Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

13.8.1976/673

Förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L 11/2015 61 § och L 15/2015 17 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 5 september 1975 angående införande av lagen om faderskap (701/75) och 17 § 2 mom. lagen av samma dag om underhåll för barn (704/75):

L angående införande av lagen om faderskap 701/1975 har upphävts genom FaderskapsL 11/2015, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

Anmälan om barns födelse
1 § (6.2.1998/100)

Magistraten skall utan dröjsmål anmäla i befolkningsdatasystemet registrerad uppgift om att barn fötts utom äktenskap till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Är modern död eller har hon inte hemkommun i Finland, skall den magistrat inom vars ämbetsdistrikt barnet har fötts anmäla födelsen till barnatillsyningsmannen i den kommun där barnet är bosatt.

Medicinska utredningar
2 §

För konstaterande, fastställande eller upphävande av faderskap erforderligt medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt, då barnet kan ha avlats, avgives av överläkaren vid den sjukvårdsinrättnings förlossningsavdelning, där förlossningen har ägt rum, eller av specialläkare vid denna avdelning.

Har förlossningen icke ägt rum i sjukvårdsinrättning eller kan i 1 mom. avsedd läkare av annan orsak icke avgiva medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt, då barnet kan ha avlats, avgives detta utlåtande av rättsläkare.

I sakkunnigutlåtandet om den tidpunkt då barnet kan ha avlats skall anges

1) vem som lämnat utlåtandet,

2) den barnatillsyningsman som beställt undersökningen eller den domstol som förordnat om undersökning,

3) vem utlåtandet gäller,

4) en motiverad uppskattning av den tidpunkt då barnet kan ha avlats.

(22.9.2005/756)
3 § (22.9.2005/756)

I samband med faderskapsutredning skall barnatillsyningsmannen klargöra den i 1 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) avsedda undersökningens betydelse för faderskapsutredningen för den som skall undersökas. Vidare skall redogöras för de bestämmelser om förutsättningarna för genomförande av rättsgenetisk faderskapsundersökning, vilka ingår i 11 § 2–4 mom. i lagen om faderskap (700/1975) samt i behövlig omfattning de bestämmelser om genomförande av undersökningen, vilka ingår i statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning (755/2005).

Om en rättsgenetisk faderskapsundersökning skall göras i fråga om en person som avses i 11 § 4 mom. i lagen om faderskap, skall barnatillsyningsmannen redogöra för personen vad som föreskrivs om det utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om utlåtandets syfte.

L om faderskap 700/1975 har upphävts genom FaderskapsL 11/2015, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

4 § (22.9.2005/756)

När de vilkas samtycke behövs för att göra en rättsgenetisk faderskapsundersökning har lämnat sitt samtycke till undersökningen, skall barnatillsyningsmannen beställa undersökningen på en blankett enligt ett formulär som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

När barnatillsyningsmannen har fått utlåtandet om en rättsgenetisk faderskapsundersökning som han beställt med stöd av den första meningen i 11 § 2 mom. i lagen om faderskap, skall han utan dröjsmål underrätta den som deltagit i undersökningen om utlåtandets innehåll.

När barnatillsyningsmannen har fått ett utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, skall han utan dröjsmål underrätta den person som undersökningen gäller om utlåtandets innehåll och höra sig för om personen samtycker till att delta i en rättsgenetisk faderskapsundersökning.

Faderskaps utredning
5 §

Då barnatillsyningsman med stöd av 13 § lagen om faderskap gjort framställning till socialnämnden om att faderskapsutredning måtte läggas ned, skall barnets moder beredas tillfälle att till socialnämnden framföra sin uppfattning om barnatillsyningsmannens framställning, om kallelse kan delgivas henne. Modern kan framföra sin uppfattning personligen vid socialnämndens sammanträde eller skriftligen genom meddelande som tillställes nämnden.

