Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

5.9.1975/701

Lag angående införande av lagen om faderskap (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.1.2015/11, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lagen om faderskap (700/75) träder i kraft den 1 oktober 1976. Genom densamma upphäves lagen den 12 december 1957 om äktenskaplig börd (409/57) och lagen den 27 juli 1922 om barn utom äktenskap (173/22) jämte i dessa senare gjorda ändringar samt 6 § 1 mom. lagen den 13 juni 1929 angående införande av äktenskapslagen, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 15 januari 1971 (21/71).

2 §

Sedan lagen om faderskap trätt i kraft, gäller i fråga om barn som avses i 2 § av lagen vad i lag eller förordning är stadgat om barn i äktenskap.

Detsamma gäller även i fråga om barn utom äktenskap, om barnets föräldrar ingår äktenskap med varandra och mannens faderskap därförinnan har fastställts eller under äktenskapet fastställes.

3 §

Då mannens faderskap i fråga om barn utom äktenskap har fastställts genom laga kraft vunnen dom i enlighet med lagen om faderskap, gäller angående barnets rättsliga ställning vad i lag eller förordning är stadgat om erkänt barn.

2 mom. har upphävts genom L 694/1985. (9.8.1985/694)

4 §

Stadgandena i lagen om faderskap skall tillämpas även när barnet är fött före lagens ikraftträdande, såframt nedan icke annorlunda stadgas.

5 §

Har en man före lagens om faderskap ikraftträdande i enlighet med lagen om barn utom äktenskap förbundit sig eller genom laga kraft vunnen dom ålagts att erlägga underhållsbidrag rör barn utom äktenskap, vilket icke innehar erkänt barns ställning, gäller angående faderskapsutredning, talan om fastställande av faderskap samt förande av barnets talan vad i 6 och 7 §§ i denna lag stadgas.

6 §

Barnatillsyningsman åligger att utreda faderskap såsom i lagen om faderskap stadgas, om barn, som är fött före denna lags ikraftträdande, icke har fyllt femton år och barnets moder eller lagligen förordnade företrädare har uppgivit sig önska, att barnatillsyningsmannen sköter faderskapsutredningen.

Då en man har erkänt faderskapet, skall om barnatillsyningsmannens skyldighet att sköta faderskapsutredningen och om erkännandets bringande i kraft iakttagas vad i 5 § 2 mom., 20 § 1 mom. samt 21 § lagen om faderskap stadgas.

7 §

Barnet eller dess lagligen förordnade företrädare äger rätt att föra talan om fastställande av faderskap på sätt i lagen om faderskap stadgas. Barnatillsyningsmannen äger icke rätt att utan särskilt bemyndigande föra barnets talan vid rättegång.

Talan om fastställande av faderskap skall anhängiggöras inom fem år från det lagen om faderskap trätt i kraft. Talan kan dock icke väckas om mannen har avlidit.

8 §

Har på grund av talan som avses i 7 § genom laga kraft vunnen dom fastställts, att den underhållsskyldige mannen icke är fader till barnet, befrias mannen från den underhållsskyldighet, som fastställts före lagens ikraftträdande. Om återbäring av erlagda underhållsbidrag gäller vad i 12 § 2 mom. lagen om underhåll för barn (704/75) är stadgat.

9 §

Talan om upphävande av faderskap kan icke väckas av mannen, om de i 4 § 2 mom. lagen om äktenskaplig börd stadgade fristerna gått ut före ikraftträdandet av lagen om faderskap, såframt icke annat följer av 35 § 3 mom. lagen om faderskap.

10 §

Talan om upphävande av faderskap kan icke väckas av modern, om barnet fötts före ikraftträdandet av lagen om faderskap.

11 §

Stadgandena i lagen om faderskap skall tillämpas på rättegång i enlighet med lagen om äktenskaplig börd, som är anhängig vid underrätt när denna lag trader i kraft, samt på rättegång som gäller i lagen om barn utom äktenskap avsett fastställande av underhållsskyldighet eller i 6 § 1 mom. lagen angående införande av äktenskapslagen avsett fastställande av faderskap.

Är rättegång som gäller i lagen om barn utom äktenskap avsett fastställande av underhållsskyldighet eller i 6 § 1 mom. lagen angående införande av äktenskapslagen avsett fastställande av faderskap på grund av ändringssökande anhängig i högsta domstolen eller i hovrätt, då lagen om faderskap träder i kraft, skall målet återförvisas till underrätten för behandling, om icke ändringsansökan omedelbart avvisas eller avslås.

12 §

Stadganden angående anmälningar om fastställande och upphävande av faderskap ävensom andra närmare stadganden om ikraftträdandet av lagen om faderskap samt av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.1985/694:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 236/84, Lagutsk. bet. 3/85, Stora utsk. bet. 49/85

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.