaring.

11 § (29.4.1994/328)

Vägmärkena indelas i varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt, förbuds- och begränsningsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken, informationsmärken och tilläggsskyltar.

Om det vid regleringen av trafiken behövs ett vägmärke som inte är fastställt i denna förordning, kan en rektangulär skylt med text användas.

Varningsmärken
12 § (29.4.1994/328)

Varningsmärken används för att markera sådana ställen på vägen och sådana vägsträckor som är farliga för trafiken. Något märke används dock inte när förhållandena även annars kräver särskild försiktighet.

Ett varningsmärke har i allmänhet formen av en liksidig triangel. Dess spets är uppåtriktad och märket har röda bårder. I mitten av märket finns på gul botten en figur som anger farans art. På ett omställbart varningsmärke kan den figur som anger farans art vara ljus och botten svart, men i fråga om märke 165 ska dock figuren alltid visas i trafikljusens färger rött, gult och grönt. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den figur som anges nedan, dock inte väsentligt. (18.12.2008/961)

13 § (29.4.1994/328)

Varningsmärken sätts upp på högra sidan av körbanan eller ovanför körbanan, om inte något annat föreskrivs nedan. När ett märke sätts upp på högra sidan av körbanan, kan ett likadant märke av särskilda skäl dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. (18.12.2008/961)

Om inte något annat stadgas nedan, uppsätts varningsmärket minst 150 och högst 250 meter före platsen för faran. På motorvägar och motortrafikleder uppsätts märket dock högst 500 meter före platsen för faran. I tätorter och av särskilda skäl även på andra ställen kan varningsmärket uppsättas närmare platsen för faran än vad som stadgas ovan. Uppsätts varningsmärket på längre avstånd från objektet än vad som stadgas ovan, skall i samband med märket tilläggsskylten 815 användas. Varningsmärket kan vid behov upprepas.

Ett varningsmärke kan användas som förhandsmärke på märkena 611–616 och 631–633.

Varningsmärken är:

Märkena 111–114

Märket varnar för en kurva som avviker från vägens allmänna linjeföring.


111. Högerkurva


112 Vänsterkurva


113. Kurvor, den första till höger


114. Kurvor, den första till vänster

Märkena 115 och 116

Märket varnar för en brant backe som avviker från vägens allmänna linjeföring.


115. Brant utförsbacke


116 Brant uppförsbacke


121. Avsmalnande väg

Märke 122

Märket varnar för att en enkelriktad körbana blir dubbelriktad. Märket finns omedelbart före en korsning eller det ställe på vägen där körbanan blir dubbelriktad. Märket kan upprepas utmed den dubbelriktade körbanan. Försett med tilläggsskylt 815 kan det också användas som förhandsmärke.


122. Dubbelriktad trafik


131. Rörlig bro


132. Färja, kaj eller strand

Märke 133

Med märket kan varnas för en framförvarande köbildning. Märket används endast som omställbart märke.


133. Köbildning

Märke 141

Märket varnar för ett ställe på vägen som i förhållande till vägens allmänna skick är överraskande och ovanligt ojämnt.


141. Ojämn väg

Märke 141 a

Med märket kan varnas för fartgupp, upphöjd skyddsväg eller annan motsvarande konstruktion. (23.6.2010/625)


141 a. Fartguppar

(23.6.2010/625)

Märke 142

Märket varnar för ett ställe på vägen eller ett vägavsnitt som är under arbete och där det kan förekomma maskiner eller arbetare eller finnas faror som föranleds av arbetet eller av att arbetet är ofullbordat, t.ex. lösa stenar eller gropar. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.


142. Vägarbete

Märke 143

Märket varnar för lösa stenar som tillfälligt finns på vägen. Märket används i allmänhet inte på grusvägar.


143. Stenskott

Märke 144

Märket varnar i allmänhet inte för halka på grund av snö eller is.


144. Slirig körbana

Märke 147

Med märket kan varnas för hög beläggningskant eller svag vägkant.


147. Farlig vägkant


151. Förhandsvarning för skyddsväg

Märke 152

Med märket kan varnas för ett sådant ställe på vägen där det på grund av närheten till en skola eller en lekplats eller av någon annan motsvarande anledning rör sig mera barn än vanligt. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.


152. Barn

Märke 153

Med märket kan varnas för en korsande cykelbana eller för ett sådant ställe på vägen där cyklister och mopedister kommer in på körbanan på grund av att cykelbanan upphör.


153. Cyklister


154. Skidspår


155. Hjortdjur


156. Renar

Märke 161

Med märket kan varnas för en korsning i vilken fordon, i enlighet med det allmänna stadgandet om körning i korsningar, skall väja för fordon som samtidigt närmar sig från höger.


161. Vägkorsning

Märkena 162–164

Med märket kan varnas för en korsning i vilken den som trafikerar den korsande vägen genom ett vägmärke har ålagts eller, i enlighet med 14 § 3 mom. vägtrafiklagen, har väjningsplikt.


162. Korsning med sidoväg


163. Korsning med sidoväg


164. Korsning med sidoväg


165. Trafikljus


166. Cirkulationsplats


167. Spårväg


171. Plankorsning med järnväg, utan bommar


172. Plankorsning med järnväg, med bommar

Märkena 173–175

Märkena finns med jämna mellanrum före en plankorsning så, att märke 173 finns längst från plankorsningen under märke 171 eller märke 172 på samma stolpe.


173. 174. 175. Avståndsmärken för plankorsning med järnväg

Märkena 176 och 177

Märket finns omedelbart före närmaste räls.


176. Plankorsning med enkelspårig järnväg


177. Plankorsning med två eller flerspårig järnväg


181. Stenras


182. Lågtflygande flygplan

Märke 183

Med märket kan varnas för ett sådant ställe på vägen där ofta förekommande hård sidovind kan medföra fara för trafiken.


183. Sidovind

Märke 189

Med märket kan varnas för en sådan fara som det inte finns något eget varningsmärke för. Farans art anges alltid genom en tilläggsskylt. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.


189. Annan fara

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt
14 § (29.4.1994/328)

Märken som anger förkörsrätt och väjnings plikt sätts upp på högra sidan av körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt är:

Märke 211

Märket anger en väg för vars trafik fordon och spårvagnar som kommer in från en korsande väg skall väja. Väjningsplikten är angiven med ett vägmärke, om den inte grundar sig på bestämmelsen i 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen. Märket sätts upp i början av en sådan väg och vid nödvändiga ställen utmed vägen. (23.12.1998/1133)


211. Väg med förkörsrätt (23.12.1998/1133)

Märke 212

Märket anger det ställe på vägen där förkörsrätten upphör. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket även användas som förhandsmärke.


212. Förkörsrätt upphör

Märke 221

Märket anger ett smalt ställe på vägen där fordon som kommer från motsatt håll har ålagts väjningsplikt med märke 222.


221. Förkörsrätt vid möte

Märke 222

Märket anger att fordon som kommer från motsatt håll vid behov skall ges tillfälle att först passera det med märket angivna smala stället på vägen.


222. Väjningsplikt vid möte

Märke 231

Märket anger att fordon som kommer till korsningen skall väja för fordon och spårvagnar som kommer till korsningen från en korsande väg eller från en riktning med förkörsrätt. På en cirkulationsplats anger märket att fordon som kommer till cirkulationsplatsen skall väja för fordon och spårvagnar som trafikerar cirkulationsplatsen. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt 816 kan det användas som förhandsmärke för märke 232. Med märket kan även anges väjningsplikt som avses i 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen. (23.12.1998/1133)


231. Väjningsplikt i korsning (23.12.1998/1133)

Märke 232

Märket anger att fordon som kommer till en korsning eller en väg alltid skall stanna vid stopplinjen. Där det inte finns någon stopplinje skall fordonen stanna omedelbart före den korsande vägen på ett sådant ställe från vilket det är så god sikt som möjligt till den korsande vägen. Märket anger även att fordon skall väja för fordon och spårvagnar som kommer till korsningen från en korsande väg eller från en riktning med förkörsrätt. På en cirkulationsplats anger märket att fordon som kommer till cirkulationsplatsen skall stanna och väja för fordon och spårvagnar som trafikerar cirkulationsplatsen. I en plankorsning med järnväg anger märket att fordonen skall stanna vid märket innan de fortsätter över plankorsningen. (23.12.1998/1133)


232. Obligatorisk att stanna (23.12.1998/1133)

Förbuds- och begränsningsmärken
15 § (18.12.2008/961)

Märken som anger förbud eller begränsningar är i allmänhet cirkelformiga och har en röd bård. På ett omställbart märke kan figuren vara ljus och botten svart, men i fråga om märkena 351 och 353 ska fordonet till vänster i figuren dock vara rött. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den figur som anges nedan, dock inte väsentligt.

