Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

31.7.1980/590

Lag om penninginsamlingar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om penninginsamlingar 31.3.2006/255, som gäller fr.o.m. den 1.7.2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med penninginsamling avses i denna lag verksamhet, vid vilken pengar insamlas genom vädjan till allmänheten och utan vederlag. Såsom vederlag anses inte märke, klistermärke eller annan sådan symbol för insamlingen eller dess föranstaltare, som har ringa ekonomiskt värde eller vars värde är lågt i förhållande till donationen. (5.8.1983/681)

2 mom. har upphävts genom L 5.8.1983/681. (5.8.1983/681)

Denna lag tillämpas icke på uppbörd av kollekt bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund.

Angående penninginsamling som anordnas medelst specialfrimärken med tilläggsavgift och lyxtelegram stadgas genom förordning.

2 § (5.8.1983/681)

Penninginsamling får föranstaltas i syfte att insamla medel för sociala, kulturella eller ideella ändamål eller för allmän medborgerlig verksamhet.

I samband med penninginsamling får inte anordnas utlottning, tävling eller annan sådan verksamhet, vid vilken utlovas en av slumpen beroende vinst som utfaller vid en särskild förrättning.

Penninginsamling får inte föranstaltas med hjälp av kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt så att den som medverkar får löfte om en del av pengarna eller annan ekonomisk fördel. Det är förbjudet att medverka i sådan insamling eller att främja den på annat sätt.

3 § (5.8.1983/681)

Till föranstaltande av penninginsamling skall erhållas tillstånd till penninginsamling.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte för insamling som anordnare av allmän sammankomst företar bland dem som deltar i sammankomsten.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte heller för penninginsamling i samband med enskild persons bemärkelsedag eller i samband med grannhjälp.

4 §

Tillstånd till penninginsamling kan ges endast åt inhemsk registrerad förening eller annat samfund eller självständig stiftelse med uteslutande socialt, kulturellt eller annat ideellt syfte (tillståndshavare).

Tillstånd till penninginsamling kan ges då insamlingen är ändamålsenlig med hänsyn till allmän fördel. Med tillstånd till penninginsamling kan förknippas villkor som gäller genomförandet av insamlingen. (5.8.1983/681)

5 §

Tillstånd till penninginsamling ges av länsstyrelsen på sökandens hemort. Tillstånd till penninginsamling som föranstaltas inom ett och samma polisdistrikt ges dock av chefen för polisdistriktet (tillståndsgivare).

Tillstånd till penninginsamling ges för viss tid, högst ett år. Den fastställda tiden får icke förlängas.

6 § (23.11.2001/1049)

Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna tillsynen över penninginsamlingsverksamheten och för statistikföringen av anordnandet av penninginsamlingar.

Inrikesministeriet kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av penninginsamlingar.

7 §

Tillståndshavare skall över penninginsamling uppgöra redovisning, som mom en genom förordning stadgad tid skall tillställas tillståndsgivaren.

2 mom. har upphävts genom L 23.11.2001/1049. (23.11.2001/1049)

8 §

Iakttages vid föranstaltandet av penninginsamling icke denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, kan tillståndsgivaren återkalla tillståndet till penninginsamlingen. Innan tillståndet återkallas skall tillståndshavaren beredas tillfälle att bli hörd.

Förekommer vid föranstaltandet av eller redovisningen över penninginsamlingen mindre fel eller brister, kan tillståndsgivaren förordna att de skall rättas.

9 §

Anser tillståndsgivaren att de insamlade medlen eller en del av dem icke kan användas för det ändamål som nämnes i tillståndet till penninginsamling eller att användningssyftet på grund av ändrade förhållanden eller av annan motsvarande orsak icke är ändamålsenligt, skall tillståndshavaren hos tillståndsgivaren anhålla om rätt att ändra användningssyftet för dessa medel.

10 §

Överlåtes fastighet eller inrättning som helt eller delvis anskaffats med insamlade medel till annan, avslutas verksamheten vid inrättningen eller ändras verksamheten så, att den icke längre motsvarar det i tillståndet till penninginsamling nämnda ändamålet, skall tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare göra anmälan därom. Angående denna anmälan stadgas närmare genom förordning. Anmälan behöver dock icke göras, om tio år har förflutit sedan penninginsamlingen avslutades.

Tillståndshavaren eller fastighetens eller inrättningens ägare kan anhålla om rätt att ändra egendomens användningssyfte eller till ny användning av medel som erhållits genom överlåtelse. Beslut i ärendet fattas av statsrådet.

Har om rätt som avses i 2 mom. icke anhållits eller har anhållan icke bifallits, kan statsrådet förordna att en proportionell, mot de insamlade medlen svarande andel av egendomens värde skall användas för det ändamål som uppgivits då penninginsamlingen föranstaltades eller för ett närliggande ändamål.

11 §

Har tillstånd till penninginsamling återkallats, har redovisning försummats eller är den bristfällig eller har medel icke använts för ändamål som nämnes i tillståndet till penninginsamling, kan länsstyrelsen förordna en syssloman med uppgift att omhändertaga de insamlade medlen och redovisa för dem.

Länsstyrelsen skall överlämna medlen att användas för det ursprungliga ändamålet eller, om detta icke är möjligt, för ett närliggande ändamål. Innan beslut om överlämnande av medlen fattas skall tillståndshavaren beredas tillfälle att bli hörd.

Sysslomannen är i sin verksamhet underställd länsstyrelsens tillsyn. Tillståndshavaren svarar för kostnader som uppkommer till följd av att syssloman förordnats, och kostnaderna kan även betalas med insamlade medel.

12 §

Den som utan tillstånd föranstaltar annan penninginsamling än sådan som avses i 3 § 2 eller 3 mom., försummar sin redovisningsskyldighet eller föranstaltar penninginsamling som avses i 2 § 3 mom. skall för penninginsamlingsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader. (5.8.1983/681)

Den som på annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser skall för penninginsamlingsförseelse dömas till böter.

13 § (5.8.1983/681)

Medel som insamlats i strid med stadgandena i denna lag skall dömas förbrutna till staten. Genom kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt insamlade medel kan dömas förbrutna, då de inlämnats till posten eller anförtrotts annan inrättning eller person för att tillställas den som föranstaltat insamlingen, den som medverkat i denna eller den som eljest främjat insamlingen.

Sker insamlingen från utlandet och kan ingen med anledning av insamlingen ställas under åtal i Finland, skall mål som gäller förverkande handläggas av Helsingfors rådstuvurätt.

14 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1980. Genom denna lag upphäves lagen den 10 mars 1939 om förbud mot penninginsamling av visst slag (65/39) och förordningen den 22 december 1949 angående penninginsamlingar (815/49).

Ikraftträdelsestadganden:

5.8.1983/681:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 3/83, Ekonomiutsk. bet. 2/83, Stora utsk. bet. 13/83

23.11.2001/1049:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.