Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

22.9.1978/725

Lag om samarbete inom företag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om samarbete inom företag 30.3.2007/334, som gäller fr.o.m. 1.7.2007.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte

För utvecklande av företags verksamhet och arbetsförhållanden samt för effektivering av samarbetet mellan arbetsgivare och personal ävensom av personalens interna samarbete ökas till arbetsplatsens personal hörande arbetstagares och funktionärers möjligheter att inverka på behandlingen av ärenden, som gäller deras arbete och arbetsplats, på sätt i denna lag stadgas.

Syftet med samarbetet i en koncern, nedan koncernsamarbete, är att främja växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal samt personalens interna växelverkan. (9.8.1996/614)

Om personalens rätt att delta i företagens förvaltning stadgas i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltningsorgan (725/90). (21.12.1990/1195)

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas i företag, vars personal i arbetsförhållande normalt uppgår till minst 30 personer.

Denna lag, med undantag för 6 b § 3 mom., 7 d § 3 mom., 8 och 15 a §, tillämpas på i 6 § 3 b-punkten avsedda uppsägningar som verkställs av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed även i företag, vars personal i anställningsförhållande normalt uppgår till färre än 30 men minst 20 personer, om arbetsgivaren överväger en uppsägning av minst 10 arbetstagare. (23.6.2005/457)

Denna lag tillämpas inte i statens ämbetsverk eller inrättningar, inte heller i en kommuns eller andra offentligrättsliga samfunds ämbetsverk eller inrättningar. Lagen tillämpas på sådana statliga affärsverk som har beslutat detta med stöd av 18 § lagen om statens affärsverk. På produktionsinrättningar och affärsverk som tillhör en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund än staten tillämpas denna lag enligt vad som stadgas genom förordning. (26.6.1992/590)

Om koncernsamarbete bestäms i 11 b–11 g §. Bestämmelserna om nationellt koncernsamarbete tillämpas på koncernsamarbete i Finland och bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete tillämpas också på en utanför Europeiska ekonomiska samarbetet stående koncerns företag och verksamheten inom samarbetsområdet, om koncernen i denna sak har utsett ett finskt företag till sin företrädare eller, om någon företrädare inte har utsetts, ett finskt företag sysselsätter det största antalet av koncernens arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (9.12.1999/1138)

På begäran av domstolar, vederbörande ministerium eller arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer skall arbetsrådet avge utlåtande om huruvida ett företag eller en inrättning skall anses vara av den arten att denna lag skall tillämpas därpå. (15.11.1996/857)

6 mom. har upphävts genom L 15.11.1996/857. (15.11.1996/857)

3 §
Samarbetsparter

I denna lag avsedda samarbetsparter är arbetsgivaren och företagets personal. Samarbetet förverkligas mellan vederbörande arbetstagare och funktionärer och dessas överordnade samt mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen.

Med företrädare för personalen avses i denna lag enligt kollektivavtal vald huvudförtroendeman, förbindelseman, kontaktperson, förtroendeman för yrkesgrupp eller arbetsavdelning eller i 13 kap. 3 § arbetsavtalslagen (55/2001) avsett förtroendeombud eller av personalgruppen i fråga på det sätt som anges nedan i 5 § vald företrädare samt arbetarskyddsfullmäktig. (26.1.2001/67)

I ärenden som gäller verkningar av överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse kan också mottagaren eller det mottagande företaget vara samarbetspart. (24.7.1997/723)

4 §
Delegation

Är det med hänsyn till förhållandena och antalet företrädare för personalen befogat, kan arbetsgivaren och företrädarna för personalen överenskomma om att samarbetet inom företaget eller inom någon del därav sker i en delegation, som är gemensam för arbetsgivaren och företrädarna för personalen. Till delegationen väljer företrädarna för envar av de personalgrupper, vilka hör till delegationens verksamhetsområde, inom sig medlemmar för ett år i sänder enligt personalgruppernas storlek. Samtidigt skall överenskommas om vilka frågor delegationen skall behandla.

Antalet företrädare för arbetsgivaren är i delegationen högst hälften av det totala antalet företrädare för personalen.

5 §
Val av företrädare för personalen i vissa fall

När någon personalgrupp saknar förtroendeman, förbindelseman eller kontaktperson eller har denna blivit utsedd genom val där förutsättningen för deltagande har varit medlemskap i en facklig förening, och utgör de arbetstagare eller funktionärer som inte hör till föreningen majoritet i personalgruppen, har dessa arbetstagare eller funktionärer, när majoriteten av dem fordrar det, rätt att bland sig välja en företrädare för samarbete som avses i denna lag för ett år i sänder. Vid uppsägning av arbetsavtalet för en ovan avsedd företrädare för personalen skall utöver vad som bestäms i 7 kap. 1–4 § i arbetsavtalslagen även iakttas 7 kap. 10 § 1 mom. i arbetsavtalslagen. (4.3.2005/139)

Vederbörande arbetstagare eller funktionärer ombesörjer anordnandet av val eller annat förfarande för väljande av företrädare. Kan de icke överenskomma om förfaringssättet, skall i 10 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet (131/73) avsedd arbetarskyddsfullmäktig, vilken företräder ifrågavarande arbetstagare eller funktionärer, anordna valet. Val eller annat förfarande för väljande av företrädare skall verkställas så, att alla arbetstagare eller funktionärer, för vilka företrädare väljes, har möjlighet att deltaga.