16 § (29.4.1994/328)

Märken som anger förbud eller begränsningar sätts upp på högra sidan av vägen eller körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. Märkena 311, 312 och 331 kan även sättas upp enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den. Märkena 332, 334, 342, 362, 364 och 374 kan sättas upp enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför denna. Märkena 351 och 353 sätts upp på vardera sidan av vägen eller körbanan. Märke 361 kan sättas upp enbart ovanför ett körfält, varvid det anger hastighetsbegränsningen på det körfältet och vägrenen invid körfältet. Märkena 371, 372, 375, 376, 381 och 382 sätts upp enbart på den sida av vägen som förbudet eller begränsningen avser. (18.12.2008/961)

Det förbud eller den begränsning som ett förbuds- eller begränsningsmärke avser börjar vid märket, om inte något annat har angetts med en tilläggsskylt. Förbuds- och begränsningsmärken kan också användas som förhandsmärken på märkena 611–616 och 631–633.

Ett förbuds- eller begränsningsmärkes verkningsområde utsträcker sig, om inte något annat stadgas nedan eller om inte något annat verkningsområde har angetts med en tilläggsskylt. fram till det märke som anger att det förbud eller den begränsning som har angetts med märket upphör, eller fram till det märke som har satts upp för trafiken i motsatt riktning.

Förbuds- och begränsningsmärken är:

Märke 311

Märket anger att det är förbjudet att föra fordon på det område som begränsats med märken.


311. Fordonstrafik förbjuden


312. Trafik med motordrivet fordon förbjuden

Märke 313

Om förbudet avser trafik med last- och paketbilar vilkas totalmassa enligt registerutdraget överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt.


313. Last- och paketbilstrafik förbjuden


314. Trafik med fordonskombination förbjuden

Märke 315

Förbudet gäller även körning med motorredskap.


315. Körning med traktor förbjuden


316. Körning med motorcykel förbjuden

Märke 317

Förbudet gäller även körning med tung snöskoter.

317. Körning med snöskoter förbjuden

(28.12.2018/1311)

Märke 318.

Märket anger förbud mot transport av sådana farliga ämnen på väg som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg.


318. Förbjudet att transportera farliga ämnen

(12.2.2015/128)


319. Busstrafik förbjuden


321. Körning med moped förbjuden


322. Cykelåkning och körning med moped förbjudna


323. Gångtrafik förbjuden


324. Gångtrafik samt cykelåkning och körning med moped förbjudna


325. Ridning förbjuden

Märke 331

Det är förbjudet för fordon att passera märket.


331. Förbjuden körriktning

Märke 332

Märket anger att vänstersvängar och U-svängar är förbjudna i korsningen eller anslutningen, om inte en tilläggsskylt anger något annat verkningsområde.


332. Vänstersväng förbjuden

Märke 333

Märket anger att högersvängar är förbjudna i korsningen eller anslutningen, om inte en tilläggsskylt anger något annat verkningsområde.


333. Högersväng förbjuden

Märket 334

Märket anger att svängar mot färdriktningen (Usvängar) är förbjudna i följande korsning och före den.


334. U-sväng förbjuden

Märkena 341–343

När bredd, höjd och längd mäts upp beaktas även lasten.


341. Fordons största tillåtna bredd


342. Fordons högsta tillåtna höjd


343. Fordons eller fordonskombinations största tillåtna längd

Märkena 344 och 345

Talet på märke 344 anger fordons och talet på märke 345 fordonskombinationers eller fordons största tillåtna faktiska massa. När massan mäts upp beaktas även lasten.


344. Fordons största tillåtna massa


345. Fordonskombinations största tillåtna massa

Märke 346

Talet på märket anger fordons största massa som får belasta axel. När massan mäts upp beaktas även lasten.


346. Fordons största tillåtna massa på axel

Märke 347

Talet på märket anger största massa som får belasta boggi. När massan uppmäts beaktas även lasten. Fordon vilkas tvåaxlade boggis axelavstånd är minst 1,5 meter eller vilkas treaxlade boggis samtliga tre axlar är i bruk får ändå överskrida den på vägmärket angivna största massa som får belasta boggi på det sätt som anges i fordonets registerutdrag.


347. Fordons största tillåtna massa på boggi

Märke 351

Märket förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn eller mopeder. Märket gäller inte omkörning på ett grupperingsområde av fordon som grupperat för att svänga. Märket gäller fram till följande korsning med landsväg eller gata eller fram till märke 352. (24.5.2006/402)


351. Omkörningsförbud (24.5.2006/402)


352. Omkörningsförbud upphör

Märke 353

Märket förbjuder omkörning med lastbil av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn eller mopeder. Märket gäller inte omkörning på ett grupperingsområde av fordon som grupperat för att svänga. Märket gäller fram till följande korsning med landsväg eller gata eller fram till märke 354. (24.5.2006/402)


353. Omkörning med lastbil förbjuden (24.5.2006/402)


354. Omkörningsförbud för lastbil upphör (24.5.2006/402)

Märke 361

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna hastighet i kilometer per timme. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke 361-363, 572, 573 eller 575. Märket upphör att gälla även vid märke 571, om inte en ny hastighetsbegränsning har angetts med ett vägmärke omedelbart efter märke 571. (23.6.2010/625)

På en väg där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h kan det finnas fartguppar, upphöjda skyddsvägar eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt. (23.6.2010/625)

Märke 361 och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan vid behov ange övergång från en väg eller ett område med hastighetsbegränsning till ett område med allmän hastighetsbegränsning. Märke 361 och tilläggsskylten "Zon" kan vid behov ange övergång från en sådan väg inom en hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbegränsningen har angetts med märke 361, tillbaka till zonen. (23.6.2010/625)


361. Hastighetsbegränsning (23.6.2010/625)

Märke 362

Märket anger att en hastighetsbegränsning som angetts med märke 361 upphör och att övergäng sker till allmän eller regional hastighetsbegränsning.


362. Hastighetsbegränsning upphör

Märke 363

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna hastighet i kilometer per timme inom det område som begränsas av märken. Inom området kan om största tillåtna hastighet föreskrivas något annat med märkena 361, 573 eller 575. På ett område där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h kan det finnas fartguppar, upphöjda skyddsvägar eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt. (23.6.2010/625)


363. Hastighetsbegränsningszon (23.6.2010/625)

Märke 364

Märket anger att en hastighetsbegränsningszon som angetts med märke 363 upphör. En hastighetsbegränsningszon upphör också vid märke 363, om det anger en annan hastighetsbegränsningszon.


364. Hastighetsbegränsningszon upphör

Märke 365

Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke.


365. Förbud eller begränsningar som gäller olika körfält

Märke 371

Märket förbjuder att av någon annan orsak än tvingande trafikhinder stanna ett fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket gäller fram till följande korsning med allmän väg eller gata, fram till något av märkena 371–376, 381 eller 382 eller fram till en parkeringsplats som anges med märke 520 eller 521, om inte ett annat kortare verkningsområde har angetts med en tilläggsskylt. Märket kan i miniatyrformat användas på de skydd som täcker parkeringsmätare för att ange att det är förbjudet att stanna på detta ställe.

Märket avser inte stannande som enligt vägtrafiklagen är tillåtet på gång- eller cykelbanor, inte heller stannande som enligt denna förordning är tillåtet på buss- eller spårvagnshållplatser.


371. Förbjudet att stanna fordon

Märke 372

Märket förbjuder parkering av fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371. I samband med märket kan den tillåtna parkeringstiden anges med en tilläggsskylt. Märket kan i miniatyrformat användas på en parkeringsmätare, på den stolpe som bär upp en parkeringsmätare eller på det skydd som täcker en parkeringsmätare för att ange att parkering är förbjuden på detta ställe.


372. Parkering förbjuden

Märkena 373 och 374

Parkering är förbjuden på ett område som begränsas av märkena. Inom området kan om parkering föreskrivas något annat med ett särskilt vägmärke.


373. Parkeringsförbudszon


374. Parkeringsförbudszon upphör

Märke 375

Märket förbjuder parkering av andra fordon än taxibilar vid taxistationer. Märket gäller fram till märke 534.


375. Zon för taxistation

Märke 376

Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än taxibilar att stanna. Taxibilar får stanna endast för att ta upp eller avlämna passagerare. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371.


376. Plats för taxibil att stanna

Märkena 381 och 382

Märke 381 förbjuder parkering av fordon på de dagar i månaden som har udda ordningstal och märke 382 på de dagar i månaden som har jämna ordningstal, i vartdera fallet på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371. Parkeringsförbudet gäller från kl. 8.00 till följande dag kl. 8.00, om inte något annat har angetts med en tilläggsskylt.


381. Datumparkering


382. Datumparkering

Märke 391

Märket anger att fordon skall stannas för tullkontroll.


391. Obligatoriskt att stanna för tullkontroll

Märke 392

Märket anger att fordon skall stannas för poliskontroll eller av någon annan liknande orsak.


392. Obligatoriskt att stanna för granskning

Märke 393

Märket anger att föraren av ett motordrivet fordon skall hålla minst det avstånd som anges på märket till det framförkörande motordrivna fordonet.


