Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

20.3.1981/211

Förordning om stöd för nyskiften (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2015. Se L om stöd för nyskiften 1423/2014 23 §.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 8 och 11 §§ lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81):

1 § (10.4.2008/207)

Om en sökande eller annan sakägare anhåller om att kostnader som enligt 2 § 1 mom. i lagen om stöd för nyskiften (24/1981), nedan stödlagen, betalas av statens medel ska kvarstå som slutlig utgift för staten eller om att lantmäteriavgiften ska sänkas eller inte tas ut, ska förrättningsmännen, om det finns förutsättningar enligt 3 § 2 mom. i stödlagen, göra framställning till jord- och skogsbruksministeriet om storleken av den del av kostnaderna som kvarstår som slutlig utgift för staten eller av den del av lantmäteriavgiften som inte tas ut. Framställningen kan göras innan beslut om nyskiftets förutsättningar och omfattning fattas eller därefter, men före förrättningens avslutningssammanträde.

2 §

För ovan i 1 § avsedd framställning skall förrättningsmännen, efter att ha planerat skiftets omfattning, göra en översiktlig utredning av antalet ägoskiften, ägornas allmänna beskaffenhet, behovet av utflyttning och torrläggning samt behovet av förbättring av vägförhållandena och åkerägornas form och utläggning samt av rådragningen.

Till utredningen skall fogas av förrättningsmännen uppgjord kostnadsberäkning, som utan närmare specifikation av kostnadsposterna skall innehålla följande, på summariska uppskattningar baserade uppgifter:

1) antalet lägenheter som skall flyttas ut samt det sammanlagda beloppet av utflyttningskostnaderna;

2) längden av de vägar som skall anläggas samt det sammanlagda beloppet av vägbyggnadskostnaderna;

3) arealen av de ägor som skall torrläggas dels för odlingsändamål, dels för skogsförbättring, och kostnadsbeloppet;

4) lantmäteriavgiftens belopp; samt

5) det totala beloppet av kostnaderna enligt punkterna 1-4.

Uppgifterna i den kostnadsberäkning som avses i 2 mom. ska med beaktande av vilken fas nyskiftet befinner sig i grunda sig på de senaste tillgängliga planerna. (10.4.2008/207)

I samband med kostnadsberäkningen ska skilt för sig nämnas beloppet av kostnaderna för röjning av nya odlingar, om beloppet är betydande, de vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar som ska byggas och byggnadskostnaderna för dessa samt beloppet av de förrättningskostnader som avses i 207 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) och av eventuella andra kostnader. (10.4.2008/207)

3 § (31.12.1994/1590)

När stöd beviljas för sådana åtgärder som avses i 2 § 1 mom. i stödlagen och som inte är nödvändiga för sådan vägbyggnad eller sådant torrläggningsarbete på området, som en ändamålsenlig fastighetsstruktur kräver, kan högst 50 procent av kostnaderna för åtgärderna kvarstå såsom slutlig avgift för staten. (10.4.2008/207)

Av kostnaderna för andra i 3 § 2 mom. stödlagen avsedda nyskiften än de som nämns i 1 mom. kan högst 75 procent av kostnaderna för nyskiftet kvarstå såsom slutlig avgift för staten.

4 §

Förrättningsmännen skall i den framställning som avses i 1 § utreda betydelsen av nyskiftets verkställande för utvecklandet av områdets ekonomiska förhållanden samt redogöra för den ökning av gårdsbrukets intäkter och lönsamhet, som kan emotses på grund av de i 2 § nämnda åtgärderna. Till framställningen skall därtill fogas utredning om skiftesdelägarnas allmänna ekonomiska situation.

5 § (17.3.2011/254)

Förrättningsingenjören ska sända den framställning jämte utredning som avses i 1 § till lantmäteribyrån, som ska sända handlingarna jämte utlåtande till Lantmäteriverkets centralförvaltning. Centralförvaltningen ska sända handlingarna och sitt eget utlåtande i saken till jord- och skogsbruksministeriet.

6 §

Har nyskifte till avsevärd del utförts på annat sätt än vad som förutsattes då jord- och skogsbruksministeriets beslut angående beviljande av stöd på basen av i 1 § avsedd framställning fattades, skall förrättningsmännen till denna del göra ny framställning. Framställningen skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet för avgörande på sätt i 5 § är stadgat.

7 §

I 6 § 2 mom. stödlagen avsett beslut om bestridande av kostnader fattas efter det att avgörandet av frågan om vidtagande av åtgärd som nämns i 2 § stödlagen har vunnit laga kraft. Samtidigt skall bestämmelser utfärdas om användningen av medlen.