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är:

1) på personalens ställning inverkande väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetsarrangemang samt förflyttningar från en uppgift till en annan;

2) väsentliga anskaffningar av maskiner och anläggningar till den del de inverkar på personalen samt väsentliga arrangemang som påverkar personalens ställning och som gäller arbetslokaliteter samt ändringar i produkturval och serviceverksamhet; (29.7.1988/724)

3) nedläggning av företag eller del därav eller förflyttning till annan ort eller väsentlig utvidgning eller inskränkning av dess verksamhet;

3 a) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som eventuellt följer av överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed, (24.7.1997/723)

3 b) överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som verkställs av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utländnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed, medräknat ovan nämnda personalarrangemang som verkställs i samband med saneringsförfarandet för företaget; (25.1.1993/51)

3 c punkten har upphävts genom L 22.11.1996/906. (22.11.1996/906)

4) den tidsbestämda rationaliseringsplanen, personal- och utbildningsplaner samt ändringar som görs i dem under planeringsperioden, verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt åtgärder för påskyndande av att jämställdhet uppnås mellan kvinnor och män på arbetsplatsen i personal- och utbildningsplanen eller verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet; (22.11.1996/906)

5) av ovan i 1–4 punkterna avsedda åtgärder påkallade arrangemang, vilka avser personalens storlek i olika arbetsuppgifter;

6) tidpunkterna för den ordinarie arbetstidens början och slut samt tidpunkterna för vilopauser och matraster;

7) principerna för anlitande av utom företaget stående arbetskraft; i övrigt skall anlitandet av utomstående arbetskraft behandlas så som 9 § stadgar. (22.11.1996/906)

8) principerna när någon anställs, förfarandet därvid, de uppgifter som samlas in när någon anställs och under ett anställningsförhållande, den information som ges nyanställda samt arrangemangen för introduktion i arbetet; (8.6.2001/478)

8 a ) syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska metoder av personalen samt användningen av elektronisk post och datanät; (13.8.2004/761)

8 b) innan ett sådant antidrogprogram som avses i 11 § 4 mom. i lagen om företagshälsovård (1383/2001) godkänns, de arbetsuppgifter som avses i 7 § och 8 § 1 mom. i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) beträffande vilka en arbetssökande eller en arbetstagare är skyldig att lämna eller, på basis av samtycke, kan lämna ett intyg över narkotikatest till arbetsgivaren; (13.8.2004/761)

9) ärenden i anslutning till den interna informationsverksamheten, vilka gäller informationsblad, anslagstavlor och anordnande av informationstillfällen;

10) företags arbetsreglementen och därmed jämförbara ordningsregler samt regler för förslagsverksamhet;

11) budgetplan för samarbetsutbildning och facklig utbildning;

12) anordnande av samarbetsutbildning;

13) de allmänna principer som skall följas vid fördelning av bostäder, som ansluter sig till arbetsförhållande, och fastställande av olika personalgruppers andelar vid fördelningen, dock icke till de delar fråga är om företagsledningens bostäder, som ansluter sig till arbetsförhållande;

14) inom ramen för de medel, som företag anvisat för olika ändamål inom den sociala verksamheten, anordnande av arbetsplatskosthåll och barnavård, användning och planering av arbetsplatsens socialutrymmen, klubb- och semesterverksamhet, beviljande av understöd och gåvor till personalen samt, i överensstämmelse med ovan i 13 punkten avsedda principer, fastställande av grunderna för fördelning av bostäder, som ansluter sig till arbetsförhållande, och utdelning av bostäder enligt dem; samt

15 punkten har upphävts genom L 22.11.1996/906. (22.11.1996/906)

6 a § (24.7.1997/723)
Konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller fusionering av rörelse

Efter överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse skall genom samarbetsförfarande utrönas om överlåtelsen, delningen eller fusioneringen har verkningar som förhandlingsskyldigheten gäller.

6 b § (29.7.1988/724)
Personal- och utbildningsplaner

Ett företag skall årligen fastställa en personalplan och en utbildningsplan före räkenskapsperiodens början.

I personalplanen skall tas in sådana i 6 § nämnda frågor som uppenbart har betydelse för personalens struktur, storlek eller art, liksom även de förändringar som kan väntas i personalens storlek och art.

Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker skall i personal- och utbildningsplanen göras behövliga ändringar i samband med samarbetsförfarandet vid uppsägningarna. (23.6.2005/457)

I utbildningsplanen skall behandlas de allmänna utbildningsbehov som följer av personalplanen samt en årlig realiseringsplan för utbildningen av personalgrupperna.

I personal- och utbildningsplanerna skall i mån av möjlighet fästas uppmärksamhet vid äldre arbetstagares och tjänstemäns särskilda behov. (24.7.1997/723)

7 § (23.6.2005/457)
Samarbetsförfarande

Innan en arbetsgivare avgör ett i 6 § avsett ärende skall han förhandla om grunderna för åtgärden samt om verkningarna av och alternativen för denna med de arbetstagare och funktionärer eller företrädare för personalen, vilka ärendet berör.