393. Minimiavstånd mellan motordrivna fordon

Påbudsmärken
17 § (29.4.1994/328)

Märken som anger påbud är cirkelformiga. De har vit bård och på blå botten en vit figur som anger påbudet.

18 § (29.4.1994/328)

Märke 411 sätts upp vid en korsning eller efter denna. Märkena 412–416 sätts upp på högra sidan av körbanan. Av särskilda skäl kan de dessutom sättas upp på vänsta sidan av körbanan eller på en refug på körbanan. Märkena 412–415 kan användas som separata grupperingsmärken för särskilda körfält. De sätts då upp ovanför respektive körfält. Märkena 417 och 418 sätts upp på en trafikrefug eller ett annat hinder. Märkena 421–427 sätts upp på högra sidan av den väg eller del av vägen som märket avser eller ovanför densamma. I undantagsfall kan märkena sättas upp enbart på vänstra sidan av vägen eller av delen av vägen.

Påbudsmärken är:

Märkena 411–415

Märkena anger alla de körriktningar i en korsning som är tillåtna för fordon. Även spegelbilder av märkena kan användas och pilarna kan anpassas enligt situationen. Pilarna på märkena 412–415 kan kombineras. Det är förbjudet att byta körfält inom det område där märkena 412–415 används separat för särskilda körfält. Med avvikelse från den gruppering som anges med märkena 412–415 får dock cyklister och mopedister som svänger till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt.


411. Påbjuden körriktning


412. Påbjuden körriktning


413. Påbjuden körriktning


414. Påbjuden körriktning


415. Påbjuden körriktning

Märke 416

Märket anger att fordon ska runda en cirkulationsplats, en refug i en korsning eller ett annat hinder motsols. Cyklister, mopedister, förare av snöskotrar och tunga snöskotrar samt ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427.

416. Påbjuden cirkulationsriktning

(28.12.2018/1311)

Märke 417

Märket anger att fordon får passera det bara på den sida som pilen anger. Cyklister, mopedister, förare av snöskotrar och tunga snöskotrar samt ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427. Även spegelbilden av märket kan användas.

417. Trafikdelare

(28.12.2018/1311)

Märke 418

Märket anger att det får passeras på vilken sida som helst.


418. Trafikdelare

Märke 421

Märket anger en gångbana som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan eller en särskild gångbana som fotgängare skall använda när de går i riktningen i fråga. Andra än fotgängare och vägtrafikanter som nämns i 8 § 2 mom. och 45 § vägtrafiklagen får inte använda en gångbana som anges med detta märke. Märket används i allmänhet inte för att ange en förhöjd gångbana. (23.12.1998/1133)


421. Gångbana (23.12.1998/1133)

Märke 422

Märket anger en cykelbana, som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild cykelbana, som cyklister skall använda vid färd i riktningen i fråga. Andra fordon får inte använda en cykelbana som anges med detta märke. Körning med moped på cykelbana är dock tillåten om detta anges med en tilläggsskylt med texten "Tillåtet för mopeder". Om det finns en cykelbana endast vid vänstra sidan av vägen och det med hänsyn till färdleden eller av andra skäl är tryggare att använda vägrenen eller den högra kanten på körbanans högra sida får en cyklist på en kort sträcka använda vägrenen eller körbanans högra kant. Vid körning på cykelbana skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen sägs om körning på körbana. (7.5.1997/415)


422. Cykelbana

Märke 423

Märket anger en kombinerad cykel- och gångbana, som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild kombinerad cykel- och gångbana, som cyklister och gående skall använda vid färd i riktningen i fråga. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som sägs om märkena 421 och 422. (7.5.1997/415)


423. Kombinerad cykel och gångbana

Märkena 424 och 425

Märket anger en cykelbana och gångbana, som löper parallellt och som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan, eller en särskild cykelbana och gångbana, som löper parallellt. Beteckningarna på märket anger hur cykelbanan och gångbanan löper i förhållande till varandra. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som sägs om märkena 421 och 422. (7.5.1997/415)


424. Cykelbana och gångbana som löper parallellt


425. Cykelbana och gångbana som löper parallellt

Märke 426

Märket anger en snöskoterled. På en snöskoterled är det förbjudet att framföra andra fordon än snöskotrar. Det är tillåtet att köra med tunga snöskotrar på snöskoterleden, om detta anges med en tilläggsskylt med texten ”Tillåtet för tunga snöskotrar”. Vid körning på en snöskoterled ska i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen föreskrivs om körning på körbana. Skidåkare och andra gående ska i första hand använda ledens högra sida.

426. Snöskoterled

(28.12.2018/1311)

Märke 427

Märket anger en ridväg som ryttare skall använda vid ritt i riktningen i fråga. Andra än ryttare får inte använda en ridväg. På en ridväg skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen stadgas om körning på körbana. En kombinerad ridväg och led för lätt trafik anges med märken som är uppsatta under varandra. En ridväg och led för lätt trafik som löper parallellt anges med märken som är uppsatta bredvid varandra.


427. Ridväg

Anvisningsmärken
19 § (29.4.1994/328)

Genom rektangulära anvisningsmärken ges anvisningar för vägtrafikanterna samt anges det ställe på vägen där de trafikbestämmelser som märket avser tillämpas.

Anvisningsmärken är:

Märke 511

Märket uppsätts på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänsta sidan av körbanan. Har inte något annat angetts genom en vägmarkering, anger placeringen av märket för skyddsväg skyddsvägens främre kant i körriktningen.


511. Skyddsväg

Märke 520

De parkeringsplatser som anges med märket är reserverade för parkering av fordon, när fordonens förare fortsätter sin resa med det allmänna transportmedel som anges på märket eller med något annat allmänt transportmedel. Parkering i annat syfte är förbjuden. På märket kan användas symbolen för tåg, buss, spårvagn el. dyl. Metro anges med symbolen "METRO". Angående märket gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om märke 521.


520. Infartsparkering

Märke 521

Med märket anges ett område som är reserverat för parkering av fordon och beläget utanför körbanan eller avskilt från körbanan genom en vägmarkering på denna. Begränsningar av parkeringen skall anges med en tilläggsskylt. I samband med parkeringsplatser som är försedda med parkeringsmätare används märket endast om det är nödvändigt för att man skall varsebli området eller mätarna eller för att ange hur fordonen skall placeras. Märket skall dock finnas i miniatyr på parkeringsmätarna eller på de stolpar som bär upp mätarna. Villkor för eller begränsningar av parkeringen skall härvid anges på ett märke som fästs på mätarna eller stolparna. Försett med någon av tilläggsskyltarna 831–836, 841–843 eller 871 anger märket att inga andra fordon än de som anges på tilläggsskylten får parkeras på området. Pä märket kan anges parkeringsplatsens eller parkeringsområdets nummer- eller bokstavsbeteckning.


521. Parkeringsplats


521 a. Fordons placering på parkeringsplats


521 b. Fordons placering på parkeringsplats


521 c. Fordons placering på parkeringsplats

Märke 522

Parkering på en mötesplats utmed båda sidorna av vägen är förbjuden.


522. Mötesplats

Märkena 531 och 532

Andra fordon än bussar får inte stannas eller parkeras på en med en vägmarkering angiven sträcka på någondera sidan om vägmärket eller, om markering saknas, närmare än 12 meter från märket. På detta område får fordon dock stannas för på- och avstigning, om detta kan ske utan hinder för busstrafiken. I samband med märket kan kommunens vapen, kännetecken som anger tariff och trafikidkargrupp, hållplatsens namn, linjernas nummerbeteckningar samt namnen på linjerna eller deras ändpunkter sättas upp. Hållplatser för snabbturslinjer anges med en tilläggsskylt som skall sättas upp i samband med märke 532.


531. Busshållplats för lokaltrafik


532. Busshållplats för fjärrtrafik

Märke 533

Om märket gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om märkena 531 och 532.


533. Spårvagnshållplats

Märke 534

Märket sätts upp i körriktningen vid taxistationens bakre gräns.


534. Taxistation

Märkena 541 a och 541 b

Märket anger ett körfält som är reserverat för bussar. Om körfältet är reserverat även för taxibilar, anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Ett körfält som är reserverat för bussar får även användas av spårvagnar, utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tilläggsskylt. Då busskörfältet löper längs körbanans högra sida, får det även användas av mopeder, invalideyklar och cyklar. Busskörfältet får användas av alla fordon som ämnar gruppera sig för att svänga. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke 542 a eller 542 b. Märket sätts upp ovanför det ställe där busskörfältet börjar och kan vid behov upprepas.


541 a. Busskörfält


541 b. Busskörfält

Märkena 542 a och 542 b

Märket sätts upp ovanför det ställe där busskörfältet slutar.


542 a. Busskörfält upphör


542 b. Busskörfält upphör

Märkena 543 a och 543 b

Märket anger ett fält som är reserverat för spårvagn. Om spårvagnsfältet är reserverat även för taxibilar anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Då får spårvagnsfältet användas även av utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tillägsskylt. Märket sätts upp ovanför det ställe där spårvagnsfältet börjar. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke 544 a eller 544 b.