Socialnämndens beslut i fråga om fortsättande eller nedläggande av faderskapsutredning skall delgivas modern, om hennes vistelseort är bekant. I socialnämndens beslut får ändring icke sökas.

6 § (16.5.1980/354)

Den som mottager i 15 § 1 mom. lagen om faderskap avsedd utsaga om erkännande samt i lagens 16 och 16 a §§ avsett godkännande ävensom den som verkställer i lagens 17 § avsett hörande skall genom identitetsbevis eller på annat därmed jämförbart tillförlitligt sätt fastställa identiten hos den som avgiver utsaga om erkännande, lämnar godkännande eller höres. Samtidigt skall han fordra utredning om barnets och moderns samt mannens personuppgifter och hemort.

7 §

Har utsaga om erkännande eller godkännande mottagits eller hörande verkställts av annan i 15 § 1 mom. lagen om faderskap nämnd myndighet än den barnatillsyningsman, på vilken faderskapsutredningen enligt 6 § 2 mom. lagen om faderskap ankommer, skall den handling som uppgjorts över erkännande eller över godkännande därav ofördröjligen sändas till nämnda barnatillsyningsman.

8 §

Har omyndigs förmyndare eller barnets moder icke hörts med anledning av erkännandet, skall i 6 § 2 mom. lagen om faderskap avsedd barnatillsyningsman bereda dem tillfälle att bli hörda i saken. Meddelande angående detta skall delgivas på sätt i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

Har barn, moder eller äkta man, som enligt 16 och 16 a §§ lagen om faderskap skall godkänna erkännandet, icke bevisligen erhållit meddelande om att utsaga om erkännande har avgivits och är deras vistelseort bekant, skall i 6 § 2 mom. lagen om faderskap avsedd barnatillsyningsman delgiva dem erkännandet med posten mot mottagningsbevis. (16.5.1980/354)

L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

9 §

Innan barnatillsyningsman i enlighet med 20 § 1 mom. lagen om faderskap sänder de handlingar som rör erkännande för godkännande, skall han förvissa sig om att erkännandet har skett på sätt som stadgas i 15–18 §§ lagen om faderskap och att handlingarna har uppgjorts i den form som stadgas i 19 § av sagda lag.

Erkännandets bringande i kraft
10 § (20.2.2003/145)

Den magistrat som har godkänt ett erkännande av faderskap skall se till att uppgift om faderskapet genast förs in i befolkningsregistret.

11 § (20.2.2003/145)

11 § har upphävts genom F 20.2.2003/145.

12 § (20.2.2003/145)

Magistraten skall tillställa barnatillsyningsmannen en avskrift av sitt beslut i ett ärende som rör godkännande av erkännande.

Barnatillsyningsmannen skall underrätta parterna om magistratens beslut.

Användande av blanketter
13 §

Vid faderskapsutredning och erkännande av faderskap samt fastställande av underhållsbidrag som tillfaller barnet skall följande handlingar avfattas på blanketter enligt fastställt formulär:

1) i 8 § 2 mom. lagen om faderskap avsett meddelande av modern om att hon motsätter sig faderskapsutredningen;

2) i 13 § lagen om faderskap avsett beslut av socialnämnden om nedläggande av faderskapsutredning;

3) i 14 § lagen om faderskap avsett protokoll över faderskapsutredning;

4) i 19 § lagen om faderskap avsedd handling som skall uppgöras över erkännande;

5) i 19 § lagen om faderskap avsedd handling om barnets godkännande av erkännande; (16.5.1980/354)

6) i 20 § lagen om faderskap avsett beslut av magistrat i ett ärende som rör godkännande av erkännande; (20.2.2003/145)

7) i 7 § lagen om underhåll för barn (704/75) avsett avtal om underhållsbidrag, såvitt det förelägges socialnämnden för fastställelse; samt

8) i 8 § lagen om underhåll för barn avsett beslut av socialnämnd i ärende rörande fastställelse av avtal om underhållsbidrag.