Ett ärende som berör en viss arbetstagare eller funktionär behandlas i första hand av arbetsgivaren och denna person tillsammans. Då arbetsgivaren eller arbetstagaren eller funktionären i ett ärende som berör honom så yrkar, skall om saken förhandlas även mellan arbetsgivaren och vederbörande företrädare för personalen.

Då ett ärende som hör till området för samarbetsförfarandet allmänt gäller arbetstagarna eller funktionärerna vid en viss verksamhetsenhet eller arbetsavdelning i företaget, behandlas ärendet med vederbörande företrädare för personalen. Gäller ett sådant ärende flera än en personalgrupp, skall den i 1 mom. avsedda förhandlingen anordnas vid ett gemensamt möte, i vilket en företrädare för envar personalgrupp deltar. Något sådant möte anordnas dock inte, då ärendet behandlas i en delegation som avses i 4 §.

Förutom vad som föreskrivs ovan i denna paragraf hör det till samarbetsförfarandet att

1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsreglementen och därmed jämförbara andra bestämmelser skall iakttas först då överenskommelse om det träffats i ett samarbetsförfarande enligt denna lag,

2) åtgärder beträffande i 6 § 12 punkten avsedd samarbetsutbildnings innehåll och omfattning vidtas i enlighet med vad som överenskommits om det i ett samarbetsförfarande enligt denna lag, samt att

3) beslut i ärenden enligt 6 § 14 punkten inom området för socialverksamheten, ifall överenskommelse om dess innehåll inte träffas, fattas i enlighet med vad företrädarna för personalen eller, då beslutet gäller endast en personalgrupp, företrädarna för denna beslutar i ärendet.

I samband med ett samarbetsförfarande har den delegation som avses i 4 § och ett gemensamt möte som avses ovan i 3 mom. samt företrädare för personalen rätt att som sakkunnig höra en person som arbetar inom verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter även av andra sakkunniga i företaget, om detta i övrigt är möjligt. Företrädare för personalen har, om så har avtalats med arbetsgivaren, samma rätt när de förbereder sig för ett sådant gemensamt möte som avses ovan i 3 mom. eller ett möte för den delegation som avses i 4 §. Sådana sakkunniga ges befrielse från arbetet och betalas ersättning för bortfall av förvärvsinkomst enligt 13 §.

7 a § (23.6.2005/457)
Förhandlingsframställning

I ärenden som avses i 6 § 1–5 punkten skall arbetsgivaren göra en skriftlig förhandlingsframställning minst tre dagar innan förhandlingarna inleds, om inte något annat avtalas.

Om en åtgärd som avses i 6 § 1–5 punkten och som skall behandlas i samarbetsförfarande uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare eller funktionärer sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid, skall arbetsgivaren göra förhandlingsframställningen minst fem dagar innan förhandlingarna inleds.

Av framställningen skall framgå dels tiden och platsen för inledandet av förhandlingarna, dels vilka ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna.

Då en företrädare för personalen begär att samarbetsförfarande skall inledas i ett ärende som avses i 6 § 1–5 punkten, skall arbetsgivaren göra en förhandlingsframställning enligt 1–3 mom. eller lämna ett skriftligt meddelande om varför samarbetsförfarande inte anses nödvändigt.

I ärenden som avses i 6 a § skall förhandlingsframställning göras inom en vecka efter överlåtelsen, delningen eller fusionen, om inte förhandlingar har inletts före det. I fråga om förhandlingsframställning och inledande av förhandlingar gäller i övrigt vad som föreskrivs i 1–3 mom.

7 b § (23.6.2005/457)
Uppgifter som arbetsgivaren skall lämna

Arbetsgivaren skall innan samarbetsförfarandet inleds lämna de berörda arbetstagarna eller funktionärerna samt de berörda företrädarna för personalen de uppgifter som behövs med avseende på de ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna.

Arbetsgivaren skall, om en minskning av arbetskraften övervägs, lämna de företrädare för personalen som saken gäller de uppgifter som behövs för behandlingen av de planerade åtgärderna, så som uppgifter om grunderna för åtgärderna, en uppskattning av antalet arbetstagare och funktionärer i olika grupper som skall sägas upp, permitteras eller överföras till anställning på deltid, en uppskattning av den tid inom vilken avsikten är att genomföra de planerade minskningarna, samt uppgifter om de principer enligt vilka de arbetstagare som berörs av åtgärderna utses. Uppgifterna skall lämnas skriftligt när arbetsgivaren överväger att av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker säga upp minst tio arbetstagare eller funktionärer eller att permittera dem för mera än 90 dagar eller att överföra dem till anställning på deltid.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. skall fogas till förhandlingsframställningen eller lämnas separat innan förhandlingarna inleds.

7 c § (23.6.2005/457)
Meddelande till arbetskraftsbyrån

Föreslår arbetsgivaren att det i ett samarbetsförfarande skall behandlas åtgärder som gäller minskning av arbetskraften, skall förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av den skriftligt meddelas arbetskraftsbyrån för kännedom då samarbetsförhandlingarna inleds, om inte uppgifterna har lämnats tidigare i något annat sammanhang.