543 a. Spårvagnsfält


543 b. Spårvagnsfält

Märkena 544 a och 544 b

Märket uppsätts ovanför det ställe där spårvagnsfältet slutar.


544 a. Spårvagnsfält upphör


544 b. Spårvagnsfält upphör

Märke 551

Märket anger en väg med enkelriktad fordonstrafik. Märket sätts upp i vägens riktning.


551. Enkelriktad väg

Märke 561

Inom märkets verkningsområde skall gällande trafikregler för motorvägar samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Märket sätts upp vid det ställe där motorvägen börjar eller vid påfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke före motorvägens början.


561. Motorväg

Märke 562

Märket sätts upp på det ställe där motorvägen slutar eller vid avfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke om att motorvägen slutar.

Att en motorväg blir en motortrafikled anges dock med märke 563 som sätts upp vid det ställe där motorvägen slutar, varvid som förhandsmärke används märke 563, försett med tilläggsskylt 815.


562. Motorväg upphör

Märke 563

Inom märkets verkningsområde skall gällande trafikregler för motortrafikleder samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Märket sätts upp vid det ställe där motortrafikleden börjar eller vid påfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke före motortrafikledens början.


563. Motortrafikled

Märke 564

Märket sätts upp på det ställe där motortrafikleden slutar eller vid avfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke om att motortrafikleden slutar.

Att en motortrafikled blir motorväg anges dock med märke 561, varvid som förhandsmärke kan användas märke 561, försett med tilläggsskylt 815.


564. Motortrafikled upphör

Märkena 565 och 566

På det vägavsnitt som begränsas av märkena skall de trafikregler som gäller för tunnlar iakttas. (24.5.2006/402)


565. Tunnel (24.5.2006/402)


566. Tunnel upphör (24.5.2006/402)

Märke 567

På den uppställningsplats som märket anger får fordon stanna eller parkera endast i nödfall eller vid fara. (24.5.2006/402)


567. Nöduppställningsplats (24.5.2006/402)

Märkena 571 och 572

Inom det område som begränsas av märkena skall gällande trafikregler för tätorter iakttas.


571. Tätort


572. Tätort upphör

Märkena 573 och 574

Inom det område som begränsas av märkena skall gällande trafikregler för gårdsgator iakttas.


573. Gårdsgata


574. Gårdsgata upphör

Märkena 575 och 576

På det område som begränsas av märkena skall de trafikregler som gäller för gågator iakttas. (24.5.2006/402)


575. Gågata (24.5.2006/402)


576. Gågata upphör (24.5.2006/402)

Informationsmärken
20 § (15.2.2007/184)

För att informera och orientera vägtrafikanter används informationsmärken. Om inte något annat stadgas nedan, är informationsmärkenas bottenfärg blå och texten vit.

Grön bottenfärg och vit text informerar om motorvägar och motortrafikleder. Dessa färger används också i informationen utmed motorvägar och motortrafikleder.

Vit bottenfärg och svart text på orienteringstavlor och vägvisare anger lokala mål.

Brun bottenfärg och vit text på informationsmärken anger service som är avsedd för fritidsturister.

Gul bottenfärg och svart text på informationsmärken anger omfartsvägar och tillfälliga trafikarrangemang.

Svart bottenfärg och vit text på informationsmärken anger enskilda vägar och mål invid enskilda vägar eller gator.

Ett mål på en orienteringstavla, vägvisare eller avståndstavla som är täckt med ett rött snedkors anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk.

Informationsmärken är:


611. Orienteringstavla


612. Orienteringstavla

Märkena 613 och 614

Märket anger omfartsväg. Märkets giltighet kan begränsas till att avse enbart den fordonsgrupp som anges på märket.


613. Orienteringstavla för omfartsväg


614. Orienteringstavla för omfartsväg


615. Omfartsinformation

Märke 616

Märket anger körrutten i pilens riktning, då möjligheterna att svänga har begränsats inom området eller trafikregleringar som avviker från det normala annars är gällande där.


616. Körruttsinformation

Märkena 621 och 622

Märket anger körfältsregleringen i följande vägkorsning eller på ett sådant ställe på vägen där körfältsregleringen avviker från den sedvanliga.


621. Körfältsinformation


622. Körfältsinformation


623. Körfältet slutar

Märkena 631–633

Märket anger den trafikriktning som körfältet i fråga är avsett för, och vid behov flera sådana trafikriktningar.


631. Vägvisare ovanför körbana


632. Vägvisare ovanför körbana


633. Avfartsvisare ovanför körbana


641. Vägvisare


642. Avfartsvisare


643. Vägvisare för enskild väg


644. Adressvägvisare (15.2.2007/184)


644 a. Förhandsmärke för adressvägvisare (15.2.2007/184)


645. Vägvisare för lätt trafik


646. Vägvisare för omfartsväg

Märke 647

Märket anger en tillfällig omfartsväg.


647. Vägvisare för omfartsväg


648. Vägvisare till lokalt mål


649. Vägvisare till motorväg och motortrafikled


650. Vägvisare till infartsparkering


651. Återvändsväg


652. Återvändsväg

Märke 653

Märket anger den högsta hastighet som rekommenderas på ett farligt vägavsnitt vid normalt före och under normala trafikförhållanden.


653. Rekommenderad högsta hastighet


661. Avståndstavla


662. Ortnamn

Märket 662 a har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)

Märkena 663–667

Märkena kan användas även på avståndstavlor, orienteringstavlor och vägvisare.


663. Nummerskylt för internationell huvudled


664. Huvudvägs nummer


665. Stamvägs nummer


665 a. Regionvägs nummer


666. Annan allmän vägs nummer


667. Orientering till den väg som numret avser

Märkena 671–679 och 681–684

Märket informerar om rutten till det mål eller för den grupp vägtrafikanter som märket anger. Figuren på märke 681 varierar beroende på fordonsgrupp. Märkena används på orienteringstavlor och vägvisare. Märkena 673–679 kan användas också på i 11 § avsedda skyltar med text. Färgerna på märkena kan med undantag av märkena 671, 672, 677, 677 a och 684 variera beroende på färgen på orienteringstavlan, vägvisaren eller skylten med text. I samband med märkena 677 och 677 a kan omställbar information om lediga parkeringsplatser anges med vit eller gul text eller siffra på svart botten, eller grön eller röd text på svart botten. (18.12.2008/961)


671. Kännetecken för motorväg


672. Kännetecken för motortrafikled


673. Flygplats


674. Bilfärja


675. Godshamn


676. Industriområde


677. Parkering


677 a. Täckt parkering (18.12.2008/961)


678. Järnvägsstation


679. Busstation


681. Rutt för vissa slag av fordon eller fordonskombinationer


682. Rutt för gående


683. Rutt för handikappade


684. Rutt för transport av farliga ämnen

Märke 685

Figuren på märket kan anpassas enligt situationen.


685. Rutt med trappor

Märke 686

Figuren på märket kan anpassas enligt situationen. Symbolen på märket kan ersättas med symbolen för invalidfordon.


686. Rutt utan trappor

Märke 690

Märket anger nödutgång. (24.5.2006/402)


690. Nödutgång (24.5.2006/402)

Märke 691

Märket anger närmaste nödutgång och avståndet till den. (24.5.2006/402)


691. Utrymningsväg (24.5.2006/402)

Märkena 701–703

Märkets bottenfärg är blå eller brun, beroende på de kännetecken som används på märket. (15.2.2007/184)


701. Informationstavla för serviceanläggning (15.2.2007/184)


702. Informationstavla för serviceanläggning (15.2.2007/184)


703. Avfartsvisare för serviceanläggning (15.2.2007/184)


704. Adressvägvisare till serviceanläggning (15.2.2007/184)


704 a. Förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning (15.2.2007/184)

Märke 710

Talet på märket anger den frekvens på vilken en radiostation regelbundet sänder trafikinformation.


