Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

25.2.1977/225

Förordning om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 15.8.2016. Se TobaksL 549/2016 120 §.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 7 § 4 mom. samt 36 och 37 §§ lagen den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76).

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (10.2.1995/174)

Vid tillämpningen av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76), tobakslagen, samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser avses

1) med cigarrett en tobaksrulle som är avsedd att rökas och som är färdigt rullad i papper eller är placerad eller avsedd att placeras i ett hylsformigt hölje tillverkat av annat material, samt som inte kan anses vara en cigarr eller en cigarill,

2) med cigarrettobak finskuren eller på annat sätt finfördelad tobak som är avsedd för tillverkning av cigarretter som man rullar själv,

3) med cigarr och cigarill en av naturlig tobak tillverkad tobaksrulle som är avsedd att rökas och vars yttersta skikt eller omblad består av tobaksblad eller av tobaksfärgad rekonstruerad tobak,

4) med piptobak tobak som skurits, delats i bitar, rivits eller pressats till kakor och som kan rökas utan ytterligare industriell tillverkning och är lämpad att som sådan rökas i pipa,

5) med tuggtobak en tobaksprodukt som är avsedd att tuggas i munnen och som är färdigt delad i bitar, pressad eller annars färdigt formad för ändamålet,

6) med nässnus en tobaksprodukt som har formen av pulver eller korn, är skuren eller på annat sätt finfördelad samt är avsedd att dras upp i näsan,

7) med annan tobaksprodukt en produkt som säljs i näringsverksamhet och som är helt eller delvis tillverkad av tobak och avsedd att rökas, dras upp i näsan, sugas på eller tuggas samt som inte är en cigarrett eller cigarrettobak,

8 punkten har upphävts genom L 21.7.2006/700. (21.7.2006/700)

9 punkten har upphävts genom L 21.7.2006/700. (21.7.2006/700)

10 punkten har upphävts genom L 21.7.2006/700. (21.7.2006/700)

11 punkten har upphävts genom L 21.7.2006/700. (21.7.2006/700)

12) med allmänt kommunikationsmedel ett kommunikationsmedel som används för persontransport på väg, på räls, på vatten eller i luften, samt

13) med offentlig tillställning sammankomst av personer till tillställningar på vilka tillämpas lagen om sammankomster (530/1999). (9.12.1999/1152)

2 kap

Sammansättning

2 §

I tobaksprodukter och vid tillverkning av dessa får användas:

1) tobak;

2) från andra växter härrörande tobakssurrogat, som icke är farligt eller menligt för hälsan;

3) socker, honung och kakao;

4) såsom täckblad tobaksblad, finmald tobak och papper eller annan konstgjord hinna av växtfiber; samt

5) kryddor och luktämnen, andra tillsatsämnen samt lim och färger, som icke är farliga eller menliga för hälsan.

3 §

Rökdonen skall i fråga om tillverkningssätt, sammansättning och kvalitet vara sådana, att användningen av dessa för tobaksrökning eller förberedelse därför icke är farlig eller menlig för hälsan.

4 §

Angående tobaksprodukternas och rökdonens sammansättning skall vidare iakttagas, vad statsrådet med stöd av 5 § tobakslagen bestämmer.

3 kap

Försäljning

5 § (22.8.2002/725)

5 § har upphävts genom F 22.8.2002/725.

6 § (22.8.2002/725)

6 § har upphävts genom F 22.8.2002/72.

7 § (9.12.1999/1152)

7 § har upphävts genom F 9.12.1999/1152.

8 § (10.2.1995/174)

Som sådana produktuppgifter som avses i 8 § 3 mom. tobakslagen och utöver de uppgifter som anges i nämnda moment kan till dem som deltar i försäljningen lämnas uppgifter om faror och men för hälsan, tillverkning, ursprungsland och minutförsäljningsförpackning. En bild av produkten eller av dess minutförsäljningsförpackning kan lämnas som produktuppgift endast när den är fogad till andra produktuppgifter. Andra bilder får inte fogas till produktuppgifterna.

Produktuppgifterna skall vara sådana till innehållet att de som deltar i försäljningen av en produkt får omfattande och korrekta uppgifter om produkten och dess egenskaper. (9.12.1999/1152)

9 § (23.12.1992/1502)

9 § har upphävts genom F 23.12.1992/1502.

10 § (22.8.2002/725)

10 § har upphävts genom F 22.8.2002/725.

11 § (10.2.1995/174)

På minutförsäljningsställen för tobaksprodukter och rökdon samt på automatiska försäljningsapparater för tobaksprodukter skall följande anslag finnas tydligt synligt för kunderna:

Förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Tobaken är beroendeframkallande och skadlig för hälsan.