För fattande av det beslut som avses i 1 mom. ska förrättningsingenjören tillställa lantmäteribyrån kopior av de till nyskiftesplanen hörande planer som avses i 88 § 1 mom. 1 och 7 punkten i fastighetsbildningslagen. Till planerna ska fogas förrättningsmännens utlåtande om till vem medlen ska utbetalas. (10.4.2008/207)

8 §

Efter att storleken och fördelningen av de kostnader som avses i 2 § i stödlagen har avgjorts slutgiltigt samt, om en framställning enligt 1 § har gjorts, jord- och skogsbruksministeriet också har meddelat ett beslut om framställningen, ska lantmäteribyrån fatta beslut om det slutliga beloppet av de statsmedel som ska användas för betalning av kostnaderna och om återkrav av beloppet. (17.3.2011/254)

Lantmäteribyrån ska sända det i 1 mom. avsedda beslutet till en person som delägarna i förrättningen har utsett. En kopia av beslutet och av eventuella ändringar till det ska fogas till förrättningshandlingarna och lämnas till Statskontoret. (10.4.2008/207)

9 § (31.12.1994/1590)

9 § har upphävts genom F 31.12.1994/1590.

10 § (10.4.2008/207)

De belopp som ska återkrävas med stöd av beslut som lantmäteribyrån har fattat enligt 8 § tas ut på det sätt som föreskrivs i förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar (559/1967). Statskontoret är dock den myndighet för debitering och uppbörd som avses i 3 § i den förordningen.

11 § (10.4.2008/207)

Om inte alla i 2 § i stödlagen avsedda medel som beviljats genom lantmäteribyråns beslut har lyfts, ska lantmäteribyrån innan Statskontoret börjar återkräva betalningarna vid behov förordna om verkställande av förrättning, där det utreds hur de lyfta medlen har använts och där det avgörs i vilket förhållande de betalda avgifterna ska återkrävas hos skiftesdelägarna. Vid en sådan förrättning ska bestämmelserna om styckning iakttas.

Lantmäteribyrån ska meddela Statskontoret att den förordnat om verkställande av förrättning enligt 1 mom.

12 § (10.4.2008/207)

Om utbetalda statsmedel har återkrävts med stöd av 7 § 2 mom. i stödlagen, ska lantmäteribyrån vid behov meddela Statskontoret att uttagandet av de i 10 § nämnda beloppen tills vidare avbrutits och förordna om verkställande av förrättning, där det avgörs vilka ändringar nämnda återkrav föranleder i fråga om kostnadsbeloppet och kostnadernas repartition. Vid en sådan förrättning ska bestämmelserna om styckning iakttas. När förrättningen vunnit laga kraft ska lantmäteribyrån meddela ett nytt beslut om det slutliga beloppet av de statsmedel som används för betalning av kostnaderna och om återkrav av detta belopp.

13 § (17.3.2011/254)

Återbetalningen av de kostnader som betalats med statens medel börjar det andra året efter det år då lantmäteribyrån fattade det beslut som avses i 8 §.

Om det kapital som ska drivas in uppgår till högst 350 euro, ska betalningen ske i sin helhet vid följande uppbörd.

14 §

Genom att betala extra avkortning befrias den betalningsskyldige från avkortning av kapitalet vid lika många uppbörder som i det erlagda beloppet ingår fulla avkortningsrater på kapitalet. Trots extra avkortning skall de ränteposter som räknats på det oguldna beloppet erläggas under de sedvanliga uppbördstider som följer efter avkortningen.

15 § (10.4.2008/207)

15 § har upphävts genom F 10.4.2008/207.

16 §

I 8 § 1 mom. stödlagen avsedd annan delägare än enskild person eller dödsbo skall erlägga den del som återuppbärs av de av statens medel betalda kostnaderna på en gång vid den uppbörd, vid vilken den första annuiteten eljest skulle uppbäras med stöd av denna förordning.

Förrättningsmännen skall övervaka användningen av statens medel under den tid förrättningen pågår och vid behov behandla saken även vid förrättningssammanträde. I fråga om avslutad förrättning ankommer övervakningen på lantmäterikontoret, som vid behov kan förordna förrättningsingenjören att utreda, huruvida åtgärd som stötts med statens medel har vidtagits inom utsatt tid och huruvida medlen blivit använda för det ändamål som avsågs då de beviljades.

17 § (10.4.2008/207)

I fråga om stöd för nyskiften med statens medel tillämpas dessutom vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001) om överklagande av statsbidragsmyndighetens beslut och om verkställigheten av beslut.

18 § (10.4.2008/207)

18 § har upphävts genom F 10.4.2008/207.

19 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1981.

Ikraftträdelsestadganden:

14.12.1984/861:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

31.12.1994/1590:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

10.4.2008/207:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006; (32006R1857); EGT nr L 358, 16.12.2006, s. 3

17.3.2011/254:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På återkrav av de kostnader som betalats med statens medel för nyskiften som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.