710. Frekvensen för en radiostation

Märkena 711, 712, 715, 721–726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 och 792

Märkenas kännetecken kan användas på informationsmärken. (15.2.2007/184)


711. Informationsställe (15.2.2007/184)


712. Informationsbyrå (15.2.2007/184)

Märket 713 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)


715. Första hjälpen

Märket 716 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)


721. Bilverkstad


722. Bensinstation


723. Hotell eller motell (15.2.2007/184)


724. Matservering (15.2.2007/184)


725. Kafé eller snabbmatställe (15.2.2007/184)


726. Toalett


731. Vandrarhem


733. Campingplats


734. Plats för husvagnar


741. Rastplats


742. Friluftsområde

Märket 743 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)

Märket 744 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)

Märket 745 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)

Märket 752 har upphävts genom F 15.2.2007/184. (15.2.2007/184)


791. Nödtelefon (24.5.2006/402)


792. Brandsläckare (24.5.2006/402)

Märkena 771 a och 771 b

Märkena används för att märka ut en turistväg. På märket 771 b används turistvägens individuella symbol. (15.2.2007/184)


771 a. Turistväg (15.2.2007/184)


771 b. Turistväg (15.2.2007/184)

Märkena 772 a–772 f, 773 a–773 e och 774 a–774 f

Märkenas kännetecken kan användas på informationsmärkena 701–704 och 704 a. (15.2.2007/184)


772 a. Museum eller historisk byggnad (15.2.2007/184)


772 b. Världsarv (15.2.2007/184)


772 c. Naturobjekt (15.2.2007/184)


772 d. Utsiktsplats (15.2.2007/184)


772 e. Djurgård eller djurpark (15.2.2007/184)


772 f. Annan sevärdhet (15.2.2007/184)


773 a. Badplats (15.2.2007/184)


773 b. Fiskeplats (15.2.2007/184)


773 c. Skidlift (15.2.2007/184)


773 d. Golfbana (15.2.2007/184)


773 e. Nöjes- eller temapark (15.2.2007/184)


774 a. Stuginkvartering (15.2.2007/184)


774 b. Rum och frukost (15.2.2007/184)


774 c. Direktförsäljning (15.2.2007/184)


774 d. Hantverkarverkstad (15.2.2007/184)


774 e. Husdjursgård (15.2.2007/184)


774 f. Ridning (15.2.2007/184)

Tilläggsskyltar
21 § (29.4.1994/328)

Nedanför ett vägmärke kan användas en rektangulär tilläggsskylt, om vägmärkets syfte eller objekt behöver förtydligas. En tilläggsskylt kan också användas för angivande av märkets verkningsområde eller giltighetstid och för begränsande av dess verkan.

Botten på tilläggsskyltar till varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt samt förbuds- och begränsningsmärken är gul, bården röd och symbolen eller texten i allmänhet svart. Bottenfärgen, bårdens färg, symbolens och textens färger på tilläggsskyltar till andra märken är i allmänhet desamma som på huvudmärket.

Tilläggsskyltar är:


811. Objekt på korsande väg


812. Objekt i pilens riktning


813. Objekt i pilens riktning


814. Verkningsområdets längd


815. Avstånd till objekt


816. Avstånd till märke för obligatoriskt stannande


821. Fribredd


822. Frihöjd

Tilläggsskylt 823

Talet på tilläggsskylten anger säker fri höjd under en elledning.


823. Ellednings höjd


824. Verkningsområde i vardera riktningen


825. Verkningsområde i vardera riktningen


826. Verkningsområde i pilens riktning


827. Verkningsområde börjar


828. Verkningsområde slutar

Tilläggsskyltarna 831–836 och 841–843

Tilläggsskylten anger att ett vägmärke som anger ett förbud, en begränsning eller en anvisning avser endast den fordonskategori som tilläggsskylten anger. Husvagn, som tilläggsskylt 835 avser, är husbilar och husvagnar. Invalidfordon, som tilläggsskylt 836 avser, är ett fordon som är särskilt utrustat för att användas av invalider eller för befordran av invalider eller som åtföljs av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad som beviljats av polisen. Tilläggsskylt 836 kan användas i kombination med märket 151 eller 189, då det betyder att man på detta ställe i synnerhet skall se upp för handikappade.


831. Personbil


832. Buss


833. Lastbil


834. Paketbil


835. Husvagn


836. Invalidfordon


841. Motorcykel


842. Moped


843. Cykel

Tilläggsskyltarna 844 och 845

Tilläggsskylten anger fordonets placering i förhållande till kantstenen.


844. Parkeringssätt


845. Parkeringssätt

Tilläggsskylt 848.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller transport av sådana farliga ämnen i kategori A som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg.


848. Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

(12.2.2015/128)

Tilläggsskylt 849.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori B som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas finns inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället ska ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen ska fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar.


849. Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B

(12.2.2015/128)

Tilläggsskylt 850.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller transport av sådana farliga ämnen i tunnel som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Bokstäverna B, C, D och E anger tunnelklassen.


850. Tunnelklass

(12.2.2015/128)

Tilläggsskyltarna 851–853

De avsedda klockslagen anges på en tilläggsskylt med svarta siffror (tilläggsskylt 851), om de gäller vardagar från måndag till fredag. Om klockslagen gäller helgfria lördagar, anges de med svarta siffror inom parentes (tilläggsskylt 852). Klockslagen för söndagar och andra helgdagar anges med röda siffror (tilläggsskylt 853). Som helgdag anses också självständighetsdagen och 1 maj. På tilläggsskyltar med blå eller brun botten används vit färg i stället för svart. (15.2.2007/184)


851. Giltighetstid


852. Giltighetstid


853. Giltighetstid

Tilläggsskylt 854

Om med märke 372 (parkering förbjuden) har används en tilläggsskylt som anger ett visst antal minuter (min) eller timmar (h), är det endast förbjudet att parkera en längre tid än det angivna antalet minuter eller timmar. Den tilläggsskylt med tidsangivelse som används med märke 520 (infartsparkering), 521 (parkeringsplats) eller 521 a–521 c (fordons placering på parkeringsplats) anger den längsta tillåtna parkeringstiden.


854. Tidsbegränsning

Tilläggsskyltarna 855 a och 855 b

I kombination med märke 372 (parkering förbjuden) anger tilläggsskylten att parkering utan hinder av förbudet är tillåten, om en fastställd avgift har betalts för parkeringen. I kombination med märke 520 (infartsparkering), märke 521 (parkeringsplats) samt märkena 521 a–521 c (fordons placering på parkeringsplats) anger tilläggsskylten att en fastställd avgift skall betalas för användningen av parkeringsplatsen. (16.12.1994/1257)

Skyldigheten att betala avgift gäller under den tid som tilläggsskylten anger. Om ingen tid anges, gäller skyldigheten att betala avgift alltid. Tilläggsskylten kan dessutom ange på vilket sätt avgiften skall betalas (t.ex. ""Biljettautomat"" eller ""Förskottsavgift""). (16.12.1994/1257)

Om en fastställd avgift har betalts på annat sätt än i en för ifrågavarande parkeringsplats eller parkeringsområde avsedd parkeringsmätare, skall en parkeringsbiljett eller betalningsanordning som visar att avgiften är betald placeras i bilen på ett synligt ställe innanför vindrutan eller sidofönstret så, att biljettens eller anordningens hela framsida är synlig och läsbar från utsidan. (16.12.1994/1257)


855 a. Parkering mot avgift


855 b. Parkering mot avgift

Tilläggsskyltarna 856 a och 856 b

Tilläggsskyltarna anger skyldigheten att använda parkeringsskiva när en bil parkeras samt tidsbegränsning av parkeringen.

Angående tidsbegränsningen gäller vad som ovan stadgas om tilläggsskylten 854. Tidsbegränsningen räknas dock från den halva eller hela timme som börjar efter att fordonet har parkerats.

Om tidsbegränsningen endast gäller vissa tider och fordonet har parkerats under den tid begränsningen inte gäller eller när det är mindre än en halv timme tills begränsningen upphör, räknas den tillåtna parkeringstiden dock från den tidpunkt då begränsningen följande gång börjar. Skyldigheten att använda parkeringsskiva berör inte den som har parkerat bilen med parkeringstillstånd för handikappade.


856 a. Skyldighet att använda parkeringsskiva


856 b. Skyldighet att använda parkeringsskiva

Tilläggsskyltarna 861 a och 861 b

Med det bredare strecket anges riktningen för trafik med förkörsrätt och med det smalare strecket de riktningar som med vägmärke 231 eller 232 har angetts vara väjningspliktiga. (23.12.1998/1133)


861 a. Riktning för trafik med förkörsrätt (23.12.1998/1133)


861 b. Riktning för trafik med förkörsrätt (23.12.1998/1133)


862. Timmerväg

Tilläggsskylt 863

Med tilläggsskylten kan anges en dubbelriktad cykelväg som korsar vägen. (23.12.1998/1133)


863. Dubbelriktad cykelväg (23.12.1998/1133)

Tilläggsskyltarna 871 och 872

Om det vid regleringen av trafiken behövs en tilläggsskylt som inte är fastställd i denna förordning, kan en tilläggsskylt med text användas.

Tilläggsskylt 872 anger att, utan hinder av det förbud som framgår av vägmärket, tillåts

1) körning i samband med underhåll eller bevakning av fastighet, byggnader, utrymmen och anläggningar på fastigheten, när sådan körning är nödvändig,

2) distributionstrafik samt transport av sådant gods, som på grund av sin vikt eller av någon annan anledning rimligen inte kan bäras,

3) befordran av en sådan person, vars funktions- eller rörelse- eller orienteringsförmåga är begränsad på grund av ålder, skada, sjukdom eller någon annan orsak,

4) befordran av barn, då en person har att övervaka flera än ett barn som inte fyllt 7 år,

5) avhämtande och avlämnande av en kund med taxi, eller

6) körning med fordon, då fordonets förare är rörelsehindrad.


