Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

28.1.1977/108

Lag om eggvapen. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2003/617, som gäller från med den 1.10.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med farligt eggvapen avses i denna lag dolk, stilett och bajonett.

Vad i denna lag stadgas om farligt eggvapen skall även tillämpas på fjäderbatong och knogjärn.

Genom förordning kan stadgas, att denna lags stadganden om farligt eggvapen skall tillämpas även på annat vapen eller redskap, som motsvarar i 1 och 2 mom. åsyftat eggvapen eller tillhygge och som är avsett att skada annan eller vars egenskaper gör att det lämpar sig härför. (19.1.1979/39)

2 §

Införande till landet ävensom tillverkning för försäljning av farligt eggvapen samt handel med sådana vapen är förbjudna.

Genom förordning kan stadgas om undantag från förbudet i 1 mom. i fråga om historiskt eller konstnärligt värdefulla eggvapen.

3 §

Farligt eggvapen får icke innehas på allmän plats eller vid allmän sammankomst eller vid annan offentlig tillställning, såframt godtagbart skäl för innehavet icke föreligger.

4 §

Slidkniv eller annat sådant eggvapen, som är avsett att vara arbetstedskap eller för annat godtagbart bruk, men lämpar sig för förövande av brott mot liv eller hälsa eller för hot om sådant brott, får icke innehas på allmän plats eller vid allmän sammankomst eller vid annan offentlig tillställning, om innehavet icke är nödvändigt för vederbörandes arbete eller om ej annat godtagbart skäl för innehavet föreligger.

5 §

Den som olovligen till landet inför, tillverkar, salubjuder eller saluhåller farligt eggvapen eller gör försök därtill, skall för brott mot lagen om eggvapen dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

6 §

Den som i strid. med 3 § innehar farligt eggvapen, skall för innehav av farligt eggvapen på allmän plats dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

7 §

Den som i strid med 4 § innehar slidkniv eller annat i sagda paragraf avsett eggvapen, skall för innehav av eggvapen på allmän plats dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

8 §

Misstänkes någon på sannolika grunder ha gjort sig skyldig till ovan i 6 eller 7 § avsett brott, har polisman rätt att för att finna eggvapnet företaga kroppsvisitation av vederbörande.

Vid företagande av kroppsvisitation för att finna i denna lag avsett vapen skall vad om kroppsvisitation i brottmål är stadgat iakttagas. Protokoll behöver dock icke föras, såframt särskilt skäl därtill ej föreligger.

9 §

Eggvapen, som i strid med stadgandena i denna lag har införts till landet, tillverkats, salubjudits, saluhållits eller innehafts, skall dömas förbrutet till staten. Har vapnets ägare mist vapnet genom brott eller skulle förverkandepåföljden av annan orsak vara uppenbart oskälig, kan domstolen avstå från att ådöma dylik påföljd. Har vapnet kommit i annans besittning, gått förlorat eller förstörts, kan dess värde helt eller till en del dömas förbrutet. Ytterligare skall iakttagas vad i strafflagen är stadgat om att den ekonomiska fördel, som brottet berett vederbörande, skall dömas förbruten.

10 § (30.4.1987/461)

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra ett i 9 § nämnt mindre värdefullt eggvapen som kan tas i beslag, om det är sannolikt att det kommer att dömas förbrutet till staten.

11 §

Stadgandena i denna lag gäller icke eggvapen, som hör till försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets eller polisens beväpning, ej heller eggvapen som införes till landet eller tillverkas för deras behov.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1977.

Ikraftträdelsestadganden:

19.1.1979/39:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1979.

30.4.1987/461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

RP 14/85, LaUB 9/86, StoUB 230/86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.