Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

16.6.1978/468

Förordning om statens indrivningskvitton (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 23.11.2006/1021, som gäller fr.o.m. 1.1.2007.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

På varje penningprestation, som utsöknings- och verkställighetsmyndighet uppbär vid verkställighet av domar och utslag samt vid indrivning i utsökningsväg av skatter, avgifter, böter och staten tilldömda ersättningar, skall till utsökningsgäldenären utan lösen utfärdas ett specificerat statens indrivningskvitto (gäldenärens kvitto).

På penningmedel som influtit vid utmätning kan till den, hos vilken medlen hämtas eller uppbäres, utfärdas ett särskilt statens indrivningskvitto (betalarens kvitto). Till utsökningsgäldenären skall även härvid utfärdas gäldenärens kvitto.

2 §

Erhåller myndighet med posten penningbelopp, på vilket indrivningskvitto skall utfärdas, skall gäldenärens kvitto ofördröjligen och senast inom en vecka, räknat från den dag beloppet står till den tjänstemans förfogande, vilken skall utskriva indrivningskvittot, utan arvode tillställas utsökningsgäldenären genom tjänsteförsändelse.

Då gäldenärens kvitto gäller medel som influtit vid utmätning av lön, får det tillställas utbetalaren av lönen för utgivande till utsökningsgäldenären.

3 §

Indrivningskvittoblanketter tillhandahålles utsöknings- och verkställighetsmyndigheternana av länsstyrelsen efter rekvisition, såframt justitieministeriet icke av särskild orsak annorlunda förordnar.

4 §

Formulär till indrivningskvittoblanketter fastställes av justitieministeriet, som utfärdar anvisningar för användningen av dem samt övriga närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av denna förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den i juli 1978.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 21 december 1944 angående indrivningskvitton (1071/44).

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.