871. Tilläggsskylt med text


872. Tilläggsskylt med texten: "Servicekörning tillåten"

Tilläggsskylt 880

Tilläggskylten anger nödtelefon eller brandsläckare eller båda beroende på nöduppställningsplatsens utrustning. (24.5.2006/402)


880. Nödtelefon och brandsläckare (24.5.2006/402)

4 kap

Trafikljus

22 § (15.11.2001/1011)

Vid reglering av trafik med signaler, som visar fast sken, betyder ljusen följande:

1) Rött ljus anger att fordon inte får passera den primärsignal eller den stopplinje som nämns i 3 mom. Då samtidigt med rött ljus visas gult ljus, anger detta att växling av ljuset till grönt är omedelbart förestående.

2) Grönt ljus anger att fordon får passera primärsignalen och stopplinjen. Trots grönt ljus skall förare ge fri passage åt gående som i behörig ordning har beträtt eller just skall gå ut på skyddsvägen. Förare av fordon som svänger i korsning skall väja också för cyklist, mopedist och gående som korsar vägen. Förare som svänger till vänster skall dessutom väja för trafik som kommer från motsatt riktning.

3) Enbart gult ljus anger att fordon inte får passera primärsignalen eller stopplinjen. Har fordonet dock hunnit så långt att det inte utan risk kan stannas när ljuset växlar från grönt till gult, får det passera primärsignalen eller stopplinjen.

Har grönt ljus formen av en pil eller finns i det röda eller gula ljuset en pil med svarta konturer, skall ljuset, vid körning i den riktning som pilen anger, följas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

Primärsignalen är före korsningen den första signalen till höger om eller ovanför en del av ifrågavarande körbana. Om trafiken i färdriktningen regleras med trafikljus längs körfältet till vänster eller längs körfälten till vänster separat från den övriga trafikljusregleringen i denna färdriktning, är primärsignalen för denna trafik dock till vänster om en del av ifrågavarande körbana, på mittrefugen på en dubbelriktad körbana eller ovanför en del av ifrågavarande körbana.

23 § (15.11.2001/1011)

Gult blinkande ljus i signal anger att föraren skall iaktta särskild försiktighet.

24 §

Då i 22 och 23 §§ avsedda signaler har uppsatts ovanför körbanan särskilt för sig för varje körfält, gäller det ljus, som varje enskild signal visar, enbart de förare av fordon, som använder det körfält, som signalen avser.

25 §

Då för cyklister, mopedister och förare av invalidcykel, vilka använder cykelbana, i samband med trafikljus finns en särskild fordonssignal (cykelsignal) skall de i första hand följa det ljus som signalen visar. Ovanför cykelsignalen finns en blå skylt med en vit figur som föreställer en cykel. I övrigt gäller ifråga om signalen vad i 22 och 23 §§ är stadgat om fordonssignal.


Cykelsignal

26 § (15.11.2001/1011)

Rött blinkande ljus i signal anger att fordon inte får passera signalen eller stopplinjen.

Vitt blinkande runt ljus anger att en signal eller stopplinje får passeras med iakttagande av bestämmelserna om körning in i plankorsning.

27 § (26.10.1990/934)

När trafiken regleras med körfältssignaler på en väg som har avstängda körfält eller körfält med växlande körriktning, betyder trafikljusen följande:


1) Rött ljus i form av ett kryss anger att det är förbjudet att använda körfältet.

2) Gult blinkande ljus som har formen av en pil anger att ljuset kommer att växla till rött eller att körfältet är avstängt längre fram. Ett fordon som befinner sig på ett sådant körfält skall föras över i pilens riktning till ett sådant körfält ovanför vilket grönt ljus visas. Om det finns två gula blinkande ljus som har formen av pilar skall fordonet föras i någondera pilens riktning.

3) Grönt ljus som har formen av en nedåtriktad pil anger att körfältet får användas.

28 § (15.11.2001/1011)

I gångsignal betyder de olika ljusen följande:

1) Rött ljus att gående inte får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvagnsfältet.

2) Grönt ljus att gående får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvagnsfältet. Blinkande grönt ljus anger dessutom att den tid under vilken fotgängaren kan korsa körbanan håller på att gå ut och att ljuset kommer att växla till rött.

Finns för gående en särskild gångsignal, skall de följa denna.

Där det för gående inte finns någon särskild gångsignal skall gående följa de ljus som är avsedda för fordonstrafiken i den gåendes färdriktning.

29 §

Cyklist, mopedist eller förare av invalidcykel, som använder cykelbana, skall på sådant ställe, där det inte finns särskild cykelsignal, följa det ljus som gångsignalen eller, om sådan inte finns, som fordonssignalen visar.

30 §

Gult blinkande ljus i samband med varningsmärke eller med märket 511 (skyddsväg) anger att förare skall iakttaga särskild försiktighet.


Gult blinkande ljus i samband med varningsmärke


Gult blinkande ljus i samband med skyddsvägsmärke

5 kap (21.2.1992/163)

Vägmarkeringar

Allmänt
31 § (21.2.1992/163)

Med vägmarkering avses målade eller på annat sätt gjorda markeringar på vägytan vilka används antingen separat eller tillsammans med vägmärken för att reglera trafiken.

Vägmarkeringarna indelas i längsgående vägmarkeringar och andra vägmarkeringar.

Vad som i detta kapitel stadgas om korsningar gäller i tillämpliga delar även anslutningar.

Längsgående vägmarkeringar
32 § (21.2.1992/163)

Mittlinje är en vit streckad linje som skiljer åt trafik i motsatta riktningar på samma körbana. Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum är 1:3.


1 Mittlinje

3 Gul spärrlinje

33 § (21.2.1992/163)

Körfältslinje är en vit streckad linje som skiljer åt körfält med trafik i samma riktning. Längdförhållandet mellan dellinjen och mellanrummet är vanligen 1:3. På ett grupperingsområde och i vissa senare nämnda fall kan förhållandet mellan dellinje och mellanrum dock även vara 1:1.

Fortsatt körning på körfältslinjen är förbjuden.


2 Körfältslinje

3 Gul spärrlinje

4 Vit spärrlinje

6 Körbanans kantlinje

34 § (21.2.1992/163)

Spärrlinje är en obruten gul eller vit linje mellan körfält. Spärrlinjen är gul när den skiljer åt trafik i motsatta riktningar och annars vit.

Ett fordon får inte överskrida eller köra på en spärrlinje som är avsedd för dess körriktning. Spärrlinjen är avsedd för fordonets körriktning när det bredvid Spärrlinjen på dess högra sida inte finns någon streckad linje. Då en dylik spärrlinje är gul, får fordonet inte heller köra på dess vänstra sida.


1 Mittlinje

3 Gul spärrlinje

6 Körbanans kantlinje

34 a § (21.2.1992/163)

Varningslinje är en gul streckad linje som förvarnar om en gul spärrlinje. Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum är 3:1. Varningslinjen är avsedd för fordonets körriktning när det bredvid varningslinjen på dess högra sida inte finns en mittlinje eller en spärrlinje.

Ett körfält med växlande körriktning markeras med en dubbel varningslinje på förfallets båda sidor.


5 Varningslinje

6 Körbanans kantlinje

35 § (21.2.1992/163)

Körbanas kantlinje är en obruten vit linje som anger körbanans kant. Kantlinjens fortsättning kan vid korsningar och sådana hållplatser som har avskilts från körbanan eller på andra motsvarande ställen markeras med en vit streckad linje. Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum är i detta fall 1:1.

För att kantlinjen skall framhävas kan ljud- eller vibrationsframkallande strukturer användas.


1 Mittlinje

3 Gul spärrlinje

5 Varningslinje

6 Körbanas kantlinje

36 § (21.2.1992/163)

Ett buss- eller spårvagnsfält avskiljs från den övriga körbanan med en körfältslinje eller med en spärrlinje som är bredare än normalt. Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum är 1:1.


3 Gul spärrlinje

6 Körbanas kantlinje

7 Fortsättning på kantlinje

8 och 9 Körfältsmarkeringar för buss eller spårvagn

36 a § (23.6.2010/625)

Mellan cykelfält och annat körfält används en körfältslinje eller spärrlinje som är bredare än normalt. Längdförhållandet mellan körfältslinjens dellinje och mellanrum är 1:1.

Cykelfält anges med sådan vägmarkering enligt 45 § som anger den del av körbanan som är avsedd för cykeltrafik. Cykelfältet får användas av alla fordon som ämnar gruppera sig för att svänga. Cykelfältet får även användas för körning till fastigheter, parkeringsplatser och busshållplatser.

I en trafikljusreglerad korsning kan en väntplats för cyklister och mopedister markeras i kombination med ett cykelfält. På väntplatserna används den vägmarkering enligt 45 § som anger den del av vägen som är avsedd för cykeltrafik.

Andra markeringar
37 § (23.6.2010/625)

En skyddsväg kan anges med vit randning i körbanans riktning.

En cykelbanas fortsättning markeras med två vita streckade linjer. Markeringen anger platsen där en cyklist eller mopedist, som kommer från en cykelväg, ska korsa körbanan. Markeringen kan också användas på andra platser där cyklister eller mopedister ska korsa körbanan.