7 d § (23.6.2005/457)
Handlingsplan och handlingsprinciper

Sedan arbetsgivaren gjort en förhandlingsframställning beträffande sin avsikt att säga upp minst tio arbetstagare eller funktionärer av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker skall arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna arbetstagarnas eller funktionärernas företrädare ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid beredningen av planen skall arbetsgivaren utan dröjsmål tillsammans med arbetskraftsmyndigheterna utreda den offentliga arbetskraftsservice som stöder sysselsättandet.

Av handlingsplanen, som skall utarbetas med hänsyn till vad som föreskrivits eller vad som avtalats genom kollektivavtal i fråga om minskande av arbetskraften, skall framgå den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna, förfarandena vid förhandlingarna och de planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användningen av tjänster enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt vid främjande av arbetssökande och utbildning. Förhandlingar om handlingsplanen förs med företrädarna för personalen utan hinder av den tidsfrist på sju dagar som anges i 8 § 3 mom.

Om de uppsägningar som övervägs av arbetsgivaren gäller färre än tio arbetstagare skall arbetsgivaren i samarbetsförfarandet föreslå handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för stödjande av arbetstagarnas sysselsättning genom de tjänster som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Bestämmelser om arbetstagarnas rätt till sysselsättningsledighet under uppsägningstiden finns i 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen.

8 §
Förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande (22.11.1996/906)

Har inte arbetsgivaren och företrädaren för personalen kommit överens om ett annat förfaringssätt eller följer inte något annat av 2 och 3 mom., anses arbetsgivaren ha fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 7 § när ärendet har behandlats på det sätt som föreskrivs i 7, 7 b och 7 d § eller i den delegation som avses i 4 §. Arbetsgivaren får börja fullfölja ärenden om vilka det fortfarande råder olika mening, sedan han underrättat dem som deltagit i samarbetsförfarandet om de åtgärder om vilka beslut har fattats i saken. (23.6.2005/457)

Om en åtgärd som omfattas av förhandlingsskyldigheten enligt 6 § 1–5 punkten uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare eller funktionärer sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid, anses arbetsgivaren inte ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet förrän

1) man i syfte att nå ett avtal först har diskuterat grunderna för åtgärderna och verkningarna av dem och därefter separat alternativa möjligheter att begränsa den krets av personer som omfattas av minskningen samt att lindra följderna av minskningen, och det har gått minst sju dagar från det att förhandlingarna inleddes, eller

2) man vid samarbetsförhandlingarna har kommit överens om uppsägningarna, permitteringarna eller överföringarna till arbete på deltid eller om fullgörande av förhandlingsskyldigheten.

(23.6.2005/457)

Om en åtgärd enligt 2 mom. uppenbart leder till att minst tio arbetstagare eller funktionärer sägs upp, permitteras för mer än 90 dagar eller överförs till anställning på deltid, är förhandlingstiden dock minst sex veckor från det att förhandlingarna inleddes och behandlingen av alternativen kan börja tidigast sju dagar efter det att grunderna och verkningarna behandlats, om inte något annat överenskoms. (23.6.2005/457)

Har samarbetsförfarande inletts före överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse, skall i fråga om mottagaren eller det mottagande företaget som förhandlingstid räknas också den tid under vilken mottagaren eller företaget har varit parter i förhandlingarna. (24.7.1997/723)

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte när företaget är i likvidation eller konkurs. När företaget är föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993), är förhandlingstiden sju dagar från det att förhandlingarna inleddes. (23.6.2005/457)

Berör samarbetsförfarande enligt denna paragraf en fråga som skall behandlas enligt med förhandlingsordningen i ett kollektivavtal, kan den företroendeman, förbindelseman eller kontaktperson som företräder de arbetstagare eller funktionärer som är bundna av kollektivavtalet med arbetsgivaren avtala om att ärendet inte behandlas i samarbetsförfarande. (22.11.1996/906)

8 a § (22.11.1996/906)
Anteckning om förhandling

Arbetsgivaren skall på begäran se till att tidpunkterna för de möten som ingår i förhandlingar enligt 6 §, deltagarna, förhandlingsresultatet eller parternas ståndpunkter antecknas i protokollet. Förhandlingsparterna justerar och undertecknar protokollet.

9 §
Anlitande av utomstående arbetskraft

Arbetsgivare skall informera företrädarna för den personalgrupp, vars arbetsuppgifter saken berör, om planerat avtal om anlitande av utanför företaget stående arbetskraft. Härvid skall utredning förebringas om den planerade omfattningen av dylik arbetskraft, om dess arbetsuppgifter och om tiden för avtalets bestånd.

Om vederbörande företrädare för personalen, efter att ha fått i 1 mom. avsett meddelande, så yrkar senast under den andra arbetsdagen näst efter meddelandet, skall ärendet behandlas i samarbetsförfarande, dock icke under längre tid än en vecka efter det yrkandet framställdes. Arbetsgivaren får icke under denna tid sluta det avtal som är föremål för behandling.

Ovan i 2 mom. avsedd behandling kan företrädare för personalen dock icke påyrka, om avsikten är att låta den utomstående arbetskraften utföra arbete, som ifrågavarande företags personal enligt vedertagen praxis icke utför, eller fråga är om ett kortvarigt och brådskande arbete eller ett sådant installations-, reparations- eller servicearbete, som det icke är möjligt att låta företagets egen personal utföra.