12 § (22.8.2002/725)

12 § har upphävts genom F 22.8.2002/725.

4 kap

Rökningsförbud och -restriktioner

13 § (10.2.1995/174)

13 § har upphävts genom F 10.2.1995/174.

14 §

Anslag och andra tillkännagivanden, som anger rökningsförbud och -restriktioner samt rökningsutrymmen, skall till innehållet vara entydiga samt i fråga om storlek och placering sådana, att de lätt kan observeras av dem som kommer in eller vistas i utrymmena.

5 kap

Forskning, uppföljning och upplysning

15 § (18.6.2009/535)

15 § har upphävts genom F 18.6.2009/535.

16 § (18.6.2009/535)

16 § har upphävts genom F 18.6.2009/535.

17 § (18.6.2009/535)

17 § har upphävts genom F 18.6.2009/535.

18 § (18.6.2009/535)

18 § har upphävts genom F 18.6.2009/535.

19 § (9.12.1999/1152)

Ledningen och samordningen av upplysnings- och informationsverksamheten för inskränkande av tobaksrökning samt beredningen och beslutsfattandet i fråga om de andra uppgifter som enligt tobakslagen ankommer på kommunen sköts av ett organ som kommunen utsett för uppgiften.

6 kap

Rökrum (9.11.2006/963)

20 § (9.11.2006/963)

Ett sådant rökrum som avses i 13 d § i tobakslagen skall ha en yta på minst 7 m2.

7 kap

Särskilda stadganden

21 §

I denna förordning avsedd myndighet äger icke rätt att utan vederbörandes tillstånd bringa till offentligheten tillverkningsteknisk detalj, som hänför sig till tillverkningen av tobaksprodukt eller rökdon och som skall anses såsom affärshemlighet.

22 § (10.2.1995/174)

22 § har upphävts genom F 10.2.1995/174.

23 § (28.8.1992/831)

Närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977, såframt icke annat föranleds av ikraftträdelsestadgandet i tobakslagen.

Ansökan om granskningsintyg för tobaksprodukt eller rökdon som finns i minutförsäljningen den 1 mars 1977 skall tillställas medicinalstyrelsen före den 1 augusti 1977, om tillverkaren eller importören har för avsikt att överlåta produkten till konsumtion efter den 1 mars 1978.

Ikraftträdelsestadganden:

22.2.1980/125:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

31.10.1980/718:
17.12.1982/938:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

22.2.1991/414:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Den av medicinalstyrelsen fastställd blanketten för undersökningsrapport som är i kraft när denna förordning träder i kraft gäller fortfarande till dess social- och hälsostyrelsen bestämmer något annat.

De uppgifter för utbildningsstyrelsen som avses i denna förordning sköts till den 1 april 1991 av yrkesutbildningsstyrelsen.

28.8.1992/831:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Ett ärende som när denna förordning träder i kraft är anhängigt vid social- och hälsostyrelsen skall handläggas och avgöras vid social- och hälsovårdsministeriet.

23.12.1992/1502:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Inom näringsverksamhet får sådana tobaksprodukter som avses i denna förordning, även om de inte uppfyller stadgandena i denna förordning eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av förordningen, säljas och annars överlåtas till den 31 december 1994, om de överensstämmer med de stadganden och bestämmelser som varit gällande när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bilaga 2 till EES-avtalet: rådets direktiv (89/622/EEG)

10.2.1995/174:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

9.12.1999/1152:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

22.8.2002/725:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002.

21.7.2006/700:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

Genom denna lag upphävs i förordningen av den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (225/1977) 1 § 8–11 punkten, sådana de lyder i förordning 174/1995.

Har en näringsidkare innan lagen träder i kraft i sin restaurang eller förplägnadsrörelse av annat slag vidtagit de nödvändiga åtgärder gällande konstruktion och ventilation för förhindrande av att tobaksrök sprider sig till rökfria områden som förutsätts i den lag som gäller när denna lag träder i kraft och kan den kommunala myndighet som avses i 14 a § på basis av kontroll eller sakkunnigutlåtande som näringsidkaren skaffat konstatera att det inte finns något att anmärka i fråga om åtgärderna, är det tillräckligt att sådana ändringar i fråga om konstruktion och ventilation som denna lag förutsätter genomförs inom två år från det att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 226/2005, ShUB 12/2006, RSv 84/2006

9.11.2006/963:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.6.2009/535:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs 15–18 § i förordningen av den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (225/1977) och 6 § i förordningen av den 4 mars 1983 om nykterhetsarbete (233/1983), av dem 15 § i den förstnämnda förordningen sådan paragrafen lyder i förordning 831/1992 och 18 § i samma förordning sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 725/2002 samt 6 § i sistnämnda förordning sådan paragrafen lyder i förordning 445/1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.