Om en cykelbanas fortsättning markeras parallellt med eller i mitten av en skyddsvägsmarkering ska ingen streckad linje markeras på den sida där skyddsvägen finns.


Skyddsväg


En cykelbanas fortsättning

38 § (21.2.1992/163)

Stopplinje är en obruten vit linje tvärs över vägen. Med en stopplinje kan anges det ställe före vilket fordonen enligt ett vägmärke eller trafikljus skall stannas.


Stopplinje

38 a § (21.2.1992/163)

Väjningslinje är en linje som består av små vita trianglar tvärs över vägen. En väjningslinje kan användas för att framhäva väjningsplikt som anges med vägmärke 222 eller 231.


Väjningslinje

39 § (21.2.1992/163)

Ett spärrområde anges med en gul eller vit linjering som har begränsats med en spärrlinje. Ett spärrområde kan också begränsas av kantsten. Linjeringen kan helt eller delvis ersättas med obruten vit eller gul markering.

Ett spärrområde är gult när det skiljer åt trafik i motsatta riktningar och annars vitt.

Utöver vad som stadgas i 34 § 2 mom. är det förbjudet att köra samt att stanna och parkera fordon på ett spärrområde.


Spärrområde

40 § (21.2.1992/163)

Med en vit körfältspil kan för gruppering anges i vilken riktning eller i vilka riktningar fordon som använder förfältet får köra ut ur korsningen.

Med avvikelse från den gruppering som angetts med en körfältspil får en cyklist eller mopedist som ämnar svänga till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt.


Körfältspil

På en enkelriktad körbana kan färdriktningen på körfältet anges med körfältspil.


Körfältspil


Körfältspil på cykel- eller gångbana

(23.6.2010/625)

På en gångbana och en cykelbana anger körfältspilen färdriktningen.


Körfältspil på cykel- eller gångbana

41 § (21.2.1992/163)

Med en vit slutpil för körfält kan anges att förfältet slutar.


Slutpil för körfält

42 § (21.2.1992/163)

En parkeringsplats avskiljs från körbanan med en obruten vit linje. En likadan linje kan ange fordonens placering på parkeringsplatsen.


Parkeringsplats och fordonens placering på parkeringsplatsen

43 § (21.2.1992/163)

En obruten gul kantmarkering kan ange begränsning av stannande vid en buss- eller spårvagnshållplats. I oklara fall kan även ett sådant förbud mot stannande eller parkering som anges med ett vägmärke eller som avses i 27 och 28 §§ vägtrafiklagen, förtydligas med en markering. Markeringen kan även användas på kanten av en trafikdelande refuge.


Busshållplats, förbud mot stannande eller parkering

44 § (21.2.1992/163)

Ledlinje är en vit streckad linje som kan användas för att leda trafik till rätt körfält. Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum är 1:1.


Ledlinje

44 a § (23.6.2010/625)

Fartgupp, upphöjd skyddsväg eller annan motsvarande konstruktion markeras med en vit rutmarkering.


Fartgupp


Upphöjd skyddsväg

44 b § (21.2.1992/163)

En grupp mot körriktningen tvärställda smala vita ränder (varselränder) förvarnar om ett vägavsnitt där föraren skall vara särskilt uppmärksam och ge akt på hastigheten. För att tvärrändernas effekt skall förbättras kan ljud- eller vibrationframkallande strukturer användas.


Varselränder

45 § (21.2.1992/163)

För att vägmärkets effekt skall förbättras eller förtydligas kan följande vita vägmarkeringar användas:

– markeringar som anger den del av väg som är avsedd för gång- och cykeltrafik


Del av väg som är avsedd för gångtrafik


Del av väg som är avsedd för cykeltrafik

– förberedande upplysning om väjningsplikt


Förberedande upplysning om väjningsplikt

– förberedande upplysning om STOP-markering som anger att det är obligatoriskt att stanna


Förberedande upplysning om att det är obligatoriskt att stanna

– P-markering som anger parkeringsplats


Parkeringsplats

– markering som anger parkeringsplats för invalidfordon


Parkeringsplats för invalidfordon

– BUS-markering som anger busskörfält, parkeringsplats för bussar eller busshållplats


Busskörfält eller parkeringsplats eller hållplats för buss

– markering som anger körriktning som avviker från den övriga trafiken och som med vägmärke har tillåtits för bussar och eventuellt andra fordon.


Körriktning som avviker från den övriga trafiken och som med vägmärke har tillåtits för bussar och eventuellt andra fordon

– TAXI-markering som anger taxistation eller taxiruta


Taxistation eller taxiruta

– markering som anger hastighetsbegränsning


Hastighetsbegränsning

– markering av nummer på internationell huvudled.


Internationell huvudled

6 kap (29.4.1994/328)

Övriga trafikanordningar

46 § (29.4.1994/328)

Utöver vägmärken, trafikljus och vägmarkeringar kan för reglering av trafiken användas avstängnings- och varningsanordningar samt andra trafikanordningar i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om dessa.

Färgerna på de avstängningsanordningar som kan uppsättas på vägen är rött och gult. För att varna trafikanterna kan på avstängningsanordningarna användas blinkande gult ljus eller, om vägen är helt avstängd, fast rött ljus.

De färger som används på fasta hinder och varningsanordningar som finns utanför eller ovanför körbanan är svart och gult.

7 kap (29.4.1994/328)

Tecken som ges av trafikövervakare

47 § (29.4.1994/328)

De tecken som en polisman använder vid regleringen eller övervakningen av trafiken betyder följande:

1) Både de som närmar sig framifrån och de som närmar sig bakifrån skall stanna. Den trafik som samtidigt närmar sig från sidan får passera. Då stopptecknet en gång har getts gäller det tills ett nytt tecken ges fastän polismannen däremellan skulle sänka armen eller dirigera trafik som närmar sig från ett annat håll.


(båda armarna eller ena armen sträckt åt sidan)

2) Alla trafikanter som närmar sig skall stanna. Vägtrafikanter som inte mera kan stanna tillräckligt riskfritt eller som redan befinner sig i korsningen får fortsätta.


(armen sträckt uppåt)

3) Med tecknet ges dem som kommer från hållet i fråga tillstånd att fortsätta körningen. Trots tecknet skall förarna ge fri passage åt gående som behörigen har gått ut på eller är beredda att gå ut på skyddsvägen. Förare av fordon som svänger i en korsning skall väja också för cyklister, mopedister och gående som korsar vägen. Förare av fordon som svänger till vänster skall dessutom väja för trafik som kommer från motsatt riktning.


(framvinkning av fordon i körriktningen)

4) Fordon som närmar sig skall stanna. Tecknet kan också ges med vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden) eller 392 (obligatoriskt att stanna för granskning) i miniatyrformat. Tecknet kan i mörker och då sikten annars är nedsatt förtydligas med en lampa med rött ljus.


(armen höjd med handflatan mot fordon som närmar sig)

De tecken som avses i 1 mom. kan vid reglering av trafiken även användas av militärpoliser. Stopptecken med vägmärke 311 i miniatyrformat kan även ges av andra trafikövervakare än polismän. Tullmän kan som stopptecken också använda vägmärke 391 (obligatoriskt att stanna för tullkontroll) i miniatyrformat.

Ett tecken enligt 1 mom. 4 punkten som en polisman ger från ett polisfordon som leder en kortege eller som tryggar en korteges färd betyder att vägtrafikanten skall ge kortegen fri passage och vid behov stanna. (25.1.2001/48)

48 § (29.4.1994/328)

Ett tecken som med handen ges från ett motorfordon av en polis-, tull- eller gränsbevakningsman eller av någon annan trafikövervakare betyder att bakom körande fordon skall stanna. Tecknet kan också ges med vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden), 391 (obligatoriskt att stanna för tullkontroll) eller 392 (obligatoriskt att stanna för granskning) i miniatyrformat. I mörker och då sikten annars är nedsatt kan en lampa med rött ljus användas i stället för de ovan nämnda vägmärkena.


(armen utsträckt från fordonet, varvid handflatan, ett miniatyrvägmärke eller en lampa med rött ljus vänds mot det fordon som kommer bakifrån)

Ett rött blinkande ljus som ges från fordonet samtidigt med ett blått blinkande larmljus av en polis- eller tullman betyder att det fordon som kör framför måste köra ut till vägkanten och stanna.


(rött blinkande ljus som används samtidigt med blått blinkande larmljus)

8 kap (29.4.1994/328)

Tillfällig avstängning av väg

49 § (29.4.1994/328)

Om tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på grund av vägens skick eller ett arbete som utförs på vägen eller i dess närhet beslutar den som har tillstånd att sätta upp vägmärken på vägen.

Om brandmyndigheternas rätt att tillfälligt stänga av vägar och reglera trafiken stadgas i lagen om brand- och räddningsväsendet (599/75).

L om brand- och räddningsväsendet 599/1975 har upphävts genom L om räddningsväsendet 561/1999, se RäddningsL 379/2011.