10 §
Avvikelser från samarbefsförfarandet

Då särskilt vägande orsaker, vilka skadar företags produktiva verksamhet eller ekonomi och vilka icke kunnat förutses, utgör hinder för samarbetsförfarande, kan arbetsgivaren fatta beslut i ärende som avses i 6 eller 9 § utan föregående samarbetsförfarande.

Ovan i 1 mom. avsett ärende skall utan dröjsmål behandlas i den ordning, som är stadgad i 7 §, så snart det icke längre finns grunder för avvikelse från det normala förfarandet. Samtidigt skall arbetsgivaren redogöra för orsakerna till det avvikande förfarandet.

11 §
Arbetsgivares informationsskyldighet

1 mom. har upphävts genom L 22.11.1996/906. (22.11.1996/906)

Arbetsgivaren skall presentera

1) för företrädarna för personalen företagets bokslut ofördröjligen sedan det fastställts samt minst två gånger under räkenskapsåret en sådan enhetlig redogörelse för företagets ekonomiska situation av vilken framtidsutsikterna för företagets produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur framgår,

2) för innehavaren av ett konto i ett intressekontor i samband med kontoöppnandet en skriftlig redogörelse för eventuella intressekontorsfordringar utan säkerhet samt minst en gång under räkenskapsåret en sådan redogörelse som avses i 1 punkten,

3) inom ramen för företagets lönestatistik för företrädarna för envar personalgrupp lönestatistiken beträffande vederbörande grupp i överensstämmelse med vad därom i branschens riksomfattande kollektivavtal har avtalats, samt

4) utan dröjsmål de förändringar som i väsentlig mån avviker från den utveckling som anförts i de redogörelser som nämns i 1 och 2 punkten.

(22.11.1996/906)

Överlåtaren och mottagaren av rörelsen skall meddela företrädarna för de av sina arbetstagare som överlåtelsen berör

1) tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,

2) orsakerna till överlåtelsen,

3) de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt

4) de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

(4.3.2005/139)

Överlåtaren skall lämna företrädarna för sina arbetstagare de i 3 mom. avsedda upplysningarna i god tid innan överlåtelsen verkställs. (26.2.1993/236)

Vad som ovan bestäms om överlåtelse gäller också delning och fusionering. (24.7.1997/723)

I tvåspråkiga kommuner är arbetsgivaren skyldig att lämna de i 1-5 mom. nämnda upplysningarna och utredningarna på landets båda språk, om antalet personer som bildar den språkliga minoriteten är minst tio och utgör över tio procent av personalen. (26.2.1993/236)

11 a § (22.11.1996/906)

11 a § har upphävts genom L 22.11.1996/906.

11 b § (21.12.1990/1195)
Definition av begreppet koncern (9.8.1996/614)

Med koncern avses i denna lag en koncern enligt lagstiftningen om aktiebolag, banker och försäkringsbolag. Har bolag, som hör till koncernen, på grundval av äganderätt eller avtal bestämmanderätt i en sammanslutning som inte hör till koncernen, betraktas vid tillämpningen av denna lag även sistnämnda sammanslutning som ett till koncernen hörande dotterföretag. Vad denna lag stadgar om koncerner skall även tillämpas på företagskomplex som kan jämställas med ovan i detta moment angivna koncerner och i vilka moderföretagets företagsform är en annan än den nämnda. (9.8.1996/614)

Denna lags stadganden om koncernsarbete tillämpas även på företag som bedriver affärsverksamhet genom administrativt självständiga verksamhetsenheter som är belägna i olika stater inom Europeiska ekomiska samarbetsområdet eller på olika orter. På verksamhetsenheterna skall då tillämpas vad som stadgas om dotterbolag. (9.8.1996/614)

Om ett till en koncern hörande företags verksamhetsområde inte har samband med koncernens egentliga produktiva funktioner och om företaget inte är betydande med tanke på personalens ställning, behöver stadgandena om koncernsamarbete inte tillämpas på företaget.

11 c § (9.8.1996/614)
Koncernsamarbete som grundar sig på avtal

Inom en finsk koncern vars personal i Finland normalt uppgår till minst 500 personer gäller om det nationella koncernsamarbetet i fråga om de till koncernen hörande finska företagen eller självständiga verksamhetsenheterna, om de normalt har minst 30 arbetstagare, vad därom för en bestämd tid eller tills vidare har avtalats mellan koncernens ledning och företrädare för personalen. Kan samförstånd mellan personalen och koncernens ledning inte annars säkerställas, får ett sådant avtal som nämns ovan ingås vid ett möte där koncernens ledning och företrädare för personalen vid varje dotterbolag är representerade.

Har avtal om nationellt koncernsamarbete inte ingåtts enligt 1 mom. inom ett år efter att de i 1 mom. angivna villkoren i fråga om företagsstorleken uppfyllts, skall det nationella koncernsamarbetet ordnas så som 11 d och 11 e §§ stadgar. Avtal om nationellt koncernsamarbete får dock ingås även efter den tidpunkt då nämnda skyldigheter har uppkommit.

I en finsk koncern som har minst 1 000 arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och företag med minst 150 arbetstagare i var och en av minst två olika medlemsstater gäller om internationellt koncernsamarbete vad som därom har avtalas mellan koncernens ledning och det särskilda förhandlingsorgan som nämns i 11 f §.

