Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

5.9.1975/702

Lag om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 3.6.2005/378, som gäller fr.o.m. den 1.10.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I mål angående fastställande eller upphävande av faderskap kan domstol på yrkande av part eller då det för utredandet av saken anses påkallat självmant förordna, att blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper skall äga rum på sätt i denna lag stadgas.

2 §
Förordnande om undersökning

Förordnande om undersökning skall givas i fråga om barnet, modern och den man som är part i målet. I mål angående upphävande av faderskap kan om undersökning förordnas även i fråga om man, som icke är part, såframt det på grund av omständigheter som framkommit vid rättegången finns skäl att antaga, att mannen är fader till barnet.

Innan förordnande meddelas, skall den som förordnandet skulle gälla beredas tillfälle att bli hörd i saken. Om undersökning får icke förordnas i fråga om person som påvisar, att undersökningen kan medföra olägenhet eller fara för hans hälsa.

3 §
Förpliktelse att iakttaga förordnandet

Domstol skall vid vite förelägga den som förordnandet gäller att med intyg visa att för blodundersökning erforderliga blodprov tagits på honom eller att annan undersökning varom förordnats blivit verkställd. Då förordnande gäller barn, som ej fyllt femton år, skall föreläggandet meddelas den som har vårdnaden om barnet. Intyget utfärdas av den läkare som tagit blodprovet eller av sakkunnig, som verkställt undersökning av annat slag.

Den som utan laga förfall underlåtit att efterkomma förordnande angående undersökning skall ådömas vite. Domstolen kan förordna att han vid nytt vite skall fullgöra sin skyldighet eller vid behov förordna att han skall hämtas till undersökning.

4 §
Erläggande i förskott av kostnader för resor och uppehälle

Nödvändiga kostnader för resa och uppehälle med anledning av resan för tagande av blodprov eller för undersökning skall erläggas i förskott av statens medel till part som utreder, att han ej utan svårighet helt förmår bestrida sagda kostnader. Gäller förordnande man, som icke är part, skall sagda kostnader alltid erläggas till honom i förskott av statens medel.

Förordnande om erläggande av kostnader i förskott av statens medel utfärdas av domstol eller vid behov av häradshövding eller av ordförande i rådstuvurätt.

Såframt den som erhållit förskott icke fullgjort det uppdrag, för vilket förskott erlagts, skall domstolen förordna, att förskottet skall återindrivas hos honom. Beslut i saken kan fattas utan hörande av den som erhållit förskottet.

5 §
Erläggande i förskott av kostnader för undersökningar

När i denna lag avsedd blodundersökning verkställes, erlägges arvode, som tillkommer läkare för tagande av blodprov, samt för blodundersökning föreskriven ersättning av statens medel. Likaså erlägges av statens medel skälig ersättning för annan av domstol förordnad undersökning rörande ärftliga egenskaper.

6 §
Ersättande av kostnader som erlagts av statens medel

När målet avgöres skall domstolen besluta, huruvida staten skall svara för de kostnader som med stöd av 4 och 5 §§ erlagts av statens medel. Domstol han härvid ålägga part att ersätta av statens medel erlagda kostnader eller en del av dem, om rättegången uppenbart varit ogrundad eller om undersökningen saknat betydelse för utredningen av målet och ersättande av kostnaderna med hänsyn till omständigheterna kan betraktas som skäligt.

7 §
Utgivande av ersättning till man som icke är part

Då förordnande meddelats om undersökning i fråga om man som icke är part i rättegången, gäller beträffande den ersättning som skall utgivas till honom för ekonomisk förlust i tillämpliga delar vad i 17 kap. 40 § rättegångsbalken är stadgat om ersättning till vittne.

8 §
Ändringssökande och dess inverkan på verkställigheten

Den som är missnöjd med beslut, genom vilket honom med stöd av 3 § ådömts vite, får söka ändring i beslutet genom besvär.

Besvär utgör icke hinder för verkställande av beslutet, såvida icke den domstol som givit beslutet finner, att särskild anledning att uppskjuta verkställigheten föreligger, eller rättsmedelsinstansen så förordnar.

9 §
Stadganden rörande hämtning till undersökning

Angående kostnaderna för ovan i 3 § 2 mom. avsedd hämtning till undersökning, sökande av ändring i beslut rörande kostnader samt tagande i förvar gäller i tillämpliga delar vad i 12 kap. 23 och 24 §§ rättegångsbalken är stadgat om hämtning till domstol.

10 §
Blodprov på åtgärd av barnatillsyningsman

Även barnatillsyningsman kan låta verkställa i denna lag avsedd blodundersökning, om i 11 § lagen om faderskap (700/75) stadgade förutsättningar föreligger.

Angående erläggande av kostnader för undersökning och nödvändiga kostnader för resa och uppehälle med anledning av resan för tagande av blodprov gäller i tillämpliga delar vad i 4–6 §§ är stadgat. Förordnande om utbetalning av förskott som avses i 4 § utfärdas härvid av socialnämnden.

11 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976. Genom densamma upphäves lagen den 30 december 1963 om vissa blod- och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (665/63).

Har domstol före denna lags ikraftträdande förordnat om verkställande av blodundersökning och annan undersökning rörande ärftliga egenskaper, skall därpå tillämpas tidigare lag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.