50 § (29.4.1994/328)

När det på en väg eller en vägsträcka utförs ett arbete som kan medföra fara för trafiken, skall en sådan väg eller vägsträcka förses med behöriga vägmärken. Arbetarna skall då använda utrustning med klart urskiljbara färger och, när arbetet utförs i mörker eller skymning, av reflekterande material. När förhållandena det kräver, skall en sådan väg eller vägsträcka hållas helt eller delvis avstängd. Den som utför arbetet skall dessutom förse en sådan väg eller vägsträcka med avstängningsanordningar och signalljus enligt stadganden och föreskrifter.

Genom ordningsstadgor som avses i kommunallagen (953/76) kan lokala bestämmelser utfärdas om åtgärder som skall vidtas för trafiksäkerheten på en väg, om en fastighet eller ett arbete som utförs på fastigheten kan medföra olägenhet eller fara för trafiken.

KommunalL 953/1976 har upphävts genom KommunalL 365/1995, se KommunalL 410/2015.

51 § (29.4.1994/328)

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på avstängda vägar. För avstängning av en väg krävs tillstånd. Kommunstyrelsen beviljar tillstånd för trafikleder som ingår i en detaljplan. I övriga fall beviljas tillståndet av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde körrutten eller huvuddelen av den är belägen. Tillståndsmyndigheten ska höra väghållaren innan den beviljar tillstånd. (23.6.2010/625)

Hastighetstävlingar för andra än i 1 mom. nämnda motorfordon får inte arrangeras. Hastighetstävling är varje tävling, där deltagarna har getts en sådan målsättning angående hastigheten som strider mot förpliktelsen i 23 § vägtrafiklagen.

Polisen har efter att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt stänga av en väg med anledning av t.ex. idrottstävlingar, folkfester, utställningar, försvarsmaktens övningar, parader eller uppvisningar. I brådskande fall kan polisen tillfälligt stänga av en väg utan att höra väghållaren.

9 kap

Särskilda stadganden

52 § (29.4.1994/328)

Föraren av ett utryckningsfordon som avger föreskrivna ljud- och ljussignaler samt föraren av fordon som hör till en kortege som leds av ett polisfordon som avger sådana signaler får i brådskande uppdrag avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar. (25.1.2001/48)

Föraren av ett utryckningsfordon som avger föreskrivna ljussignaler och föraren av ett fordon som används i polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag får, om uppdraget absolut kräver det, med iakttagande av särskild försiktighet avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar och som anger något annat än väjningsplikt. Han får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus. Bestämmelserna i detta moment gäller även föraren av fordon som hör till en kortege som leds av ett polisfordon som avger föreskrivna ljussignaler. (25.1.2001/48)

Föraren av ett fordon som används i väghållningsarbete eller ett motsvarande arbete på eller invid en väg får på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödvändig försiktighet avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar och som anger något annat än väjningsplikt eller hastighetsbegränsningar. Han får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus.

Ett fordon som används vid parkeringsövervakning får parkeras på ett område där parkering har förbjudits med ett vägmärke, om tjänsteuppdraget oundgängligen kräver det.

53 § (29.4.1994/328)

Som funktionsnedsättning enligt 28 c § i vägtrafiklagen betraktas (26.11.2015/1371)

1) av sjukdom. skada eller handikapp beroende men som kan bedömas hindra en person att gå självständigt och vilket som en helhet bedömt har hänförts till invaliditetsklass 11 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring, eller

2) en synskärpa som på det bättre ögat är högst 0,1 eller som med beaktande av synförmågan som helhet motsvarar invaliditetsklass 17 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

För transport av en gravt handikappad person kan tillstånd beviljas, om den transporterade har ett regelbundet eller ofta förekommande behov av transport och han inte klarar sig efter transporten utan en följeslagare.

Med parkeringstillstånd för handikappade får den handikappade eller den som transporterar honom parkera det fordon som anges i tillståndet på ett område där parkering har förbjudits med märket 372 (parkering förbjuden) eller med märke 373 (parkeringsförbudszon).

L om olycksfallsförsäkring 608/1948 har upphävts genom L 459/2015, se L om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015 11 kap.

54 § (29.4.1994/328)

Trafikministeriet meddelar närmare anvisningar om användningen av trafikanordningar och fastställer deras viktigaste mått.

55 § (29.4.1994/328)

Trafikministeriet kan i försökssyfte fastställa även andra trafikanordningar för användning och utfärda bestämmelser som kompletterar stadgandena i denna förordning.

Vägverkets centralförvaltning meddelar närmare anvisningar om vägmärkens, vägmarkeringars och avstängningsanordningars färg, konstruktion och mått samt fastställer övriga nödvändiga trafikanordningar.

56 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1982.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 oktober 1957 om vägtrafik (331/57) samt ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut av den 27 november 1957 om vägmärken (384/57) jämte i dessa förordningar senare gjorda ändringar.

Trafikministeriets med stöd av den tidigare förordningen utfärdade beslut om trafikljus för vägtrafik (459/78) förblir i kraft tills med stöd av denna förordning annorlunda bestäms.

57 §

Vägmärken, som överensstämmer med tidigare bestämmelser, får användas högst till utgången av år 1995, dock med följande undantag:

a) märkena 375 (zon för taxistation), 571 (tätort) och 572 (tätort upphör) skall tas i bruk omedelbart då denna förordning träder i kraft;

b) märkena 322 (cykelåkning och körning med moped förbjudna), 323 (gångtrafik förbjuden), 416 (påbjuden cirkulationsriktning), 563 (motortrafikled) och 564 (motortrafikled upphör) skall tas i bruk före utgången av år 1983; samt

c) märkena 312 (trafik med motordrivet fordon förbjuden), 313 last- och paketbilstrafik förbjuden), 316 (körning med motorcykel förbjuden), 551 (enkelriktad väg) 621 och 622 (körfältsinformation) och 623 (körfältet slutar) skall tas i bruk före utgången av år 1990.

Grupperingsmärken, som överensstämmer med tidigare bestämmelser, kan användas i stället för märkena 412–415 (påbjuden körriktning) och i stället för de körfältspilar, som överensstämmer med 40 §, till utgången av år 1990.

Vägmarkeringarna skall ändras i överensstämmelse med denna förordning före utgången av år 1983.

Ikraftträdelsestadganden:

16.1.1987/24:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

19.5.1989/450:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

12.1.1990/32:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

16.3.1990/270:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

26.10.1990/934:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

28.12.1990/1261:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

28.6.1991/983:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

21.2.1992/163:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Vägmarkeringarna skall ändras i överensstämmelse med denna förordning före utgången av 1995, mittlinjerna, körfältslinjerna och spärrområdena dock senast vid utgången av 1999.

22.5.1992/446:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

29.4.1994/328:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Trafikministeriets beslut om trafikljus för vägtrafik (552/90), som utfärdats med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft, förblir i kraft tills något annat bestäms med stöd av denna förordning.

Vägmärken som överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft får användas till utgången av år 2008, dock med följande undantag: (17.10.2002/856)

1) märkena 189 (annan fara), 541 a och 541 b (busskörfält), 542 a och 542 b (busskörfält upphör), 543 a och 543 b (spårvagnsfält) samt 544 a och 544 b (spårvagnsfält upphör) skall tas i bruk före utgången av 1999,

2) märkena 145 (hög beläggningskant), 146 (svag vägkant), 383 (datumparkeringszon), 384 (datumparkeringszofl upphör) och 634–636 (informationspilar ovanför körbana) får användas till utgången av år 1999, samt

3) märken som är tillåtna enligt 57 § vägtrafikförordningen får användas till utgången av år 1995.

28.6.1994/577:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

16.12.1994/1257:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

7.5.1997/415:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

23.12.1998/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, i fråga om märkena 231 och 232 dock den 1 juli 1999.

25.1.2001/48:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

15.11.2001/1011:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

7.3.2002/187:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Tilläggsskylt 849 i sin utformning enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande får användas till utgången av 2004 på det sätt som föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg.

17.10.2002/856:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

24.5.2006/402:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

15.2.2007/184:

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2007.

Märkena 711 och 712, utformade enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, får användas till utgången av 2009. På motsvarande sätt får märkena 713, 716, 743–745 och 752, utformade enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, användas till utgången av 2013. Märke 644, som innehåller i vägtrafikförordningen fastställda kännetecken, får användas till utgången av 2013.

18.12.2008/961:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Sådant informationsmärke om parkering som är i bruk vid denna förordnings ikraftträdande och som visar omställbar information om lediga parkeringsplatser på ett sätt som avviker från kraven i denna förordning, får dock användas till utgången av år 2013.

23.6.2010/625:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Sådana vägmärken och vägmarkeringar som varnar för fartguppar samt sådana vägmarkeringar för fortsättning på cykelbana som motsvarar de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får användas till utgången av 2017.

12.2.2015/128:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

26.11.2015/1371:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

17.5.2018/367:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

28.12.2018/1311:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.