Har avtal om internationellt koncernsamarbete inte ingåtts enligt 3 mom. inom tre år efter en skriftlig begäran om förhandlingar, framställd av minst etthundra arbetstagare eller funktionärer eller deras företrädare vid företagen eller verksamheterna i minst två olika medlemsstater eller av koncernens ledning eller har inte koncernens ledning inlett förhandlingar inom sex månader från nämnda begäran om förhandlingar, skall det internationella koncernsamarbetet ordnas så som stadgas i 11 d, 11 e och 11 g §§. Avtal om koncernsamarbete får ingås även efter den tidpunkt då nämnda skyldigheter har uppkommit.

11 d § (9.8.1996/614)
Koncernsamarbete som grundar sig på lag

Om inte något annat har avtalats enligt 11 c §, skall vid nationellt koncernsamarbete en koncerns personal i Finland och vid internationellt koncernsamarbete en koncerns personal inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1) årligen ges en enhetlig ekonomisk redogörelse som innehåller koncernbokslutet eller, om ett sådant inte skall göras upp enligt lag, motsvarande tillgängliga redogörelse och uppgifter om framtidsutsikterna för koncernens produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur samt en uppskattning av förändringar som är att vänta i personalstyrkan och personalens sammansättning,

2) ges uppgifter om koncernledningens beslut om väsentlig utbyggnad eller inskränkning eller nedläggning av verksamheten vid ett företag som hör till koncernen samt

3) ges uppgifter om koncernledningens beslut om sådana väsentliga förändringar i produkturvalet eller serviceverksamheten eller andra liknande produktionsmässiga omständigheter i ett till koncernen hörande företag, som påverkar personalens ställning.

Vid nationellt koncernsamarbete skall en person som hör till koncernens ledning eller som har befullmäktigats av denna och som är förtrogen med de ärenden om vilka informationen skall ges lämna de uppgifter som avses i 1 mom. så att en växelverkan mellan koncernens ledning och personal samt personalens interna växelverkan kan ske när saken behandlas. Uppgifter om de ärenden som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten skall ges de företrädare för personalen som berörs av saken och de skall ges så att de förhandlingar som avses i 7 § kan föras vid företaget i fråga. När uppgifter lämnas och behandlas skall dessutom i tillämpliga delar iakttas 11 § 6 mom. och 12 §.

I fråga om ett företag som är verksamt utanför Finland skall vid nationellt koncernsamarbete utöver det koncernbokslut som avses i denna paragraf lämnas endast de uppgifter som har samband med den tidsbundna redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten och vilka är av väsentlig betydelse för personalen i Finland.

Vid internationellt koncernsamarbete skall koncernens ledning lämna uppgifterna enligt 1 mom. 1 punkten till det i 11 g § nämnda företagsrådets möte så att växelverkan mellan koncernens ledning och personal samt personalens interna växelverkan kan ske när saken behandlas. Uppgifter om det som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten skall ges företagsrådet eller dess arbetsutskott, om ett sådant har valts, när uppgifterna gäller minst två företag eller verksamheter i olika medlemsstater, varvid företagsrådet eller arbetsutskottet också kan sammanträda med koncernens ledning eller någon annan för ändamålet bättre lämpad företagsledning. I mötet kan också delta de medlemmar i företagsrådet som representerar företag eller verksamheter som direkt berörs av åtgärderna i fråga.

11 e § (9.8.1996/614)
Personalens företrädare i koncernsamarbetet

Om inte något annat har avtalats enligt 11 c § i fråga om nationellt koncernsamarbete, har personalen vid varje finskt företag som hör till koncernen rätt att inom sig för koncernsamarbetet välja minst en företrädare. Företrädarna för personalen skall väljas så att alla personalgrupper inom koncernen blir representerade. Har ett företag flera verksamhetsställen, räcker det att en person representerar personalen vid verksamhetsställen som hör till en bestämd regional eller funktionell helhet.

Vid internationellt koncernsamarbete har koncernens personal i Finland rätt att välja sin företrädare till ett särskilt förhandlingsorgan, ett avtalsbaserat samarbetsorgan eller företagsråd genom överenskommelse eller val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och funktionärer tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det. Företrädare för personalen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdets andra medlemsstater väljs enligt varje verksamhetsställes nationella lagstiftning. Stadgandena i detta moment om rätt för personalen i Finland att välja sin företrädare tillämpas också när skyldigheten att ordna koncernsamarbete baserar sig på lagstiftningen i någon annan av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater än Finland.

Om uppsägningsskyddet för en sådan företrädare för personalen som enligt 2 mom. valts till internationellt koncernsamarbete och dennes ersättare gäller på motsvarande sätt vad som i 7 kap. 10 § arbetsavtalslagen bestäms om uppsägning av förtroendemans och förtroendeombuds arbetsavtal. (26.1.2001/67)

11 f § (9.8.1996/614)
Särskilt förhandlingsorgan vid internationellt koncernsamarbete

Det särskilda förhandlingsorganet har till uppgift att förhandla med koncernens ledning om ordnandet av internationellt koncernsamarbete. Avtalet härom skall godkännas av förhandlingsorganets majoritet. Det särskilda förhandlingsorganet sammanträder med koncernens ledning på kallelse av ledningen. Initiativet kan komma från antingen koncernens ledning eller koncernens personal enligt 11 c §. Det särskilda förhandlingsorganet har minst tre och högst 18 medlemmar. (9.12.1999/1138)

Till det särskilda förhandlingsorganet hör en av personalen vald företrädare från varje sådan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där koncernen har ett företag eller en verksamhet. Dessutom väljs extra medlemmar i förhållande till antalet arbetstagare och funktionärer i olika länder. Koncernpersonalföreträdarna från Finland och koncernens ledning skall tillsammans konstatera antalet extra medlemmar.