Nedan i 19 § avsedd utredning angående underhållsbidrag samt i 20 § avsett meddelande skall även avfattas på blankett enligt fastställt formulär.

Justitieministeriet fastställer formulären för de i 1 och 2 mom. nämnda blanketterna. Blanketter kan rekvireras från statens tryckericentral.

Särskilda stadganden
14 §

Barnatillsyningsman är på anhållan skyldig att giva handräckning åt barnatillsyningsman i annan kommun i fråga om faderskapsutredning och fastställande av faderskap samt i ärenden som rör fastställande av underhållsbidrag i fråga om uppgifter som ankommer på barnatillsyningsman. Härvid är barnatillsyningsman även skyldig att inför domstol eller annan myndighet inom verksamhetsområdet företräda den andre barnatillsyningsmannen vid behandlingen av ärende som hör till dennes befattning.

15 § (22.9.2005/756)

I ersättning för ett medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då ett barn kan ha avlats som lämnats på beställning av barnatillsyningsmannen eller på förordnande av domstol betalas högst 70 euro på vilket tillkommer försändelsekostnader och eventuell mervärdesskatt.

16 §

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av denna förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer anvisningar för avgivande av medicinskt sakkunnigutlåtande enligt 2 §. (12.2.1993/187)

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1976. Genom densamma upphäves 34 § förordningen den 22 november 1929 angående tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande (368/29).

18 §

Barnatillsyningsman är skyldig att föra talan om fastställande av faderskap på sätt därom är stadgat i 26 § 1 mom. lagen om faderskap, om barnet har fötts före lagens om faderskap ikraftträdande och icke fyllt femton år och i 24 § 1 mom. lagen om faderskap avsedd företrädare för barnet har befullmäktigat barnatillsyningsmannen därtill.

19 §

Barnatillsyningsman skall uppgöra utredning angående underhållsbidrag, som före den 1 oktober 1976 genom avtal eller dom har fastställts att betalas för barn utom äktenskap, som är upptaget i barnatillsyningsmannens förteckning, om barnet icke har beviljats förskott på underhållsbidrag.

Barnatillsyningsmannen skall före den 1 november 1976 tillställa i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedd företrädare för barnet utredningen samt socialnämnden en avskrift därav.

20 §

Då barnatillsyningsman överlämnar i 19 § avsedd utredning, skall han samtidigt meddela den som har förbundit sig eller ålagts att utgiva underhållsbidrag och vars vistelseort är bekant, att de underhållsbidragsposter, som har förfallit till betalning, med stöd av 19 § 2 mom. lagen om underhåll för barn från och med den 1 oktober 1976 skall betalas till sådan företrädare för barnet som avses i 5 § 1 mom. av sagda lag.

Är underhållsbidrag, på ansökan av barnatillsyningsmannen, den 1 oktober 1976 föremål för utsökningsåtgärder, skall barnatillsyningsmannen tillställa även vederbörande utsökningsmyndighet i 1 mom. avsett meddelande samt uppgiva, att de indrivna underhållsbidragen skall redovisas för barnets företrädare. Samtidigt skall barnatillsyningsmannen meddela namn och adress i fråga om barnets företrädare.

21 §

Barnatillsyningsman skall före den 1 november 1976 tillställa i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedd företrädare för barn utom äktenskap avtal eller dom, som före den 1 oktober 1976 ingåtts eller givits rörande barnets underhåll och som han har i sin besittning.

22 §

Med stöd av 5 § förordningen angående tillsyn över barn, födda utom äktenskap (941/43) gjorda insättningar och andra placeringar jämte därtill hörande handlingar skall senast den 31 mars 1977 överlämnas till den i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedde företrädaren för barnet.

Ikraftträdelsestadganden:

16.5.1980/354:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

15.2.1991/323:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

12.2.1993/187:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

De anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

6.2.1998/100:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20.2.2003/145:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

22.9.2005/756:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.