Det särskilda förhandlingsorganet kan med minst två tredjedels majoritet besluta att inte inleda förhandlingar om ordnande av internationellt koncernsamarbete eller att avbryta redan påbörjade förhandlingar. En ny begäran om sammankallande av det särskilda förhandlingsorganet kan göras tidigast två år efter nämnda beslut, om inte koncernens ledning och det särskilda förhandlingsorganet kommer överens om en kortare tidsfrist.

11 g § (9.8.1996/614)
Företagsråd vid internationellt koncernsamarbete

Företagsrådet skall ha minst tre och högst 30 medlemmar. Till företagsrådet väljs en företrädare, som personalen utsett inom sig, från varje medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där koncernen har ett företag eller en verksamhet. Dessutom väljs extra medlemmar i förhållande till antalet arbetstagare och funktionärer i olika länder. Antalet medlemmar i företagsrådet och eventuella ändringar i det skall konstateras gemensamt av företagsrådet och koncernens ledning. Företagsrådet kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott med högst tre medlemmar.

12 §
Tystnadsplikt

Såframt företags arbetstagare eller funktionärer eller företrädare för personalen i enlighet med denna lag har erhållit sådana uppgifter, vilka rör arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter och vilkas spridning vore ägnad att skada företaget eller dess kompanjon eller medkontrahent, och arbetsgivaren meddelar detta, får dessa uppgifter behandlas endast av de arbetstagare och funktionärer eller företrädare för personalen, vilka beröres av ärendet, och uppgifterna får icke yppas för andra.

Även uppgifter, som gäller enskild persons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller på annat sätt honom personligen, skall hemlighållas, såvitt icke vederbörandes tillstånd till yppande av uppgifterna erhållits.

13 §
Befrielse från arbete samt ersättningar

Arbetsgivaren skall befria i denna lag angivna företrädare för personalen från normalt arbete för den tid som de behöver för samarbetsförfarande eller koncernsamarbete enligt denna lag samt till samarbetsförfarandet eller koncernsamarbetet direkt anslutna förberedelser bland företrädarna för personalen. Arbetsgivaren skall också ersätta dem för bortfall av förvärvsinkomst. Angående annan befrielse från arbete samt ersättning för bortfall av förvärvsinkomst skall i varje enskilt fall överenskommas mellan ifrågavarande företrädare för personalen och arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall även ersätta andra kostnader som följer av koncernsamarbete enligt denna lag. Som sådana betraktas även skäliga kostnader för sakkunniga som personalen anlitar för det särskilda förhandlingsorganets eller företagsrådets eller dess arbetsutskotts sammanträde med koncernens ledning. (9.8.1996/614)

Såvida företrädare för personalen utom sin arbetstid deltar i samarbetsförfarande, som avses i denna lag, eller fullgör annan med arbetsgivaren avtalad uppgift, är arbetsgivaren skyldig att till honom erlägga arvode, vilket motsvarar mötesarvode som utgår enligt gällande bestämmelser om statens kommittéer.

14 §
Rätt att ingå avtal

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal avvika från vad som i 3 och 4 § bestäms om samarbetsparter, i 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet, i 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse, i 6 b § om personal- och utbildningsplaner, i 7 § om samarbetsförfarandet, i 7 a § om förhandlingsframställning, i 7 b § om uppgifter som arbetsgivaren skall lämna, i 7 d § om handlingsplan och handlingsprinciper, i 8 § om förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande, i 8 a § om anteckning om förhandlingar, i 11 § om arbetsgivares informationsskyldighet, i 11 b–11 e § om koncernsamarbete samt i 13 § om befrielse för företrädare för personalen från arbete och om de ersättningar som skall betalas för detta. (23.6.2005/457)

Ovan i 1 mom. avsett avtal har samma rättsverkan som kollektivavtal enligt lagen om kollektivavtal (436/46). Avtalets bestämmelser får av avtalet bunden arbetsgivare tillämpa även på de arbetstagare eller funktionärer, vilka icke är bundna av avtalet, men hör till personalgrupp som avses i detta.

15 § (21.12.1990/1195)
Tillsyn

Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av arbetsministeriet samt av de arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar som har ingått riksomfattande kollektivavtal vars bestämmelser skall iakttas i arbetsförhållandena inom företaget.

15 a § (29.7.1988/724)
Gottgörelse

Har en fråga som avses i 6 § 1–5 punkten uppsåtligen eller av uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att 7 § 1–3 mom., 7 a §, 7 b § 3 mom. eller 8 § har iakttagits, och har en arbetstagare eller funktionär av orsaker som sammanhänger med avgörandet överförts till anställning på deltid, permitterats eller sagts upp, har arbetstagaren eller funktionären rätt att få högst 20 månaders lön som gottgörelse av arbetsgivaren. (23.6.2005/457)

När gottgörelsens storlek bestäms skall beaktas graden av försummelse i fråga om samarbetsskyldigheten, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet samt annan ersättningsskyldighet på grund av samma åtgärder. Om försummelsen med beaktande av förhållandena skall anses vara ringa, behöver gottgörelse inte dömas ut.

En arbetstagares eller funktionärs rätt till gottgörelse har förfallit om talan inte har väckts inom ett år från det rätten uppkom.

16 § (21.4.1995/675)
Straffstadganden

En person som hör till ledningen för en koncern, en arbetsgivare eller en företrädare för dessa som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta 7 §, 7 b § 1 och 2 mom., 9, 11 eller 11 d § eller vad som i 13 § föreskrivs om annat än betalningsskyldighet eller som väsentligen underlåter att iaktta vad som i ett sådant avtal som avses i 11 c § 1 eller 3 mom. har överenskommits, skall för brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § i strafflagen. (23.6.2005/457)

Om straff för brott mot 11 e § stadgas i 47 kap. 5 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. Genom denna lag upphäves lagen den 30 december 1949 om produktionskommittéer (843/49) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Genom denna lag upphäves även lagen den 1 juni 1922 angående arbetsreglementen (142/ 22) jämte däri senare vidtagna ändringar. Arbetsreglemente, som fastställts för företag, förblir dock i kraft till dess det ändras i överensstämmelse med denna lag, dock icke längre tid än två år.

Har produktionskommitté i pensionsstiftelses stadgar givits i uppdrag att välja i 8 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser avsedda styrelsemedlemmar eller i nämnda lags 11 § avsedd revisor, som företräder de arbetstagare eller funktionärer, vilka hör till stiftelsens verksamhetskrets, övergår dessa uppgifter, då denna lag träder i kraft, på de företrädare för personalen, vilka avses i lagen. Då lagen trätt i kraft, skall företrädarna för personalen även nominera kandidater till direktionen för företagets yrkesläroanstalt, om uppgiften före denna lags ikraftträdande ankommit på produktionskommittén.

Ikraftträdelsestadganden:

29.7.1988/724:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

De i 6 b § nämnda personal- och utbildningsplanerna kan dock första gången fastställas under den räkenskapsperiod som börjar efter den dag då lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 19/88, Socialutsk. bet. 3/88, Stora utsk. bet. 65/88

21.12.1990/1195:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

De skyldigheter som avses i 11 d och 11 e §§ samt straffstadgandena i 16 § skall dock iakttas från den 1 juni 1992 så, att de arrangemang som gäller koncernsamarbete skall genomföras inom sex månader från denna tidpunkt.

Koncernsamarbetsarrangemang som har genomförts innan denna lag trätt i kraft anses motsvara vad 11 c § kräver.

Regeringens proposition 101/90, Socialutsk. bet. 23/90, Stora utsk. bet. 124/90

26.6.1992/590:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 39/92, StaUB 16/92

25.1.1993/51:

Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92, LaUB 15/92

26.2.1993/236:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 236/1993 trädde i kraft enligt F 1357/1993 den 1.1.1994.)

RP 109/92, ApUB 12/92, Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (75/129/EEG och 77/187/EEG)

21.4.1995/675:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

9.8.1996/614:

Denna lag träder i kraft den 22 september 1996.

Denna lag tillämpas dock inte på de koncerner som före lagens ikraftträdande har ingått avtal, som gäller hela personalen, om växelverkan mellan ledningen för en övernationell koncern och personalen. Om inte något annat har överenskommits är uppsägningstiden för ovan avsedda avtal sex månader, varefter de förpliktelser som stadgas i 11 c § 4 mom. skall iakttas.

Rådets direktiv 94/45/EG; EGT nr L 254, 30.9.1994, s. 64, RP 35/96, ApUB 7/96, RSv 77/96

15.11.1996/857:

Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996, ApUB 12/1996, RSv 140/1996

22.11.1996/906:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 99/1996, ApUB 13/1996, RSv 136/1996, Rådets direktiv 75/129 EEG; EGT Nr L 48, 22.2.1975 s. 29, Rådets direktiv 92/56/EEG; EGT Nr L 245, 26.8.1992 s. 3

24.7.1997/723:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 79/1997, ApUB 6/1997, RSv 81/1997, Rådets direktiv 82/891/EEG; EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 47

9.12.1999/1138:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1999. Bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete i lagen om samarbete inom företag tillämpas dock inte på de i denna lag avsedda koncerner som när denna lag träder i kraft har ett avtal som gäller hela personalen om övernationell växelverkan mellan ledning och personal i koncernen.

RP 125/1999, ApUB 5/1999, RSv 76/1999, Rådets direktiv 97/74/EG; EGT nr L 10, 16.1.1998, s. 22

26.1.2001/67:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

8.6.2001/478:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

RP 75/2000, ApUB 3/2001, RSv 43/2001

13.8.2004/761:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004.

RP 162/2003, AjUB 8/2004, RSv 114/2004

4.3.2005/139:

Denna lag träder i kraft den 23 mars 2005.

RP 201/2004, AjUB 1/2005, RSv 4/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG; EGT nr L 80, 23.3.2002, s. 29

23.6.2005/457:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 48/2005, AjUB 6/2005, RSv 79/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.